ಸಮಸ್ಯೆ 82 : “ಏಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರೆಡದೊ° ಬಾ ಬರವ° ಶುದ್ದಿಗಳ”

ಕೆಲೆ೦ಡರು ಬದಲ್ಸುವ ಈ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಬೈಲಿಲಿ ಹೇಳಿದ ಶುದ್ದಿಯ ಸ೦ದೇಶವೇ ಈ ವಾರದ ಸಮಸ್ಯೆ. ಸ೦ಘಟನೆ ನಿ೦ದ ನೀರಾಗದ್ದೆ ಸದಾ ಚಲನೆಲಿ ಇರೆಕ್ಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಓದೆಕ್ಕು,ಬರೆಯೆಕ್ಕು,ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೆಕ್ಕು.
ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಲಿ ನವ ಉತ್ಸಾಹಲ್ಲಿ ಪೂರಣ ಬರದು ಹೊಸ ವರುಷದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾಹಿತ್ಯಸೇವೆಯ ಮು೦ದುವರುಸಿ,ಮುನ್ನಡೆವ°,ಬನ್ನಿ.

“ಏಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರೆಡದೊ° ಬಾ ಬರವ° ಶುದ್ದಿಗಳ”

 

ಸಂಪಾದಕ°

   

You may also like...

23 Responses

 1. ಶೈಲಜಾ ಕೇಕಣಾಜೆ says:

  ಏಳುಬೀಳುಗೊ ಬಪ್ಪ ಜೀವನ
  ತಾಳಿಗೊಂಡರೆ ಕಷ್ಟ ಖೊಷಿಲಿಯೆ
  ಬಾಳಿಬದ್ಕುವ ಪಾಠ ಕಲ್ತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗ
  ಧೂಳ ತೊಳವಲೆ ಅರದು ಹೊಳವಲೆ
  ಹೇಳು ಅನುಭವ ಬೈಲ ನೆಂಟ್ರಿಂ
  ಗೇಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರೆಡದೊ ಬಾ ಬರವ ಶುದ್ದಿಗಳ || 🙂

  • ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ says:

   ಒಳ್ಳೆದಾಯಿದು ಶೈಲಕ್ಕ . ಏಳುಬೀಳುಗೊ,..ಬಾಳಿಬದ್ಕುವ …ಇದೇ ಪ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಆನೂ ಬರದಿತ್ತಿದ್ದೆ . ನಿಂಗೊ ಬರದ್ದು ಕಂಡು ವಿಷಯವನ್ನೇ ಬದಲುಸಿದೆ 🙂

   • ಶೈಲಜಾ ಕೇಕಣಾಜೆ says:

    ಅದಾ… ಆನು ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ ಎಂತ ಬಯಿಂದವಿಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಗ್ರೇಶಿದಷ್ಟೆ… ಪೂರಣ ಬಾರದ್ದರಿಂದ ನವಗೆ ಮಾತಡದ್ದೆ ಅಸಕ್ಕ ಹಿಡುದಿದಾ ..

  • ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ° says:

   ” ನೆಂಟ್ರಿಂಗೇಳು ” ಸಂಧಿ ಮಾಡಿ ಬರದ್ದದು ಲಾಯಿಕ್ಕಾಯಿದು. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ “ನೆಂಟ್ರಿಂಗೆ ಹೇಳು ” ಅರ್ಥ ಬತ್ತು. ಸಮಸ್ಯೆಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ. ಆದರೂ ಸೂಕ್ತ ಬದಲಾವಣೆ ಒಪ್ಪತಕ್ಕದ್ದೇ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೂರಣ ಲಾಯಿಕಿದ್ದು.

 2. ರಘು ಮುಳಿಯ says:

  ಆಹಾ .. ಶೈಲಜಕ್ಕಾ . ಒಳ್ಳೆ ಪೂರಣ. ಉಪಮೆಯೂ ಲಾಯ್ಕ ಆಯಿದು .

 3. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ says:

  ಇದು ನೆರೆಕರೆಯ ಶುದ್ದಿಗಾರ ಹೇಳಿದ್ದು—- 🙂

  ಬೋಳು ಬೈಲಿಲಿ ನಾಳೆ ಭಾವನು
  ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುವ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ
  ಬಾಳೆಲಗೆ ಹೋಳಿಗೆಯ ಬಳುಸುಲೆ ಸುದರಿಕಗೆ ಬನ್ನಿ I
  ಹೋಳು ಕೊರವಗ ಮುಳಿಯ ಭಾವನೆ
  ಮೇಳ ಕಟ್ಟುವ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ-
  ವೇಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಡದೊ° ಬಾ ಬರವ° ಶುದ್ದಿಗಳII

  ಹೋಳು ಕೊರವಗ =ಬೆಂದಿಗೆ ಕೊರವದು ,
  ಬೋಳುಬೈಲು =ಒಂದು ಜಾಗೆಯ ಹೆಸರು

  • ರಘು ಮುಳಿಯ says:

   ಹ ಹಾ.. ಇದು ಅದ್ಭುತ ಆಯಿದು ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ .
   ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮನ್ನೆ ಮುಗುದತ್ತು ..

  • ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ° says:

   ಬೊಳುಬೈಲು ಎಂಗೊಗೆ ನೆರೆಕರೆ , ಅಲ್ಲದೋ ಸುಭಾವ..? ನವಗೆ ಅತ್ತಾಳಕ್ಕೆ ದೆನಿಗೇಳ್ತವಿದಾ ಭಾಗಕ್ಕ.

   ಪೂರಣ ಲಾಯಿಕಿದ್ದು. ಒಳ್ಳೆ ಕಲ್ಪನೆ.

 4. ರಘು ಮುಳಿಯ says:

  ಬಾಳು ತ೦ದಾತಯ್ಯ ಅಡಕೆಯ
  ಹೋಳು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತಟ್ಟೆಯ
  ವೀಳಯಕ್ಕೊ೦ದಷ್ಟು ಸುಣ್ಣವ ಉದ್ದಿ ಅಗುದಗುದು I
  ಮಾಳಿಗೆಲಿ ಪಿಡಿ ಆಡಿ ಸಮಯವ
  ಹಾಳು ಮಾಡಿರೆ ಎ೦ತ ಗುಣ ಬೇ
  ಗೇಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರೆಡದೊ° ಬಾ ಬರವ ಶುದ್ದಿಗಳII

 5. K.Narasimha Bhat Yethadka says:

  ಜೀವನ
  ಏಳು ಬೀಳುಗೊ ಸಹಜ ಬದುಕಿಲಿ
  ಹಾಳು ಮಾಡೆ ಡ ದಿನವ ಅಂತೆಯೆ
  ಏಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರೆಡ ದೊ ಬಾ ಬರವ ಶುದ್ದಿಗಳ
  ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಭಾಷೆ ಬಳಸೆ ಡ
  ಕಾಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಳಿ ಶುದ್ದಿಲಿ
  ಬಾಳು ಆಗಲಿ ಹಸನು ಮೋರೆಲಿರಲಿ ಸದಾ ನೆಗೆಯೇ

  • ರಘು ಮುಳಿಯ says:

   ಆಹಾ. ಬೈಲಿಲಿ ಏತಡ್ಕ ಮಾವನ ಕೃಷಿ ರೈಸಿದ್ದು.

  • ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ° says:

   ಅಂತೆಯೇ ಏಳು -> ಸಂಧಿ ಮಾಡಿರೆ ಒಳ್ಳೆದಕ್ಕು.

 6. ರಘು ಮುಳಿಯ says:

  ನಾಳೆ ನಾಡ್ತಿ೦ಗಾನು ಬರವೊದು
  ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲ ಕಳದರೆ
  ಕೇಳುಗೆಲ್ಲರು “ಬೈಲು ಒಣಗಿತ್ತಲ್ಲದೋ ಭಾವ?”
  ಕೋಳ ಹಾಕಿದ್ದಿಲ್ಲೆ ಹೆರಡುಲೆ
  ರಾಳ ದೊ೦ದಿಗೊ ಬೇಕೊ? ನವಗೀ
  ಗೇಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಡದೊ° ಬಾ ಬರವ° ಶುದ್ದಿಗಳII

 7. ರಘು ಮುಳಿಯ says:

