“ಎಂಗೊ ಎಂತರ ತಿನ್ನೆಕ್ಕಪ್ಪದು?” -ಮಧುಮೇಹಿ

March 7, 2011 ರ 2:00 pmಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 11 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಹರೇ ರಾಮ!

ಈಗಾಣ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಅನುಪತ್ಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಸ,ಹೋಳಿಗೆ ಬಳ್ಸುವಗ ಬಾಳೆಗೆ ಹಾಕ್ಸಿಗೊಂಬೋರಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡ ಹೇಳುವೋರೇ ಆಯಿದವು(ಬೈಲಿನ ಕೆಲವು ಅಣ್ಣಂದ್ರ ಬಿಟ್ಟು 😉 ). ಹತ್ತರೆ ಕೂದೋರು ಎಂತ ಭಾವ ಒಂದು ಹೋಳಿಗೆದೇ ತಿನ್ನದ್ರೆ ಹೇಂಗೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳುವಗ ಚಪ್ಪೆ ಮೋರೆ ಮಾಡಿಗೊಂಡು “ಎನ್ನ ಮೈ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ” ಹೇಳಿ ಹೇಳುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ ಆಗಿ ಹೋಯಿದು.. “ಈ ಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕೊ ಅದರ ತಿನ್ನೆಡ ಇದರ ತಿನ್ನೆಡ ಹೇಳ್ತವು ಅಂಬಗ ಎಂಗೊ ತಿನ್ನೆಕ್ಕಪ್ಪದು ಎಂತರ?” ಹೇಳ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಕ್ಕರೆ ಖಾಯಿಲೆ ಇಪ್ಪೋರು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ.. ಅಲ್ಲದಾ? ಹಾಂಗಾಗಿ ಈ ಸರ್ತಿಯಾಣ ಲೇಖನ ಸಕ್ಕರೆ ಖಾಯಿಲೆ ಇಪ್ಪೋರಿಂಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ–

ಸಕ್ಕರೆ ಖಾಯಿಲೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆಹಾರಲ್ಲಿಪ್ಪ ಶರ್ಕರಪಿಷ್ಟ(carbohydrate)-ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂಶವ ದೇಹದ ಕೋಶಂಗ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಲೆ ಎಡಿಯದ್ದೆ ಅಪ್ಪದು ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ಎಡಿವದು.ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹೇಳುವ ಹೋರ್ಮೋನ್.ಇದು ಈಗಾಗಳೇ ಎಲ್ಲರಿಂಗೂ ಗೊಂತ್ತಿಪ್ಪ ವಿಷಯ.ಇದಕ್ಕೆ ಸೀವಿಪ್ಪದು ಯಾವುದೂ ತಿಂಬಲಾಗ ಹೇಳ್ತದು ಪಥ್ಯ.ಅಪ್ಪನ್ನೇ?ಹಾಂಗಾರೆ ಯಾವ ಆಹಾರ ಸೀವು ಇದ್ದು/ಇಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಹೇಂಗೆ ತಿಳಿವದು?

ಆಹಾರ ತಜ್ಞರು “ಗ್ಲೈಸೇಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್” (Glycemic Index)(GI)ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಾನ ಕಂಡು ಹಿಡುದ್ದವು.ಗ್ಲೈಸೇಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದರೆ ಎಂತರ ಅಂಬಗ? ಗ್ಲೈಸೇಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತದು ಅಂಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ.ಶರ್ಕರ ಪಿಶ್ಟ ಇಪ್ಪ ಆಹಾರ ತೆಕ್ಕೊಂಡಪ್ಪಗ ಶರೀರದ ನೆತ್ತರಿಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಸರಾಸರಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾವುತ್ತು ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣಂಗಳ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಂಗೊಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದವು.. ಇದರ ಅರ್ಥ ಗ್ಲೈಸೇಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಂಗೊ ದೇಹಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವ ಏರ್ಸುತ್ತಿಲ್ಲೆ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣಲ್ಲಿ ಗ್ಲೈಸೇಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪ ಆಹಾರಂಗೋ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣವ ಕೂಡ್ಲೆ ಏರ್ಸುತ್ತು.. ಆದ ಕಾರಣ ಆಹಾರಲ್ಲಿ ಗ್ಲೈಸೇಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪ ಆಹಾರ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೆಕ್ಕು..

ಗ್ಲೈಸೇಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು-ಕಮ್ಮಿ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಂಗೆ?

