ಪಟದ ಪುಟ

January 2010 (ಧನು - ಮಕರ)
ಜೆನವರಿಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಜೆನರ ಪಟಂಗೊ...!
13 photos
ಕೋರಿಕ್ಕಾರು ಮದುವೆ ಏರ್ಪಾಡಿಂಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ!

ಕೋರಿಕ್ಕಾರು ಮದುವೆ ಏರ್ಪಾಡಿಂಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ!
ರೂಪತ್ತೆ ಮಗಳ ಸಟ್ಟುಮುಡಿಯ ಹೋಳಿಗೆ

ರೂಪತ್ತೆ ಮಗಳ ಸಟ್ಟುಮುಡಿಯ ಹೋಳಿಗೆ
ಬಂಡಾಡಿ ಚೆಪ್ಪರದ ಚೆಕ್ಕರ್ಪೆ

ಬಂಡಾಡಿ ಚೆಪ್ಪರದ ಚೆಕ್ಕರ್ಪೆ
ಬಟ್ಯನಾಯ್ಕನ ಕೋಳಿ

ಬಟ್ಯನಾಯ್ಕನ ಕೋಳಿ
ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಬಾವಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಪ್ಪದು

ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಬಾವಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಪ್ಪದು
ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಪುಳ್ಳರುಗೊ, ಪಟಕ್ಕೆ ಆಟ ಆಡುದು

ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಪುಳ್ಳರುಗೊ, ಪಟಕ್ಕೆ ಆಟ ಆಡುದು
ಗುಣಾಜೆಮಾಣಿಗೆ ಒರಕ್ಕು ತೂಗುದು

ಗುಣಾಜೆಮಾಣಿಗೆ ಒರಕ್ಕು ತೂಗುದು
ಆಚಕರೆಮಾಣಿ ಬೈಕ್ಕಿಲಿ ಹೋಪದು

ಆಚಕರೆಮಾಣಿ ಬೈಕ್ಕಿಲಿ ಹೋಪದು
ಮುತ್ತಿಗೆಬಾವಂಗೆ ತಲೆಬೆಶಿ ಅಪ್ಪದು

ಮುತ್ತಿಗೆಬಾವಂಗೆ ತಲೆಬೆಶಿ ಅಪ್ಪದು
ಅಜ್ಜಕಾನಬಾವ ಮುಷ್ಕರ ಮಾಡೂದು (ಹೋರಾಟಾ ಹೋರಾಟಾ...)

ಅಜ್ಜಕಾನಬಾವ ಮುಷ್ಕರ ಮಾಡೂದು (ಹೋರಾಟಾ ಹೋರಾಟಾ...)
ಬೀಸ್ರೋಡುಮಾಣಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ, ಕಲ್ಲಡ್ಕಚಾಯ ಕುಡಿತ್ತದು ಬೈಲಿನವರ ಕ್ರಮ..

ಬೀಸ್ರೋಡುಮಾಣಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ, ಕಲ್ಲಡ್ಕಚಾಯ ಕುಡಿತ್ತದು ಬೈಲಿನವರ ಕ್ರಮ..
ಅಜ್ಜಕಾನಬಾವ ಇನ್ನುದೇ ತೋರ ಆವುತ್ತನಡ - ಅಷ್ಟು - ಆ ಕಲ್ಲಿನಷ್ಟು..!

ಅಜ್ಜಕಾನಬಾವ ಇನ್ನುದೇ ತೋರ ಆವುತ್ತನಡ - ಅಷ್ಟು - ಆ ಕಲ್ಲಿನಷ್ಟು..!
 


Page:   1 2