|| ಶ್ರೀ ಸೌ೦ದರ್ಯ ಲಹರೀ – ಹವಿಗನ್ನಡ ಭಾವಾನುವಾದ ಶ್ಲೋಕಃ 96 ರಿ೦ದ 100

March 5, 2013 ರ 6:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 13 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

 ನಮ್ಮ ಆದಿ ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ರಚನೆ ಶ್ರೀ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರೀ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಲಿಕೆಯ ಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಬೈಲಿಲಿ ಬಹು ಚೆಂದಕ್ಕೆ  ನಮ್ಮ ಅಬ್ಬೆ ಭಾಶೆಲಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದವು. ಶ್ರೀ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರೀ ಸ್ತೋತ್ರ ಕಾಂಬಗ ತುಂಬಾ ಎಳ್ಪ ಕಂಡರೂ, ಅದರ ಆಳ ತುಂಬಾ ಇದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನೂ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಭಾಶೆಲಿ ಪದ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಶಬ್ಧಾರ್ಥ, ತಾತ್ಪರ್ಯ, ವಿವರಣೆಗಳ ಪೂರ್ಣ ರೂಪಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು, ನಾವು ಆಚಾರ್ಯರು ಅಬ್ಬೆಯ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಅನುಭವಿಸುವ ಹಾಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದವು.

ಜಗಜ್ಜನನಿಯ ವಿಶ್ವರೂಪವ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದು. ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬೆಯ ಮಹತ್ವ ಎಷ್ಟು ಹೇಳುದನ್ನೂ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಗೊಂಡಿದು. ಅಬ್ಬೆ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತನ್ನ ಮಡಿಲಿಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವೋಳು. ಅಬ್ಬೆಯ ವಿವಿಧ ರೂಪಂಗಳ, ರಸಂಗಳ, ಭಾವಂಗಳ, ಉದ್ದೇಶಂಗಳ ನಾವು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯ ಸರಳವಾದ ವಿವರಣೆಂದಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಸವಿಯುವ ಹಾಂಗಾಯಿದು. ಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದಂಗಳ ಹೇಳಿದರೂ ಕಡಮ್ಮೆಯೇ!

ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯ ಈ ಹವ್ಯಕ ಸರಸ್ವತೀ ಸೇವೆಯ ಪುಣ್ಯಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಮಾತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಳಾಗಿ, ಅವಕ್ಕೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯಂಗಳ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಹೇಳ್ತ ಹಾರಯಿಕೆ.

~

ಗುರಿಕ್ಕಾರ°

~

|| ಶ್ಲೋಕಃ ||
ಕಲತ್ರ೦ ವೈಧಾತ್ರ೦ ಕತಿ ಕತಿ ಭಜ೦ತೇ ನ ಕವಯಃ
ಶ್ರಿಯೋ ದೇವ್ಯಾಃ ಕೋ ವಾ ನ ಭವತಿ ಪತಿಃ ಕೈರಪಿ ಧನೈಃ |
ಮಹಾದೇವ೦ ಹಿತ್ವಾ ತವ ಸತಿ ಸತೀನಾಮಚರಮೇ
ಕುಚಾಭ್ಯಾಮಾಸ೦ಗಃ ಕುರವಕತರೋರಪ್ಯಸುಲಭಃ || 96 ||
॥  ಪದ್ಯ ॥
ಬ್ರಹ್ಮನರಗಿಣಿ ವಾಣಿಯ ಸ್ತುತಿಸಿದಾ ಕವಿಗೆಲ್ಲರುದೆ
ಆದವದ ಅಲ್ಲಿಯವು ವಾಣೀವಲ್ಲಭರುಗೊ! ಮತ್ತಲ್ಲಿ |
ಕುರುಡು ಕಾ೦ಚಾಣ ಗಳುಸಿದವು ಸಾನು ಲಕ್ಷ್ಮೀಶರು
ಓ ಪತಿವ್ರತಾಗ್ರಣಿಯಬ್ಬೆ ಮಹಾದೇವನ ಹೊರತು
ನಿನ್ನ ಕುಚಾಲಿ೦ಗನದ ಭಾಗ್ಯ ಆ ಗೆ೦ಟಿಗಗೂ ಸಿಕ್ಕ|| 96||

ಶಬ್ದಾರ್ಥಃ-
ಹೇ ಸತಿ ! = ಓ ಪತಿವ್ರತೇ; ವೈಧಾತ್ರ೦ = ಬ್ರಹ್ಮ೦ಗೆ ಸಮ್ಮ೦ದ ಪಟ್ಟ (ಬ್ರಹ್ಮನ); ಕಲತ್ರ೦ = ಹೆ೦ಡತಿ ಸರಸ್ವತಿಯ; ಕತಿ ಕತಿ = ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜೆನ; ಕವಯಃ = ಕವಿಗೊ; ನ ಭಜ೦ತೇ = ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತವಿಲ್ಲೆ; [ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತವಿಲ್ಲೆ]; ಶ್ರಿಯಃ ದೇವ್ಯಾಃ = ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ; ಕೈಃ ಅಪಿ ಧನೈಃ = ಏವೇವ ಸ೦ಪತ್ತಿ೦ದ; ಕೋ ವಾ = ಆರೂ ಸಾನೆ; ಪತಿಃ = ಗೆ೦ಡ; ನ ಭವತಿ = ಆವುತ್ತವಿಲ್ಲೆ; ಸತೀನಾಮ್ = ಪ್ರತಿವ್ರತೆಯರಲ್ಲಿ; ಅಚರಮೇ = ಅಗ್ರಗಣ್ಯಯಾದೋಳೆ; ಮಹಾದೇವ೦ = ಸದಾಶಿವನ; ಹಿತ್ವಾ = ಬಿಟ್ಟು; ತವ = ನಿನ್ನ; ಕುಚಾಭ್ಯಾ೦ = ಮಲೆಗಳ; ಆಸ೦ಗಃ = ಆಲಿ೦ಗನ/ಅಪ್ಪುವದು; ಕುರವಕತರುಃ = ಗೆ೦ಟಿಗೆ; ಗೋರ೦ಟೆ[ಗೋರಟೆ]ಗೆಡು; ಅಪಿ = ಸಯಿತ; ಕೂಡ; ಅಸುಲಭಃ = ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ.

ತಾತ್ಪರ್ಯಃ
ಓ ಪತಿವ್ರತೆಯೇ ! ಬ್ರಹ್ಮನ ಹೆ೦ಡತಿ ಸರಸ್ವತಿಯ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಜೆನ ಭಜಿಸಿ” ವಾಚಾಸ್ಪತಿ ; ಶಾರದಾಪತಿ.” ಹೇದು ಹೆಸರು ತೆಕ್ಕೊ೦ಡಿದವು. ಹಾ೦ಗೇ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜೆನ ಏವೇವದೋ ದಾರಿಲಿ ಹಣ ಸ೦ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ, “ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ” ಎನಿಸಿಗೊ೦ಡಿದವು. ಆದರೆ ಪತಿವ್ರತಾ ಶಿರೋಮಣಿಯಾದ ನೀನು ಮಾ೦ತ್ರ ನಿನ್ನ ಗೆ೦ಡ ಸದಾಶಿವನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆರನ್ನುದೆ ಸೇರೆ. ನಿನ್ನ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊರತ್ತೆ ಬಪ್ಪಲಾಗ ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶ೦ದ ನಿನ್ನ ದೋಹಾಪೇಕ್ಷಿಯಾದ ಗೆ೦ಟಿಗೆ ಗೆಡುವಿ೦ಗೂ ಸಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ತನಾಲಿ೦ಗನ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಡೆ. ಹಾ೦ಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಬೇರೆ ಆರಿ೦ಗೂ ಪಡವದು ಅಸಾಧ್ಯ.

ವಿವರಣೆಃ-
ದೋಹದ ಹೇಳಿರೆ ಬಸರಿಗೊಕ್ಕಪ್ಪ ಬಯಕ್ಕೆ ಹೇದರ್ಥ.
ನೋಡಿಃ- ಕನ್ನಡ ನಿಘ೦ಟು; ಸ೦.4; ಪುಟ. ೪೧೨೭.
1)  ದೋಹದ = ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಉ೦ಟಾಗುವ ವಿಶೇಷ ಬಯಕೆ;
2) ದೋಹದ೦ ಇಚ್ಛಾ ಕಾ೦ಕ್ಷಾ, ಸ್ಪೃಹೇಹಾತೃಡ್ವಾ೦ಛಾ ಲಿಪ್ಸಾ ಮನೋರಥಃ ಕಾಮೋಽಭಿಲಾಷ ಸ್ತರ್ಷ(ಶ್ಚ) ಸಮಹಾನ್ ಲಾಲಸಾ(ದ್ವಯೋಃ)ಇತ್ಯಮರಃ ಪ್ರಥಮ ಕಾ೦ಡ; ಶ್ಲೋಕಃ ೨೩೦.
೧. ತಾನೇ ಸೀತೆ ದೋಹದದಿನಡವಿಯ ರಿಸಿವೆಣ್ಗಳ೦ ಕಾಣಲ್ಕೆ೦ದು ಬಯಸಿದಳ್ [ರಾಮಾಶ್ವಮೇಧ; ೨೬- ೨೩]
೨. ಗಿಡಲತೆಗಳು ಪುಷ್ಪಿತವಾಗುವದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯೆ;
೩. ವೃಕ್ಷಾಯುರ್ವೇದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ೦ತೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ಒ೦ದು ಬಗೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, – ಸ೦ಸ್ಕಾರ;
3) ದೋಹದ ಕ್ರಿಯೆಃ- ಗಿಡಮರಗಳ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವಿಕೆ; ಗಿಡಗಳು ಪುಷ್ಪಿಸುವ೦ತೆ ಮಾಡುವಿಕೆ.
4) ದೋಹದ ವೃಕ್ಷಃ-ಹೂವು ಬಿಡಲು ಸ್ತ್ರೀಯ ಪಾದಾಘಾತ, ಆಲಿ೦ಗನ, ನಗು, ಉಗುಳುವಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬಯಸುವ ಮರ, – ವೃಕ್ಷ;
[ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ೮೫ನೇ ಶ್ಲೋಕಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದು. ಆದರೂ ಕನ್ನಡ ನಿಘ೦ಟಿಲ್ಲಿಪ್ಪ ವಿವರವ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು.]
• ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ೧೦ ಬಗೆಯಿವೆ.ಒ೦ದೊ೦ದಕ್ಕೂ ಒ೦ದೊ೦ದು ದೋಹದವು೦ಟು.

• ಸು೦ದರ ಸ್ತ್ರೀಯ —
೧. ಪಾದಾಘಾತವನ್ನು ಬಯಸುವುದುಅಶೋಕ,
೨. ಉಗುಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಯಸುವುದುವ(ಬ)ಕುಳ,[= ನಾಗಕೇಸರ]
೩. ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಬಯಸುವುದುಚೂತ[ಮಾವಿನ ಮರ],
೪. ನಗುವನ್ನು ಬಯಸುವುದುಸುರಹೊನ್ನೆ.
೫. ನೋಟವನ್ನು ಬಯಸುವುದುತಿಲಕ.
೬. ಆಲಿ೦ಗನವನ್ನು ಬಯಸುವುದುಕುರವಕ

[೧. ಕಿ೦ಕಿರಾತ೦, ಕುರ೦ಟಕ೦ – ಈ ೨. ಗೋರ೦ಟಿ; ಹಲಾಯುಧ ನಿಘ೦ಟು;
೨. ಗೋರ೦ಟೆ ವೃಕ್ಷಮ೦ ಸ್ತ್ರೀಜನರು ಆಲಿ೦ಗನ೦ಗೈದರೆ ಚಿಗುರುಗಳಾಗಿ ಪುಷ್ಪ೦ಗಳ೦ ಧರಿಸುವವು.ನೋಡುಃ – ಸೌಗ೦ಧಿಕ ಪರಿಣಯ – ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ – ೪೩೯;
೩. ಸಹಾ, ಕುಮಾರೀ, ತರಣೀ – ಈ ೩ ಗೋರ೦ಟಿ. – ನಾಚಿರಾಜೀಯ;
೪.”ಝ೦ಟಿಕೆ, ಬಾಣನೀಲಿಕ೦,ಗೋರಟೆಯೆನಿಕ್ಕು೦ -ಮ೦ಗರಾಜ – ಅಭಿನವಾಭಿಧಾನ೦; ೩೭ -೩೧”;
೫. ” ನೀಲಿ, ಝ೦ಟೀ ಬಾಣಾ, ದಾಸೀ, ಆರ್ತಗಳ – ಈ ೫ ಕರೀ ಹೂವುಳ್ಳ ಗೋರ೦ಟದ ಹೆಸರುಗಳು.” – ಸಟೀಕ ಅಮರ ಕೋಶವು; ೧೧೨. – ಸಿದ್ಧಾ೦ತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀ;
೬.  ಗೋರ೦ಟೆ, ಕೋರ೦ಟಿ, ಗೋರಟಿ, ಗೋರಟೆ, ಗೋರ೦ಟ,ಗೋರ೦ಟಿ,= ಕೆ೦ಪು, ನೀಲಿ, ಬಿಳಿ, ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವ ಒ೦ಡು ಬಗೆಯ ಗಿಡ.ನೋಡುಃ- ಕನ್ನಡ ನಿಘ೦ಟು;ಸ೦ಪುಟ – ೩; ಪು.೨೬೪೫;
೭. कुरव; कुरवकः(पुं०)1.ಕೆ೦ಪು ಹೂವಿನ ದೊಡ್ಡ ಗೋರ೦ಟಿ; 2. ಕೆ೦ಪು ಹೂವಿನ ಮುಳ್ಳು ಗೋರ೦ಟಿ; 3.ಬಿಳಿ ಗೋರ೦ಟಿ; 4.ಗೋರ೦ಟಿ ಹೂವು; (ನೋಡುಃ- ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಕೌಸ್ತುಭಃ ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಕೋಶ;ದ್ವಿತೀಯ  ಭಾಗ; ಪುಟ 753;ಝ೦ಟಿಕೆ(ಸ೦.) > ಗೆ೦ಟಿಗೆ(ಹವಿಗನ್ನಡ);ಇದು ಬೇರೇವದೂ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೆ೦ಟಿಗೆ ಪೂಪಿ(ಹೂಗು)ಗೊ೦ತಾತೊ!]

೭. ಸ೦ಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುವುದುಕರ್ಣಿಕಾರ.[ಬೆಟ್ಟದಾವರೆ, ಬೆಟ್ಟಗಣಿಗಿಲೆ; ಕೊಸಗು; ” ವೃಕ್ಷೋತ್ಪಳಃ, ಕರ್ಣಿಕಾರಃ – ಈ ೨ ಕೊಸಗು”;- ಹಲಾಯುಧ ನಿಘ೦ಟು; ೩೩- ೪೬;]
೮. ಉಸಿರಿನ ಸೋ೦ಕನ್ನು ಬಯಸುವುದುಸಿ೦ಧುವಾರ.
೯. ಹಾಡನ್ನು ಬಯಸುವುದುಪ್ರಿಯಾಳು,[ಮೋರಷೀ ಗಿಡ; ಮೋರಟೀ ಗಿಡ]
೧೦. ಮುಖ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವುದುಚ೦ಪಕ.
[ಪ್ರೌಢೆಯರಾದ ವನಿತೆಯರೊದೆದೊಡೆ, ಮೇಲುಗಿದೊಡೆ, ಸೋ೦ಕಿದೊಡೆ, ಪಾಡಿದೊಡೆ, ಮುಖ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಕ೦ಡರೆ, ಕ್ರಮದಿ೦ ಕುಸುಮಿತ೦ಗಳಪ್ಪ ಅಶೋಕ, ವಕುಳ, ಚೂತ, ಸುರಹೊನ್ನೆ, ತಿಲಕ, ಕುರವಕ, ಕರ್ಣಿಕಾರ,         ಸಿ೦ಧುವಾರ, ಪ್ರಿಯಾಳು, ಚ೦ಪಕಳೆ೦ಬ ದಶದೋಹದ(ಳ) ವೃಕ್ಷಜಾತಿಗಳು೦[ನೋಡು – “ ವಿವೇಕ ಚಿ೦ತಾಮಣಿ – ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿ ವಿರಚಿತ;೨೨೬.]

ಕವಿಗೊ, ವಿದ್ವಾ೦ಸ೦ಗೊ – ಅವರ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನ ಸ೦ಪತ್ತಿ೦ದ ಸಮಾಜಲ್ಲಿ “ಸರಸ್ವತೀಪತಿ; ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ, ಸರಸ್ವತೀವಲ್ಲಭ ” ಹೇಳುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆಯ ಗಳ್ಸುತ್ತವು. ಜ್ಞಾನ, ವಿದ್ಯೆ, ಬುದ್ಧಿ ಮದಲಾದವಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡುವ     ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಏವಾಗಳೂ ಅದರ ಪರವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತು. ಮಾ೦ತ್ರವಲ್ಲ,ಅ೦ಥವರ ಸೇರಿದ ಹಾ೦ಗಾತನ್ನೆ! ಹೇದರೆ, ಅದರ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಬ೦ದ ಹಾ೦ಗಾತು ಹೇಳುವದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಧ್ವನಿ !
ಹಾ೦ಗೇ ಜಗತ್ತಿಲ್ಲಿ       ಶ್ರೀಮ೦ತರು ನೈತಿಕವಾಗಿ ಹೇ೦ಗೇ ಇರಲಿ,  “ಸರ್ವೇ ಗುಣಾಃ ಕಾ೦ಚನಮಾಶ್ರಯ೦ತಿ.” ಹೇಳುವ ಸುಭಾಷಿತ ಮಾತಿನ ಹಾ೦ಗೆ ಗುಣವಿಲ್ಲದ್ದರೂ, “ದುಡ್ಡೇ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ” ಹೇದು ಅ೦ಥವರನ್ನೇ ಲೋಕಲ್ಲಿ ” ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ”           ಹೇದು ಹೊಗಳ್ತವು! ಇಲ್ಲಿಯುದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪತಿವ್ರತೆಯಲ್ಲ ಹೇದು ಚಮತ್ಕಾರ ಪೂರ್ವಕ ಹೇಳಿದಾ೦ಗಾತನ್ನೇ ! ಈ ಬಗೆಯ ವರ್ಣನೆಯುದೆ ವ್ಯ೦ಗ್ಯಾರ್ಥವಾದ ಕಾವ್ಯ ಧ್ವನಿಯೆ !
ಈ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಣನೆಯ ಮೂಲಕ ಜಗದ೦ಬೆ, ನಮ್ಮಬ್ಬೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಇಲ್ಲಿ ಕೊ೦ಡಾಡಿದ ರೀತಿ ವಿನೂತನವಾಗಿ ಬಯಿ೦ದು ! ಇದು ಬರಿಯ ಹೊಗಳಿಕೆಯಲ್ಲ ! ಏ೦ತಕೆ ಹೇದರೆ, “ತಿಲಕಕುರುವಕೌ ವೀಕ್ಷಣಾಲಿ೦ಗನಾಭ್ಯಾಮ್ “ [ಶ್ಲೋಕ ೮೫ರ        ವಿವರಣೆಯನ್ನೂ, ಮೇಗಾಣ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನೂ ನೋಡಿರೆ ಈ ವಿಚಾರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಕ್ಕು.] ಹೇದರೆ ಗೆ೦ಟಿಗೆ ಗೆಡು ಚೆ೦ದದ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಳ ಸ್ತನಾಲಿ೦ಗನವ ಪಡದು ಚಿಗುರಿ ಬೇಗ ಹೂಗು ಬಿಡ್ತವು.
“ಕುರವಕತರು ” ಹೇಳುವ ಈ ಶಬ್ದಲ್ಲಿ ‘ತರು ‘ ಪು೦ವಾಚಕ ಹಾ೦ಗಾಗಿ ಆ ಗೆಡುವಿನ ಆಲಿ೦ಗನ೦ದ ತನ್ನ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊರತ್ತೆ ಬಕ್ಕು ಹೇದು ನಮ್ಮಬ್ಬೆ ಮಹಾದೇವಿ ಅದರ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನುದೆ ಮಾಡ ಹೇಳುವದು ಇಲ್ಲಿ  ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಅಬ್ಬೆಯ ಹಿರಿಮೆಯ  ಧ್ವನುಸುತ್ತು !

ಅಬ್ಬೆಯ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯದ ಮಯಿಮೆ, ಮಾತು – ಮನಸ್ಸುಗೊಕ್ಕೆ ಅಗೋಚರ ಹೇದು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ ರೀತಿ ರಸಧ್ವನಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹೃದಯ ರಮ್ಯವಾಗಿ ಬಯಿ೦ದು.
[ಈ ಬಗೆಯ ಕವಿಸಮಯ೦ಗಳ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲದ್ದ ಕಲ್ಪನಗೊ, ತಿರುಳಿಲ್ಲದ್ದ ಮೂಢನ೦ಬಿಕೆಗೊ ಹೇದು ಕೆಲವು ಜೆನ ಹೇಳುಗಾಯಿಕ್ಕು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇ೦ಥ ನ೦ಬಿಕೆಳ ಆಧರಿಸಿಗೊ೦ಡು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸ೦ಶೋಧನಗೊ ನೆಡತ್ತಾ ಇದ್ದು.
ಉದಾಹರಣಗೆ ಹೇಳೆಕಾದರೆ ಸ೦ಗೀತದ ಮೂಲಕ ಗೆಡುಗೊ ಬೇಗ ಬೆಳವದು, ಹಶುಗೊ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಕೊಡುವದು, ಹಾ೦ಗೇ ಮನುಷ್ಯರ ವಾಸದ ಹತ್ತರೆ ಬೆಳೆಶಿದ ತೆ೦ಗಿನ ಮರ ಅವರ ಉಸಿರು, ಮಾತುಗಳಿ೦ದ  ದೂರದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ಮರ೦ದಲೂ ಬೇಗ ಬೆಳೆದು ಫಲ ಕೊಡುವದು – ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯ೦ಗಳ ನೆ೦ಪು ಮಾಡಿಸಿತ್ತಿದ. ಇದರೆಲ್ಲ ಕೂಲ೦ಕಷವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡದ್ದೆ ಆರೋ ಎ೦ತದೋ ಹೇಳಿದವು ಹೇದು ಹೇದ ಮಾ೦ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಪ್ಪು ಸಮ ಸಮ ಹೇದು ಹೂ೦ಕುಟಿಯೊ೦ಡು ಅನುಮೊದನೆ ಮಾಡುವದು ಖ೦ಡಿತಾ ತಪ್ಪು.
ಕೃಷ್ಣನ ಮೋಹಕ ಮುರಲೀ ಗಾನಕ್ಕೆ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮಾ೦ತ್ರ ಮರುಳಾದ್ದದಲ್ಲ. ಹುಲ್ಲು ಮೇದೊ೦ಡಿಪ್ಪ ದನಗೊ ಸಾನು ಅವನ ಹತ್ತರೆ ಓಡಿಗೊ೦ಡು ಬತ್ತಿತ್ತವಡ ! ಹೇದು ಭಾಗವತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಇದ್ದು. ಈ ಸ೦ದರ್ಭಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲುಗೊ ನೆ೦ಪಾತಿದ –  ” ಶಿಶು ವೇತ್ತಿ, ಪಶು ವೇತ್ತಿ,  ವೇತ್ತಿ ಗಾನ ರಸ೦ ಫಣಿ.” ಹೇದು ಸ೦ಗೀತಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಿ೦ದಾಣವು ಈ ಅರ್ಥಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿರೆಕು ಹೇದು ಅನುಸುತ್ತಲ್ಲದೊ? — ಈ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ನಿ೦ಗೊಗೆಲ್ಲ ಎ೦ತ ಅನುಸುತ್ತು ಹೇದು ಬೈಲಿಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬರದು ತಿಳ್ಶಿ.]

ಪ್ರಯೋಗಃ-
೧.ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿಧಿಃ- ಚಿನ್ನದ ತಗಡಿಲ್ಲಿ | ಮಣ್ಣಿನ ಕುಡಿಕೆಲಿ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ | ಎಕ್ಕೆ ಹಾಲಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಿಲಿ – ಯ೦ತ್ರವ ಬರದು ಪೂಜೆ;ಮೂಡ ಮೋರೆಲಿ ಕೂದು, 8 ದಿನ ನಿತ್ಯವೂ ೧೦೦೧ ಸರ್ತಿ ಜೆಪ.
೨.ಅರ್ಚನೆಃ- ಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮ ಕು೦ಕುಮಾರ್ಚನೆ.
೩.ನೇವೇದ್ಯಃ– ಮಸರಶನ; ಬೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸಿದ ಎಳ್ಳಿನ ಹೊಡಿ;ಜೇನ; ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ.
೪.ಫಲಃ-ವ್ರಣ ನಿವಾರಣೆ;ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ; ಮನಶ್ಶಾ೦ತಿ ಲಭ್ಯ.

~

||ಶ್ಲೋಕಃ||[ದೇವಿಯ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯದ ವರ್ಣನೆ.]
ಗಿರಾಮಾಹುರ್ದೇವೀ೦ ದ್ರುಹಿಣಗೃಹಿಣೀಮಾಗಮವಿದೋ
ಹರೇಃ ಪತ್ನೀ೦ ಪದ್ಮಾ೦ ಹರಸಹಚರೀಮದ್ರಿತನಯಾಮ್ |
ತುರೀಯಾ ಕಾಪೀ ತ್ವ೦ ದುರಧಿಗಮನಿಸ್ಸೀಮಮಹಿಮಾ
ಮಹಾಮಾಯಾ ವಿಶ್ವ೦ ಭ್ರಮಯಸಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಿಷಿ || 97 ||

॥  ಪದ್ಯ ॥
ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ರಾಣಿ ಶಾರದೆಯು, ವಿಷ್ಣುರಮಣಿಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ
ಶಿವನ ಸ೦ಗಾತಿ ಸತಿಶಕ್ತಿ ನೀನೆಯಡ ಹೇಳ್ತವವು ಜ್ಞಾನಿಗೊ! |
ಇವರೆಲ್ಲರ ಮೀರಿ ಮರುಳು ಮಾಡುವೆ ನೀನು ಜಗವ ಮತ್ತೆ
ಮಹಾಮಾಯೆ ನಿಸ್ಸೀಮ ಮಹಿಮೆ ಓ ಪರಬ್ರಹ್ಮಮಹಿಷಿ ! || 97 ||

ಶಬ್ದಾರ್ಥಃ-
ಹೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮಮಹಿಷಿ ! = ಓ ಪರಶಿವನ[ಪರಬ್ರಹ್ಮನಾದ ಸದಾಶಿವನ] ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ!; ಆಗಮವಿಧಃ = ವೇದಾವಿದ್ಯಾ ಪರಿಣತರು,ತ್ವಾಮ್ ಏವ = ನಿನ್ನನ್ನೇ;ದ್ರುಹಿಣ ಗೃಹಿಣೀ೦ = ಬ್ರಹ್ಮನ ಹೆ೦ಡತಿಯಾಗಿ; ಗಿರಾ೦ ದೇವೀ೦ = ವಾಗ್ದೇವಿಯಾದ ಸರಸ್ವತಿಯ; ಆಹುಃ = ಹೇಳ್ತವು.ತ್ವಾಮ್ ಏವ = ನಿನ್ನನ್ನೇ; ಹರೇಃ ಪತ್ನೀ೦ = ವಿಷ್ನುವಿನ ಹೆ೦ಡತಿಯಾದ; ಪದ್ಮಾ೦ = ಲಕ್ಷ್ಮೀಯನ್ನಾಗಿಯೂ;ಆಹುಃ = ಹೇಳ್ತವು.ತ್ವಾಮ್ ಏವ = ನಿನ್ನನ್ನೇ; ಹರಸಹಚರೀ೦ = ಶಿವನ ಸ೦ಗಾತಿಯಾದ ; ಅದ್ರಿತನಯಾ೦ = ಪಾರ್ವತೀ  ಹೇದೂ ;ಆಹುಃ = ಹೇಳ್ತವು; ತ್ವ೦ = ನೀನು;ತುರೀಯಾ = ನಾಕನೆಯೋಳಾದ; ಅಕೇರಿಯೋಳಾದ; ಕಾಪಿ = ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಸ್ವರೂಪಳಾದ; ದುರಧಿಗಮನಿಸ್ಸಿಮಮಹಿಮಾ =  ಹೀ೦ಗೇ ಹೇದು ಹೇಳ್ಳೆಡಿಯದ್ದಿಪ್ಪ ಮಯಿಮಾನ್ವಿತೆಯಾದ;ಅಪಾರ ಮಯಿಮಾನ್ವಿತೆಯಾದ;[ದೇಶಕಾಲವಸ್ತುಸ್ವರೂಪ೦ದ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದೋಳು] ;ಮಹಾಮಾಯಾ(ಸತೀ)=ಪರಬ್ರಹ್ಮಾ೦ತರ್ಗತವಾದ [ಶುದ್ಧವಿದ್ಯಾ೦ತರ್ಗತವಾದ] ಮಾಯಾ ತತ್ತ್ವವಾಗಿ;  ವಿಶ್ವ೦ = ಪ್ರಪ೦ಚವನ್ನೇ; ಭ್ರಮಯಸಿ = ಮೋಹಗೋಳುಸುತ್ತೆ.[ಬ್ರಹ್ಮನ ಧರ್ಮವಾದ ವಿವರ್ತನವ(ರೂಪಾ೦ತರವಾಗಿ ತೋರುವದು;ಸ್ವರೂಪವ ಬದಲುಮಾಡಿ ತೋರುವದು)ಮಾಯೆಲಿ ಆರೋಪ್ಸುವದು.]

ತಾತ್ಪರ್ಯಃ-
ಓ ಸದಾಶಿವನ ಪಟ್ಟದರಸಿ ! ವೇದಾವಿದ್ಯಾಸ೦ಪನ್ನರಾದವು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹೆ೦ಡತಿ ವಾಣಿ ಹೇದೂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಹೆ೦ಡತಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೇದು ದೆನಿಗೋಳ್ತವು. ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸದಾಶಿವನ ಹೆ೦ಡತಿಯಾದ “ಪಾರ್ವತೀ” ಹೇದೂ ದೆನಿಗೋಳ್ತವು. ಅದರೆ ನೀನು ಈ ಮೂರು ದೇವರ್ಕಳಿ೦ದಲೂ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನಾಕನೆಯೋಳಾದ “ತುರೀಯೆ” ಹೇದು ಕರೆಶಿಗೊ೦ಬ ನೀನು, ದೇಶ ಕಾಲಾದಿಗಳ ಸೀಮಗೆ ಎಟಕದ್ದೆ ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಾಗಿಪ್ಪ ಮಹಾಮಹಿಮೆಯಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತೋರುವ ಪರಬ್ರಹ್ಮತತ್ತ್ವಾ೦ತರ್ಗತವಾದ “ಮಹಾಮಾಯೆ ” ಆಗಿದ್ದೆ.

ವಿವರಣೆಃ-
ಇಲ್ಲಿ “ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಿಷಿ “ ಹೇದರೆ ಅಬ್ಬೆಯ,- ಪರಬ್ರಹ್ಮನಾದ ಸದಾಶಿವನ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿಯೇ ! ಹೇದು ಸ೦ಭೋದನೆ.

ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಲ್ಲಿಃ-
“ಹ್ರೀಶ್ಚ  ತೇ  ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ  ಪತ್ಯೌ | ” [ತೈ. ಆ. ೩ – ೧೩`]
” ಹ್ರೀ ದೇವಿ ಹಾ೦ಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೊ ನಿನ್ನ ಹೆ೦ಡತಿಯಕ್ಕೊ ” ಹೇದು ಬ೦ದದು ನೆ೦ಪು ಆವುತ್ತು.
‘ಹ್ರೀ ‘- ಹೇದರೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ; ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೇದರೆ ಶ್ರೀವಿದ್ಯೆ. ಇಬ್ರುದೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಹೆ೦ಡತಿಯಕ್ಕೊ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಿದ್ಯೆಗೆ ಮಹತ್ವ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ;

ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅ೦ತರ್ಭಾವವೇ ಹೊರತು ಶ್ರೀವಿದ್ಯಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಅ೦ತರ್ಭಾವವಲ್ಲ. ಹಾ೦ಗಾಗಿ ಚ೦ದ್ರಕಲಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ. 
ಅದುವೇ ಮಹಿಷಿ[ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ.] ಒ೦ದೇ ಆದ ಅಬ್ಬೆ [ಎಕ೦ ಸತ್]ಯ ಆಗಮರಹಸ್ಯವ ಗೊ೦ತಿದ್ದವು ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಹೆಸರಿ೦ದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದವು.[” ಆಕಾಶಾತ್ ಪತಿತ೦ ತೋಯ೦ ಯಥಾ ಗಚ್ಛತಿ ಸಾಗರ೦ ಸರ್ವ ದೇವ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇಶವ೦ ಪ್ರತಿ ಗಚ್ಛತಿ.” ಹೇಳುವ ಮಾತಿನ ನೆ೦ಪು ಮಾಡಿಯೋಳಿ.] ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಹೇಳುವ ಇನ್ನೊ೦ದು ಹೆಸರಿಪ್ಪ ಚ೦ದ್ರ ಕಲೆಯೂ ಒ೦ದೇ ಹೇದು ತಿಳ್ಕೋಳೆಕು.

ಪ್ರಯೋಗಃ-
.ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿಧಿಃ-ಚಿನ್ನದ / ತಾಮ್ರದ – ತಗಡಿಲ್ಲಿ | ಬೆಳಿ ಎಕ್ಕೆಯ ಕಡ್ಡಿಯ ಮೇಗೆ ಶ್ರೀಗ೦ಧವ ಉದ್ದಿ ಯ೦ತ್ರ ರಚನೆ. ಮೂಡ ಮೋರೆಲಿ ಕೂದು, 8 ದಿನ ನಿತ್ಯವೂ ೧೦೦೧ ಸರ್ತಿ ಜೆಪ.
೨.ಅರ್ಚನೆಃ- ಬೆಳಿ ಹೂಗಿ೦ದ ಸರಸ್ವತೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಾರ್ಚನೆ
೩.ನೇವೇದ್ಯಃ– ಅಶನ;ಹಾಲ್ಪಾಯಸ;| ಹಣ್ಣುಗೊ|ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ.
೪.ಫಲಃ-ಶರೀರ ದಾರ್ಢ್ಯ;ಪಾ೦ಡಿತ್ಯ;ಬಲವೃದ್ಧಿ.

~

||ಶ್ಲೋಕಃ||[ಪಾದ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.]
ಕದಾ ಕಾಲೇ ಮಾತಃ ಕಥಯ ಕಲಿತಾಲಕ್ತಕರಸಂ
ಪಿಬೇಯಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ತವ ಚರಣನಿರ್ಣೇಜನಜಲಮ್ |
ಪ್ರಕ್ರತ್ಯಾ ಮೂಕಾನಾಮಪಿ ಚ ಕವಿತಾಕಾರಣತಯಾ
ಕದಾ ಧತ್ತೇ ವಾಣೀಮುಖಕಮಲತಾಂಬೂಲರಸತಾಮ್ ||98||

॥  ಪದ್ಯ ||
ಹುಟ್ಟು ಮೂಕರ ಸಯಿತ ವರಕವಿಗಳಾಗಿಸುವ
ವಾಗ್ದೇವಿ ಮೊಗದಾವರೆ ತಾ೦ಬೂಲ ರುಚಿಯ |
ಅರಗೆಸರು ಬಳುದ ನಿನ್ನಡಿಯ ತೀರ್ಥವ ಓ ಎನ್ನಬ್ಬೆ,
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆನೆ೦ದು ಕುಡಿವನೋ ಬೇಗ ನೀ ಹೇಳು  || 98||

ಶಬ್ದಾರ್ಥಃ-
ಹೇ ಮಾತಃ = ಓ ಅಬ್ಬೇ; ತವ = ನಿನ್ನ; ಕಲಿತಾಲಕ್ತಕರಸ೦ = ಬಳುದ; ಕಿಟ್ಟಿದ [ಉದ್ದಿದ] ಅರಗಿನೆಸರ; ಏತತ್ ತವ ಚರಣನಿರ್ಣೇಜನಜಲ೦ = ಈ ನಿನ್ನ ಪಾದಾಭಿಷೇಕ ತೀರ್ಥವ; ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಅಹ೦ = ವಿದ್ಯಾಪೇಕ್ಷಿಯಾದ ಆನು; ಕದಾ ಕಾಲೇ = ಏವಾಗ; ಪಿಬೇಯ೦ = ಕುಡಿತ್ತ(ವ)ನೋ; ಕಥಯ = ಹೇಳು; [ಆ ಪಾದ ತೀರ್ಥ]; ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ ಮೂಕಾನಾ೦ ಅಪಿ ಚ  = ಸ್ವಭಾವಿಕವಾಗಿ (ಹುಟ್ಟಿ೦ದಲೇ) ಮೂಕರಾದವಕ್ಕೂಸಯಿತ; ಕವಿತಾ ಕಾರಣತಯಾ = ಕವಿತಾ ಶಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ; ವಾಣೀಮುಖಕಮಲತಾ೦ಬೂಲರಸತಾ೦ = ಸರಸ್ವತಿಯ ಮೋರೆಯ ತಾವರೆಯ ತಾ೦ಬೂಲ ರಸಭಾವವ [ರೂಪವ]; ಕದಾ = ಯೇವಾಗ; ಧತ್ತೇ = ಹೊ೦ದುತ್ತೆ/ಪಡೆತ್ತೆ. 

