ಕಾಶೀ ವಿಶ್ವನಾಥಾಷ್ಟಕಮ್

July 28, 2011 ರ 6:30 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 14 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಆದಿ ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು, ಕಾಶೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭಲ್ಲಿ ಗಂಗಾನದೀ ದಂಡೆಲಿಪ್ಪ ವಾರಣಾಸಿ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಬಣ್ಣಿಸಿ ಬರದ ಕೃತಿಯೇ ವಿಶ್ವನಾಥಾಷ್ಟಕಮ್.
ಶಿವನ ನಿರ್ಗುಣರೂಪವ ಈ ಸ್ತೋತ್ರಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದವು.
ಈ ಸ್ತೋತ್ರದ ಪಠಣ ಮಾಡಿದರೆ ವಿದ್ಯೆ, ಬುದ್ಧಿ, ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ, ಕೀರ್ತಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಇಹಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಪರಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆವುತ್ತು ಹೇಳಿ ಇದರ ಫಲಶ್ರುತಿಲಿ ಹೇಳ್ತವು.

ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ಕಾಶೀ ವಿಶ್ವನಾಥಾಷ್ಟಕಮ್ :

ಗಂಗಾತರಂಗ-ರಮಣೀಯ-ಜಟಾಕಲಾಪಂ
ಗೌರೀನಿರಂತರ-ವಿಭೂಷಿತ-ವಾಮಭಾಗಮ್ |
ನಾರಾಯಣಪ್ರಿಯಮನಂಗಮದಾಪಹಾರಂ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಮ್ ||1||

ವಾಚಾಮಗೋಚರಮನೇಕಗುಣಸ್ವರೂಪಂ
ವಾಗೀಶ-ವಿಷ್ಣು-ಸುರಸೇವಿತ-ಪಾದಪೀಠಮ್ |
ವಾಮೇನ ವಿಗ್ರಹವರೇಣ ಕಲತ್ರವಂತಂ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಮ್ ||2||

ಭೂತಾಧಿಪಂ ಭುಜಗ-ಭೂಷಣ-ಭೂಷಿತಾಂಗಂ
ವ್ಯಾಘ್ರಾಜಿನಾಂಬರಧರಂ ಜಟಿಲಂ ತ್ರಿಣೇತ್ರಮ್ |
ಪಾಶಾಂಕುಶಾಭಯ ವರಪ್ರದ ಶೂಲಪಾಣಿಂ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಮ್ ||3||

ಶೀತಾಂಶು-ಶೋಭಿತ-ಕಿರೀಟ-ವಿರಾಜಮಾನಂ
ಭಾಲೇಕ್ಷಣಾನಲ-ವಿಶೋಷಿತ-ಪಂಚಬಾಣಮ್ |
ನಾಗಾಧಿಪಾ-ರಚಿತ-ಭಾಸುರ-ಕರ್ಣಪೂರಂ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಮ್ ||4||

ಪಂಚಾನನಂ ದುರಿತಮತ್ತಮತಂಗಜಾನಾಂ
ನಾಗಾಂತಕಂ ದನುಜಪುಂಗವ-ಪನ್ನಗಾನಾಮ್|
ದಾವಾನಲಂ ಮರಣ-ಶೋಕ-ಜರಾಟವೀನಾಂ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಮ್ ||5||

ತೇಜೋಮಯಂ ಸಗುಣ-ನಿರ್ಗುಣಮದ್ವಿತೀಯಮ್
ಆನಂದಕಂದಮಪರಾಜಿತಮಪ್ರಮೇಯಮ್ |
ನಾದಾತ್ಮಕಂ ಸಕಲ-ನಿಷ್ಕಲಮಾತ್ಮರೂಪಂ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಮ್ ||6||

ಆಶಾಂ ವಿಹಾಯ ಪರಿಹೃತ್ಯ ಪರಸ್ಯ ನಿಂದಾಂ
ಪಾಪೇ ರತಿಂ ಚ ಸುನಿವಾರ್ಯ ಮನಃ ಸಮಾಧೌ |
ಆದೌ ಸ್ವಹೃತ್ಕಮಲಮಧ್ಯಗತಂ ಪರೇಶಂ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಮ್ ||7||

ರಾಗಾದಿದೋಷರಹಿತಂ ಸ್ವಜನಾನುರಾಗಂ
ವೈರಾಗ್ಯಶಾಂತಿನಿಲಯಂ ಗಿರಿಜಾಸಹಾಯಮ್ |
ಮಾಧುರ್ಯ-ಧೈರ್ಯ-ಸುಭಗಂ ಗರಲಾಭಿರಾಮಂ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಮ್ ||8||

ಫಲಶ್ರುತಿಃ :

ವಾರಾಣಸೀ ಪುರಪತೇ ಸ್ತವನಂ ಶಿವಸ್ಯ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಮಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪಠತೇ ಮನುಷ್ಯ|
ವಿದ್ಯಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ವಿಪುಲಸೌಖ್ಯಮನಂತ ಕೀರ್ತಿಮ್
ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ದೇಹವಿಲಯೇ ಲಭತೇ ಚ ಮೋಕ್ಷಮ್ ||

ವಿಶ್ವನಾಥಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಶಿವ ಸನ್ನಿಧೌ |
ಶಿವಲೋಕಮವಾಪ್ನೋತಿ ಶಿವೇನ ಸಹ ಮೋದತೇ ||

ಸೂ:
ಇದೇ ಶ್ಲೋಕವ ಎಸ್ಪೀಬಾಲಣ್ಣಬಾವ ರಾಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತರ ಕೇಳೇಕಾರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದು:

ಕಾಶೀ ವಿಶ್ವನಾಥಾಷ್ಟಕಮ್, 5.0 out of 10 based on 1 rating
ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 14 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ವಿದ್ಯಾ ರವಿಶಂಕರ್
  ವಿದ್ಯಾ ರವಿಶಂಕರ್

  ಕಾಶೀ ವಿಶ್ವನಾಥಾಷ್ಟಕಂ ಓದಿ ಬೈಲಿನವರಿಂಗೆಲ್ಲೋರಿಂಗುದೇ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಕೀರ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಲಿ ಹೇಳಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಭಟ್ಟಮಾವ.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ದೀಪಿಕಾ
  ದೀಪಿಕಾ

  ಬಟ್ಟಮಾವ೦ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ..ಈ ಅಷ್ಟಕವ ಭರತನಾಟ್ಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುದರ ಎನ್ನ ಗುರುಗೊ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತಿದ್ದವು. ಭಾರಿ ಖುಶಿಯಾಗಿತ್ತಿದ್ದು..ಈಗ ಅದೇ ಅಷ್ಟಕವ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ, ಕೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಖುಶಿ ಆತು.ಅ೦ದು ಕಲ್ತದು ನೆನಪ್ಪಾತು

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಶ್ರೀಅಕ್ಕ°

  ಬಟ್ಟಮಾವ°,

  ಅಷ್ಟಕ ಲಾಯ್ಕಾತು ಬೈಲಿಲಿ ಬಂದದು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಅಪೂರ್ವ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದುದೇ ಒಂದಲ್ಲದಾ!!
  ಶಿವನ ರೂಪವ ಎಷ್ಟು ವಿಧಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ನವಗೆ ಅವನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪವೇ ಕಂಡ ಹಾಂಗೇ ಆವುತ್ತು.

  ಕೇಳುಲೆ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಆನು ಅಷ್ಟಕವ ‘ಹೇಳೆಕ್ಕು’ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲದಾ? 😉 😉

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ನೆಗೆಗಾರ°

  ಪದ್ಯ ರಾಗ ಇದ್ದು ಬಟ್ಟಮಾವ.

  { ಮಾಧುರ್ಯ-ಧೈರ್ಯ-ಸುಭಗಂ… }
  ಈ ಶ್ಲೋಕ ಬರವಗಳೇ ಸುಬಗಣ್ಣ ಇದ್ದಿದ್ದನಾ?
  ಎನ್ನ ಹೆಸರಿಪ್ಪ ಶ್ಲೋಕ ಯಾವಗ ಕೊಡ್ತಿ ಬೈಲಿಂಗೆ? 😉

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿಡೈಮಂಡು ಭಾವಒಪ್ಪಕ್ಕದೀಪಿಕಾತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°ವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ವಿಜಯತ್ತೆವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುಪೆಂಗಣ್ಣ°ಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರುನೆಗೆಗಾರ°ದೊಡ್ಡಮಾವ°ಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ಗೋಪಾಲಣ್ಣಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆಸುಭಗದೊಡ್ಡಭಾವಪುಟ್ಟಬಾವ°ಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°ಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ವೇಣಿಯಕ್ಕ°ಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿವೇಣೂರಣ್ಣವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