ಸಮಸ್ಯೆ : 41 ” ಮಗಳಿನ ಫಣಿಜೆಡೆ ಹೆಣವಲೆ ಕೊಶಿಯೇ”

ಈ ವಾರ “ಮಣಿಗಣ” ಹೇಳ್ತ ಛ೦ದಸ್ಸಿನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವ°.

ಪ್ರತಿ ಸಾಲಿಲಿ 15 ಅಕ್ಷರ೦ಗೊ ಬಪ್ಪ ಈ ಅಕ್ಷರವೃತ್ತಲ್ಲಿ ಸುರುವಾಣ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರ೦ಗೊ ಲಘು, ಕಡೇಯಾಣದ್ದು ಗುರು.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ “ವೃಷಭೇ೦ದ್ರ ವಿಜಯ” ಕಾವ್ಯದ ಒ೦ದು ಚರಣ ಹೀ೦ಗಿದ್ದು

ಹರಿವಿಧಿಸುರಪತಿನತಪದವನಜೇ

ಕರತಲಜಲದಸಿಹೃತಖಲದನುಜೇ

ವರವಿತರಣಜಿತದಿವಿಷದವನಿಜೇ

ಪೊರೆ ಶರಣಜನವನಗವರತನುಜೇ ॥

ಮನುಲಘುವಿರೆ ಗುರು ಮಣಿಗಣವೆನಿಕು೦ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡ ಪ೦ಡಿತರು ಹೇಳಿಕೊಡುಗಡ.

ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಃ  ” ಮಗಳಿನ ಫಣಿಜೆಡೆ ಹೆಣವಲೆ ಕೊಶಿಯೇ”

ಬರದು ಕೊಶಿಪಡುವ° , ಬನ್ನಿ.

ಸಂಪಾದಕ°

   

You may also like...

31 Responses

  1. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಶ್ಮಿ says:

    ಅಗಸೆಯ ಬೆಳಿಸುಮ ಬೊಗಸೆಲಿ ಹಿಡುದೂ
    ಮುಗುದೆಯು ಭಕುತಿಲಿ ಬೆನಕಗೆ ಮಣಿದೂ
    ನಿಗದಿತ ಸಮಯಲೆ ಕಲಿವಲೆ ಹೆರಟಾ
    ಮಗಳಿನ ಫಣಿಜೆಡೆ ಹೆಣವಲೆ ಕೊಶಿಯೇ

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *