Category: ಗುರುಗೊ

ಶ್ರೀ ಸೌ೦ದರ್ಯ ಲಹರೀ ಉಪಾಸನಾ ವಿಧಿ 9

ಶ್ರೀ ಸೌ೦ದರ್ಯ ಲಹರೀ ಉಪಾಸನಾ ವಿಧಿ

ಶ್ರೀಸೌ೦ದರ್ಯ ಲಹರೀ ಸ್ತೋತ್ರ ಯ೦ತ್ರ-ಮ೦ತ್ರ-ಬೀಜಾಕ್ಷರ೦ಗೊ ತು೦ಬಿದ ಚಿ೦ತಾಮಣಿ. ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊ೦ದು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಸಹಿತ ಯ೦ತ್ರ, ಜೆಪ(ಸ೦ಖ್ಯೆ), ಪುರಶ್ಚರಣ ವಿಧಿ, ಅರ್ಚನೆ, ನೈವೇದ್ಯ, ಫಲಸಿದ್ಧಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರ೦ಗೊ ಪರ೦ಪರಾಗತ ಆಚರಣೆ೦ದ ನೆಡಕ್ಕೊ೦ಡು ಬಯಿ೦ದು. ಈ ಯ೦ತ್ರ೦ಗಳ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಮಾಧ್ಯಮಲ್ಲಿ ಬರದು,...

ಸೌ೦ದರ್ಯ ಲಹರೀ – ಹವಿಗನ್ನಡ ಭಾವಾನುವಾದ: ಪೀಠಿಕೆ 6

ಸೌ೦ದರ್ಯ ಲಹರೀ – ಹವಿಗನ್ನಡ ಭಾವಾನುವಾದ: ಪೀಠಿಕೆ

ಇಲ್ಲಿಯ ನೂರು ಶ್ಲೋಕ೦ಗಳಲ್ಲಿ, 1ರಿ೦ದ 41ನೇಯ ಶ್ಲೋಕ ಭಾಗಕ್ಕೆ “ಆನ೦ದ ಲಹರಿ”,
ಹಾ೦ಗು ಮು೦ದಾಣ (42ರಿ೦ದ 100ರವರೆಗಣ ಶ್ಲೋಕ೦ಗಳ) ಭಾಗಕ್ಕೆ “ಸೌ೦ದರ್ಯ ಲಹರಿ” ಹೇದು ಹೆಸರು.
ಆನ೦ದ ಲಹರಿಲಿ, ಶ್ರೀಚಕ್ರಾರಾಧನೆ, ಜೆಪ, ಯೋಗ, ತಾ೦ತ್ರಿಕಾದಿ ವಿಚಾರ೦ಗಳ ಹೇಳಿದ್ದು.
ಸೌ೦ದರ್ಯ ಲಹರಿಲಿ ದೇವಿಯ (ಕಿರೀಟ೦ದ ಶ್ರೀಪಾದದವರೆಗಣ) ದಿವ್ಯ ಸೌ೦ದರ್ಯದ ವರ್ಣನೆ ಬಯಿ೦ದು.

ಮಂತ್ರಮಾತೃಕಾ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾ ಸ್ತವಃ 11

ಮಂತ್ರಮಾತೃಕಾ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾ ಸ್ತವಃ

ಚಂದ್ರ, ಅಗ್ನಿ, ರವಿ ಮಂಡಲದ ಹಾಂಗೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಶ್ರೀಚಕ್ರದ ನಡುಗೆ ಬಾಲರವಿಯ ತೇಜಸ್ಸಿಂದ ಹೊಳವ, ಅಂಗೈಲಿ ಪಾಶಾಂಕುಶ, ಬಿಲ್ಲು-ಬಾಣಂಗಳ ಹಿಡುದು, ಪ್ರಸನ್ನವದನಳಾದ, ಕೇಸರೀ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರವ ಸುತ್ತಿದ – ಚಂದ್ರನ ಕಲೆಂದಕೂಡಿದ ಕಿರೀಟವ ಧಾರಣೆಮಾಡಿಗೊಂಡ ಆ ನಿನ್ನ ಹಸನ್ಮುಖವ ( ಆನು) ಭಾವಿಸುತ್ತೆ.

ಅರಮನೆ ಮೈದಾನಲ್ಲಿ ನೆಡದ ರಾಮಕಥೆ ವೀಡ್ಯಂಗೊ 1

ಅರಮನೆ ಮೈದಾನಲ್ಲಿ ನೆಡದ ರಾಮಕಥೆ ವೀಡ್ಯಂಗೊ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 02 – 09, 2012:
ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದ “ಗಾಯತ್ರಿ ವಿಹಾರ”ಲ್ಲಿ ನೆಡೆದ “ರಾಮಕಥಾ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಗ್ರ ವೀಡಿಯೋ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದು:

ಜಯ ಶಂಕರ ಜಯ ಜಯ ಶುಭಂಕರ 24

ಜಯ ಶಂಕರ ಜಯ ಜಯ ಶುಭಂಕರ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇನೋ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆತು… ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿ ಅಪ್ಪದು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಾವು ಶಂಕರರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪಗ….ಅವು ತೋರಿದ ದಾರಿಲಿ ನಡದಪ್ಪಗ….ಅವರ ಕೃತಿಗಳ, ಅವು ಸಾರಿದ ತತ್ತ್ವಂಗಳ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಯಪ್ಪಗ….ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಮಾತಿಲಿಯೇ ಹೇಳುದಾದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ “ಶಂಕರ”ರೇ ಆದಪ್ಪಗ….ಅಂಬಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬುದ್ಧಿ, ಮನಸ್ಸು, ಹೃದಯ ಎಲ್ಲವೂ ಅತ್ತ ಸಾಗಲಿ…..ಅಲ್ಲದಾ?????!!!!!

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ “ಆತ್ಮ ಷಟ್ಕಮ್” 4

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ “ಆತ್ಮ ಷಟ್ಕಮ್”

ಮನೋಬುದ್ಧ್ಯಹಂಕಾರ-ಚಿತ್ತಾನಿ ನಾಹಂ
ನ ಚ ಶ್ರೋತ್ರ ಜಿಹ್ವೇ ನ ಚ ಘ್ರಾಣನೇತ್ರೇ |
ನ ಚ ವ್ಯೋಮಭೂಮಿರ್ನ ತೇಜೋ ನ ವಾಯುಃ |
ಚಿದಾನಂದ-ರೂಪಃ ಶಿವೋsಹಂ ಶಿವೋsಹಂ ||೧||

ನಾರಾಯಣ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ 3

ನಾರಾಯಣ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಜಯ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ |
ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಜಯ ಗೋಪಾಲ ಹರೇ ||

ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರ “ನಕ್ಷತ್ರಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್” 7

ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರ “ನಕ್ಷತ್ರಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್”

ಶ್ರೀಮದಾತ್ಮನೇ ಗುಣೈಕಸಿಂಧವೇ ನಮಃ ಶಿವಾಯ
ಧಾಮಲೇಶಧೂತಕೋಕಬಂಧವೇ ನಮಃ ಶಿವಾಯ |
ನಾಮಶೋಷಿತಾನಮದ್ಭವಾಂಧವೇ ನಮಃ ಶಿವಾಯ
ಪಾಮರೇತರಪ್ರಧಾನಬಂಧವೇ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ||೧||

ಗುರುಭಕ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ 5

ಗುರುಭಕ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶರೀರಂ ಸುರೂಪಂ ಯಥಾ ವಾ ಕಲತ್ರಂ
ಯಶಶ್ಚಾರು ಚಿತ್ರಂ ಧನಂ ಮೇರುತುಲ್ಯಮ್ |
ಮನಶ್ಚೇನ್ನ ಲಗ್ನಂ ಗುರೋರಂಘ್ರಿಪದ್ಮೇ
ತತಃ ಕಿಂ ತತಃ ಕಿಂ ತತಃ ಕಿಂ ತತಃ ಕಿಂ ||1||

ಹೇ ಗುರುದೇವ… 15

ಹೇ ಗುರುದೇವ…

ಕನಸಲ್ಲಿಯೂ ನೀನೆ…
ಮನಸಲ್ಲಿಯೂ ನೀನೆ…
ಸಕಲ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀನೆ…
ಆದರೂ ತೃಪ್ತಿಯಾಯಿದಿಲ್ಲೇ ಎನಗೆ…

ಶ್ರೀಗುರುಗಳ ಕುಮಾರಪರ್ವತ ಯಾತ್ರೆ : ಹಳೆನೆಂಪು 27

ಶ್ರೀಗುರುಗಳ ಕುಮಾರಪರ್ವತ ಯಾತ್ರೆ : ಹಳೆನೆಂಪು

ಇತಿಹಾಸದ ಪಟ್ಟಿಲಿ ವಿಶೇಷ ಘಟನೆ ಆಗಿಪ್ಪ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಚಿತ್ರವ ಹಿಡುದು ಮಡಗಿ, ಈಗ ಬೈಲಿನೋರಿಂಗೆ ತೋರುಸುತ್ತಾ ಇದ್ದವು ಸುಬ್ರಮಣ್ಯದ ವೆಂಕಟೇಶಣ್ಣ.
ಬೈಲಿಲಿ ಹಂಚಿಗೊಂಡ ಅವರ ದೊಡ್ಡಮನಸ್ಸಿಂಗೆ ಮನಃಪೂರ್ವಕ ಒಪ್ಪಂಗೊ..

ಮಾಣಿ ಮಠಲ್ಲಿ ಗುರುಗೊ 28

ಮಾಣಿ ಮಠಲ್ಲಿ ಗುರುಗೊ

ಪ್ರಶಾಂತ ಪರಿಸರಲ್ಲಿ, ಒಂದರಿಯಂಗೆ ಶಂಖ ಜಾಗಟೆಗಳ ಮಧುರ ಧ್ವನಿ, ಅದು ಮಾತ್ರ, ಕೇಳುತ್ತ ಇಪ್ಪವ್ವೆಲ್ಲ ಸುಶುಪ್ತಿಗೆ ಹೋಪ ಹಾಂಗೆ.
ಬಾಗಿಲು ತೆಗದವು, ಬರೇ ದೀಪದ ಬೆಣಚ್ಚಿಲಿ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆಗೊ ತುಂಬ ಚೆಂದ ಕಂಡೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದವು.
ಭಾವಿಸಿದವಕ್ಕೆ ಒಂದರಿ ಎಲ್ಲ ೭ ಚಕ್ರಂಗೊ ತೆಗಕ್ಕೊಂಡು ಅದಮ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರವಾಹವೇ ಒಳಾ ನುಗ್ಗಿದ ಹಾಂಗೆ ಆದಿಕ್ಕು. ಬೆಶಿಯೂ – ತಂಪೂ ಒಟ್ಟಿಂಗೇ ಆದ ಹಾಂಗೆ.
ತುಂಬ ಶಾಂತಿ

ಅಶೋಕೆಲಿ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಅಯೋಧ್ಯೆ 12

ಅಶೋಕೆಲಿ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಅಯೋಧ್ಯೆ

ಗೋಕರ್ಣದ ಅಶೋಕೆ ನಿನ್ನೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದತ್ತು. ಒಂದು ಹೊಡೆಲಿ ದೇವದುಂದುಭಿ ಮೊಳಗಿಯೊಂಡಿತ್ತು.
ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಿತಾರ ವಾದನದ ಮಧುರ ಸ್ವರದ ತರಂಗಂಗೋ ಅನುಸರಿಸಿಗೊಂಡಿತ್ತು. ವೀಣಾವಾದನದ ಝೇಂಕಾರ, ಗುಡುಗಿನ ಶಬ್ಢಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿ ಮೃದಂಗ ಮತ್ತೆ ತಬಲಾದ ನಿನಾದಂಗೋ.

ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಅಮೃತಸತ್ವ ಯೋಜನೆ 20

ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಅಮೃತಸತ್ವ ಯೋಜನೆ

ಹೀಂಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತವ ಸಾತ್ವಿಕ ಸಾವಯವ ದೇಶ ಅಪ್ಪಹಾಂಗೆ ಮಾಡುವ

ಕಾಶೀ ವಿಶ್ವನಾಥಾಷ್ಟಕಮ್ 14

ಕಾಶೀ ವಿಶ್ವನಾಥಾಷ್ಟಕಮ್

ವಿಶ್ವನಾಥಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಶಿವ ಸನ್ನಿಧೌ |
ಶಿವಲೋಕಮವಾಪ್ನೋತಿ ಶಿವೇನ ಸಹ ಮೋದತೇ ||