Category: ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ

ಗಿಳಿಬಾಗಿಲಿಂದ-ಅದು ಒಂದು ಮೋಡೆ 11

ಗಿಳಿಬಾಗಿಲಿಂದ-ಅದು ಒಂದು ಮೋಡೆ

ಎಂಗಳ ಮನೆಲಿ ಒಂದು ಗೋಣ ಇತ್ತು.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೋಣಂಗೊಕ್ಕೆ ಕಾಳ ಬೊಳ್ಳ ಹೇಳಿ ಹೆಸರು ಮಡುಗುದು. ಆದರೆ ಎಂಗಳ ಈ ಗೋಣಂಗೆ ಮೋಡೆ ಹೇಳಿ ಹೆಸರಿತ್ತು. ಎನಗೆ ಸಣ್ಣಾದಿಪ್ಪಗಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಗೋಣಂಗೆ ಮೋಡೆ ಹೇಳಿ ಎಂತಕೆ ಹೆಸರು ?ಅದು ಕಪ್ಪು ಇತ್ತು ಕಾಳ...

ಗಿಳಿಬಾಗಿಲಿಂದ -ಅವ°/ಅದು  ಪಾತಾಳ ಗರಡಿ 17

ಗಿಳಿಬಾಗಿಲಿಂದ -ಅವ°/ಅದು ಪಾತಾಳ ಗರಡಿ

“ಅವ° ಮಹಾ ಪಾತಾಳ ಗರಡಿ, ಅವನ ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಳದ್ದಾಂಗೆ, ಕಣ್ಣಿಂಗೆ ಕಾಣದ್ದಾ೦ಗೆ, ಕೆಮಿಗೆ ಬೀಳದ್ದಾಂಗೆ,ಯಾವುದನ್ನೂ ಮಡುಗುಲೇ ಎಡಿಯಪ್ಪ ! ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗಾದರೂ ಆ ಸಂಗತಿಯ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯದ್ದೆ ಬಿಡ°” ಅಥವಾ  “ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡದ್ದ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲೆ ,ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತೊಳಚ್ಚಿ ತೊಳಚ್ಚಿ...

ಗಿಳಿ ಬಾಗಿಲಿಂದ -ಅವ° ರಜ್ಜ ಸಜ್ಜನ 4

ಗಿಳಿ ಬಾಗಿಲಿಂದ -ಅವ° ರಜ್ಜ ಸಜ್ಜನ

ಎನ್ನ ಕೋಲೇಜಿಲಿ ಎನ್ನ ಹಾಂಗೆ ಲೆಕ್ಟುರು ಆಗಿಪ್ಪ ಮೇಡಂ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ಮಾತಾಡುಲೆ ಬತ್ತು .ಒಂದಿನ ಎನ್ನತ್ತರೆ ಬಂದು “ಸಜ್ಜನ “ ಹೇಳ್ರೆ ಎಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿತ್ತು .ಇಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಪದದ ಅರ್ಥ ಇದಕ್ಕೆ ಗೊಂತಿಲ್ಲೆಯ ಹೇಳಿ...

ಗಿಳಿಬಾಗಿಲಿಂದ-ಕಡುದ ಕೈಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕದ್ದೋವು 3

ಗಿಳಿಬಾಗಿಲಿಂದ-ಕಡುದ ಕೈಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕದ್ದೋವು

“ಕಡುದ ಕೈಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕದ್ದೋವು”ಹೇಳುವ ಮಾತಿನ ಆನು ಇತ್ತೀಚೆಗಂಗೆ ಒಂದಿನ ಬಸ್ಸಿಲಿ ಹೊವುತ್ತಾ ಇಪ್ಪಗ ಕೇಳಿದೆ .ಬಸ್ಸಿಲಿ ಫೋನಿಲಿ ನಮ್ಮೋರು ಆರೋ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಆರ ಬಗ್ಗೋ “ಅವು ಭಯಂಕರ ಕುರೆಗ ,ಕಡುದ ಕೈಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕದ್ದೋವು ಅವು “ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಗ ಕೇಳಿಸಿಗೊಂಡೆ.ಅಂಬಗ...

ಗಿಳಿಬಾಗಿಲಿಂದ -ಅವ° ಹುಳಿ ಬಂದು ಮೊಗಚ್ಚಿದ್ದ° 6

ಗಿಳಿಬಾಗಿಲಿಂದ -ಅವ° ಹುಳಿ ಬಂದು ಮೊಗಚ್ಚಿದ್ದ°

ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎನಗೆ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯಫ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡಾ ! ಫ್ರೆಂಡ್ ಗಳ ಹತ್ತರೆ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಲೆ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಹೊಡವ ಹಾಂಗೆ. ಎಂಗ ಹೇಳಿರೆ ಆನುದೇ ಅಮ್ಮಂದೆ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಹೊಡೆತ್ತೆಯ°.ಎಂಗಳ ಮಾತು ಕತೇಲಿ ಆನು ಓದಿದ ಕಥೆ-ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ...

ಗಿಳಿಬಾಗಿಲಿಂದ-ಎಮ್ಮೆ ಕಂಜಿ ಹಾಂಗೆ 12

ಗಿಳಿಬಾಗಿಲಿಂದ-ಎಮ್ಮೆ ಕಂಜಿ ಹಾಂಗೆ

“ಅದು ಮಾಡುದು ನೋಡು ,ನಿದಾನಕ್ಕೆ ಎಮ್ಮೆ ಕಂಜಿ ಹಾಂಗೆ ” ಹೇಳುವ ಬೈಗಳು ನಿದಾನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೋರಿ೦ಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತವು .ಈ ಬೈಗಳಿನ  ಅರ್ಥ ಎಂತದು ಹೇಳಿ ಗೊಂತಾಯಕ್ಕಾದರೆ ಎಮ್ಮೆ ಕಂಜಿಯನ್ನೇ ನೋಡಿರಕ್ಕು .ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲೆ .ಎಂಗ ಸಣ್ಣಾ...

ಗಿಳಿಬಾಗಿಲಿಂದ -ಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಗೌರವ ವಚನ 11

ಗಿಳಿಬಾಗಿಲಿಂದ -ಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಗೌರವ ವಚನ

ಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಅಬ್ಬೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳುದು .ಇತ್ತೀಚಿಗಂಗೆ ೩೦ -೩೫ ವರ್ಷಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬೆಯ ಬದಲು ಅಮ್ಮ ಹೇಳುವ ಪದ ರೂಡಿ ಗೆ ಬೈಂದು .ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಅಮ್ಮನ ಹೇಳಿರೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜ್ಯಕ್ಕಳ ಅಬ್ಬೆ ಹೇಳಿಯೇ ದೆನಿಗೇಳುದು.ಬಹುಷಃ ಕನ್ನಡ...

ಗಿಳಿಬಾಗಿಲಿಂದ -ಎ೦ಗಳ ಭಾಷೆ ರಜ್ಜ ಬೇರೆ 18

ಗಿಳಿಬಾಗಿಲಿಂದ -ಎ೦ಗಳ ಭಾಷೆ ರಜ್ಜ ಬೇರೆ

ನಮ್ಮ ಬೈಲಿನ ಶುದ್ದಿಗಳ ಓದಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ತುಗೊ೦ಡು ಇತ್ತಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಬೈಲಿನ ನೆ೦ಟ್ರಿ೦ಗೆ ಶುದ್ದಿಗಳ ಹ೦ಚುಲೆ ಬಯಿ೦ದವು. ಭಾಷೆ, ಸ೦ಸ್ಕೃತಿ, ಜಾನಪದ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯ೦ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಇಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ°, ಸ೦ಸ್ಕೃತ, ಕನ್ನಡ, ಹಿ೦ದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಎ೦.ಎ. ಪದವೀಧರೆ. ಈಗ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಉಪಾನ್ಯಾಸಕಿ ಆಗಿ ವೃತ್ತಿನಿರತರಾಗಿದ್ದವು. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಲಿ ನಾಟಕವನ್ನೂ ಬರದ್ದವು....

ಪಂಜಸೀಮೆ ಹವಿಗನ್ನಡಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಲಿ ಇಪ್ಪ ಪದಗಳ ಸಂಗ್ರಹ – 6 22

ಪಂಜಸೀಮೆ ಹವಿಗನ್ನಡಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಲಿ ಇಪ್ಪ ಪದಗಳ ಸಂಗ್ರಹ – 6

ಇದು ಈ ವಾರದ ಕಂತು. ಎನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಲ್ಲಿಪ್ಪ ಪದಗಳ ಅಕೇರಿಯಣ ಕಂತು.  ಆದರೆ ನಾವು ಹೊಸ ಜೆನ, ಹೊಸ ಜಾಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವವೂ ಹೆಚ್ಚಾವ್ತಲ್ಲದ ? ಎನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಲ್ಲಿ ಪದಗ ಅಕ್ಷಯ ಆಗಿ ಬೈಲಿಲಿ...

ಪಂಜಸೀಮೆ ಹವಿಗನ್ನಡಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಲಿ ಇಪ್ಪ ಪದಗಳ ಸಂಗ್ರಹ – 5 5

ಪಂಜಸೀಮೆ ಹವಿಗನ್ನಡಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಲಿ ಇಪ್ಪ ಪದಗಳ ಸಂಗ್ರಹ – 5

ಈ ವಾರದ ಪದಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಪಂಜ, ಪುತ್ತೂರು, ವಿಟ್ಲ, ಕೋಳ್ಯೂರು, ಕುಂಬ್ಳೆ ಮುಂತಾದ ಸೀಮೆಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಯಾಣ ಕೆಲವು ಪದಗ ಮಾತ್ರವೇ ಎನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪದು. ಅದರ   ಪ್ರಕಾರ ಪದಗಳ ಆಯಾಯ ಸೀಮೆಗೊಕ್ಕೆ ಹೊಂದುಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಲ್ಲಿ  ಕಂಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಆದರೆ...

ಪಂಜಸೀಮೆ ಹವಿಗನ್ನಡಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಲಿ ಇಪ್ಪ ಪದಗಳ ಸಂಗ್ರಹ – 4 10

ಪಂಜಸೀಮೆ ಹವಿಗನ್ನಡಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಲಿ ಇಪ್ಪ ಪದಗಳ ಸಂಗ್ರಹ – 4

ಈ ವಾರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಪದಗಳ ಪರಿಚಯ. ಮಾಮೂಲಿನ ಹಾಂಗೆ ನಿಂಗೊಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪದರ ಸೇರ್ಸಿ. • ಗುಡುಸು – ಉಡುಗು ಪ್ರಯೋಗ : ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಗಳ ಕಸವಿನ ರಾಶಿಯ ತೆಗುದು ಗುಡುಸುಲೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆವ್ತು. • ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೆ –...

ಪಂಜಸೀಮೆ ಹವಿಗನ್ನಡಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಲಿ ಇಪ್ಪ ಪದಗಳ ಸಂಗ್ರಹ -3 18

ಪಂಜಸೀಮೆ ಹವಿಗನ್ನಡಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಲಿ ಇಪ್ಪ ಪದಗಳ ಸಂಗ್ರಹ -3

ಈ ವಾರ ‘ಕ’ ಕಾರಂದ ಸುರು ಅಪ್ಪ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ತಿಳ್ಕೊಂಬ.ಈ ವಾರವೂ ನಿಂಗೊಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಪದಗಳ ಸೇರ್ಸುಲೆ ಮರಿಯೆಡಿ . ಕೆರುಶಿ/ತಡ್ಪೆ – ಗೆರಸೆ/ಗೆರಶಿ ಪ್ರಯೋಗ : ಈ ನಮೂನೆ ಅಕ್ಕಿಯ  ಕೆರುಶಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಕೇರೆಕ್ಕಷ್ಟೇ.  ಕೆರುಶಿ ಆಯಾತಾಕಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರತೀ...

ಪಂಜಸೀಮೆ ಹವಿಗನ್ನಡಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಲಿ ಇಪ್ಪ ಪದಗಳ ಸಂಗ್ರಹ -2 6

ಪಂಜಸೀಮೆ ಹವಿಗನ್ನಡಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಲಿ ಇಪ್ಪ ಪದಗಳ ಸಂಗ್ರಹ -2

ಕಳುದ ವಾರ ‘ಅ’ ಅಕ್ಷರಂದ ಸುರು ಅಪ್ಪ ಪದಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದು. ಈ ವಾರ ‘ಉ’, ‘ಎ’ ಮತ್ತು ‘ಒ’ ಕಾರಂದ ಸುರು ಅಪ್ಪ  ಪದಗಳ ನೋಡುವ. ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಇದ್ದು. ಬರೀ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳ ಬರಿವ  ಬದಲು, ಅದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರೂ...

ಪಂಜಸೀಮೆ ಹವಿಗನ್ನಡಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಲಿ ಇಪ್ಪ ಪದಗಳ ಸಂಗ್ರಹ -1 18

ಪಂಜಸೀಮೆ ಹವಿಗನ್ನಡಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಲಿ ಇಪ್ಪ ಪದಗಳ ಸಂಗ್ರಹ -1

ಒಂದೇ ಸರ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳ ಓದುಲೆ ಉದಾಸಿನ ಅಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿ ಸುದ್ದಿಲಿ ಹತ್ತು ಪದಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಕೊಡುದು ಹೇಳಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆ.

ನ೦ಗಳ ಊರ ದೀಪಾವಳಿ ಹ್ಯಾ೦ಗಿರ್ತು ಗೊತ್ತಿದ್ದೊ?! 11

ನ೦ಗಳ ಊರ ದೀಪಾವಳಿ ಹ್ಯಾ೦ಗಿರ್ತು ಗೊತ್ತಿದ್ದೊ?!

ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿ೦ಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ೦ಗೊ. ದೀಪಾವಳಿ ಭರತನ ನಾಡಲ್ಲಿ ಏವುದೇ ಊರಿಗೆ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎ೦ತುದಾದ್ರೂ ವಿಶೇಷತೆ ಇರ್ತು. ನ೦ಗಳದ್ದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇಶ, ಎಷ್ಟು ತರಹದ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತರಹದ ಭಾಷೆ, ಆಚರಣೆ, ಅಡುಗೆ, ಸ೦ಪ್ರದಾಯ,...