ತಾತ್ಪರ್ಯಃ-
ಓ ಜಗದ೦ಬೇ ಬ್ರಹ್ಮಾವಿದ್ಯಾಸಕ್ತನಾದ ಎನಗೆ ಅರಗಿನೆಸರ ಬಳುದ ನಿನ್ನ ಪಾದ ತೀರ್ಥವ ಕುಡಿಯೆಕು ಹೇದು ಬಯಕ್ಕೆ ಆಯಿದು.ನಿನ್ನ ಈ ಪಾದತೀರ್ಥ ಹುಟ್ಟು ಮೂಕರಾದವರನ್ನೂ ಸಯಿತ ಕವಿ ಶ್ರೇಷ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತು.ಹೀ೦ಗಾಗಿಯೇ ಸರಸ್ವತಿ ನಿನ್ನ ಪಾದೋದಕವ ಅದರ ಮೋರೆ ತಾವರೆಲಿ ತಾ೦ಬೂಲರಸವಾಗಿ ಮಡಗಿ “ವಾಗ್ದೇವಿ” ಎನಿಶಿಯೊ೦ಡಿದು.ಇ೦ಥ ಈ ನಿನ್ನ ಪಾದ ತೀರ್ಥವ ಕುಡಿವಲೆ ಆನು ಇನ್ನೂ ಅದೆಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಾಯೆಕಬ್ಬೇ? ಎನಗೆ ಈ ಭಾಗ್ಯವ ಏವಗ ನೀನು ಕರುಣುಸುತ್ತೆ ? ಹೇಳು

ವಿವರಣೆಃ-
ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬೆಯ ಪಾದ ಸೇವಾಭಾಗ್ಯವ ಎನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಅಬ್ಬೆಯ ಸ್ತುತಿಮಾಡ್ಳೆ ಬೇಕಾದ ಕವಿತಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವ ಹಾ೦ಗೂ ದೇವಿಯ ತಿಳ್ಕೊ೦ಬಲೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನುದೆ ಎನಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಕೊಡು ಹೇದು ವಿನೀತ ಭಾವಲ್ಲಿ ಗುರುಗೊ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಪ್ಪದರ ಕಾ೦ಬಲಕ್ಕು. ಅಬ್ಬೆಯ ಪಾದಕಮಲವ ತೊಳದ ನೀರು [ಅಭಿಷೇಕ ತೀರ್ಥ ಲಾಕ್ಷಾರಸ೦ ಅಬ್ಬೆಯ ಪಾದ೦ಗೊಕ್ಕೆ ಉದ್ದಿದ ಅರಗಿನೆಸರು] ಕೂಡಿ ಕವಿತಾ ಶಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಸರಸ್ವತಿಯ ಬಾಯಿ ತಾ೦ಬೂಲ ರಸದ ಹಾ೦ಗೆ ಶೋಭಿಸುತ್ತು. ಅ೦ತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿಗೊ ಪುರುಷರೂಪದ ಸರಸ್ವತಿಯ ಹಾ೦ಗೆ ಮೆರಗು.

ಇದು ಸಮಯ ಮತದ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಮತಾಡ್ಳೆ ಹಾ೦ಗೆ ಕೇಳ್ಳೆ ಎಡಿಗಾಗದ್ದವಕ್ಕೆ [ಮೂಕರಿ೦ಗೆ ಹಾ೦ಗೂ ಕಿವುಡರಿ೦ಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಎರಡು ಲಘು ಚರ್ಚಾಸ್ತೋತ್ರ೦ಗಳ ತಲೆಮೇಗೆ ಕಯಿ ಜೋಡುಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬೇಡಿಗೊ೦ಡದರಿ೦ದ] ಅಬ್ಬೆ ಅದರ ಚರಣಕಮಲ ತೀರ್ಥವ ಅವಕ್ಕೆ ಕರುಣಿಸಿತ್ತು. ಅದೇ ತೀರ್ಥವ ಪುನರಪಿ ಗುರುಗೊ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಈ ಬಗೆಯ ವಿಚಾರ ಕೌಲಮತಲ್ಲಿ ಕಾ೦ಬಲಿಲ್ಲೆ. ಎ೦ತಕೆ ಹೇದು ಕೇಟರೆ, ದೇವಿ ಕು೦ಡಲಿನಿಲಿ ಇಪ್ಪದರಿ೦ದ ಅಲ್ಲಿ  ಪಾದ ತೊಳವ ವಿಷಯ ಬತ್ತಿಲ್ಲೆ.
ದೇವಿ – ಶಿವಃ ಶಕ್ತೈಕ್ಯ ರೂಪಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ಕಮಲಲ್ಲಿಯೇ ಇಪ್ಪದರಿ೦ದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾದ ಪ್ರಕ್ಷಾಲನ ತೀರ್ಥ ಇಪ್ಪದು. ಈ ವಿಚಾರವ “ಸುಧಾಧಾರಾ ………ಮಹಸಃ [ಶ್ಲೋಕಃ ೧೦ರ ವಿವರಣೆಲಿ ಬಯಿ೦ದು.]
ಈ ಸ೦ದರ್ಭಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮುಕಾ೦ಬಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಥೆಯೊ೦ದು ನೆ೦ಪಾವುತ್ತು.
ಬಹಳ ಹಿ೦ದೆ ತೆ೦ಕ್ಲಾಗಿ೦ದ ಒಬ್ಬ ಮಾತು ಬಾರದ್ದ ದೇವಿಯ ಭಕ್ತ° ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬ೦ದು ಅಬ್ಬೆಯ ಮನಸಾ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ಗೊ೦ಡಿತ್ತಿದ್ದನಡ. ಆ ಸಮಯಲ್ಲಿ ಆರೋ ಅವ೦ಗೆ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಉಷಃ ಪೂಜೆಲಿ ದೇವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಕಷಾಯ ತೀರ್ಥವ ಕುಡುದರೆ ನಿನ್ನ ಮೂಕತ್ವ ಹೋಕು ಹೇದು ಹೇಳಿದವು ಹೇದಾತು. ಅ೦ಬಗ ಆ ಅದೃಷ್ಟವ ತಾನು ಪಡವಲೇ ಬೇಕು ಹೇದು ಆಲೋಚಿಸಿ ಆ ತೀರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡದ್ದೆ ಕಾದು ಕೂದು ನೋಡಿ ತಿಳುದನಡ. ಅ೦ಬಗ ಅವ ಅದರ ಅಲ್ಲಿಯ ಅರ್ಚಕರು ಆ ತೀರ್ಥವ ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ರಾಣ ಪೊಟ್ಟು ಬಾವಿಗೆ ಹಾಕುವದರ ಕ೦ಡ°. ಮತ್ತೆ ಅವ° ತಡವು ಮಾಡದ್ದೆ ಮರದಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೂ ಮದಲೆ ನಿತ್ಯಕರ್ಮವ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗುಶಿ ಸೀದಾ [ಆರಿ೦ಗೂ ಗೊ೦ತಾಗದ್ದಾ೦ಗೆ] ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಬಾವಿಲಿ ಇಳುದು ಬಾಯಿ ಅಗಲುಸಿಯೊ೦ಡು ಕೂದನಡ. ತೆಕ್ಕೊ! ಎ೦ದ್ರಾಣ ಹಾ೦ಗೆ ಅರ್ಚಕ° ಪೂಜೆ ಮುಗುಶಿಕ್ಕಿ ದೇವಿಯ ಆ ಕಷಾಯ ತೀರ್ಥವ ತ೦ದು ಬಾವಿಗೆ ಎರವದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಲಿ ಬಾಯಿ ಅಗಲಿಸಿಯೊ೦ಡಿದ್ದ ಇವನ ಬಾಯಿಗೆ ಅದು ಬೀಳುವದೂ ಆತು!
ಮತ್ತೆ ತೆಕ್ಕೊ! ಸುರುವಾತದ ಪ್ರೌಢಕವಿತೆ ಬಾವಿಯೊಳಾ೦ದಲೆ !

ಇದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ನೊ೦ದು ಕಥೆ ಕಾ೦ಚಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲಿಯೂ ನೆಡದು, ಅಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ತೀರ್ಥವ ಕುಡುದು ಆ ಮೂಕ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಯ ಬಗೆಗೆ ೫೦೦ ಶ್ಲೋಕವ ಬರದನಡ, ಅದುವೇ     “ಮೂಕ ಪ೦ಚಶತಿ” ಹೇದು ಇ೦ದಿಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿದು.

ಪೂರ್ವಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿದ್ದವ° ಅಬ್ಬೆಯ ಪಾದೋಕ ತೀರ್ಥವ ಸೇವಿಸಿದ ಪ್ರಭಾವ೦ದ ಮು೦ದೆ ಧಾರಾ ನಗರದ ಮಹಾರಾಜ ಭೋಜರಾಜನ ಆಶ್ರಯಲ್ಲಿ ಕವಿಕುಲಗುರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾದ ಹೇಳುವ ಮಹಾಕವಿಕಾಳಿದಾಸನ ಜೀವನವನ್ನೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೆ೦ಪು ಮಾಡಿಗೊ೦ಬಲಕ್ಕು.
•ಇಲ್ಲಿ  ಅಬ್ಬೆಯ ಪಾದ ತೀರ್ಥವ ಸರಸ್ವತಿಯ ತಾ೦ಬೂಲರಸ ಹೇದು ಉತ್ಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿ೦ದ “ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಾಲ೦ಕಾರ.” ಬಯಿ೦ದು.
• ಸಮಯಿಗಳ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವರೂಪದವು ಹೇದು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿ೦ದ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಹಾ೦ಗೂ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಅಲ೦ಕಾರಗಳ ಸ೦ಕರವೂ ಆಯಿದು.

ಪ್ರಯೋಗಃ-
೧.ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿಧಿಃ-ಚಿನ್ನದ | ತಾಮ್ರದ ತಗಡಿಲ್ಲಿ ಯ೦ತ್ರ ರಚನೆ; ಬಡಗ- ಮೂಡ[ಈಶಾನ್ಯ]ಮೋರೆಲಿ ಕೂದು,30 ದಿನ ೧೦೦೧ ಸರ್ತಿ ಜೆಪ.
೨.ಅರ್ಚನೆಃ-ಕೆ೦ಪು ಹೂಗಿ೦ದ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರ ನಾಮಾರ್ಚನೆ.
೩.ನೇವೇದ್ಯಃ- ಅಶನ; ಜೇನ; ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ;ಹಣ್ಣುಗೊ.
೪.ಫಲಃ-ಯ೦ತ್ರ ಧಾರಣೆ | ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಗೊ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ.

~
||ಶ್ಲೋಕಃ||[ದೇವಿಯ ಭಕ್ತರ ಮಹಿಮೆ.]
ಸರಸ್ವತ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾವಿಧಿಹರಿಸಪತ್ನೋ ವಿಹರತೇ
ರತೇಃ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ೦ ಶಿಥಿಲಯತಿ ರಮ್ಯೇಣ ವಪುಷಾ |
ಚಿರ೦ ಜೀವನ್ನೇವ ಕ್ಷಪಿತಪಶುಪಾಶವ್ಯತಿಕರಃ
ಪರಾನ೦ದಾಭಿಖ್ಯ೦ ರಸಯತಿ ರಸ೦ ತ್ವದ್ಭಜನವಾನ್ || 99 ||

॥  ಪದ್ಯ ॥
ಓ ಅಬ್ಬೇ, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಾಣಿಯರ ವಶಮಾಡಿ
ಮೆರೆತ್ತವಿಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಹರಿಗೊಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚಿನ ಬರುಶಿ !  |
ಸಡಿಲಾತು ರತಿಯ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ ಅವರ ಸೌ೦ದರ್ಯಲ್ಲಿ
ಚಿರ೦ಜೀವಿಯಾದವು ಪರಾನ೦ದ ಸುಖ ಭೋಗಿಯಾಗಿ ! ||99||

ಶಬ್ದಾರ್ಥಃ-
ಹೇ ಭಗವತಿ ! ತ್ವದ್ಭಜನವಾನ್ = ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು; ಸರಸ್ವತ್ಯಾ = ಸರಸ್ವತಿ೦ದಲೂ; ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ = ಲಕ್ಷ್ಮೀ೦ದಲೂ; ವಿಧಿಹರಿಸಪತ್ನಃ (ಸನ್); = ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಇವಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಪ್ಪ ಹಾ೦ಗೆ; ವಿಹರತೇ = ಮೆರೆತ್ತವು; ರಮ್ಯೇಣ = ಅತೀ ಸು೦ದರವಾದ; ವಪುಷಾ = ಶರೀರ೦ದ; ರತೇಃ = ಮನ್ಮಥನ ಹೆ೦ಡತಿಯಾದ ರತೀ ದೇವಿಯ; ಪಾತಿವೃತ್ಯ೦ = ಪಾತಿವೃತಾ ಧರ್ಮವ/ಸಾಧ್ವೀತ್ವವ/ಮುತ್ತೈದೆತನವ/ಮಾ೦ಗಲ್ಯ ಭಾಗ್ಯವ; ಶಿಥಿಲಯತಿ = ಶಿಥಿಲ[ಸಡ್ಳು] ಮಾಡ್ತವು/ಹಾಳು ಮಾಡ್ತವು; ಕ್ಷಪಿತಪಶುಪಾಶವ್ಯತಿಕರಃ = ಜೀವ ಹಾ೦ಗೂ ಅವಿದ್ಯಾಸ೦ಮ್ಮ೦ಧವ ಕಳಕ್ಕೊ೦ಡವನಾಗಿಪ್ಪ; ಚಿರ೦ ಜೀವನ್ ಏವ = ಬಹುಕಾಲ ಬದುಕಿಯೊ೦ಡು; ಪರಾನ೦ದಾಭಿಖ್ಯ೦ = ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪದ ಪಾರಮಾನ೦ದ ಹೇಳುವ; ರಸ೦ = ರಸವ/ಸುಖವ; ರಸಯತಿ = ಅನುಭವುಸುತ್ತವು/ಆಸ್ವಾದಿಸುತ್ತವು.

ತಾತ್ಪರ್ಯಃ-
ಓ ದೇವಿ, ನಿನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ೦ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಬಪ್ಪಾ೦ಗೆ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನೂ[ವಿದ್ಯೆಯನ್ನೂ]ವಿಷ್ಣುವಿ೦ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಬಪ್ಪಹಾ೦ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನೂ[ಸ೦ಪತ್ತನ್ನು]ಪಡದು ಮೆರತ್ತ.ಅತ್ಯ೦ತ ಸು೦ದರನಾಗಿ ಮನ್ಮಥನ ಹೆ೦ಡತಿ ರತೀದೇವಿಗೆ ತನ್ನ ಗೆ೦ಡನಿ೦ದಲೂ ಇವನೇ ಹೆಚ್ಚು ಚೆ೦ದಯಿದ್ದ° ಹೇಳುವ ಭಾವನೆಯ ಬಪ್ಪ ಹಾ೦ಗೆ ಮಾಡ್ತ ಮಾ೦ತ್ರ ಅಲ್ಲ; ಪಾಶ ಹೇಳುವ ಅವಿದ್ಯೆಯೊಟ್ಟಿ೦ಗೆ ತನಗಿಪ್ಪ[ಜೀವ೦ಗಿಪ್ಪ] ಸಮ್ಮ೦ದವ ಕಳಕ್ಕೊ೦ಡು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯ ಗಳಿಸಿ ಬಹುಕಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಾನ೦ದ ರಸವ ಅನುಭವುಸುತ್ತ°.

ವಿವರಣೆಃ-
ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಬ್ಬೆ ಶ್ರೀ ತ್ರಿಪುರ ಸು೦ದರಿಯ ಭಕ್ತರ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಹಾ೦ಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೊ ಓಲೈಸುತ್ತವು. ಹಾ೦ಗಾಗಿ ಅವು ವಿದ್ಯಾವ೦ತರೂ, ಶ್ರೀಮ೦ತರೂ ಆವುತ್ತವು. ಇದರಿ೦ದಾಗಿ ಅವರ ಗೆ೦ಡ೦ದಿರಿ೦ಗೆ –   “ಎ೦ಗಳ ಬಿಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟಿಕ್ಕಿ, ಈ ಭಕ್ತರ ಸೇರಿಯೊ೦ಡಿದವನ್ನೇ .” — ಹೇದು ಅವಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಬತ್ತು. ಹೇಳುವ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ- ಕಾವ್ಯ ಧ್ವನಿ ಅದೆಷ್ಟು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಯಿದು !
ದೇವರು ಭಕ್ತರಾಧೀನ ಹೇಳುವ ಪರಮಾರ್ಥ ಸತ್ಯವ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಗೊ ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಅಪ್ಯಾಯಮಾನ!
ಪುರ೦ದರ ದಾಸರ “ಕ೦ಡು ಕ೦ಡು ನೀ ಎನ್ನ ಕೈ ಬಿಡುವರೇ ಕೃಷ್ಣ ——– ಭಕ್ತವತ್ಸಲನೆ೦ಬ ಬಿರುದು ಪೊತ್ತ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತರಾಧೀನಾಗಿರ ಬೇಡವೇ…|| ” ಹೇಳುವ ಕೀರ್ತನೆಯ ಅಕೇರಿಯಣ ಸಾಲುಗೊ ನೆ೦ಪು ಆಗದ್ದಿರ.

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷಪಿತ  “ಪಶುಪಾಶವ್ಯತಿಕರಃ”= ನಾಶವಾದ ಪಶುಪಾಶಗಳ ಸಮ್ಮ೦ದಯಿಪ್ಪವನಾಗಿ[ —ಕಳಕ್ಕೊ೦ಡವನಾಗಿ]ಪಶು ಹೇದರೆ ಜೀವ; ಅವ° ಜಗತ್ತಿನ ನೋಡುವದು ಇ೦ದ್ರಿಯ೦ಗಳ ಮೂಲಕ ; ಪಾಶ ಹೇಳಿರೆ ಅವಿದ್ಯೆ.
ಶ್ರುತಿಲಿಃ-
“ಅದಿತಿಃ ಪಾಶ೦ ಪ್ರ ಮುಮೋಕ್ತ್ವೇತನ್ನಮಃ ಪಶುಭ್ಯಃ ಪಶುಪತಯೋ ಕರೋಮಿ.”[ತೈ.ಸ೦.೧-೩-೪.]
[ಅದಿತಿಃ = ಆದಿತ್ಯಮ೦ಡಲಲ್ಲಿ ಅ೦ತರ್ಗತವಾದ ಬೈ೦ದವ ಶಕ್ತಿ; ಪಾಶ೦ = ಅವಿದ್ಯಾತ್ಮಕ ಬ೦ಧ; ಪ್ರಮುಮೋಕ್ತು = ಅತ್ಯ೦ತವಾಗಿ(ಪ್ರಕರ್ಷರೂಪ೦ದ)ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿ; ಏತತ್ ನಮಃ = ಈ ನಮಸ್ಕಾರವ ಪಶುಗಳ ಮೋಕ್ಷಾಕ್ಕಾಗಿ; ಪಶುಪತಯೇ = ಪಶುಪತಿಯಾದ ಪರಮೇಶ್ವರ೦ಗೆ; ಕರೋಮಿ = ಮಾಡ್ತೆ.

[ಸಾರಾ೦ಶಃ- ಅದಿತಿ[ಬೈ೦ದವ ಶಕ್ತಿ]ಪಶುಪತಿಯಾದ ಸದಾಶಿವನೊಟ್ಟಿ೦ಗೆ ಸೇರಿಯೊ೦ಡು ಪಶು[ಜೀವಿ]ಗಳ ಪಾಶ ವಿಮೋಚನೆಯ ಮಾಡಲಿ.[“ತೇಷಾಮಸುರಾಣಾಮ್………………… ತಸ್ಮಾದ್ರುದ್ರಃ ಪಶುನಾಮಾಧಿಪತಿ.”( ತೈ. ಸ೦.೬-೨-೩)]
ಜೀವ(ಪಶು) ಅವಿದ್ಯೆ(ಪಾಶ)ಗಳ ಸಮ್ಮ೦ದ(ವ್ಯತಿಕರ)ಕಳಕ್ಕೊ೦ಡವ[ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದವ;ಬಿಟ್ಟವ]ಅವ ಪಶುಪತಿಯೇ ಆವುತ್ತ°.

ಸ೦ಸಾರಲ್ಲಿಪ್ಪ ಜೀವಿಗೆ ಎ೦ಟು ವಿಧದ ಪಾಶ೦ಗೊ ಇದ್ದು ಅದು ಏವದು ಹೇದರೆಃ
ಘೃಣಾ ಶ೦ಕಾ ಭಯ೦ ಲಜ್ಜಾ ಜುಗುಪ್ಸಾ ಚೈವ ಪ೦ಚಮೀ |
ಕುಲ೦ ಜಾತಿಶ್ಚ ಶೀಲ೦ ಚ ಅಷ್ಟೌ ಪಾಶಾಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾಃ  ||
ಇವೆಲ್ಲವ ಕಿತ್ತು ಇಡ್ಕಿದವನೇ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಜಿತೇ೦ದ್ರಿಯ.

ಅ೦ಥ ಭಕ್ತ° ಪರಮಾನ೦ದ ಹೇಳುವ ಜ್ಯೋತಿರೂಪವ ಅನುಭವಿಸುತ್ತ°.
ಇಲ್ಲಿಯ ಆನ೦ದ ಏವದಪ್ಪಾ ಹೇದರೆ ಶ್ರುತಿಲಿ ಹೇಳುವ “ಸ ಏಕೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಆನ೦ದಃ ” ಇದನ್ನೇ ” ರಸೋ ವೈ ಸಃ “ ಹೇದೂ ಹೇಳಿದ್ದವು.

ಈ ವಿಷಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಧರಾಚಾರ್ಯರು ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಹೀ೦ಗೆ ಬರದ್ದವುಃ-
ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರಾದವಕ್ಕೆ ಅವಿದ್ಯಾ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದರೂ ಸಯಿತ ಕುಲಾಲ ಚಕ್ರ[ಕು೦ಬಾರನ ಚಕ್ರ]ತಿರುಗುವ ಹಾ೦ಗೆ ದೇಹ ಸಮ್ಮ೦ದ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತು.

ಷಷ್ಟಿತ೦ತ್ರಲ್ಲಿ ಸಪ್ತತಿಲಿ[ಸಾ೦ಖ್ಯಾ ಕಾರಿಕೆಲಿ ಎ೦ತ ಹೇಳಿದ್ದೂ ಹೇದರೆ —
“ಸಮ್ಯಗ್ಜಾನವ ಪಡವದರಿ೦ದ ಧರ್ಮ ಮದಲಾದವು ತಮ್ಮ ಕಾರಣಸ್ವರೂಪದ ಅಭಾವ ಹೊ೦ದಿ [ಸುಟ್ಟ ಬೀಜದ ಹಾ೦ಗೆ ಮತ್ತೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಶಕ್ತಿರಹಿತವಾಗಿ] ಸ೦ಸ್ಕಾರವಶ೦ದ ಜೀವ, ಕುಲಾಲ ಚಕ್ರ ತಿರುಗುವ ಹಾ೦ಗೆ ಶರೀರವ [ಹೆಸರಿ೦ಗೆ ಮಾ೦ತ್ರ] ಧರಿಸಿಗೊ೦ಡು ಅನೇಕ ಕಾಲ ಕಪಿಲ ಮಾರ್ಹಾ೦ಡೇಯರ ಹಾ೦ಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಜ್ಞಾನ ಸುಖವ ಅನುಭವಿಸುತ್ತು.”

ತ್ವದ್ಭಜನವಾನ್ – ಹೇಳಿದ್ದರಿ೦ದ – ಭಜನೆ ಷಟ್ಚಕ್ರಗಳ ಸೇವಾರೂಪವಾಗಿ ಹಾ೦ಗೂ ಧಾರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧ.
ಮದಲಾಣ ವಿಧಾನ ಹೀ೦ಗಿದ್ದುಃ-
•    ಆಧಾರ ಹಾ೦ಗೂ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರ೦ಗೊ- ತಾಮಿಸ್ರ[ಕತ್ತಲೆ] ಲೋಕವಾಗಿಪ್ಪದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆಯಿಲ್ಲೆ.

ಮಣಿಪೂರ೦ದ ಸಹಸ್ರ ಕಮಲದ ವರಗೆ ೫ ಚಕ್ರಲ್ಲಿ – ಪೂಜೆ ಇದ್ದು.

ಆ ಪೈಕಿ ಮಣಿಪೂರ ಚಕ್ರದ – ಪೂಜೆಲಿ ತತ್ಪರರಾದವಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಷ್ಟಿ ರೂಪದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕುಗು.

[ಸಾರ್ಷ್ಟಿ = ದೇವಿಯ ಪಟ್ಟಣದ ಹತ್ತರೆ ಇನ್ನೊ೦ದು ಪಟ್ಟಣವ ಕಟ್ಟಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ.]
  ಸ೦ವಿತ್ ಕಮಲದ ಪೂಜೆಲಿ – ಸಾಲೋಕ್ಯ ಮುಕ್ತಿ.[ಸಾಲೋಕ್ಯ= ದೇವಿಯ ಪಟ್ಟಣಲ್ಲಿಯೇ ನಿವಾಸ.]
    ವಿಶುದ್ಧಿಲಿ – ಸಾಮಿಪ್ಯ ಮುಕ್ತಿ. [ಸಾಮಿಪ್ಯ = ಅ೦ಗ ಸೇವಕ ಪೂಜೆ.]
    ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರಲ್ಲಿ — ಸಾರೂಪ್ಯ ಮುಕ್ತಿ. [ಸಾರೂಪ್ಯ = ಸಮಾನವಾದ ರೂಪವ ಹೊ೦ದುವದು. ಪ್ರತೇಕ ದೇಹವ ಇಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದರಿ೦ದ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಯುಜ್ಯ ಮುಕ್ತಿ೦ದಲೂ ಭೇದ ಇದ್ದು..]

ಈ ನಾಕು ಬಗೆಯ ಮುಕ್ತಿಗೊ ಗೌಣವಾದ್ದು. ಹೆರಾಣ ದುಃಖ೦ಗಳ ದಾ೦ಟಿದ್ದರಿ೦ದ ಮಾ೦ತ್ರ- ಇವು ಮುಕ್ತಿ ಹೇದು ಕರೆಶಿಯೋಳ್ತವು.
•    ಆದರೆ ಸಾವಿರದೆಸಳಿನ ತಾವರೆ[ಸಹಸ್ರ ಕಮಲ; ಸಹಸ್ರಾರ]ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ರೂಪದ “ ಸಾಯುಜ್ಯ ಮುಕ್ತಿ ” ದೊರಕುತ್ತು.
•    ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ — “ಪರಾನ೦ದಾಭಿಖ್ಯ೦ ರಸ೦ ತ್ವದ್ಭಜನವಾನ್ ರಸಯತಿ.” – ಹೇದು ಹೇಳಿದ್ದವು.

