ಅಸಕ್ಕಪ್ಪಗ ತಿಂಬಲೆ ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಪೋಡಿಗೊ..

ಬೈಲಿನ ಹೊಡೆಂಗೆ ಬಾರದ್ದೆ ದಿನ ಸುಮಾರಾತದ.. ಓ ಆ ಪೆರಿಯಡುಕ ಹೊಡೇಣ ಮಾರ್ಗ ಸರಿ ಮಾಡ್ತ ಗವುಜಿಲಿ ಪೋನಿನ ಬಳ್ಳಿಗಳ ಪೂರ ಕಡುದು ಇಡುಕ್ಕಿದ್ದವಡ.. ಪೋನು ಬಾರದ್ದರೆ ಈ ಕರೆಂಟಿನ ಪುಸ್ತಕಲ್ಲಿ ಬೈಲು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲೆಡ ಅಪ್ಪೊ.. ಉಮ್ಮಪ್ಪ. ಪುಳ್ಳಿ ಹಾಂಗೆ ಹೇಳಿತ್ತು. ಅದಾಗಿ ಪೋನು ಸರಿ ಆದರುದೇ ಈ ಬೈಲಿಂಗೆ ಬಪ್ಪಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟು ಪುರುಸೊತ್ತು ಆಗಿಯೊಂಡಿತ್ತಿಲ್ಲೆ. ಅದರೆಡಕ್ಕಿಲಿ ಆ ನೆಗೆಮಾಣಿ ಒಬ್ಬ°.. ಕನ್ನಡುಕ ಹುಗ್ಗುಸಿ ಮಡಗಿರೆ ಮತ್ತೆ ನಾಕು ದಿನಕ್ಕೆ ಪರಂಚುದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆಂತೂ ಹರಿತ್ತಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮಂದ.. ಅಂತೂ ಈಗ ರೆಜ ಕಾಲುನೀಡಿ ಕೂದು ಬೈಲು ನೋಡುಲೆ ಎಡೆ ಆತಿದ.

ಹೇಳಿದಾಂಗೆ ನಿನ್ನೆ ಹೊತ್ತೊಪ್ಪಾಗ ಕಾಪಿಗೆ ಸಾಮ್ರಾಣಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪೋಡಿ ಮಾಡಿತ್ತಿದ್ದೆ.”ಅಜ್ಜೀ.. ಎನಗೆ ಅಸಕ್ಕಾವುತ್ತು.. ಎಂತಾರು ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ” ಹೇಳಿ ಪುಳ್ಳಿ ಕೇಳಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಸಕ್ಕಾವುತ್ತು ಹೆಳಿತ್ತುಕಂಡ್ರೆ ಎಂತಾರು ಎಣ್ಣೆತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೆಕ್ಕೂಳಿ ಆಯಿದು ಹೇಳಿ ಲೆಕ್ಕ. ಎಣ್ಣೆತಿಂಡಿ ಹೇಳಿರೆ ಕೊದಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ.. ಹಾಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದದು.. ಎನಗೆ ಎಣ್ಣೆಪಸೆ ದಣಿಯ ತಿಂಬಲಾಗ ಹೇಳಿ ಡಾಗುಟ್ರು ಹೇಳ್ತವು.. ಅಪುರೂಪಕ್ಕೆ ರೆಜ ರೆಜ ತಿಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲೆನ್ನೆ.. ಏವುದನ್ನಾದರು ತಿಂಬಲಾಗ, ಪತ್ಯ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪಗಳೇ ಅದರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೇಕು ಹೇಳಿ ಕಾಂಬದಿದ ಮನಿಶ್ಶಂಗೆ.

ಅದಿರಳಿ, ಈಗ ಪೋಡಿಯ ಶುದ್ದಿಗೆ ಬಪ್ಪೊ. ಹಾಂಗೆ ನಿನ್ನೆ ಸಾಮ್ರಾಣಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪೋಡಿ ಮಾಡಿಯಪ್ಪಗ ಬೈಲಿನ ಪುಳ್ಳಿಯಕ್ಕೊಗೂ ಹಂಚುವೊ ಹೇಳಿ ಕಂಡತ್ತು.

ಪೋಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲೊರಿಂಗೂ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪ ತಿಂಡಿಯೇನ್ನೆ.ಸಾಮ್ರಾಣಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ತಂಬುಳಿಯೊ ಮತ್ತೊ ಮಾಡಿರೆ ಪುಳ್ಯಕ್ಕೊ ಉಣ್ಣವು. ಹಾಂಗೆ ಅದರ ತಿನ್ನುಸುಲೆ ಈ ಪೋಡಿ ಮಾಡುವ ಕೆಣಿ ಇದಾ..

ಪೋಡಿ ಬೆಂದತ್ತು..

