Food hygiene-ಆಹಾರದ ಶುಚಿತ್ವ

ಬೈಲಿಂಗೆ ಬಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗೊಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆಯೋರಿಂಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಂಗೊ 🙂 ಕಳುದವಾರ ಏಕೆ ಶುದ್ದಿ ಬರದ್ದಿಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿರೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲೆ!, ಅಕ್ಷರ ಹೇಳಿದ ಹಾಂಗೆ …ಹೇಳಿಗೊಂಬ ಹಾಂಗಿದ್ದ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದ್ದರೂ ಪುರ್ಸೊತ್ತೇ ಇರ್ತಿಲ್ಲೆದಾ.. ಎರಡುವಾರ ಕಳುತ್ತದ ನಾವು ಮಾತಾಡಿ, ಹಾಂಗಾಗಿ ಶುದ್ದಿ ಸುಮಾರಿದ್ದು ಮಾತಾಡ್ಲೆ ! ಎಂಗಳ ಊರಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ನಡೆತ್ತಾ ಇದ್ದನ್ನೆ..’ವಿರಾಸತ್’ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಂಗೊ, ಇಂದು ಅಕೇರಿ. ಒಂದರಿಯಾರೂ ನೋಡೆಕಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಿನ್ನೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ರಜೆ. ನವಗೆ ಬೇಕಾದ್ದೂ ಅದೇ ಅಲ್ಲದಾ 😉 . ಆದರೂ ಮನೆಲಿ ಇಪ್ಪಲಾಯ್ದಿಲ್ಲೆ, ಇರುಳಾಯ್ದು ಮನೆಗೆತ್ತುವಗ..ಹೀಂಗೇ ಇದ..ಪುರ್ಸೊತ್ತೇ ಇಪ್ಪಲಿಲ್ಲೆ, ಇಂದು ಆದಿತ್ಯವಾರ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆರಾಮಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪ ಹೇಳಿ ಗ್ರೇಶುಲೆಡಿಯ..ಎಂತಾರು ಕೆಲಸಂಗೊ..ಡ್ಯೂಟಿ ಇಪ್ಪದೇ. ಅದರ ಎಡಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಬೈಲಿಂಗೆ ಒಂದರಿ ಬಂದಿಕ್ಕಿದೆ.

ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುದು ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ, ಯಾವುದಾರೂ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ…ಆದರೆ ಈ ವಾರ ನಾವು food hygiene ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವ, ಆಗದಾ? ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ’ಆಹಾರ ಕ್ಷೇಮಪಾಲನ ಶಾಸ್ತ್ರ’ ಹೇಳಿ ಹೇಳುಲಕ್ಕಾ ಹೇಳಿ ಕಾಣ್ತು [ಶಬ್ದಕೋಶಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಕಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದೆ,ಆರಿಂಗಾರು ಸರಿಯಾದ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದ ಗೊಂತಿದ್ದರೆ ತಿಳುಶಿ]

ಸರಿ, ಈ food hygiene  ಹೇಳಿರೆ ಎಂತರ? ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ತರೆಆಹಾರದ ಸಂಗ್ರಹ, ತಯಾರಿ, ಬಳ್ಸುದು ಮತ್ತೆ ತಿಂಬದು ಕಾರ್ಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕಾಪಾಡುದು”. ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನವ್ವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುಗು ’ಎಂಗೊ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೊಳದೇ ಉಪಯೋಗ್ಸುದು, ಅಷ್ಟು ಸಾಲದಾ?’ ಹೇಳಿ. ತೊಳದು ಉಪಯೋಗ್ಸುದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಅಪ್ಪಾರೂ ಅಷ್ಟು ಮಾಂತ್ರ ಖಂಡಿತಾ ಸಾಲ. ಗೊಂತಿದ್ದೂ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲೆ, ಆದರೆ ನವಗೇ ಗೊಂತಿಲ್ಲದ್ದೆ ಅಪ್ಪ ಕೆಲವು ಪ್ರಮಾದಂಗಳ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕು ಅಲ್ಲದಾ? ಅ ಕಾರಣಂದ ಈ ವಿಷಯದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ.

ಈಗ ಆಹಾರದ ಸಂಗ್ರಹ, ತಯಾರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಒಂದೊಂದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಗೊಂಡು ಹೋಪ…

ಆಹಾರದ ಸಂಗ್ರಹ:

 • ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುದು ಹೇಳಿರೆ ನಾವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಅಂಗಡಿಂದ ತಂದ ಸಾಮಾನುಗಳ ಅಥವಾ ಬೆಳದ ತರಕಾರಿಗಳ ಹೇಂಗೆ ಹಾಳಾಗದ್ದ ಹಾಂಗೆ ಮಡುಗೆಕ್ಕು ಹೇಳುದು. [ಹೆಚ್ಚಿಂದು ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ಗೊಂತಿಪ್ಪದೇ]
 • ಬೇಳೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಲಾಯ್ಕಕ್ಕೆ ತೊಳದು ಒಣಗ್ಸಿ ನೀರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿಗೊಕ್ಕೆ ಹೋಪಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದ್ದ ಹಾಂಗೆ ತುಂಬುಸಿ ಮಡುಗುದು.
 • ಒಣ ಮೆಣಸು, ಅಕ್ಕಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ನೀರಿಲ್ಲಿ ತೊಳೆತ್ತ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲೆ, ಅವುಗಳ ಬೆಶಿಲಿಂಗೆ ಒಣಗ್ಸಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ತುಂಬುಸಿ ಮಡುಗೆಕು.
 • ತರಕಾರಿಗಳ ನಾವು ತಂದು ಮಡುಗುತ್ತರೆ ಅದು ಒಣಗದ್ದ ಹಾಂಗೆ, ಕೊಳೆಯದ್ದ ಹಾಂಗೆ ಮಡುಗೆಕ್ಕು. ತಂದ ತರಕಾರಿಗಳ ತೊಳದು ಮಡುಗುತ್ತರೆ,ತೊಳದು ನೀರಿನ ಉದ್ದಿ ಮಡುಗೆಕ್ಕು. ಇನ್ನು ಅದರ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಲ್ಲಿ ಮಡುಗುದರಿಂದ ಕೊಳವದರ ತಪ್ಪುಸುಲಕ್ಕು. [ಮಡುಗುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಹೇಳುದು ಬೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ] ಫ್ರಿಜ್ಜಿಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಮಡುಗುದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪೋಷಕಾಂಶಂಗೊ ನಷ್ಟ ಆವ್ತು.
 • ಅದಲ್ಲದ್ದೆ ನಾವು ಬ್ರೆಡ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೂಸರು ಬಪ್ಪದರ ನೋಡಿಕ್ಕು, ಹಾಂಗಾಗಿ ತಂದು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಮಡುಗುಲಾಗ, ಕೂಡ್ಲೇ ಉಪಯೋಗ್ಸೆಕು.
 • ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪೇಟೆಂದ ತಪ್ಪ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ತಂಪಿಲ್ಲಿ ಮಡುಗೆಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಬರದಿರ್ತವು, ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ತಪ್ಪದ್ದೇ ಪ್ರಿಜ್ಜಿಲ್ಲಿಯೇ ಮಡುಗೆಕ್ಕು. ಅಲ್ಲದ್ದರೆ ಅದು ತಿಂಬಲೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿಯ.
 • ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಶಿಲಿಂಗೆ ಮಡುಗುಲಾಗ ಹೇಳಿ ಬರದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೆಕು.
 • ಪೇಟೆಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕುವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ‘best before…’ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅವಧಿಯ ಮಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತವು. ಅದರ ಮೀರಿ ನಾವು ಆ ವಸ್ತುಗಳ ಖಂಡಿತಾ ಉಪಯೋಗ್ಸುಲಾಗ. ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡ್ತು [ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗೊ ಆ ಸಮಯದ ಮಿತಿಯ ಒಳದಿಕ್ಕೆಯೇ ಹಾಳಪ್ಪದೂ ಇದ್ದು!]

ಇದೆಲ್ಲಾ ನಾವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತ ಮೊದಲು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮಂಗೊ, ಆಹಾರ ತಯಾರಿ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಂಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುದು?

 • ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಕೂಡ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡೆಕು.
 • ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಆಹಾರವ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಲ್ಲಿ ಮಡುಗಿ ಸೇವಿಸುದು ತಪ್ಪು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಾಂತ್ರ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಲ್ಲಿ ಮಡುಗುಲಕ್ಕು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಮಡುಗುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ.
 • ಫ್ರಿಜ್ಜಿಲ್ಲಿ ಮಡುಗಿದ ಆಹಾರವ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಾಂತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊದುಶಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡೆಕ್ಕು.
 • ಆಹಾರವ ತುಂಬಾ ಸರ್ತಿ ಕೊದುಶುದರಿಂದಾಗಿ ಅದರ್ಲಿಪ್ಪ ಪೋಷಕಾಂಶಂಗೊ ನಷ್ಟ ಆವ್ತು.
 • ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಂಗಳ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಧೂಳು,ಕಸವು, ಕೀಟ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೋಗದ್ದ ಹಾಂಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮಡುಗೆಕ್ಕು.
 • ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಂಗೊಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೌಟು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲು ಉಪಯೋಗ್ಸೆಕ್ಕು.
 • ಪಾತ್ರೆ, ತಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಸೌಟುಗೊ ಸ್ವಚ್ಛ ಇರೆಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲೆನ್ನೆ 🙂

ಆಹಾರ ತಯಾರಿ:

 • ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ, ತಯಾರಿ ಎಷ್ಟು ಶುಚಿಯಾಗಿರ್ತೋ ರುಚಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚು 🙂
 • ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ತೊಳದು ಉಪಯೋಗ್ಸೆಕು. ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನುದೇ!
 • ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿಂಗೆ ಹಾಕಿಪ್ಪ ಕೀಟ ನಾಶಕಂಗಳ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಂಗೆ ಶುಚಿಗೊಳ್ಸುದು ಅಗತ್ಯ.
 • ಶೀತ, ಸೆಮ್ಮ, ಹೊಟ್ಟೆಂದಹೋಪದು, ವಾಂತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವ್ವು ಅಡಿಗೆಕೋಣೆಂದ ದೂರ ಇಪ್ಪದೇ ಒಳ್ಳೆದು. ಆದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಲ್ಲಿ ಕೈಯ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಬೂನಿಲ್ಲಿ ತೊಳಕ್ಕೊಂಡು, ಮೂಗು-ಬಾಯಿಗೆ ಅಡ್ಡ ವಸ್ತ್ರಕಟ್ಟಿಗೊಂಡು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೆಕ್ಕು.
 • ಆಹಾರವ ಸರೀಯಾಗಿ ಕೊದುಶೆಕ್ಕು.
 • ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳ ಬಣ್ಣ, ವಾಸನೆಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗ್ಸುಲಾಗ.
 • ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣು ಬೇಶಿದ ನೀರಿನ ಚೆಲ್ಲುಲಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶ ನಷ್ಟ ಅಕ್ಕು.
 • ಮಾಂಸಾಹಾರ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವವ್ವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯೇ ಚಾಕು, ಮಣೆ,ಪಾತ್ರೆಗಳ ಉಪಯೋಗ್ಸೆಕು.ಮಾಂಸವ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಹೆರ ಮಡೂಗುಲಾಗ. [ನವಗೆ ಅನ್ವಯ ಆವ್ತಿಲ್ಲೆ!]
 • ಅಡಿಗೆಕೋಣೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರೆಕ್ಕು, ಅಡಿಗೆಕೋಣೆಲಿ ಉಪಯೋಗ್ಸುವ  ಕೈ ಉದ್ದುವ ವಸ್ತ್ರವ ದಿನಾಗ್ಲೂ ಬದಲ್ಸೆಕು, ಕಿಚನ್ ಏಪ್ರೊನಿನ ಕೂಡ ದಿನಾಗ್ಲೂ ತೊಳೆಯಕ್ಕು[ಉಪಯೋಗ್ಸುವವ್ವು]
 • ಒಂದರಿ ಉಪಯೋಗ್ಸಿದ ಪಾತ್ರೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿಂಗೆ ಉಪಯೋಗ್ಸುತ್ತರೆ ತೊಳದು ಉಪಯೋಗ್ಸುದು ಒಳ್ಳೆದು.

ಮಾಡಿದ ರುಚಿ-ಶುಚಿಯಾದ ಅಡಿಗೆಯ ಬಳ್ಸುದು:

 • ನಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮನೆಲಿ ನಾವು ಬಳ್ಸುವಗ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಬೆಶಿ ಮಾಡೆಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲೆ.
 • ಕೈ ತೊಳೆಕ್ಕೊಂಡು ಬಳ್ಸೆಕು ಹೇಳ್ತದರ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲೆನ್ನೆ 🙂
 • ಆದರೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಆಹಾರವ ತೆಗದು ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕುದು ತಪ್ಪು ಕ್ರಮ, ನಾವು ನಮ್ಮ ನೆಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಇದ್ದು ಹೇಳಿ ಗ್ರೇಶಿರೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿಂಗೆ ಕಾಣದ್ದ ಸುಮಾರು ವಸ್ತುಗೊ ಇರ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ಲೆ.
 • ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತ ಕೈಲಿಯೇ ಬಳ್ಸುದು ತಪ್ಪು ಕ್ರಮ.
 • ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಳ್ಸುವಗ ಕೈಲಿ ಬಳ್ಸುದು ತಪ್ಪು ಕ್ರಮ. ಸೌಟಿಲ್ಲಿಯೇ ಬಳ್ಸೆಕ್ಕು.
 • ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಲಿ ಉಂಬ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪ ಕಾರಣ ಜಾಗೃತೆಲಿ, ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡದ್ದೆ ಕೆಳಾಂಗೆ ಚೆಲ್ಲದ್ದ ಹಾಂಗೆ ಬಳ್ಸೆಕ್ಕು.
 • ಇದಲ್ಲದ್ದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಹೇಳಿರೆ , ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೂದು ಉಂಬಂತಹ ಸಂದರ್ಭಲ್ಲಿ ಬಳ್ಸುವ ಜೆನಂಗೊ ತಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡೆಕ್ಕು, ಅಲ್ಲದ್ದೆ ಬಾಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಮಡುಗದ್ದೆ ಇಪ್ಪದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡೆಕ್ಕು.

ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಕ್ರಮ:

 • ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಹೇಳಿ ಇದ್ದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಣೆಯ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲೆ. ಅದು ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ಗೊಂತಿಪ್ಪದೇ.
 • ಆದರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪು ಮಡುಗೆಕಾದ ಅಂಶ ಹೇಳಿರೆ ಕೈಗಳ ತೊಳಕ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೆಕಾದ್ದು.
 • ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಂದ ತುಂಬಾ ಜೆನ ಊಟ ಮಾಡುದು ತಪ್ಪು.
 • ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ವಸ್ತುವಿನ ಸೇವನೆ ಮಾಡುದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು.
 • ಎಡದ ಕೈಲಿ ತಟ್ಟೆಯ ಮುಟ್ಟದೆಯೇ ಊಟ ಮಾಡುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಮ [ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭಂಗಳ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ]
 • ಸಣ್ನ ಮಕ್ಕೊಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಸುವಗ ನಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಂದಲೇ ಅವಕ್ಕೆ ಉಣ್ಸುದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ.
 • ಜಂಬ್ರಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯ ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಳೆಯಕಾದ್ದು ಮುಖ್ಯ, ಬಾಳೆಲಿ ಅಡಕ್ಕೆಗೆ ಹಾಕಿದ ಮದ್ದು ಇಪ್ಪ ಸಾಧ್ಯತೆಗೊ ಹೆಚ್ಚು ಇರ್ತು.
 • ಊಟ ಮಾಡುವ ಜಾಗೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ.

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪಗ.. ಹೋಟೆಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಬದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಹೇಳ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರೆ ಎನ್ನ ಹತ್ತರೆಯೂ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲೆ 🙁 ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭಲ್ಲಿ ಎಂತ ಮಾಡುದು ಅಲ್ಲದಾ?

ಆನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶುದ್ದಿ ಬರದ್ದರ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅಂಶಂಗಳ ಬಿಟ್ಟಿಪ್ಪ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ನಿಂಗೊಗೆ ಗೊಂತಿಪ್ಪ ಬೇರೆ ಅಂಶಂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುಶಿ. ಎನಗೂ, ಓದುತ್ತ ಜೆನಂಗೊಕ್ಕೂ ಉಪಕಾರ ಅಕ್ಕು 🙂

-ನಿಂಗಳ

ಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆ

ಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆ

   

You may also like...

33 Responses

 1. ಪ್ರಶಾಂತ ಕುವೈತ್ says:

  ಸುವರ್ಣಿನಿ ಅಕ್ಕೋ / ತಂಗೆ,

  ಎನಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಯೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪ ಕಾರಣ ನಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆ ಎನ್ನ ಓದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋತು.. ಬರೆತ್ತಾ ಇರೆಕ್ಕು ಆತೋ ಹೀಂಗೆ..

  • Suvarnini Konale says:

   ಧನ್ಯವಾದ 🙂 ಖಂಡಿತಾ ..ಬರೆತ್ತಾ ಇರ್ತೆ, ಎನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಂದ ಜೆನಂಗೊಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆವ್ತರೆ ಸಂತೋಶವೇ 🙂 ..ನಿಂಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಹೀಂಗೇ ಇರಲಿ.

   • Suvarnini Konale says:

    ಮತ್ತೆ ಈ ಅಕ್ಕ/ತಂಗೆ confusion ಬೇಡ. ತಂಗೆ ಹೇಳಿಯೇ ಹೇಳಿ 🙂

 2. ಅಕ್ಕೋ, ಏವತ್ತಿನ ಹಾಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟ ಲೇಖನ! Food hygiene ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳೆಕ್ಕಾದ್ದು ತುಂಬಾ ಇದ್ದು ಖಂಡಿತಾ.. ದ್ರಾಕ್ಷೆ, ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಿ ಪ್ಲವರ್ ಸಾಲದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗೀಗ ಬದನೆಯ ಕೂಡ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಲ್ಲಿಯೇ ಮೀಶುತ್ತವು.. ಎಷ್ಟೂ ತೊಳದರೂ ವಿಷವೇ.. ಊಟಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ್ಸುವ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆದಾತು.. ಮೈಲುತುತ್ತು ನಿಧಾನ ವಿಷ.. ತೊಳದರುದೆ ಬಾಳೆ ಒಂದರಿ ಸ್ವಛ್ಚ ಆದ ಹಾಂಗೆ ಕಾಣ್ತಷ್ಟೆ ಹೊರತು ಒಣಗಿದರೆ ಮೈಲುತುತ್ತು ಬಾಳೆಲಿ ಹಾಂಗೇ ಇರ್ತು..
  ಒಟ್ಟಿಲಿ ಸಂಗ್ರಹಯೋಗ್ಯ ಲೇಖನ ಕೊಟ್ಟಿದಿ ಅಕ್ಕ! ಧನ್ಯವಾದಂಗೋ!
  ~

  [ಕೈಗಳ ತೊಳಕ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೆಕಾದ್ದು]

  ಕೈ ತೊಳಕ್ಕೋಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತದು ಹೇಂಗೆ!!? ಆನಂತೂ ಕೈ ತೊಳದಿಕ್ಕಿ ಊಟ ಮಾಡುದು, ಊಟ ಮಾಡಿಕ್ಕಿ ಕೈ ತೊಳವದು.. 😉

  ಹೇಳಿದಾಂಗೆ, ನಗೆಭಾವ ಕೇಳಿಗೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದ, ತೊಳವಲೆ ಉಪ್ಯೋಗ್ಸುತ್ತ ನೀರಿನ ಮೊದಾಲು ತೊಳೆಯೆಡದೋ ಹೇಳಿ, ಗೊಂತಿದ್ದರೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೊ ಆತೋ.. 😉

 3. Keshavchandra Bhatt Kekanaje says:

  ಬರದ್ದು ಲಾಯಕಾಯಿದು ಅಕ್ಕ.. ಧನ್ಯವಾದ.

 4. ShivaKumar says:

  Thumba Olleya Vicharagalannu Helidheeri. Suvarnee avare danyavadagalu.

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *