ಪಟದ ಪುಟ

Nerekare
ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ನೆರೆಕರೆ.
ಎಂದಿಂಗೂ ಹೊರೆ ಆಗದ್ದ ನೆರೆಹೊರೆ!
57 photos
ಕಾವೇರಿಕಾನ ತೋಟದ ಬೊಂಡ.

ಕಾವೇರಿಕಾನ ತೋಟದ ಬೊಂಡ.
ರೂಪತ್ತೆ ಮಗ.

ರೂಪತ್ತೆ ಮಗ.
ಗಣೇಶಮಾವ, ಚೆನ್ನೆ ಮಣೆ ಆಡಿ ಹೊತ್ತು ಕಳವದು.

ಗಣೇಶಮಾವ, ಚೆನ್ನೆ ಮಣೆ ಆಡಿ ಹೊತ್ತು ಕಳವದು.
ಅಜ್ಜಕಾನ ಬಾವನ ಬೈಕ್ಕು. ಸದ್ಯ ತೊಳದ್ದ°ಯಿಲ್ಲೆ.

ಅಜ್ಜಕಾನ ಬಾವನ ಬೈಕ್ಕು. ಸದ್ಯ ತೊಳದ್ದ°ಯಿಲ್ಲೆ.
ಮಾಲಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ನೆಟ್ಟಿಸೆಸಿ..

ಮಾಲಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ನೆಟ್ಟಿಸೆಸಿ..
ತರವಾಡು ಮನೆ ರಂಗಮಾವನ ಬಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಗೆಡು.

ತರವಾಡು ಮನೆ ರಂಗಮಾವನ ಬಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಗೆಡು.
ಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗೆಡು.

ಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗೆಡು.
ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ ಏಡಿನ ಗೆಡ್ಡ ನೋಡುದು.

ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ ಏಡಿನ ಗೆಡ್ಡ ನೋಡುದು.
ಬೀಸ್ರೋಡು ಮಾಣಿ.

ಬೀಸ್ರೋಡು ಮಾಣಿ.
ಆಚಕರೆ ಮಾಣಿಬಾವ, ಕುಡ್ಪಲ್ತಡ್ಕ ಬಾವ, ಅಜ್ಜಕಾನ ಬಾವ, ಗಣೇಶ ಮಾವ, ಚೂರಿಬೈಲು ಮಾಣಿ..

ಆಚಕರೆ ಮಾಣಿಬಾವ, ಕುಡ್ಪಲ್ತಡ್ಕ ಬಾವ, ಅಜ್ಜಕಾನ ಬಾವ, ಗಣೇಶ ಮಾವ, ಚೂರಿಬೈಲು ಮಾಣಿ..
ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವನ ಮಗ, ಅಮೇರಿಕಲ್ಲಿಪ್ಪವ° - ಪಟಕ್ಕೆ ನೆಗೆಮಾಡುದು.

ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವನ ಮಗ, ಅಮೇರಿಕಲ್ಲಿಪ್ಪವ° - ಪಟಕ್ಕೆ ನೆಗೆಮಾಡುದು.
ಆಚಕರೆ ಮಾಣಿ, ಪುಟ್ಟಕ್ಕಂಗೆ ಬೈವದು.

ಆಚಕರೆ ಮಾಣಿ, ಪುಟ್ಟಕ್ಕಂಗೆ ಬೈವದು.
 


Page:   1 2 3 4 5