ಗ್ಲೈಸೇಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ಪ್ರಮಾಣ >೭೦(೭೦ರಂದ ಹೆಚ್ಚು) ಇದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಿ ಲೆಕ್ಕ.ಈ ಆಹಾರಂಗಳ ತೆಕ್ಕೊಂಡ ಕೂಡ್ಲೆ ನೆತ್ತರಿಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಏರ್ತು.

೫೫-೬೯ರ ಒಳ ಇದ್ದರೆ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಂಗೇ

<೫೫(೫೫ರಂದ ಕಮ್ಮಿ) ಇದ್ದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಳಿ ಲೆಕ್ಕ..

ಜಿ.ಐ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪ ಆಹಾರಂಗಳ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ತೆಕ್ಕೊಂಡರೂ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹಿಡಿತಲ್ಲಿ ಮಡಿಕ್ಕೊಂಬಲೆ ಎಡಿತ್ತು.ಈ ಆಹಾರಂಗಳ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೆರ ಬಪ್ಪ ಕಾರಣ ಶರೀರ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಗೊಳ್ತು..

ಆಹಾರದ ಜಿ.ಐ ಪ್ರಮಾಣಂಗೊ :

ಅಂತರ್ಜಾಲಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತು.ಎನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೋಷ್ಟಕವ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಟುಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ.. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಲಿ ಇದ್ದು,ನೆಗೆಗಾರ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರಿಂಗೂ ಅರ್ಥ ಅಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಗ್ರೇಶುತ್ತೆ.. 😉

Fruits Glycemic Index Score G.I. Type
Apple 39 Low G.I
Apple Juice 40 Low G.I
Apricots 57 Med G.I
Banana 54 Low-Med G.I
Cantaloupe Melon 65 Med-High G.I
Cherries 22 Low G.I
Grapefruit 25 Low G.I
Grapefruit Juice 48 Med G.I
Grapes 46 Low-Med G.I
Kiwi Fruit 52 Med G.I
Mango 56 Med G.I
Orange 44 Med G.I
Orange Juice 47 Med G.I
Peach 42 Med G.I
Pear 37 Low G.I
Pineapple 66 Med-High G.I
Pineapple Juice 46 Med G.I
Plum 38 Low G.I
Raisins 64 Med-High G.I
Strawberries 40 Low G.I
Sultanas 56 Med G.I
Watermelon 72 High G.I
Fruit drink from Concentrate 66 High G.I
Vegetables Glycemic Index Score G.I. Type
Artichoke 15 Low G.I
Asparagus 14 Low G.I
Bell Peppers 10 Low G.I
Broccoli 10 Low G.I
Brussels Sprouts 16 Low G.I
Beet 63 High G.I
Carrot 70 High G.I
Celery ** 15 Low G.I
Cauliflower 15 Low G.I
Cabbage 10 Low G.I
Green Beans 14 Low G.I
Lettuce 10 Low G.I
Mushrooms 10 Low G.I
Onion 10 Low G.I
Parsnip 98 High G.I
Potato boiled 56 Med G.I
Potato Mashed 70 Med G.I
Potato Baked 84 Med G.I
Potato Sweet 50 Low-Med G.I
Potato Chips (uk) 75 High G.I
Swede 71 High G.I
Sweet Corn 55 Med G.I
Yam 50 Low-Med G.I
Milk & Yogurt product Glycemic Index Score G.I. Type
Whole Milk 27 Low G.I
Semi-skim Milk 34 Low G.I
Skimmed Milk 32 Low G.I
Goats Milk Low G.I
Chocolate Milk 34 Low G.I
Instant nonfat Milk Low G.I
Evaporated Milk Low G.I
Soya Milk flavored 30 Low G.I
Sweetened condensed Medium G.I
Sweet Condensed fat-free Medium G.I
Buttermilk Low G.I
Custard 43 Low-Med G.I
Yogurt natural 35 Low G.I
Yogurt Low-fat natural 14 Low G.I
Yogurt Low-fat sweetened 33 Low G.I
Yogurt Low-fat non sweet 14 Low G.I
Ice Cream average 61 Medium G.I
Ice Cream Low-fat 50 Low-med G.I
Grain or Pasta product Glycemic Index Score G.I. Type
Barley 35 Low G.I
Buckwheat 55 Medium G.I
Couscous 65 Med-High G.I
Cornmeal 70 High G.I
Rice White Rice 72 Med-High G.I
Basmati Rice 58 Medium G.I
Brown Rice 51 Low-Med G.I
Wheat 48 Low-Med G.I
Wild Rice 58 Medium G.I
Rye 35 Low G.I
Millet 70 High G.I
Oat Bran 54 Medium G.I
Pasta regular 49 Medium G.I
Pasta Gluten free 54 Medium G.I
Capellini 46 Low-Med G.I
Fettuccine 32 Low G.I
Gnocchi 66 Med-High G.I
Linguini 52 Medium G.I
Instant Noodles 46 Medium G.I
Rice Noodles 61 Med-High G.I
Macaroni 45 Medium G.I
Spaghetti 41 Low-Med G.I
Legume Type Glycemic Index Score G.I. Type
Baked Beans 48 Medium G.I
Black-eyed Beans 42 Low- Med G.I
Broad Beans 79 High G.I
Butter Beans 31 Low G.I
Chick Peas 33 Low G.I
Green Beans 37 Low G.I
Haricot Beans 38 Low G.I
Lentils 25 Very-Low G.I
Lima Beans 31 Low G.I
Peanuts 14 Very Low G.I
Pinto Beans 38 Low G.I
Red Kidney Beans 27 Low G.I
Snap Peas 38 Low G.I
Split Peas 31 Low G.I
Soya Beans 18 Very Low G.I
Breads & Cereal product Glycemic Index Score G.I. Type
Bagel 72 High G.I
Baguette French 95 Very-High G.I
Bun Hamburger 61 Med-High G.I
Bread White 71 High G.I
Bread Wholemeal 69 High G.I
Bread Gluten free 89 High G.I
Bread High Fibre 68 Med-High G.I
Crispbread 81 High G.I
Croissant 67 Med-High G.I
Crumpet 69 High G.I
Donut 76 High G.I
Linseed Rye Bread 55 Med G.I
Muffin 44 Low-Med G.I
Pastry 60 Med-High G.I
Pita Bread 57 Med-High G.I
Pizza 60 Med-High G.I
Rice Cakes 85 High G.I
Rye Bread 41 Low-Med G.I
Ryvita 69 Med-High G.I
Waffles 75 High G.I
Breakfast Cereals Glycemic Index Score G.I. Type
All Bran 42 Low G.I
Cheerios 74 High G.I
Coco pops 77 High G.I
Corn Flakes 84 High G.I
Muesli 56 Medium G.I
Oatbran 55 Medium G.I
Porridge 42 Low G.I
Rice Crispies 82 High G.I
Sustain 68 Med-High G.I
Sultana Bran 52 Medium G.I
Shredded Wheat 67 Med-High G.I
Special K 64 Med-High G.I
Weetabix 69 Med-High G.I

ಇದರ ನೋಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಖಾಯಿಲೆ ಇಪ್ಪೋರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರಲ್ಲಿ ಎಂತ ತೆಕ್ಕೊಂಬಲಕ್ಕು ತೆಕ್ಕೊಂಬಲಾಗ ಹೇಳಿ ನಿಘಂಟು ಮಾಡಿಗೊಂಬಲಕ್ಕು.ಕುಚ್ಚಿಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ಗೋಧಿ ಹೊಡಿಯ ಜಿ.ಐ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದು.ಹಾಂಗಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಖಾಯಿಲೆಯೋರು ಚಪಾತಿಯೇ ತಿನ್ನೆಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಎಂತ ಇಲ್ಲೆ,ಕೊಶಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಶನ ಉಂಡರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲೆ..ಇದರೊಟ್ಟಿಂಗೆ ನಾರಿನಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪ ಆಹಾರ,ವ್ಯಾಯಾಮ  ಒಳ್ಳೆದು..ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಆಗಲಿ ಇತಿ ಮಿತಿಲಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡರೆ ಅದೇ ಅಮೃತ.. ಅಲ್ಲದಾ? :) ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ಡಾ.ಸೌಮ್ಯ ಪ್ರಶಾಂತ

sowprash@gmail.com

"ಎಂಗೊ ಎಂತರ ತಿನ್ನೆಕ್ಕಪ್ಪದು?" -ಮಧುಮೇಹಿ, 5.0 out of 10 based on 3 ratings
ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , , , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 11 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°
  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ

  ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟ ಡಾಕುಟರಕ್ಕಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಪಯುಕ್ತ ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಹೇಳಿಕ್ಕುವ .

  ನಿಂಗಳ ಮನೆ ಜೆಂಬಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇನ್ನು ಎಂಗೊಗೆ ಚೆಪ್ಪೆ ಹೋಳಿಗೆ.!

  ಬೈಲಿ ಇಪ್ಪ ಎಲ್ಲೋರು ಇನ್ನು ಚಪ್ಪಾತಿ ಬ್ರಾಂತು ಬಿಡ್ಲಕ್ಕು.

  ಹೇಳದ್ದೆ ತಡೆತ್ತಿಲ್ಲೆ. – ಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದವು. ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇರುಳಿಂಗೆ ಅಶನ ಉಂಬಲಾಗ ಹೇಳಿದ್ದವು. ಕೆಲವು ಸಮಯ ಚಪ್ಪಾತಿ ತಟ್ಟುವದು ಕಂಡತ್ತು , ಕೂಡಲೆ ಕೊದಿಲು ಮೇಲಾರ. ಪಾಪ ಪ್ರಾಯದವು , ಎಡಿತ್ತಾಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಾತು. ರಜಾ ಸಮಯ ಕಳುದಪ್ಪಗ – ಉದಿಯಪ್ಪಾಣ ತೆಳ್ಳವು , ದೋಸೆ.!! ಕೂಡಲೆ ಅದುವೇ. (ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಶನ ಉಂಬಲಾಗ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲದೋ? , ದೋಸೆ ತಿಂಬಲಾಗ ಹೇಳಿದ್ದವಿಲ್ಲೇ. !!! . ಹೇಳಿದೆ – ಹೆಂಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿಲಕ್ಕಿಯೇ. ಕಷ್ಟ ಬರೇಡ. ಅಶನ ಉಣ್ಣು – ಬಹು ಕಮ್ಮಿ ಉಣ್ಣು ಹೇಳಿ. ಜೊತೆಲಿ , ನಮ್ಮ ಪಾಕ ಒಂದು – ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಮೆಂತೆ ಹೊರುದು ಹಾಕಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸು ಮೂರು ಹೊತ್ತು (ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹಾಕೇಕು ಕೇಳೆಡಿನ್ನು. ಹಾಕಲಿಲ್ಲೆ). ಅಷ್ಟೇಯೋ ?, ಅಂಬಗ ವಾಕಿಂಗ್ , ಎಕ್ಸರ್ ಸೈಸ್ ಇಲ್ಲ್ಯೋ ಕೇಳೆಡಿ ಇನ್ನೂ ಒಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಿ. ಅವಕ್ಕವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ವವ್ವು ಮಾಡೆಕು.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 2. prashanth

  ಧನ್ಯವಾದ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕ ……

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಗೋಪಾಲಣ್ಣ
  Gopalakrishna BHAT S.K.

  ಲಾಯ್ಕ ಆಯಿದು.ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 4. ಬೆಟ್ಟುಕಜೆ ಮಾಣಿ
  ಬೆಟ್ಟುಕಜೆ ಅನಂತ

  ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ….

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. ಶ್ರೀಅಕ್ಕ°

  ಸೌಮ್ಯ, ಅಪರೂಪಲ್ಲಿ ಬೈಲಿಂಗೆ ಬಂದರುದೇ ಅಗತ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಯೇ ಕೊಡ್ತೆ ನೀನು. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಬರದ್ದೆ. ಕೋಷ್ಟಕ ಕೊಟ್ಟದು ಲಾಯ್ಕಾತು. ಮಧುಮೇಹಿಗೋ ಯಾವುದರ ತಿಂಬಲಕ್ಕು ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರ್ಸುಲೆ ಎಡಿಗು ಅಲ್ಲದಾ?
  ನೀನು ಹೇಳಿದ ಹಾಂಗೆ ಇತಿಮಿತಿಲಿ ಆಹಾರ ತೆಕ್ಕೊಂಡರೆ ಅದೇ ಅಮೃತ. ಶುದ್ದಿ ಲಾಯ್ಕಾಯಿದು ಆತೋ.

  ಬೈಲಿಂಗೆ ಬಪ್ಪ ಸಂಕ ಹೆಚ್ಚು ಮುರಿಯದ್ದ ಹಾಂಗೆ ರಜ್ಜ ಓಡಾಡು ;-). ಬೈಲಿಂಗೆ ಬತ್ತ ಸಂಕ ಮುರುದತ್ತು ಹೇಳಿ ನೀನು ಆ ಹೊಡೆಲಿ ಕೂರ್ತೆ!! ನೀನು ಬೈಲಿಂಗೆ ಬಾರದ್ದರೆ ನಷ್ಟ ಎಂಗೊಗೇ!! :-(
  ಬಂದೋಂಡಿರು ಆತಾ…

  [Reply]

  ಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°

  ಡಾ.ಸೌಮ್ಯ ಪ್ರಶಾಂತ Reply:

  ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತೆ ಆತ ಅಕ್ಕಾ!!! 😉 ಬೈಲಿಂಗೆ ಬಂದುಗೊಂಡಿರ್ತೆ…

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 6. ಸುಭಗ
  ಸುಭಗ

  ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ. ಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕಂಗೆ ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ.

  ಪೆರಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಾನ್ಸಿಕ್ಕೆಡಿ, ಗೊಂತಿಲ್ಲದ್ದ ಕಾರಣ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ- ಅಂಬಗ ನಿಂಗಳ ಪಟ್ಟಿಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಕಲ್ಕಂಡಿ ಜೇನ ಹೀಂಗಿಪ್ಪದೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲೆನ್ನೆ? ಅದೇಕೆ?

  GI ಸ್ಕೋರು 10 ರಿಂದ 89ವರೆಗೆ ತರಾವರಿ ಇದ್ದನ್ನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಏವದು?ಉದಾ- ‘ಸಕ್ಕರೆಗೆ 100 ಮಾರ್ಕು’ ಹೀಂಗೇನಾರು ಇದ್ದೊ? ಹೆಚ್ಚು ಸೀವಿನದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಶರ್ಕರಪಿಷ್ಟ ಇಪ್ಪದು ಹೇಳಿ ಅರ್ಥವೋ ಅಥವಾ ಶರ್ಕರಪಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸೀವು ರುಚಿಗೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಯೋ?

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 7. ಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°

  ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದಿ..
  ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಹೇಳ್ತದರ ಜಿ.ಐ ಪ್ರಮಾಣ ೧೦೦,ಅದೇ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವ ಸಕ್ಕರೆಯ ಜಿ.ಐ ಪ್ರಮಾಣ ೬೦-೬೫.ಶರ್ಕರಪಿಷ್ಟಲ್ಲಿ ನಮೂನೆಗೊ ಇದ್ದು,simple,complex ಹೇಳಿ.ಸುರುವಾಣ ನಮೂನೆಗೆ ಸೇರಿದ ಪದಾರ್ಥಂಗೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೀವು ಇರ್ತು.ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್,ಜೇನು,ಸಕ್ಕರೆ ಇತ್ಯಾದಿ.ಅದೇ ಎರಡನೇ ನಮೂನೆದು ಹೆಚ್ಹು ಸೀವು ಇರ್ತಿಲ್ಲೆ,ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಶನ,ಇತರ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ.
  ಇಲ್ಲಿ ಜಿ.ಐ ಪ್ರಮಾಣ ಕಂಡು ಹಿಡಿವದು ನಾಲಗೆ ರುಚಿಯ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ.ಈ ಪ್ರಮಾಣಂಗಳ ಕಂಡು ಹಿಡಿವಲೆ ಕೆಲವು ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಡಿಗಾದ್ದು.ಅವರ ಇರುಳಿಡೀ ಉಪವಾಸ ಮಡುಗಿ ಉದಿಯಪ್ಪಗ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವರ ನೆತ್ತರಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದ್ದು ಹೇಳಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿವದು.ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮಾಣಂಗಳ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಮಡಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು..
  honey- 55
  Jams- 65
  Sucrose- 68
  ಧನ್ಯವಾದ.. :)

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 2 votes)
 8. ಮುಳಿಯ ಭಾವ
  ರಘುಮುಳಿಯ

  ಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕಾ,
  ಧನ್ಯವಾದ ಎರಡು ಕಾರಣಕ್ಕೆ.
  ೧.ಕೋಷ್ಟಕ ಸಹಿತ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೈಲಿ೦ಗೆ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ
  ೨.ಪುರುಸೊತ್ತು ಮಾಡಿ ಬೈಲಿ೦ಗೆ ಬ೦ದದಕ್ಕೆ.
  {ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಆಗಲಿ ಇತಿ ಮಿತಿಲಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡರೆ ಅದೇ ಅಮೃತ.. ಅಲ್ಲದಾ?} ಒಪ್ಪದ್ದರೆ ಮದ್ದೇ ತಿನ್ನೆಕ್ಕಷ್ಟೆ!

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಪುತ್ತೂರುಬಾವಅಕ್ಷರದಣ್ಣಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವಮಾಲಕ್ಕ°ಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕಬೋಸ ಬಾವವೇಣೂರಣ್ಣಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸರಗೋಡುಒಪ್ಪಕ್ಕಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶಡಾಮಹೇಶಣ್ಣಪೆರ್ಲದಣ್ಣವೇಣಿಯಕ್ಕ°ವಿಜಯತ್ತೆಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ಗಣೇಶ ಮಾವ°ಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆಪವನಜಮಾವತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°ಶಾ...ರೀ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