ಕೂವೆ ಹೊಡಿ ಮಾಡ್ತ ಕ್ರಮ…

February 20, 2011 ರ 12:00 pmಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 27 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಬೈಲಿನ ಹೊಡೆಂಗೆ ಬಾರದ್ದೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಕಳಾತು. ‘ಕಡ್ಳೆ ಇಪ್ಪವಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲಿಲ್ಲೆ, ಹಲ್ಲಿಪ್ಪವಕ್ಕೆ ಕಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲೆ’ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಯೋ.. ಹಾಂಗೆ ‘ಕರೆಂಟಿಪ್ಪಾಗ ಪುರುಸೊತ್ತಿರ, ಪುರುಸೊತ್ತಿಪ್ಪಾಗ ಕರೆಂಟಿರ’. ಎಂತರ ಮಾಡುದು ಬೇಕೆ…
ಹ್ಮ್… ಹೇಳಿದಾಂಗೆ ಓ ಮೊನ್ನೆ ರೆಜ ಕೂವೆ ಹೊಡಿ ಮಾಡಿತ್ತಿದೆ…  ದಣಿಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲೆ.. ಹೆಗ್ಗುಣ ಬಿಡೆಕ್ಕೇ.. ಉದಾಕೆ ಮಾಟೆ ಮಾಡಿ ಪೂರ ಮುಕ್ಕಿ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತು… ಸಿಕ್ಕಿದ್ದದರ ಒಕ್ಕಿ ತೆಗದು ಹೊಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು… ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕೊಗೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆದಾವುತ್ತಿದಾ… ಕೊರಂತಾಜೆ ಅಕ್ಕಂಗೂ ರಜ ಕೊಟ್ಟುಕಳುಸಿದೆ, ಪುಳ್ಳಿಗೆ ಮಣ್ಣಿ ಮಾಡುಲೆ….

ದೊಡ್ಡವಕ್ಕುದೇ ಹೊಟ್ಟೆಂದ ಹೋಪ ರೋಗ ಬಂದಿಪ್ಪಾಗ, ಇದರ ಮಣ್ಣಿ ತಿಂದರೆ ಒಳ್ಳೆದಾವುತ್ತು… ಒಳ್ಳೆ ತ್ರಾಣ ಬತ್ತು…
ಕೂವೆ ಹೊಡಿ ಮಾಡ್ತ ಕ್ರಮವ ಅಂದೊಂದರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲದೋ ಆನು…. ಮರದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓದುಲಕ್ಕಡ, ಗುರಿಕ್ಕಾರ್ರು ಹೇಳಿದವು – (http://oppanna.com/adige/vida-vidada-sendagego)

ಹೇಳಿದಾಂಗೆ ಕೂವೆ ಹೊಡಿಯ ಹಲುವವುದೇ ಆವುತ್ತು… ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕುದೇ ಒಳ್ಳೆದಿದಾ… ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಹೊಡಿಗೆ ನೀರಾಕಿ ಲಾಯಿಕಕ್ಕೆ ಕರಡುಸುದು.. ನೀರಾಯೆಕ್ಕದು.. ಮತ್ತೆ ಅದರ ಕಾಸುದು.. ಕಾಸುವಾಗ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಶೆಕ್ಕರೆಯುದೇ ಹಾಕಿಗೊಳೆಕ್ಕು… ಹಸಿ ಮಾಸದ್ದೆ ನೀರು ಆರಿತ್ತು ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಮತ್ತುದೇ ರಜ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕಾಸಿತ್ತು… ನೀರು ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು…ಓ ಅತ್ಲಾಗಿ ಕೊಡೆಯಾಲದೊಡೆಲಿ ಇಪ್ಪ ಸದ°ನ ಬಾವಿಲಿ ಈಗಳೇ ನೀರು ಆರಿದ್ದಡ! ಎಂತರ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂಬಗ ಹೇಳಿ… ಅವರ ಮನೆ ಒತ್ತಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಬೋರುವೇಲು ತೆಗದ್ದವಡ.. ಹಾಂಗೆ ಬಾವಿನೀರಿನ ಪೂರ ಅದು ಒಳದಿಕ್ಕಂಗೆ ಅರಿಶಿಗೊಂಡಿದೋ ಹೇಳಿ… ಚೆ ಕಷ್ಟಪ್ಪಾ…

ಹ್ಮ್.. ಈಗ ಹಲುವಕ್ಕೆ ಬಪ್ಪೊ…ಹಸಿಮಾಸಿ ಬೇವಲಪ್ಪಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೆಕ್ಕು… ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಜ ಏಲಕ್ಕಿ ಗುದ್ದಿ ಹಾಕಿರಾತು ಪರಿಮ್ಮಳಕ್ಕೆ… ಓ ಮೊನ್ನೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಗುದ್ದುತ್ತ ಕಲ್ಲು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬಯಿಂದು ಒಪ್ಪಕ್ಕ… ಕಡವ ಕಲ್ಲಿನ ಪುಳ್ಳಿಯ ಹಾಂಗೆ ಇಪ್ಪಂತದ್ದು.. ಸಣ್ಣಕೆ… ಎನಗ ಎಲೆಡಕ್ಕೆ ಗುದ್ದಲುದೇ ಅಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಕಂಡತ್ತು.. ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಗುದ್ದಿರೆ ಏಲಕ್ಕಿಯ ಪರಿಮ್ಮಳವೇ ಗೊಂತಾಗ ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಪುಳ್ಳಿ ಬೇರೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟತ್ತದ…
ಹ್ಮ್ ಅದಿರಳಿ… ಈಗ ಹಲುವ ಆತನ್ನೆ… ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಹಲುವ ಅಲ್ಲ, ಹಾಲ್ಬಾಯಿಯ ಹಾಂಗೆ ಅಪ್ಪಂತಾದ್ದು… ಲಾಯಿಕಾವುತ್ತು ತಿಂಬಲೆ…
ಹಲುವಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬರೇಕಾರೆ ರಂಗಿನ ಹೊಡಿ ಹಾಕುಲೂ ಅಕ್ಕು ರೆಜ…

ಕಳುದ ವರುಷ ಕೂವೆ ಹೊಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಪಟ ತೆಗದಿತ್ತಿದಿಲ್ಲೆ… ಈ ಸರ್ತಿ ಪುಳ್ಳಿ ಮೊಬಾಯಿಲಿನ ಕೇಮರಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಯಂದ ಕಡೆಂಗೊರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಟ ತೆಗದ್ದು… ಕೊಡೆಯಾಲದ ಹೊಡೆಲಿಪ್ಪ ಪುಳ್ಯಕ್ಕೊಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂವೆ ನೋಡಿ ಗೊಂತಿದ್ದೋ ಇಲ್ಲೆಯೋ… ಕೂವೆ ಗೆಂಡೆಯ ಪಟವುದೇ ಇದ್ದು… ಹೊಡಿ ಮಾಡ್ತ ಕ್ರಮದ ಪಟವುದೇ ಇದ್ದು… ಪುರುಸೊತ್ತಿಲಿ ಕೂದಂಡು ಆಲ್ಬಾಮು ನೋಡಿಕ್ಕಿ ಆತೊ…

ನಿಂಗಳುದೇ ಕೂವೆ ಹೊಡಿ ಮಾಡಿಮಡಗಿ… ರಜ ಗುರುಟಟೆ ಕೆಲಸ ಆದರುದೇ ಮಾಡಿರೆ ಒಳ್ಳೆದು… ಮಕ್ಕೊಗೂ, ದೊಡ್ಡವಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಅಪ್ಪಂತದ್ದೇ ಅಲ್ಲದೋ….

ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 27 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಶ್ರೀಅಕ್ಕ°

  ಅಜ್ಜೀ, ಕೂವೆ ಹೊಡಿ ಮಾಡ್ತದು ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ತದು ಲಾಯ್ಕಾಯಿದು. ಶಂಕರ ಮಾವ° ಹೇಳಿದ ಹಾಂಗೆ ಪೇಟೆಲಿ ಸಿಕ್ಕುದರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಲೇ ಹೆದರಿಕೆ ಆವುತ್ತು.
  ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮದಲಿಂಗೆ ಈ ಕೂವೆ ಸುಮಾರು ಜನರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಆಗಿತ್ತಡ್ಡ ಅಲ್ಲದಾ ಅಜ್ಜೀ? ಕೇರಳ ಹೊಡೆಲಿ ಈಗಳೂ ಕೆಲವು ಜನ ಕೂವೆಗೆಂಡೆ ಒಕ್ಕಿ ಮಾರಿ ಬದುಕ್ಕುತ್ತವು.

  ಅಜ್ಜೀ, ಕೂವೆಗೆಂಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ನಿಂಗೊ ಹೇಳಿದ ಹಾಂಗೇ ಹೊಡಿ ಮಾಡಿ ಮಡುಗುತ್ತೆ ಆತೋ!!! ಪುಳ್ಳಿಯ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಬನ್ನಿ ಒಂದರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆದೇ!!

  [Reply]

  ಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿ

  ಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿ Reply:

  ಅಕ್ಕು ದೇವೀ.. ಪುರುಸೋತಿಲಿ ಬಪ್ಪೊ…

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆ
  jayashree.neeramoole

  ಹರೇ ರಾಮ ಅಜ್ಜಿ,

  ನಿಂಗೋ ಬೈಲಿಂಗೆ ಶುದ್ದಿ ಹೇಳುಲೇ ಬಾರದ್ದೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಆತು… ಏಕೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲಿ? ಮೊನ್ನೆ ಎನ್ನ ೫ ತಿಂಗಳ ಮಗಳಿಂಗೆ ಶೀತ ಜ್ವರ ಬಂತು… ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಕಷಾಯ ಕುಡಿಷಿದೆ… ಈಗ ಚೂರು ಕಪ್ಹ ಇದ್ದು… ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ, ಜೇನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. “ಓಹೋಹೋ!! ಮಗಳಿಂಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಪ್ಪಗ ಈ ಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿಯ ನೆನಪಾತು…” ಹೇಳಿ ಬಯ್ಯೇಡಿ… ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೈಲಿಂಗೆ ಬಪ್ಪಲೆ ಪುರುಸೊತ್ತು ಆಗಿಗೊಂಡು ಇತ್ತಿಲ್ಲೇ… ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ… ಈಗ ‘ಹರೇ ರಾಮ’ದ ಪ್ರಭಾವಂದ ಹಾಂಗೂ ಮಗಂಗೆ ಪೇಟೆ ಮದ್ದುಗಳ ಕುಡಿಶಲೆ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಕಲ್ತುಗೊಂಡಿದೆ… ‘ಅಜ್ಜಿ ಮದ್ದುಗಳೇ ಎಷ್ಟೋ ವಾಸಿ’… ಹೇಳಿ. ಮಕ್ಕಳ ಆದಷ್ಟು ಊರ ಕ್ರಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಷೆಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಆಸೆ… ಆದರೆ ಕ್ರಮಂಗೋ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊಂತಿಲ್ಲೇ… ನಿಂಗಳ ಹಾಂಗಿಪ್ಪ ಅನುಭವಸ್ಥರು ಸಹಾಯ ಮಾಡೆಕ್ಕು… ಎನಗೋಸ್ಕರ ಆದರೂ ಬೈಲಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತಾ ಇರಿ…

  [Reply]

  ಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿ

  ಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿ Reply:

  ಬೈಲಿಂಗೆ ಬರೆಕ್ಕು ಬರೆಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಗ್ರೇಶೊದು ಜಯೊ.. ಬಪ್ಪಲೇ ಆವ್ತಿಲ್ಲೆ. ಈ ಚಳಿಗೆ ಗೆಂಟು ಬೇನೆಗೊ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾ.. ಮತ್ತೆ ಪುಳ್ಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಗವುಜಿಯುದೇ.. ಈ ಕರೆಂಟಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗದು ಕೊಡೆಕ್ಕನ್ನೆ..
  ಹೇಳಿದಾಂಗೆ ಮಗಳು ಉಶಾರಿದ್ದನ್ನೆ ಈಗ..? ಅಪ್ಪು ಆ ಪೇಟೆ ಮದ್ದು ತಿಂದು ಸುಮ್ಮನೇ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿಗೊಂಬದು ಎಂತಕೆ.. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ನಮ್ಮ ಮನೆಲೇ ಮಾಡುವ ಮದ್ದುಗೊ ಒಳ್ಳೆದು..