ಪೋಡಿಯ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡುಲೆ ಅರಡಿಗನ್ನೆ.. ಅದು ತುಂಬ ಸುಲಾಬ. ಕಡ್ಳೆಹೊಡಿಗೆ ರೆಜ ಮೆಣಸಿನ ಹೊಡಿ, ಉಪ್ಪು, ಇಂಗು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನೀರಾಕಿ ಕಲಸಿರೆ ಆತು. ಮತ್ತೆ ಲಾಯಿಕಕ್ಕೆ ತೊಳದು ಮಡಗಿದ ಸಾಮ್ರಾಣಿ ಎಲೆಯ ಒಂದೊಂದೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು, ಎರಡು ಹೊಡೆದೆ ಹಿಟ್ಟಿಲಿ ಮುಳುಗುಸಿ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಹೊರಿವದು. ನಸುಕೆಂಪಪ್ಪಗ ಎಣ್ಣೆಂದ ತೆಗದರೆ ಸಾಮ್ರಾಣಿ ಪೋಡಿ ಆತದ.. ಹೀಂಗೆಯೇ ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪೋಡಿ, ಹರುವೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪೋಡಿಯೂ ಆವುತ್ತು. ರುಚೀ ಆವುತ್ತು ತಿಂಬಲೆ. ಹೇಳಿದಾಂಗೆ ನಾವು ತಿಂತ ಎಲೆದುದೇ ಪೋಡಿ ಆವುತ್ತು.. ಅದ, ಸುಬಗ ಪಕ್ಕನೆ ಎಲೆತಟ್ಟೆಯ ಹುಗ್ಗುಸಿ ಮಡುಗುಗು ಈ ಸಂಗತಿ ಕೇಳಿರೆ..ಹ್ಹೆ ಹ್ಹೆ.. ಹಾಂಗೆ ಈ ಅಜ್ಜಿಯ ಎಲೆತಟ್ಟೆಲೂ ಇದ್ದನ್ನೆ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಎಲೆ.. ಎಲೆತಟ್ಟೆಂದ ಎಲೆ ತೆಗೇಕೂಳಿ ಇಲ್ಲೆಪ್ಪ. ಎಲೆಬಳ್ಳಿಲಿ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಇದ್ದನ್ನೆ. ನಾಕು ಎಲೆ ಕೊಯ್ಕೊಂಡು ಬಂದು, ಲಾಯಿಕ ತೊಳದು, ಒಂದು ಎಲೆಯ ಎರಡು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಪೋಡಿ ಹಿಟ್ಟಿಂಗೆ ಅದ್ದಿ ಪೋಡಿ ಮಾಡ್ತದು. ಇದುದೇ ಬಾರೀ ರುಚಿ ಆವುತ್ತು.

ಇನ್ನು ಬಾಳೆಣ್ಣು ಪೋಡಿ, ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಪೋಡಿ,ಗೆಣಂಗಿನ ಪೋಡಿ, ಬಟಾಟೆ ಪೋಡಿ, ಬದನೆ ಪೋಡಿ, ದಾರ್ಲೆ ಪೋಡಿ, ದೀಗುಜ್ಜೆ ಪೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನವಗೆ ಗೊಂತಿಪ್ಪದೇನ್ನೆ. ದಾರ್ಲೆ ಪೋಡಿ ಮಾಡುಲೆ ಅದರ ಚೋಲಿಯ ಮೇಲಂದ ರೆಜ ಕೆರಸಿದಾಂಗೆ ತೆಗದು, ಮತ್ತೆ ಉರುಟುರುಟಿಂಗೆ ಕೊರೆತ್ತದು. ಚೋಲಿಯ ಇಡುಕ್ಕೊದು ಬೇಡ, ಚಟ್ನಿ ಮಾಡುಲಕ್ಕದ. ಹಾಂಗೆ ಉರೂಟಿಂಗೆ ಕೊರದ ದಾರ್ಲೆ ತುಂಡುಗಳ ಪೋಡಿಟ್ಟಿಂಗೆ ಅದ್ದಿ ಪೋಡಿ ಮಾಡ್ತದು.

ಕಾರ ಅಕ್ಕಾದವಕ್ಕೆ ಮೆಣಸಿನ ಪೋಡಿಯುದೇ ಆವುತ್ತದ. ಪೋಡಿಮೆಣಸು ಹೇಳಿಯೇ ಒಂದು ಇದ್ದನ್ನೆ.. ಅದು ದಣಿಯ ಕಾರ ಇರ. ಬೆಳದ್ದಾದರೆ ರೆಜ ಕಾರ ಇಕ್ಕು. ದಣಿಯ ಕಾರ ಇದ್ದೂಳಿ ಆದರೆ ಅದರ ಎರಡು ಸಿಗುದು, ಬಿತ್ತು ತೆಗದು ಒಳಾಂಗುದೇ ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬುಸಿ ಹೊರುದರಾತು. ತಿಂಬಲೆ ರುಚಿ ಆವುತ್ತೂಳಿ ರಾವುಕಟ್ಟಿ ತಿಂಬಲಾಗ. ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆಉರಿ ಬಕ್ಕು..

ಅಸಕ್ಕಪ್ಪಗ ತಿಂಬಲೆ ಪಕ್ಕನೆ ಏವದಾರು ಒಂದು ಪೋಡಿ ಮಾಡುಲಕ್ಕದ.. ಹೊತ್ತೊಪ್ಪಾಗಾಣ ಕಾಪಿಗೆ ಎಂತೂ ಇಲ್ಲೇಳಿ ಅಪ್ಪಗ ನಾಕು ಪೋಡಿ ಮಾಡಿ ತಿಂಬಲಕ್ಕು. ಏವದುದೇ ಲೆಕ್ಕಂದ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನದ್ದರೆ ಆತು. ಅಲ್ಲದೋ? ಏ°..

ಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿ

   

You may also like...

19 Responses

  1. ಆಚಕರೆ ಮಾಣಿ says:

    ಅಮೇರಿಕಲ್ಲಿಪ್ಪವು ಹೇಂಗೆ ಪೋಡಿ ಮಾಡುದು??? ಅಲ್ಲಿ ಅದೆಂತದೋ ಹೊಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿತ್ತ ಮಿಶನು ಮಾಡಿಂಗೆ ಸಿಕ್ಸಿರ್ತವಡಾ… ಈ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದು ಹೊಗೆ ಎದ್ದರೆ ಪೋಲೀಸುಗ ಬತ್ತವಡಾ ಅಪ್ಪಾ ….?

  2. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಪೋಡಿ ಆರಾದರೂ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ?
    ಒಳ್ಳೆಯದಾವುತ್ತು ಹೇಳಿ ಎನ್ನೊಬ್ಬ ಚೆ‍ಙಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದ 🙂

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *