ಪಟದ ಪುಟ

Gurugo- ಶ್ರೀ

ನಮ್ಮ ಗುರುಗೊ - ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಮಹಾ ಸ್ವಾಮಿಗೊ..!!
Sri Sri Raghaveshwara Bharati Swamigal.
40 photos
August - 2010(ಕರ್ಕಾಟಕ - ಸಿಂಹ)

ಅಗೋಸ್ತಿಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ನೆರೆಕರೆ ಪಟಂಗೊ...
27 photos
July 2010 (ಮಿಥುನ - ಕರ್ಕಾಟಕ)

ಜುಲೈಲಿ ಜುಳುಜುಳು ಮಳೆಯ ಎಡೆಲಿ ಕಂಡ ದೃಶ್ಯಂಗೊ..
36 photos
June 2010 (ವೃಷಭ - ಮಿಥುನ)

ಜೂನಿಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮಳೆಗಾಲದ ಪಟಂಗೊ
39 photos
May 2010 (ಮೇಷ - ವೃಷಭ)

ಮೇ(ಷ) ತಿಂಗಳಿನ ಮೋಜುಗೊ..
38 photos
April 2010 (ಮೀನ- ಮೇಷ)

ಬೇಸಗೆಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಬೆಶಿಬೆಶಿ ಪಟಂಗೊ
34 photos
March 2010 (ಕುಂಭ - ಮೀನ)

ಮಾರ್ಚಿಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮತ್ತೊಂದುರಜ ಪಟಂಗೊ...
23 photos
February 2010 (ಮಕರ - ಕುಂಭ)

ಪೆಬ್ರವರಿಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ತರಾವರಿ ಪಟಂಗ..!!
26 photos
January 2010 (ಧನು - ಮಕರ)

ಜೆನವರಿಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಜೆನರ ಪಟಂಗೊ...!
13 photos
Nerekare

ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ನೆರೆಕರೆ.
ಎಂದಿಂಗೂ ಹೊರೆ ಆಗದ್ದ ನೆರೆಹೊರೆ!
57 photos