ಅಡಿಗೆಗೊ

ದಾರಳೆಕಾಯಿ ಪೋಡಿ
ದಾರಳೆಕಾಯಿ ಪೋಡಿ

ದಾರಳೆಕಾಯಿ ಪೋಡಿ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 1/2 ಸಾಧಾರಣ ಗಾತ್ರದ ದಾರಳೆಕಾಯಿ 1/2 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕಡ್ಲೆ ಹೊಡಿ 2 ಚಮ್ಚೆ ಅಕ್ಕಿ ಹೊಡಿ 1/2 – 3/4 ಚಮ್ಚೆ ಮೆಣಸಿನ ಹೊಡಿ ಚಿಟಿಕೆ ಇಂಗು ಚಿಟಿಕೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡ ರುಚಿಗೆ...

ದಾರಳೆಕಾಯಿ ಬೆಂದಿ
ದಾರಳೆಕಾಯಿ ಬೆಂದಿ

ದಾರಳೆಕಾಯಿ ಬೆಂದಿ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 3 ದಾರಳೆಕಾಯಿ 1-1.25 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕಾಯಿ ತುರಿ ಚಿಟಿಕೆ ಅರುಶಿನ ಹೊಡಿ 1/2 ಚಮ್ಚೆ ಜೀರಿಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಗಾತ್ರದ ಹುಳಿ 3-4 ಒಣಕ್ಕು ಮೆಣಸು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಸ್ಟು ಉಪ್ಪು...

ದಾರಳೆಕಾಯಿ ತಾಳು(ಪಲ್ಯ)
ದಾರಳೆಕಾಯಿ ತಾಳು(ಪಲ್ಯ)

ದಾರಳೆಕಾಯಿ ತಾಳು(ಪಲ್ಯ) ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 2 ದಾರಳೆಕಾಯಿ 3-4 ಚಮ್ಚೆ ಕಾಯಿ ತುರಿ 1/4-1/2 ಚಮ್ಚೆ ಮೆಣಸಿನ ಹೊಡಿ ಸಣ್ಣ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಗಾತ್ರದ ಬೆಲ್ಲ ಚಿಟಿಕೆ ಅರುಶಿನ ಹೊಡಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಸ್ಟು ಉಪ್ಪು...

ದಾರಳೆಕಾಯಿ ದೋಸೆ
ದಾರಳೆಕಾಯಿ ದೋಸೆ

ದಾರಳೆಕಾಯಿ ದೋಸೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 1 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಬೆಣ್ತಕ್ಕಿ 1-2 ದಾರಳೆಕಾಯಿ (ಎಳತ್ತು ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆದು) 3-4 ಒಣಕ್ಕು ಮೆಣಸು 2 ಚಮ್ಚೆ ಕಾಯಿ ತುರಿ 8-10 ಕೊತ್ತಂಬರಿ 5-6 ಜೀರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚಿಟಿಕೆ ಇಂಗು...

ಮಾವಿನ ಮೆಡಿ ತಂಬ್ಳಿ
ಮಾವಿನ ಮೆಡಿ ತಂಬ್ಳಿ

ಮಾವಿನ ಮೆಡಿ ತಂಬ್ಳಿ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 2-3  ಸಾಧಾರಣ ಗಾತ್ರದ ಮಾವಿನ ಮೆಡಿ(ಉಪ್ಪಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಥವಾ ಮೆಡಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿದು) 3/4 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕಾಯಿತುರಿ...

ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಒಗ್ಗರಣೆ
ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಒಗ್ಗರಣೆ

ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 12-15 ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಸೊಳೆ 3 ಒಣಕ್ಕು ಮೆಣಸು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಸ್ಟು ಉಪ್ಪು 1 ಚಮ್ಚೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 1/2 ಚಮ್ಚೆ ಸಾಸಮೆ 2...

ಮಾಂಬಳ ಗೊಜ್ಜಿ
ಮಾಂಬಳ ಗೊಜ್ಜಿ

ಮಾಂಬಳ ಗೊಜ್ಜಿ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 2-3 ಇಂಚು ಉದ್ದದ ಮಾಂಬಳ 3-4 ಹಸಿಮೆಣಸು 1-2 ದೊಡ್ಡ ನಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದ ಬೆಲ್ಲ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಸ್ಟು ಉಪ್ಪು 1...

ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಇಡ್ಲಿ
ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಇಡ್ಲಿ

ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಇಡ್ಲಿ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 8 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಎಸರು(ತುಳುವ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿಂದಾದರೆ ಒಳ್ಳೆದು) 4 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಬೆಣ್ತಕ್ಕಿ...

ದೀಗುಜ್ಜೆ ಚಿಪ್ಸ್
ದೀಗುಜ್ಜೆ ಚಿಪ್ಸ್

ದೀಗುಜ್ಜೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 2 ದೊಡ್ಡ ದೀಗುಜ್ಜೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಸ್ಟು ಉಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ: ದೀಗುಜ್ಜೆಯ ಹೆರಾಣ ಚೋಲಿ, ಒಳಾಣ ಗೂಂಜುದೆ ತೆಗದು,...

ದೀಗುಜ್ಜೆ ಕೊದಿಲು(ಸಾಂಬಾರು)
ದೀಗುಜ್ಜೆ ಕೊದಿಲು(ಸಾಂಬಾರು)

ದೀಗುಜ್ಜೆ ಕೊದಿಲು(ಸಾಂಬಾರು) ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 1 ಸಾಧಾರಣ ಗಾತ್ರದ ದೀಗುಜ್ಜೆ 1 ಸಾಧಾರಣ ಗಾತ್ರದ ನೀರುಳ್ಳಿ (ಬೇಕಾದರೆ ಮಾತ್ರ) 1 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕಾಯಿತುರಿ 1/4-1/2 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಬೇಶಿದ ತೊಗರಿಬೇಳೆ 1/2 ಚಮ್ಚೆ ಅರುಶಿನ ಹೊಡಿ(1/4 ಚಮ್ಚೆ...

ದೀಗುಜ್ಜೆ ಪೋಡಿ
ದೀಗುಜ್ಜೆ ಪೋಡಿ

ದೀಗುಜ್ಜೆ ಪೋಡಿ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 1 ಸಣ್ಣ ದೀಗುಜ್ಜೆ 1 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಅಕ್ಕಿ ಹೊಡಿ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಕಡದ ಬೆಣ್ತಕ್ಕಿ(ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಅಕ್ಕಿದು ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆದು) ಹಿಟ್ಟು 3/4 -1...

ದೀಗುಜ್ಜೆ ತಾಳು(ಪಲ್ಯ)
ದೀಗುಜ್ಜೆ ತಾಳು(ಪಲ್ಯ)

 ದೀಗುಜ್ಜೆ ತಾಳು(ಪಲ್ಯ) ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 1 ಸಾಧಾರಣ ಗಾತ್ರದ ದೀಗುಜ್ಜೆ 2-3 ಚಮ್ಚೆ ಕಾಯಿ ತುರಿ 1/2 ಚಮ್ಚೆ ಮೆಣಸಿನ ಹೊಡಿ ದೊಡ್ದ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಗಾತ್ರದ ಬೆಲ್ಲ ಚಿಟಿಕೆ ಅರುಶಿನ ಹೊಡಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಸ್ಟು ಉಪ್ಪು...

ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಹಪ್ಪಳ
ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಹಪ್ಪಳ

ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಹಪ್ಪಳ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 3 ಲೀಟರ್ ಪಾತ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಸೊಳೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಸ್ಟು ಉಪ್ಪು(ರೆಜ್ಜ ಸಾಕು) ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ: ಕೈಗೆ ರೆಜ್ಜ ಎಣ್ಣೆ ಪಸೆ ಮಾಡಿ, ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಕೊರದು ಕಡಿ ಮಾಡಿ, ಗೂಂಜು ತೆಗದು, ಕೆಳಾಣ...


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°ಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆಪವನಜಮಾವಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣಶಾಂತತ್ತೆಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿಮಾಲಕ್ಕ°ಸಂಪಾದಕ°ಮುಳಿಯ ಭಾವದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿರಾಜಣ್ಣವೇಣೂರಣ್ಣಚುಬ್ಬಣ್ಣಪೆಂಗಣ್ಣ°ದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವಶ್ಯಾಮಣ್ಣಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