  ಬಾಳು ತ೦ದವು ಛೇ ವೆನಿಲ್ಲದ
  ಬೀಳು ಕದ್ದವು ಊರ ಕ೦ಡುಗೊ
  ಹಾಳು ಮಾಡಿದವೆಲ್ಲ ತೋಟವ ಇವರ ಬಿಡುಲಾಗI
  ನಾಳೆ ವಾರ್ತೆಲಿ ಹಾಕುಸಿರೆ ಕೈ
  ಕೋಳ ಹಾಕಿಯೆ ಎಳಗು ಜೈಲಿ೦
  ಗೇಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರೆಡದೊ° ಬಾ ಬರವ° ಶುದ್ದಿಗಳII

  • ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ° says:

   ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕೆ ಸಂಧಿ ಆಯೆಕ್ಕಾತಲ್ಲದೋ..1

 8. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ says:

  ಕಾಳು ನಾಯಿಯ ಕಟ್ಟಿ ತೋಟಲಿ
  ಮಾಳದೊಳ ಕಾರಿರುಳು ಕಾವಗ
  ಗೀಳು ಹಿಡುದ ಗಣೇಶ ಬೀಡಿಯ ಚಟವೆ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲೆ II
  ಹಾಳು ಬೀಡಿಯ ಬಿಡ್ಲೆ ಹೇಳಿಯೆ
  ಸೇಲಮಿನ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಸೇರ್ಸಿ
  ದ್ದೇಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಡದೊ° ಬಾ ಬರವ° ಶುದ್ದಿಗಳII

  • ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ° says:

   ಸೂಪರ್ . ಸುಭಾವ ಬಕ್ಕೀಗ, ಚೆನ್ನೈ ಭಾವನ ಬಲುಗಿಯೊಂಡು

 9. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ says:

  ಹಿರಿಯರ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳ ಭಾಮಿನಿ ಛಂದಸ್ಸಿಲಿ ಬರವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ —

  ಆಳುವವನೇ ಅರಸನಾದರು
  ಕಾಳು ಬೆಳೆಶುವ ರೈತನಾದರು
  ಬಾಳು ಹಿಡಿವ ಹಜಾಮನೆದುರಿಲಿ ತಲೆಯ ಬಾಗ್ಸೆಕ್ಕು I
  ”ಏಳು,ಗುರಿಮುಟ್ಟುವ ವರೆಗೆ ನೀ”
  ಹೇಳಿದಾನುಭವಿಗಳ ನೆನಪಿಲೆ-
  ದ್ದೇಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಡದೊ° ಬಾ ಬರವ° ಶುದ್ದಿಗಳ II

  ಹೇಳಿದ +ಆ + ಅನುಭವಿಗಳ =ಹೇಳಿದಾನುಭವಿಗಳ
  ೧)ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾದರೂ ಕುಚ್ಚಿ ತೆಗೆಶುಲೆ ಕೆಲಸಿ/ ಕ್ಷೌರಿಕ೦ಗೆ ತಲೆಬಗ್ಗುಸೆಕ್ಕು (ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಆತ್ಮ ಕತೆಂದ )– ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೃತ್ತಿಗೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಗೌರವ ಇದ್ದು ಮತ್ತು ಕೊಡೆಕ್ಕು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ . ಯಾವುದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಮೇಲು-ಕೀಳು ಭಾವ ಅದರ ನೋಡುವವರ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಇಪ್ಪದು ಹೇಳಿ .
  2) “ಏಳು ,ಎದ್ದೇಳು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ವರೆಗೆ ಜಾಗೃತನಾಗಿರು ” –ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನ೦ದರ(ಉಪನಿಷತ್ತಿನ )ಮಾತು ; ವಿವೇಕಾನಂದ ಜಯಂತಿಗಿಂದು ಎನ್ನ ಕಿರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆ .

  • ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ says:

   ಮಾತ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ —

   ಮಾತ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ —
   ಆಳುವವನೇ ಅರಸನಾದರು
   ಕಾಳು ಬೆಳೆಶುವ ರೈತನಾದರು
   ಬಾಳು ಹಿಡಿವ ಹಜಾಮನೆದುರಿಲಿ ತಲೆಯ ಬಾಗ್ಸೆಕ್ಕು I
   ”ಏಳು,ಗುರಿಮುಟ್ಟುವ ವರೆಗೆ ನೀ-
   ನೇಳು” ಹೇಳಿದವರ ನೆನಪಿಲೆ
   ದ್ದೇಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಡದೊ° ಬಾ ಬರವ° ಶುದ್ದಿಗಳ II

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *