ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ: ಹವಿಗನ್ನಡ – ಸವಿಗನ್ನಡ

February 22, 2011 ರ 10:00 pmಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 22 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಇದು ಕೇವಲ ಚರ್ಚೆಯ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶಂದ ಬರದ್ದು.
ಆನು ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಲ್ಲ, ತಜ್ಞನೂ ಅಲ್ಲ, ಸಾಹಿತಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಓದಿದವನೂ ಅಲ್ಲ.
ಆದರೂ ಇತ್ತೀಚಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹವ್ಯಕ ಭಾಷೆಯ ಬರವಣಿಗಗಳ ಓದುವಾಗ ತಲೆಲಿ ಹೊಳದ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆತ್ತಾ ಇದ್ದೆ.
ಕನ್ನಡದ ಉಪಭಾಷಗಳ (ಗೌಡಕನ್ನಡ, ಕುಂದಗನ್ನಡ, ಬೈರಕನ್ನಡ ಇತ್ಯಾದಿ) ಪೈಕಿ ನಮ್ಮ ಹವ್ಯಕರ ಭಾಷೆಲಿ ಆದಷ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವದೇ ಭಾಷೆಲಿ ಆಯಿದಿಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರೊ.ಭರಣ್ಯ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಾವ ಬರದ್ದರ (ಕಸ್ತೂರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2011) ಓದಿದೆ.
ಅವರ ಕೆಲವು ಬರಹಂಗಳ ಮದಲೆಯೂ ಓದಿದ್ದೆ; ಪುಸ್ತಕಂಗಳ ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲೆ. ಈ ಭಾಷೆಯ ಹವಿಗನ್ನಡ ಹೇಳುವದೇ ಸರಿ ಹೇಳಿ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಇದು ಬರೇ ಹವ್ಯಕರಿಂಗೆ ಮಾಂತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ (ಅಥವಾ ಸೀಮಿತವಾಗಿರೆಕಾದ) ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಗೊಂತಿಪ್ಪವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆ.
ನಮ್ಮ ನೆರೆಕರೆಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಹವ್ಯಕರಲ್ಲದ್ದವುದೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಂಗೇ ಮಾತಾಡುವವು ಕಾಂಬಲೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತವು. (ಈ ಅನುಭವ ಎನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದು.)
ಹವಿಗನ್ನಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ – ಕಥೆ, ನಾಟಕ, ಕವಿತೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ಇತ್ಯಾದಿ – ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಬೆಳೆತ್ತಾ ಇದ್ದು ಹೇಳಿ ಆ ಲೇಖನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದವು. ಹವಿಗನ್ನಡದ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ತಮಿಳಿಂಗೆ ಭಾಷಾಂತರವೂ ಆಯಿದಡ.
ಕನ್ನಡದ ಉಪಭಾಷಗಳ ಮಾತಾಡುವವೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪದು ಕರ್ನಾಟಕಲ್ಲೆ. ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬರವವು.
ಅಲ್ಲದ್ದೆ ಕನ್ನಡ ಗೊಂತಿಪ್ಪವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಭಾಷಗಳ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಗೊಂಬಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲೆ. ಈ ಭಾಷಗೊ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗೊ ಅಲ್ಲ; ಪೂರಕವೇ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಳಕ್ಕು.
ಈಗ ಕನ್ನಡ ಕಥೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಭಾಷೆಯ ಉಪಯೋಗ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಥವಾ ಮೈಸೂರು ಪ್ರದೇಶದ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಬರದ ಕಥೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ಕವಿತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನವಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆವುತ್ತು?
ಅದರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೇಳಿಯೇ ಹೇಳುತ್ತವಿಲ್ಲೆಯೊ? ಗ್ರಂಥಸ್ಥ ಕನ್ನಡಂದ(!?) ಅದಕ್ಕಿಪ್ಪಷ್ಟು ಅಂತರ ಹವಿಗನ್ನಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೆ.
ಮೇಗೆ ಹೇಳಿದ ಉಪ ಭಾಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರದ್ದು ಆ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಭಾಷಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿತ  ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲೆ. ಈ ಉಪ ಭಾ ಷಗಳ ಮಾತಾಡುವ ಎಷ್ಟೋ ಜೆನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವ ಬೆಳೆಶಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದವು.
