ಹೇಳಿಗೊಂಬದು

ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಆರು?

ಸರಳ ಉತ್ತರ:
ನಿಂಗಳ ಪ್ರಾಯದವನೇ, ನಿಂಗಳದ್ದೇ ಆಚ ಮನೆ, ನಿಂಗಳದ್ದೇ ಕೆಲಸ ಅವಂಗೆ,ನಿಂಗಳ ಮನೆಯವರ ಸರೀ ಗೊಂತಿದ್ದು,ನಿಂಗೊಗೂ ಅವನ ಸರೀ ಗೊಂತಿದ್ದು.. ಮಾತಾಡುದು ಹೇಳಿರೆ ಕುಶೀ ಇವಂಗೆ,ಮಾತಾಡ್ಸಿರೆ ಮತ್ತೂ ಕುಶೀ ಅಕ್ಕು.

ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಒರ್ತಮಾನ ವಿವರ್ಸುದು ಇಲ್ಲಿ. ಶುಕ್ರವಾರಕ್ಕೊಂದು ಶುದ್ದಿ -ಹೇಳಿಗೊಂಡು..
ಮಂಗ್ಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಗುರ್ತ ಇದ್ದಿದಾ, ಅಲ್ಯಾಣ ನಮ್ಮೋರ ಜನ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ರಜ್ಜ ಹೇಳುದು ಇಲ್ಲಿ.
ರಜ್ಜ ಕುಶಾಲು- ಹಾಂಗೇಳಿ ಪಿರ್ಕಿ ಅಲ್ಲ, ರಜ್ಜ ಗಂಭೀರ- ಹಾಂಗೇಳಿ ಸಾಧು ಅಲ್ಲ, ರಜ್ಜ ಮಾತಾಡೆಕ್ಕು-ವಾಚಾಳಿ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಓದುತ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಅಷ್ಟಪ್ಪಗ ಅವನ ಸರೀ ಅರ್ಥ ಅಕ್ಕು.
ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ ಚೆಂಙಾಯಿಗೊ ಇದ್ದವು ದಾರಾಳ- ಅಜ್ಜಕಾನ ಬಾವ°,ಪಾಲಾರು ಅಣ್ಣ, ಸಿದ್ದನಕೆರೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ, ಗುಣಾಜೆ ಮಾಣಿ, ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಬಾವ°, ಚೆಂಬಾರ್ಪು ಅಣ್ಣ, ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°, ಮುಳಿಯ ಭಾವ° – ಅಲ್ಲದ್ದೆ ಮತ್ತೂ ಸುಮಾರುಜೆನ ಇದ್ದವು, ನಿಂಗಳೂ ಸೇರಿ.

ಸೂ: ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಬೈಲಿನ ಶುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಂಗೊ ಕಾಲ್ಪನಿಕ. ನಿಜಜೀವನಕ್ಕೂ ನೆರೆಕರೆಯೋರು ವಿವರ್ಸುವ ಒರ್ತಮಾನಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದರೆ ಆರೂ ಜೆವಾಬ್ದಾರ° ಅಲ್ಲ- ಈ ಬೈಲಿನ ಆಣೆಗೂ.

ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಬೈಲು ಎಂತರ?

ಈ ಬೈಲು ನಿಂಗಳದ್ದೇ ‘ನೆರೆಕರೆ‘. ನಿಂಗಳದ್ದೇ ಮಾವಂದ್ರು, ಭಾವಂದ್ರು, ಅಣ್ಣಂದ್ರು, ಅಕ್ಕಂದ್ರು, ಅತ್ತೆಕ್ಕೊ – ಎಲ್ಲೊರೂ ಇದ್ದವಿಲ್ಲಿ. ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಹಾಂಗೆ ಅವುದೇ ಅವಕ್ಕವಕ್ಕೆ ಅರಡಿಗಾದ ಶುದ್ದಿ ಹೇಳ್ತವು. ಅವರನ್ನೂ ಓದಿ, ನಿಂಗಳೂ ಬರೆರಿ.

ಇದಾ ನೆರೆಕರೆಯವರ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಲೆ ಸಿಕ್ಕುಗು:
http://oppanna.com/nerekare

ಬೈಲಿಂಗೆ ಬಂದೊಂಡಿರಿ, ನಿಂಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೂಚನೆಗಳ ತಿಳುಶಿಗೊಂಡಿರಿ.
ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಮಿಂಚಂಚೆ: Oppanna@Oppanna.com,

ಮಿಂಚಂಚೆ ಬರೆಯಿ ಆತ? ಏ°?