  [Reply]

  ಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆ

  jayashree.neeramoole Reply:

  ಅಜ್ಜಿಯ ನೋಡಿಯೇ ಧಾರಾಂಗೆ ಖುಷಿ ಆತಿದ… ರಜ್ಜ ಆಗ ಕೂಗಿಗೊಂಡು ಇತ್ತು… ಈಗ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದು ನೋಡಿ…

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
  ಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆ

  jayashree.neeramoole Reply:

  ಅಜ್ಜಿ… ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೆಳುಲೇ ಇದ್ದತ್ತು… ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮಗಳು ಹೊತ್ತೋಪ್ಪಗಣ ಹೊತ್ತಿಂಗೆ ಮೈ ಎಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಗೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಆದ ಹಾಂಗೆ ಕೂಗುತ್ತು… ಎಲೋಪತಿಕ್ ದಾಗುಟ್ರಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ colicaid ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮದ್ದು ಕೊಡುತ್ತವು… ಪುಳ್ಳಿಗೆ ಗೊಂತಿಪ್ಪಲೂ ಸಾಕು… ಅದಕ್ಕೆ ಊರ ಮದ್ದು ಎಂತರ ಅಜ್ಜಿ? ಹೊಟ್ಟೆಬೇನೆಗೆ ಗಂಧ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆವುತ್ತು ಹೇಳಿ ಚೂರು ಚೂರು ಗಂಧ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ…

  [Reply]

  ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ

  ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಹಿ Reply:

  ಇದಾ ಗೇಸಿನ ಉಪದ್ರ ಆದರೆ, ಜೀರಿಗೆ ಕಶಾಯ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆದು.
  ಜೀರಿಗೆಯ ಹೊಡಿ ಮಾಡಿ, ನೀರಿಲ್ಲಿ ಕೊದುಶಿ,(ನೀರು ಒಳ್ಳೆತ ಅರುಶಿನ ಆಯೆಕ್ಕು) ಕಶಾಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕು.
  ಇನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕೊಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆಗೊಕ್ಕೆ- ದಾಳಿಂಬ ಓಡಿನ ಮಜ್ಜಿಗೆ/ಮೊಸರಿಲ್ಲಿ ತಳದು ಅದರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಕ್ಕುತ್ತು.
  ಎರಡೂದೆ ಅನುಭವ ಆಯಿದು.

  ಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆ

  jayashree.neeramoole Reply:

  ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಂಗ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ… ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮದ್ದುಗೋ ಗೊಂತಿದ್ದರೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೆನಪಾವುತ್ತಿಲ್ಲೇ… ನಿಂಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಂಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟೆ… ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರ ಆತು…

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
  ಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆ

  jayashree.neeramoole Reply:

  ಇನ್ನೊಂದು ಮದ್ದು ಕೇಳುತ್ತ ಇದ್ದೆ… ಅಜ್ಜಿ/ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಅಥವಾ ಅನುಭವ ಇಪ್ಪ ಆರು ಹೇಳಿದರೂ ಅಕ್ಕು… ಗುರಿಕ್ಕಾರ್ರು ಬೈಲು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ತ್ರಿಂಗೆ ಕೊಡುವ ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಳಿಶಿಗೊಳ್ಳುತ್ತ ಇದ್ದು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಫೀಸ್ ನ ಅವಕ್ಕೆ ಕೊಡುದು ಹೇಳಿ ಅಂದಾಜಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ :)

  ಮಗಳ ಕೆಪ್ಪಟೆಲ್ಲಿ ಮಾಂತ್ರ ಸಣ್ಣ ಕೆಂಪು ತೊರಿಗ ಇದ್ದು… ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೋಪತಿಕ್ ಮದ್ದು ಆದರೆ valbet cream ಒಳ್ಳೆದಾವುತ್ತು… ಮನೆ ಮದ್ದು ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆದು?

  ನುಸಿ ಕಚ್ಚಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಗಂಧ-ಚಂದನ ಕಿಟ್ಟಿದರೆ ಒಳ್ಳೆದಾವುತ್ತು…

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣರಾಜಣ್ಣಕಜೆವಸಂತ°ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°ಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸರಗೋಡುಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿಪುತ್ತೂರುಬಾವಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರುಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕvreddhiನೆಗೆಗಾರ°ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ವೇಣಿಯಕ್ಕ°ಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಚುಬ್ಬಣ್ಣಡಾಮಹೇಶಣ್ಣಪೆರ್ಲದಣ್ಣಡೈಮಂಡು ಭಾವವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