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹವ್ಯಕರ ಕೊಡುಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದು; ಹವ್ಯಕರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಪರಂಪರೆಯೇ ಇದ್ದು. ಮುಳಿಯ, ಸೇಡಿಯಾಪು, ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು, ತೆಕ್ಕುಂಜ – ಹೀಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯೂ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಬೆಳವಲೆ ಜೀವಮಾನ ಇಡೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಹವ್ಯಕರ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತರೆ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕು. ವ್ಯಾಕರಣ, ಛಂದಸ್ಸು, ಹಳೆಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಮಾಡಿದ ಹಾಂಗಿಪ್ಪ ಪಾಂಡಿತ್ಯಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವು ಬೇರೆ ಎಷ್ಟು ಜೆನ ಇದ್ದವು? ಮೊನ್ನೆ ನೆಡದ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ ಪತ್ರಿಕಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಂದರ್ಶನಲ್ಲಿ ಸೇಡಿಯಾಪು ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರ ಓದಿದ್ದೀರೊ? “ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ರದೇಶದ ಎಂಗೊಗೆ ಪೆರಿಯಕ್ಕರ, ಕಿರಿಯಕ್ಕರ ವೃತ್ತಂಗಳ ಹೇಂಗೆ ಓದುವದು ಹೇಳಿಯೇ ಗೊಂತಿತ್ತಿಲ್ಲೆ. ಅಕ್ಕರ ವೃತ್ತಂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಲ್ಲಿ ಸೇಡಿಯಾಪು ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ ಓದಿದ ಪ್ರಬಂಧವ ಮರವಲೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲೆ. ಆ ಪ್ರಬಂಧಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕರ ವೃತ್ತಂಗಳ ಹೇಂಗೆ ಓದೆಕ್ಕು ಹೇಳಿ ವಿದ್ವತ್ತುಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು ನೋಡಿ ಬಿ.ಎಮ್.ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಆ ಪ್ರಬಂಧವ ಸೇಡಿಯಾಪಿನವರ ಕೈಂದ ಕೇಳಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಜೀವನದ ಕಡೆವರೆಂಗೆ ಮಡಿಕೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದ…..ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಪದು ಹೇಳಿರೆ ಎನಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ – ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡ್ಳೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೇಡಿಯಾಪು ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡ್ಳೆ…..
{ “One particular edition (of Sahitya Sammelana) that  I always remember is the one where writer Sediyapu Krishnabhat presented a paper on Akkara Vritta – a form of poetry. We from old Mysore side did not know how to read periyakkara and kiriyakkara. Sediyapu’s lecture was so brilliant that it established beyond doubt how to read the Akkara Vrittas. Prof B M Srikantaiah was so impressed that he went up to Sediyapu and requested him to give him the paper and kept it with him till the end as if it were a treasure.” Sediyapu and Prof GV later became good friends and when Sediyapu wrote his magnum opus Kannada Chandassu he invited Prof GV to launch it at Udupi. “By then Sediyapu had lost his eyesight and the book was dictated by him for someone to take down. Going to Udupi was like two pilgrimages – one to see Krishna and other to see Sediyapu………}
ಈಗ ಕೂಡಾ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹವ್ಯಕರೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ, ಬರವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪವು.
ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಬರವವು, ಓದುವವು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿದವು ಹೇಳುವದು ಒಪ್ಪಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲೆ. ಐಟಿ, ಬಿಟಿಲಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹವ್ಯಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಲಾಯಿಕಿಲ್ಲಿ ಬರವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಪ್ಪವು.
ಅಂತರ್ಜಾಲಲ್ಲಿಪ್ಪ ನೂರಾರು (ಸಾವಿರಾರು? ಸಾಮಾನ್ಯ ೫೦೦ರಷ್ಟು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ) ಕನ್ನಡದ ಬ್ಲಾಗುಗಳ ನೋಡಿ.
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಶಬ್ದಂಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲದ್ದೆ ಕನ್ನಡದ ನಡುವಿಲ್ಲಿ ತುರುಕುಸೊತ್ತವಿಲ್ಲೆ. ವಿದೇಶಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎಷ್ಟೋ ಜೆನ ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಬರೆತ್ತವು. ಇಂತವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜೆನ ಹವ್ಯಕರಿದ್ದವು.
ಈಗ ಕನ್ನಡದ ಎಷ್ಟೊ ಸಾಹಿತಿಗೊ, ಕನ್ನಡದ ಉಟ್ಟು ಓರಾಟಗಾರಂಗೊ, ಮಾತಾಡುವ, ಬರವ ಕನ್ನಡವ ನೋಡಿ. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯೊ?
ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದ್ದು?
ಈಗ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೇರೆ ಹೇಳುತ್ತವು; ವಾಕ್ಯಂಗಳೇ ಸರಿ ಇರುತ್ತಿಲ್ಲೆ; ಹೇಳಿರೆ ಈಗಾಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲದ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯ.
ವ್ಯಾಕರಣ ಕಲಿಯದ್ದರೂ ಶುದ್ಧ ಭಾಷೆಲಿ ಮಾತಾಡುವ, ಬರವ ಜೆನಂಗೊ ಎಷ್ಟೊ ಇದ್ದವು. ಜೀವಂತ ಭಾಷಗೂ ವ್ಯಾಕರಣ ಇದ್ದು. (ಜೀವಂತ ಭಾಷಗೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಬೇಡ ಹೇಳಿದರೆ, ಸತ್ತ ಭಾಷಗೆ ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಅರ್ಥವೊ?)
ಅದು ಹಾಂಗಿರಲಿ; ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಂತ್ರ ಚರ್ಚಿಸುವ ಬದಲು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮಂದ ಇಲ್ಲದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ವಿಷಯಂಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತಾಡುತ್ತವು; ಗೋಷ್ಟಿಗಳ ನೆಡೆಶುತ್ತವು; ನಿರ್ಣಯಂಗಳ ಮಾಡುತ್ತವು. ಜಾಗತೀಕರಣ, ಪರಿಸರ, ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರಂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮಂದ ಪಟ್ಟ ಸಮ್ಮೇಳನಂಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು ಚರ್ಚಿಸಲಿ.
ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ನಿಷ್ಠ ಚರ್ಚೆ ನೆಡೆಕು ಹೇಳಿ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಕನ್ನಡದ ಉಪಭಾಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ (ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಭೇದಂಗೊ, ಗ್ರಾಮ್ಯ ಭಾಷೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೂ ಸೇರುಸಲಕ್ಕು) ಒಂದು ಗೋಷ್ಟಿ ನೆಡೆಶಿದರೆ ಒಳ್ಳೆದು ಹೇಳಿ ಎನ್ನ ಭಾವನೆ.
ನಮ್ಮ ಹವ್ಯಕ ಸಭಗೊ, ಕೂಟಂಗೊ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ಭಾಷೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟದು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲೆ; ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇಳಿದರೆ ಬರೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಂಗೊ ಮಾಂತ್ರ ಅಲ್ಲ;
ಭಾಷೆ  ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಅಂಗ. ತುಳು, ಕೊಂಕಣಿ, ಕೊಡವ, ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಿಗಮಂಗಳ ಮಾಡಿದ್ದವು.
ಈ ಭಾಷಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಂಗೊ ನೆಡೆತ್ತು; ಕೃತಿಗೊಕ್ಕೆ, ಸಾಧಕರಿಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತವು. ನಮ್ಮ ಭಾಷಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಜೆನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸಕ್ತಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ (ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ) ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟದು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲೆ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಠ ಇದ್ದು, ಗುರುಗೊ ಇದ್ದೊವು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ನೆಡೆತ್ತಾ ಇದ್ದು. ಭಾಷಾವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹವ್ಯಕ ಒಕ್ಕೂಟಂಗಳೇ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆದು. ಹವ್ಯಕ ಸಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಪ್ಪಳ ಸಂಡಿಗೆಯ ಬದಲು ಹವಿಗನ್ನಡದ ಪುಸ್ತಕಂಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಳೆ ಆಗದೊ?

ಸದ್ಯವೇ ವಿಶ್ವಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ ನೆಡವಲಿದ್ದು. ವಿಶ್ವಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಯಲಿ. ಕನ್ನಡದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಭೇದಂಗಳೇ ಆದ ಉಪಭಾಷಗಳ(ಹವಿಗನ್ನಡವೂ ಸೇರಿ)ಬಗ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಟ ಗಮನ ಸೆಳವ ಕೆಲಸವಾದರೂ ಆಗಲಿ!
ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ: ಹವಿಗನ್ನಡ – ಸವಿಗನ್ನಡ, 5.0 out of 10 based on 6 ratings
ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , , , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 22 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಕೇಜಿಮಾವ°
  ಕೆ ಜಿ ಭಟ್

  ಹವಿಗನ್ನಡಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹವಿಕರಲ್ಲದ್ದವರನ್ನೂ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ “ಅದು” ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತದು ನವಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದರೂ ಕೇಳುವವಂಗೆ ಅಸಮಧಾನ ಅಪ್ಪಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಪ್ಪ ಕಾರಣ ನಾವು ಹಾಂಗಿಪ್ಪ ಪರಿಸ್ತಿತಿಲಿ ಆದಷ್ಟೂ ಹೆಸರೇ ಉಪಯೋಗ ಮಾದುಸ್ಸೊಳ್ಲೆದಲ್ಲದೋ?ಅದು ಸಾದ್ಃಯ ಆಗದ್ದಿಪ್ಪಗ,ಉದಾಹರಣಗೆ ಕೂಸುಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವಾಗ “ಇವು” ಹೇಳ್ತದರಲ್ಲೇನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲೆನ್ನೆ?ಹವಿಕರಲ್ಲದ್ದವಿಪ್ಪಗ ಆದಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಇನ್ನ್ಯಾವದೇ ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ಗೊಂತಿಪ್ಪ ಭಾಷೆಲಿ ಮಾತಾಡಿರೆ ರಗಳೆಯೇ ಇಲ್ಲೆದಾ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಡಾಮಹೇಶಣ್ಣನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶಬಟ್ಟಮಾವ°ಮಾಲಕ್ಕ°ಕೇಜಿಮಾವ°ಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿಒಪ್ಪಕ್ಕಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿvreddhiಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುದೊಡ್ಡಭಾವವೇಣೂರಣ್ಣಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆಸುಭಗಚುಬ್ಬಣ್ಣಪುತ್ತೂರುಬಾವದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°ಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ವೇಣಿಯಕ್ಕ°ಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆದೀಪಿಕಾ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