ಆಟಿಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಣಿಲೆಯ ವೈವಿದ್ಯಂಗೊ…

July 10, 2010 ರ 9:30 pmಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 64 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಬಪ್ಪ ವಾರದ ಶುದ್ದಿಶುಕ್ರವಾರ ಆಟಿ ಸುರು ಆವುತ್ತದ. ಆಟಿ ಸುರು ಅಪ್ಪಲಪ್ಪಗ ಕಣಿಲೆಯೂ ಏಳುತ್ತು. ಕಣಿಲೆಯ ವೈವಿದ್ಯಂಗೊ ಆಟಿಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ತೋಡಕರೆಯ ಒಳಚ್ಚಿಲಿಲಿಪ್ಪ ಬಾಬು ಪ್ರತೀ ವರುಷವುದೇ ಕಣಿಲೆ ತಂದು ಕೊಡುಗದ. ಕೆಲಸದ ಕಾಳಪ್ಪು ಸೊಪ್ಪು ತಪ್ಪಲೆ ಓ ಅತ್ಲಾಗಿ ಕಾಡಿನ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಹೋಗಿಪ್ಪಗ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕಣಿಲೆ ಕಣ್ಣಿಂಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ತಾರದ್ದೆ ಇರ. ಹಾಂಗೆ ಈ ಸಮಯಲ್ಲಿ ಕಣಿಲೆದೇ ಕಾರುಬಾರ ಅಟ್ಟುಂಬೊಳ.
ಕಣಿಲೆದು ತಾಳ್ಳು, ಸಾಂಬಾರು, ಬೆಂದಿ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಪತ್ರೊಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಳಾವುತ್ತು.
ಎಂತ ಮಾಡೆಕ್ಕಾರುದೇ ಮದಾಲಿಂಗೆ ಅದರ ಚೋಲಿ ತೆಗೆಯೇಕು. ಅದರ ಒಳದಿಕೆ ಗೆಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮುಂಗೆಯ ಹಾಂಗಿರ್ತದು ಇರ್ತು. ಅದರ ತೆಗೆಯಲೇ ಬೇಕು. ಅದು ವಿಷ – ಹೇಳಿರೆ ಒಳ್ಳೆದಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಲೆಕ್ಕ.

ಹೀಂಗೆ ಚೋಲಿ ತೆಗದ್ದದರ ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣಕೆ ಕೊರವದು. ಎರಡು ಮೂರು ಸರ್ತಿ ನೀರಿಂಗೆ ಹಾಕಿ ತೆಗೆಯೆಕ್ಕು. ಮುನ್ನಾದಿನ ಕೊರದು ನೀರಿಂಗೆ ಹಾಕೊದು. ಅಂಬಗಂಬಗ ನೀರು ತೆಗದು ಹಾಕಿಗೊಂಡು ಇದ್ದರಾತು.

ತಾಳ್ಳು ಮಾಡ್ಳೆ ಸುಲಾಬ. ಈ ಬಾಗವ ಒಂದು ತಪಲೆಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊದಿಶೆಕ್ಕು. ಅದರ ನೀರು ತೆಗದು, ಒಂದು ಬಣಲೆಲಿ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಎಣ್ಣೆ (ರಜಾ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಬೇಕು) ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತಾಳ್ಳಿಂಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದರ ಹಾಕಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ನೀರು, ಉಪ್ಪು, ಹುಳಿ, ಬೆಲ್ಲ, ಅರಿಶಿನಹೊಡಿ, ಮೆಣಸಿನ ಹೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಮಡುಗಿತ್ತು. ನೀರು ಹದಾಕೆ ಹಾಕಿರೆ ಸಾಕು. ತಾಳ್ಳು ಆಗಿಯೊಂಡು ಬಪ್ಪಾಗ ಕಾಯಿ ಹಾಕಿತ್ತು. ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ, ಗರುಗುರು ಕಣಿಲೆ ತಾಳ್ಳು ಉಂಬಲೆ ರುಚಿ ರುಚಿ. ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಕೊಡಿಯಂದ ಕಡೆಂಗೊರೆಗೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಉಂಗಡ.

ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ : ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾವಿನ ಮೆಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲೆ ಅದ. ಶಾಂತಕ್ಕನಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕರಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮಾಂತ್ರ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲೆ. ಹಾಂಗೆ ಇನ್ನು ಕಣಿಲೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯೇ ಆಯೆಕಷ್ಟೆ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗೆ ಆದರೆ ರಜಾ ದೊಡ್ಡಕೆ ಕೊರೆಯೆಕ್ಕು ಬಾಗ. ಅದರ ಎರಡು ಮೂರು ಸರ್ತಿ ತೊಳದು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪುದೆ, ರಜ ಹುಳಿಯನ್ನುದೆ ಹಾಕಿ ಬೇಶುದು. ನೀರು ದಣಿಯ ಬೇಡ, ರಜ್ಜ. ಬೇಶಿ ಆದ ಮತ್ತೆ ಅದರ ತಣಿವಲೆ ಮಡುಗಿತ್ತು. ಒಳ್ಳೆತ ತಣಿಯೆಕ್ಕು ಅದು. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿ ಹೊರಡಿ ಕೂಡಿರೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಆತದ. ಹಸಿ ಹೊರಡಿ ಮಾಡ್ತ ಕ್ರಮ ಗೊಂತಿದ್ದನ್ನೇ. ಸಾಸಮೆಯ ಹೊಡಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ ಹೊಡಿ, ಮೆಣಸಿನ ಹೊಡಿ ಬೆರುಸುದು. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಕೊದಿಶಿ ಅದರ ತಣಿಶಿ ಹದಾ ನೀರಪ್ಪಷ್ಟು ಎರದು ಕಲಸುದು.

ಸಾಂಬಾರು : ನೀರಿಲಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಕಣಿಲೆಯ ತೆಗದು ಬೇರೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕೊದಿಶಿ ನೀರು ಬಳಿಶುದು. ಮತ್ತೆ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಬೇಶಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನೀರು ತೆಗದ ಬಾಗವ ಹಾಕಿತ್ತು. ಉಪ್ಪು, ಹುಳಿ, ಬೆಲ್ಲ, ನೀರು ಹಾಕಿ ಕೊದಿಶುದು. ಮತ್ತೆ ಅರಪ್ಪು ಕೂಡಿರೆ ಆತು. ಅರಪ್ಪು ಕಡವಲೆ ಗೊಂತಿದ್ದನ್ನೆ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಣಸು, ಎಣ್ಣೆ – ಹೊರಿವದು, ಹೊರುದು ಅಪ್ಪಲಪ್ಪಗ ರಜ ಅರಿಶಿನ ಹೊಡಿ ಹಾಕುದು. ಮತ್ತೆ ಕಡವಕಲ್ಲು ತೊಳದು, ಇದರ ಕಾಯಿಯೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಕಡದತ್ತು. ಅರಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಕೊದಿಶಿಕ್ಕಿ ಜೊಯಿಂಕ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಘಮ ಘಮ ಸಾಂಬಾರು ತಯಾರಾತದ.

ಬೆಂದಿ : ಬೆಂದಿಗೆ ಹಸರುಬೇಳೆ ಬೇಶಿ ಹಾಕುದು. ಬೆಂದಿಗಪ್ಪಗ ನಾಕು ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಣಸು, ಅರಿಶಿನ ಹೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೋ ಹಸಿಯೇ ಹಾಕುದು ಕಡವಾಗ ಅತವಾ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕದ್ದೆ ಹೊರುದು ಹಾಕುದು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರಿನ ಹಾಂಗೆಯೇ. ಬೆಂದಿದು ಒಂದು ರೀತಿ ಪರಿಮ್ಮಳ ಸಾಂಬಾರಿಂದು ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿ. ನಾವು ನಿತ್ಯ ಮಾಡುದೇ ಅಲ್ಲದೋ? ಹೇಳಿದಾಂಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹುಳಿ ಹಾಕೆಕ್ಕು ಆತೊ. ಹೇಳುಲೆ ಮರದತ್ತದ.

ಪತ್ರೊಡೆ : ಕಣಿಲೆಯ ತೆಳೂವಿಂಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ, ನೀರಿಲಿ ಹಾಕಿ ಮಡುಗುದು. ಆಗ ಹೇಳಿದಾಂಗೆ ಮುನ್ನಾಣ ದಿನವೇ ಹಾಕಿ ಮಡುಗುದು. ಎಡಕ್ಕಿಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಸರ್ತಿ ನೀರು ಬದಲುಸುದು. ಪತ್ರೊಡೆ ಮಾಡ್ಳೆ ಉದೀಯಪ್ಪಗಳೇ ಕೊಯಿಶಕ್ಕಿ ಬೊದುಲುಲೆ ಹಾಕೆಕ್ಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಹುಳಿ, ಮೆಣಸು, ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕಡವದು ಹೊತ್ತೊಪ್ಪಗ. ಆ ಹಿಟ್ಟಿಂಗೆ ಕಣಿಲೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಮಡಿಗಿದ್ದರ ನೀರು ಬಳಿಶಿ ತೆಗದು ಬೆರುಸಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಬಾಳೆಲಿ ಮಡುಸಿ ಬೇವಲೆ ಮಡುಗಿತ್ತು.  ಈಗ ಮಳೆ ರಜ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿದು. ಹಾಂಗಾಗಿ ಬಾಳೆಲೆ ತಪ್ಪಲೆ ನೆಮ್ಮದಿಲಿ ಹೋಪಲಕ್ಕು. ಹಿಸ್ಕಿನ ಉಪದ್ರವೂ ಕಮ್ಮಿ ಇದಾ.

ಹ್ಮ್… ಕಣಿಲೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕುದೇ ಒಳ್ಳೆದಡ. ಹಾಂಗೇಳಿ ದಣಿಯ ತಿಂಬಲೂ ಆಗ. ಒಂದು ರಜ ಉಷ್ಣವುದೇ. ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಲಿದ್ದ ತಲೆಕಸವನ್ನುದೇ ಕರಗುಸುತ್ತಡ! ಓ ಮೊನ್ನೆ ಪೇಪರಿಲಿ ಬಂದಿತ್ತಡ ಒಪ್ಪಕ್ಕ ಹೇಳಿತ್ತು.
ಈಗ ಕಣಿಲೆಯ ಕಾಲ. ಎಲ್ಲೊರುದೇ ಒಂದರಿ ಆದರೂ ಕಣಿಲೆದು ಎಂತಾರು ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೆಕ್ಕು. ಅತ್ಲಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಕದ್ದರೆ ಇತ್ತೆ ಬನ್ನಿ. ಕಾಳಪ್ಪುವಿನತ್ತರೆ ತಂದು ಕೊಡುಲೆ ಹೇಳ್ತೆ ಎಂತ? ಒಂದು ರೆಜ ಕಣಿಲೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯೂ ಕೊಂಡೋಪಲಕ್ಕದ.

ಆಟಿಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಣಿಲೆಯ ವೈವಿದ್ಯಂಗೊ..., 5.0 out of 10 based on 3 ratings
ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , , , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 64 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°

  ಕೆಲವು ಕಣಿಲೆ ಕಡುದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಹು ಹೆಚ್ಹು ಕಣಿಲೆ ಬಿಡುತ್ತು.ಕಡಿಯದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಕಣಿಲೆಯೆ ಅಪ್ಪದು ಕಮ್ಮಿ.ಹಾಂಗಾಗಿ ರಜ್ಜ ಕಣಿಲೆ ಕಡಿವದು ಬೆದಿರಿನ ವಂಶ ವ್ರುದ್ದಿಗೆ ಒಳ್ಲೆದು..

  [Reply]

  ನೀರ್ಕಜೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ

  ನೀರ್ಕಜೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ Reply:

  ಅದಾ ಅಡಕತ್ತಿಮಾರು ಮಾವ, ಸಪ್ರೋಟು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ……… ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪ ವಿಶ್ಯಕ್ಕಪ್ಪಾಗ ಹೀಂಗಿಪ್ಪ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟುವವು ಬೇಕಾವುತ್ತು.

  [Reply]

  ನೆಗೆಗಾರ°

  ನೆಗೆಗಾರ° Reply:

  ಬೆನ್ನು ಎಲ್ಲೊರೂ ತಟ್ಟುತ್ತವು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ.
  ಕೆಲವು ಜೆನ ಜೋರು, ಕೆಲವು ಜೆನ ಮೆಲ್ಲಂಗೆ – ಅಷ್ಟೇ ವಿತ್ಯಾಸ!!!!

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
  ಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿ

  ಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿ Reply:

  ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಕೂಸೆ…
  ಹ್ಮ್ ಆ ಲೆಕ್ಕ ಲ್ಲಿ ಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರಿಂಗೆ ಒಂದು ಕರಡಿಗೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಳುಸುವೊ ಅಲ್ದೊ…?

  [Reply]

  ನೀರ್ಕಜೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ

  ನೀರ್ಕಜೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ Reply:

  ಅಪ್ಪಜ್ಜೀ,…..ಅಕ್ಕು ಕಳ್ಸಿಕ್ಕಿ….. ಎನಗುದೆ ಬೇಕಜ್ಜೀ ಹೊಸಾ ಮೆಡಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ…ಎನಗೆ ಮಾವಿನ ಮೆಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲೆ, ಊರಿಂದ ಮಾವನೋರು ಕಳ್ಸಿದ್ದ ಕಣಿಲೆ, ತಾಳು ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪಗ ೧ ಕುಪ್ಪಿಗೆ ಬಂದತ್ತಷ್ಟೆ…..

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣ

  ಮನೆಯ ಮೇಲಾಣ ಗೆದ್ದೆಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಣಿಲೆ ಬೆಳೆತ್ತಾ ಇದ್ದು. ಹೋಗಿ ತಂದು ಬೆಂದಿ ಮಾಡಿರೆಂತ? ಅಜ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟ ರೆಸಿಪಿ ಎಲ್ಲರಿಂಗೂ ಉಪಯೋಗ ಅಕ್ಕು. ಶರ್ಮಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು ನೆನಪಿರಲಿ… ಆ ವಿಷಯಲ್ಲಿ ಗೋಶುಬಾರಿ ಮಾಡುದು ಬೇಡ.

  [Reply]

  ಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿ

  ಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿ Reply:

  ಹ್ಮ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಹರೀಶೊ… ಹಿಂದಾಣ ದಿನವೇ ನೀರಿಲಿ ಹಾಕಿ ಮಡಗುಲೆ ಮರೇಡ. ಮತ್ತೆ ಒಂದರಿ ಬೇಶಿ ನೀರು ತೆಗೇಕು.. ಎಂತ?

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ
  ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮ. ಹಳೆಮನೆ

  ಕಣಿಲೆ ತೊಳದ ನೀರಿನ ದನಗಳ ಅಕ್ಕಚ್ಚಿಂಗೆ ಹಾಕಿಕ್ಕೆಡಿ.

  [Reply]

  ನೆಗೆಗಾರ°

  ನೆಗೆಗಾರ° Reply:

  { ದನಗಳ ಅಕ್ಕಚ್ಚಿಂಗೆ ಹಾಕಿಕ್ಕೆಡಿ }
  ಇಲ್ಲೆಪ್ಪ, ಹಾಂಗೆಲ್ಲ ಹಾಕವು ದನಗಳ!
  ಅಕ್ಕಚ್ಚು ಇಪ್ಪದು ಬಾಲ್ದಿಲಿ, ದನಗಳ ಬಾಲ್ದಿಗೆ ಹಾಕುಲೆ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲೆಯೋ! 😉

  [Reply]

  ಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿ

  ಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿ Reply:

  ನೀ ಎಂತ ಮಾಣೀ… ಎಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಬಿಂಗಿಯೇ ಅರ್ತ ಮಾಡ್ತದು…
  ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಡಿಲಿ ಗಾಳಿ ಅಡರು ಮಾಡಿ ಮಡಗಿದ್ದದರ ನೋಡಿದ್ದೆನ್ನೆ..?

  ಎಂತ ಮುಟ್ಟಾಟ ಆಡ್ತ ಚೆಂಙಾಯಿಗೊ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದವಿಲ್ಲೆಯೋ.. ತಳೀಯದ್ದೆ ಹೋಗಿ ಆಡುದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಡಕ್ಕಿಲಿ ಬಾಯಿ ಹಾಕುತ್ತ…
  ಉಂಬಲಪ್ಪಗ ದಿನಿಗೇಳ್ತೆ… ಎಂತ?
  ಮೆಲ್ಲಂಗೆ.. ಅಂಬೆರ್ಪಿಲಿ ಬಿದ್ದಿಕ್ಕೆಡ ಇನ್ನು…

  [Reply]

  ನೆಗೆಗಾರ°

  ನೆಗೆಗಾರ° Reply:

  ಅದಾ, ಅಜ್ಜಿ ಪರಂಚುದೂ………….. :-(

  ಅಂಬಗ ಕಣಿಲೆ ತಾರೆ! ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರೀ ಇದ್ದು.
  ಕಣಿಲೆ ಕಡಿವಲಾಗ, ಬೆದುರು ಆವುತ್ತಿಲ್ಲೆ.. :-( :-( 😉

  ಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿ

  ಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿ Reply:

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಹೋಯಿದ ತಪ್ಪಲೆ.. ನೀನು ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಏವದೋ ಕುತ್ತಿಯ ಕಣಿಲೇಳಿ ಕಡುಕ್ಕೊಂಡು ಬರೇಕೂಳಿಲ್ಲೆ..
  ಅರಡಿಯದ್ದ ಮಕ್ಕೊ ಅಂತೆ ಹಾರದ್ದೆ ಒಪ್ಪಣ್ಣನಾಂಗೆ ಕೂರೆಕ್ಕು…ಕೇಳಿತ್ತೊ?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 2 votes)
  ಶ್ರೀಶಣ್ಣ

  ಶ್ರೀಶ. ಹೊಸಬೆಟ್ಟು Reply:

  ಎಂತ ನಗೆಗಾರ. ಒಂದು ದೋಸೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊಸೆ ಹತ್ರಂಗೆ, ಮೂರು ದೋಸೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅತ್ತೆ ಹತ್ರಂಗೆ ಹೇಳ್ತೆ !!!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
  ನೀರ್ಕಜೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ

  ನೀರ್ಕಜೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ Reply:

  ಸದಾ ಕುಟ್ಟಿ ಬದನೆ…… ನೆಗೆಗಾರ ಭಾವಂಗೆ ಹಾಂಗೆ ಅಯೆಕ್ಕು….. ಲಲಾಲ್ಲ…..

  ನೆಗೆಗಾರ°

  ನೆಗೆಗಾರ° Reply:

  😉 :-( :-(

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 2 votes)
  ಶ್ರೀಶಣ್ಣ

  ಶ್ರೀಶ. ಹೊಸಬೆಟ್ಟು Reply:

  ಇದಾ ಅಜ್ಜಿ. ಈ ಬಿಂಗಿ ಮಾಣಿಯಂಗಳ ಬಾಯಿಗೆ ಕೋಲು ಹಾಕೆಡಿ. ಒಂದು ಬಿಂಗಿಯನ್ನೇ ಸುದಾರಿಸಲೆ ಕಷ್ಟ ಆವುತ್ತು. ಇನ್ನು ಆ ಮುಟ್ಟಾಟದ ಪಟ್ಲಾಂಗೊ ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಹೇಂಗೆ ಸುದಾರಿಸುವಿ? ಮತ್ತೆ ಒಪ್ಪ…ಣ್ಣ ನೇ ಬಂದೇ ಸುದರಿಸೆಕ್ಕಕ್ಕು.:) :)
  ಹೊತ್ತೋಪಗಾಣ ಕಾಪಿ ತಿಂಡಿ ಕೊಟ್ಟು, ಗಿಸೆಲಿ ನಾಲ್ಕು ಶಾಂತಾಣಿ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿ. ಮುಟ್ಟಾಟವೋ ತಟ್ಟಾಟವೋ ಎಲ್ಲಾ ಆಡಿಕ್ಕಿ ಕತ್ತಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಬಕ್ಕು. ಅಷ್ಟಪ್ಪಗ ಕಣಿಲೆ ಬೆಂದಿ, ತಾಳು ಮಾಡಿರೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಉಂಡಿಕ್ಕಿ ಒರಗ್ಗಿದ :)

  ಬಲ್ನಾಡುಮಾಣಿ

  ಆದರ್ಶ Reply:

  ಬಿಂಗಿ ಮಾಣಿಯಂಗಳ ಪಟ್ಟಿಲಿ ಎನ್ನ ಹೆಸರಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲದ ಅಜ್ಜಿ? ಆನು ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಅಡ, ಮನೆಲಿ ಎಲ್ಲರು ಹೇಳ್ತವು.. ನಗೆಗಾರಣ್ಣಂದೆ ಒಪ್ಪಣ್ಣನೆ 😉 (ರಜ ಸೀಂತ್ರಿ ಬಿಟ್ಟರೆ)..
  ಶ್ರೀಶಣ್ಣ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂಶಯ!?? ಈ ,, ಬಾಯಿಗೆ ಕೋಲು ಹಾಕುದು, ಕೋಲು ಅಷ್ಟೂ ಸಣ್ಣ ಇದ್ದು ಹೇಳಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇದ್ದು ಹೇಳೀಯಾ?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
  ಶ್ರೀಶಣ್ಣ

  ಶ್ರೀಶ. ಹೊಸಬೆಟ್ಟು Reply:

  ಶಾಂತಂ ಪಾಪಂ. ಆಗಪ್ಪಾ ಆಗ. ದನಗಳ ಬಾಲ್ದಿಗೆ ಹಾಕುವದೋ?

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಶ್ರೀಶಣ್ಣ
  ಶ್ರೀಶ. ಹೊಸಬೆಟ್ಟು

  @ಆದರ್ಶ್
  ಮಂಗಣ್ಣ. ನೀನೇ ಅಲ್ಲದಾ ಎಂಗೊಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಇತ್ತಿದ್ದು. ಈಗ ಹೀಂಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಪೂಸಿ ಹೊಡದು ತಪ್ಪಿಸುವದಾ? :):)

  [Reply]

  ಬಲ್ನಾಡುಮಾಣಿ

  ಆದರ್ಶ Reply:

  ಹಿ ಹಿ ಹಿ.. :) ಲೀಡರ್ ನ ವಿಷೇಶತೆ ಅಲ್ಲದೊ ಅದು 😉

  [Reply]

  ಶ್ರೀಶಣ್ಣ

  ಶ್ರೀಶ. ಹೊಸಬೆಟ್ಟು Reply:

  ಈಗ ನಿಘಂಟು ಆತು ಮಾಣಿ. ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ದೊಡ್ಡದು. ಕೋಲು ಸಣ್ಣದೇ :) :) :)

  [Reply]

  ಬಲ್ನಾಡುಮಾಣಿ

  ಆದರ್ಶ Reply:

  :) ಉಮ್ಮಪ್ಪ :) ಆನು ಸಣ್ಣ ಮಾಣಿ, ಎನಗೆ ನಿಂಗ ಹೇಳಿದ ಕೋಲು ಎಂತರ ಹೇಳಿಯೆ ಅರ್ಥಆಯ್ದಿಲ್ಲೆ! ನಿಘಂಟು ಹೇಳಿರೆ ಗೊಂತಿದ್ದು. ಶಾಲೆಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತಿದ್ದವು ಮೊದಲು :)

  ಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವ

  ಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವ Reply:

  ಯೇ ಆದರ್ಶ ಬಾವ ನೀನು ಎಂತೆಲ್ಲ ನಿಘಂಟು ಮಾಡಿದ್ದೆಯೋ ಎಲ್ಲರಿಂಗು ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ.. ಹೇಳಿಕ್ಕಿ ಬಿಡು ಆತೋ..

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. ಶ್ರೀಶಣ್ಣ
  ಶ್ರೀಶ. ಹೊಸಬೆಟ್ಟು

  ಗೊಂತಾಗದ್ದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಹಿಡ್ಕಂಡು ಬಪ್ಪಗ ಗೊಂತಕ್ಕು. ಬೆನ್ನಿಂಗೆ ಹಾಳೆ ಕಟ್ಟಿಗೊ.

  [Reply]

  ಆಶಾ ಕಾರಿಂಜ ಹಳೆಮನೆ Reply:

  ಆನು ಹೇಳುವದು ಎಂತರ ಹೇಳಿರೆ, ಈ ಕಣಿಲೆ ಪುರಾಣವ ಬ್ಲೋಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಒಡ್ಡಿ ಬೀಜವೋ, ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಗೆಣಮೆಣಸೋ ಇದ್ದರೆ ಕೊಯಿವಲೆ ಕೊಕ್ಕಗೂ, ಏಣಿಗೂ ತತ್ವಾರ ಅಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಶರ್ಮ ಬಾವ ಹೇಳಿದ್ದದರ ಪುನರುವಾಚ ಖಂಡಿತಾ ಮಾಡೆಕ್ಕು. ಇದರ ಹಿಂದೆಯೇ ಬೆದುರಿನ ಬಹು ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬರೆಯಿ ಒಪ್ಪಣ್ಣಾ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 6. ಶ್ರೀಶಣ್ಣ
  ಶ್ರೀಶ. ಹೊಸಬೆಟ್ಟು.

  ಕಣಿಲೆ ರುಚಿ ಕಂಡ ಮಾಣಿ
  ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಹೆರಟ ಗೋಣಿ
  ಮಾಣಿಯ ಅಮ್ಮ ವಾಣಿ
  ಕೊಟ್ಟತ್ತೆರಡು ಶಾಂತಾಣಿ

  [Reply]

  ಬಲ್ನಾಡುಮಾಣಿ

  ಆದರ್ಶ Reply:

  ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ!! ಶ್ರೀಶಣ್ಣ, ನಿಂಗಳ ನಾಲ್ಕುಕಾಲಿನ ಪಧ್ಯ ಲಾಯ್ಕಾಯಿದಾತ!

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 7. ನೀರ್ಕಜೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ
  ನೀರ್ಕಜೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ

  ಅರೇ ಈಗ ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಬೈಲಿಲ್ಲಿ ಪೂರಾ ಹರವದೇ ಆತನ್ನೇ….. ಏ ಒಪ್ಪಣ್ಣಾ ,,,, ಪೂರಾ ಕಚ್ಚುಲೆ ಗಿಚ್ಚುಲೆ ಸುರು ಮಾಡಿರೆ ಎಂತ ಮಾಡುದು?

  [Reply]

  ಆಶಾ ಕಾರಿಂಜ ಹಳೆಮನೆ Reply:

  ನಾಳೆಂದ ಆಟಿ ಸುರು ಆವುತ್ತು, ಹಾಂಗಾಗಿ ಕಣಿಲೆಯ ಹೊಯಿಮಾಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೇ ಮುಗುಶಿ, ಶಾಂತಾಣಿ, ಬೇಳೆ ಹೋಳಿಗೆ, ಕೆಸುವಿನ ಪತ್ರೊಡೆ, ಬೇವಿನ ಚಟ್ನಿ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕು.

  [Reply]

  ಆಶಾ ಕಾರಿಂಜ ಹಳೆಮನೆ Reply:

  ತಗತ್ತೆ ತಾಳ್ಳು, ಕೊಡಿ ತಂಬ್ಳಿ, ಕಾಟು ಕೇನೆ, ಎಲ್ಲಾ ಮರತ್ತೇ ಹೋತಾ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 8. ಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°

  ಚೇಟ್ಳ ತಾಳ್ಳು ,ಅಂಬಟೆ ಕಾಯಿ ಗೊಜ್ಜಿ, ಹಂಜೆ ಸವ್ತ್ತೆಗೆ ಬೇಳೆ ಹಾಕಿ ತಾಳ್ಳು…ನೀರ್ ಸೊಳೆ ವಿಧ ವಿಧದ ಅಡಿಗೆ……

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 9. ಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವ
  ಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವ

  ಆಶಕ್ಕೋ, ಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ.. ನಿಂಗೊಗೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮರವದು ನೆಂಪಿಲ್ಲೆಯೋ.. ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹೀಂಗೆ ನೆಂಪು ಮಾಡಿರೆ ಹೇಂಗೆ ಮಾಡುದು ಹೇಳಿ ಬರೆಗು.. ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಬಾವಂಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿ..

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 10. TARANI

  ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಓದಿದಷ್ತು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಬರುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಭವವೂ ಬೇಕು. ಅಲ್ವಾ ಅಜ್ಜಿ?

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವಸಂಪಾದಕ°ಶಾಂತತ್ತೆಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ರಾಜಣ್ಣವಿಜಯತ್ತೆಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕvreddhiಚುಬ್ಬಣ್ಣವೇಣಿಯಕ್ಕ°ಪುತ್ತೂರುಬಾವಅಕ್ಷರದಣ್ಣಶ್ಯಾಮಣ್ಣಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿಬೋಸ ಬಾವದೊಡ್ಡಭಾವದೊಡ್ಡಮಾವ°ವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆನೆಗೆಗಾರ°ಪೆರ್ಲದಣ್ಣ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್
"ಆನು ಕಂಡುಂಡ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ"

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