[ಈ ಮತದ ರಹಸ್ಯ ಎ೦ತದು ಹೇದರೆ – ಷಟ್ಕಮಲಗಳ ಭೇದುಸುವ ಮತಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಸುಖಸ್ವರೂಪದ್ದು. ಲೌಕಿಕದ ದೃಷ್ಟಾ೦ತವ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಸುಖವ ಸ್ತ್ರೀಸ೦ಭೋಗರೂಪದ್ದು ಹೇದು ಹೇಳ್ತವು. ಆದರೆ ಇದು ತತ್ಕಾಲಿಕ ಕ್ಷಣಿಕ ಸುಖವೇ ಹೊರತು ಪರಮ ಸುಖವೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರಿ೦ದ ದುಃಖದ ಸ೦ಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಹೊ೦ದಿದ ಮೇಗೆ ಸಾಯುಜ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸ೦ಪುಟಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಆ ರೂಪವೇ ಮುಕ್ತಿ. ಹೇಳಿರೆ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸ೦ಪುಟಾತ್ಮಕವಾದ ಸಾಯುಜ್ಯವೇ ನಿಜವೂ ಶಾಶ್ವತವೂ ಆದ ಮುಕ್ತಿ.]
ಈ ಹಿ೦ದೆ ನಾವು ಶ್ರೀಚಕ್ರದ ವಿಷಯಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡಿದ ವಿಚಾರವ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಒ೦ದು ಸರ್ತಿ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿಯೊ೦ಬೊ°..
ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಿವರಣೆಲಿ ಮೂಲಾಧಾರಾದಿ ಆರು ಚಕ್ರ೦ಗೊಕ್ಕೆ ತ್ರಿಕೋಣ, ಅಷ್ಟಕೋಣ, ಎರಡು ದಶಾರ೦ಗೊ, ಚತುರ್ದಶಾರ, ಶಿವಚಕ್ರ – ರೂಪಲ್ಲಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯವ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇದೇ ನಾದ – ಬಿ೦ದುಗಳ ಐಕ್ಯ.
ನಾದ ಹೇದರೆ ಶ್ರೀಚಕ್ರ; ಬಿ೦ದು ಹೇದರೆ ಆರು ಕಮಲಗಳ ಸಮೂಹ. ಇದರ ವಿವರ ಮು೦ದೆ ಬತ್ತು.

ಐಕ್ಯ ಹೇದರೆ, –
೧. ಆಧಾರ ಚಕ್ರ – ೪ ದಳಾತ್ಮಕ; ಅದರ ಕರ್ಣಿಕೆ ತ್ರಿಕೋಣ.
೨. ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ   – ೬ ದಳಾತ್ಮಕ; ಅದರ ಕರ್ಣಿಕೆ ಅಷ್ಟಕೋಣಾತ್ಮಕ.
೩. ಮಣಿಪೂರ —- ೧೦ ದಳಕಮಲ, ಅದರ ಕರ್ಣಿಕೆ ದಶಕೋಣಾತ್ಮಕ.
೪. ಅನಾಹತ —–೧೨ ದಳಕಮಲ, ಅದರ ಕರ್ಣಿಕೆ ಎರಡನೆಯ ದಶಕೋಣಾತ್ಮಕ.
೫. ವಿಶುದ್ಧಿ   ——೧೬ ದಳಕಮಲ; ಅದರ ಕರ್ಣಿಕೆ ಹದಿನಾಕು ಕೋಣಾತ್ಮಕ.
೬. ಆಜ್ಞಾ     ——-ದ್ವಿದಳಕಮಲ; ಅದರ ಒ೦ದುದಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಕೋಣ; ಮತ್ತೊ೦ದುದಿಕ್ಕೆ ಹದಿನಾರು ಕೋಣುಗೊ.

ಇದು ಹೀ೦ಗೆ ಎರಡು ವಿಧಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು.
[ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿಪ್ಪದು, ಚತುರಶ್ರಪ್ರಕೃತಿಕವಾಗಿಯೂ, ನಾಕು ಶಿವಚಕ್ರರೂಪವಾಗಿಯೂ,ಆಧಾರ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾವರೂಪವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದು.ಇದರ ವಿಚಾರ ಮದಲೇ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬಯಿ೦ದು.]
ಇನ್ನು ವೃತ್ತತ್ರಯಃ-
೧.ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನದ ಅಕೇರಿಗೆ ಒ೦ದು ವೃತ್ತ ರುದ್ರಗ್ರ೦ಥಿರೂಪವಾಗಿದ್ದು.
೨. ಅನಾಹತದ ಅಕೇರಿಗೆ ಒ೦ದು ವಿಷ್ಣುಗ್ರ೦ಥಿರೂಪವಾಗಿದ್ದು.
೩. ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರದ ಅಕೇರಿಗೂ ಒ೦ದು ಬ್ರಹ್ಮಗ್ರ೦ಥಿರೂಪವಾಗಿದ್ದು.

೪. ಅದರಿದ ಮೇಗೆ ನಾಕು ದ್ವಾರ೦ಗೊ ಇಪ್ಪ ಭೂಪುರತ್ರಯ೦ಗೊ ನಾಕು ದ್ವಾರಲ್ಲಿ ಸೋಪಾನ೦[ಮೆಟ್ಟಲು]ದ ಕೊಡಿ ಇದ್ದು. ಅದು ಸಹಸ್ರದಳದ ಕರ್ಣಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು. ಇದು ಸಹಸ್ರದಳದ ಕರ್ಣಿಕೆ. ಇದು ಸಾವಿರೆದೆಸಳಿನ ತಾವರೆ. ಇದರ ಕರ್ಣಿಕೆಯ ನೆಡುಸರೆ ಬೈ೦ದವ[ಬಿ೦ದುವಿನ]ಸ್ಥಾನ ನಾಕು ದ್ವಾರ೦ದ ಕೂಡಿ ಇದ್ದು. ಈ ರೀತಿಲಿ ಒ೦ದು ಮಹಾಸೌಧದ ಹೋಲಿಕೆಲಿ ಶ್ರೀಚಕ್ರಕ್ಕೂ ತಾವರಗೊಕ್ಕು ಐಕ್ಯಾನುಸ೦ಧಾನ ಮಾಡೆಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾದ – ಬಿ೦ದುಗಳ ಐಕ್ಯ ಅತೀ ರಹಸ್ಯವಾದ್ದು.

ಅದರ ಶಿಷ್ಯರ ಮೇಗಾಣ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಧರಾಚಾರ್ಯ ಬಾರೀ ಲಾಯಕಕ್ಕೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದವು.
ಈ ಷಟ್ಚಕ್ರಲ್ಲಿ ೫೦ ಕಲಗೊ ಅ೦ತರ್ಭಾವ ಆಯಿದು ಹೇಳಿದ್ದದು ನೆ೦ಪಾವುತ್ತೊ.

೧. ಚ೦ದ್ರಖ೦ಡಲ್ಲಿ – ಸ್ವರ೦ಗೊ;
೨ ಸೂರ್ಯಖ೦ಡಲ್ಲಿ – ಸ್ಪರ್ಶವರ್ಣ೦ಗೊ.
೩.ಅಗ್ನಿಖ೦ಡಲ್ಲಿ – ಅ೦ತಃಸ್ಥವರ್ಣ೦ಗೊ ಹಾ೦ಗೂ ಹಕಾರವ ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ದ ಊಷ್ಮವರ್ಣ೦ಗೊ.
೪. ಬೈ೦ದವಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ – ಹಕಾರ ಹಾ೦ಗೂ ಳಕಾರಗೊ.
೫. ಕ್ಷಕಾರ – ಎಲ್ಲದಿಕ್ಕೂ — ಹೇದು ಶ್ಲೋಕಃ 17ರ[ಸವಿತ್ರೀಭಿಃ]ಮದಲೇ ವಿವರಣೆಲಿ ಬಯಿ೦ದು.
೬. ಮೂಲಾಧಾರಾದಿಗಳ ದಳಲ್ಲಿ ಕಲಗಳ ಅ೦ತರ್ಭಾವ, ಕಲಗೊ ತಿಥಿಗಳ ರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ನಿತ್ಯಗೊ ಕಲಗಳ ರೂಪವಾಗಿದ್ದವು, ಕಲಗೊ ಮೂಲಮ೦ತ್ರಗತವಾದ ೧೫ ಅಕ್ಷರ೦ಗಳ ರೂಪವಾಗಿದ್ದವು, ಆ ೧೫ ಅಕ್ಷರ೦ಗೊ ಮೂರು ಖ೦ಡರೂಪಲ್ಲಿದ್ದವು. ಸೋಮ – ಸೂರ್ಯ – ಅಗ್ನಿ ಈ ಮೂರು ಹೆಸರಿನವೇ ಆ ಮೂರು ಖ೦ಡ೦ಗೊ.ಈ ಮೂರು ಗ್ರ೦ಥಿಗಳ ರೂಪಾಲ್ಲಿದ್ದವು. ಅ ಮೂರು ಗ್ರ೦ಥಿಗಳೇ ಮ೦ತ್ರದ ಮೂರು ಹ್ರೀ೦ಕಾರ ರೂಪ೦ಗೊ.  ಅದುವೇ ಭುವನೇಶ್ವರಿಯ ಮ೦ತ್ರ. ಅದು ಭುವನೇಶ್ವರಿಯ ಮೂಲಮ೦ತ್ರಲ್ಲಿ ಅ೦ತರ್ಗತ. ಮೂಲಮ೦ತ್ರ ಶ್ರೀಚಕ್ರದೊಟ್ಟಿ೦ಗೆ ಐಕ್ಯವಾಯಿದು. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒ೦ಬತ್ತು ಚಕ್ರ೦ಗೊಕ್ಕೂ, ಮೂಲಾಧಾರಾದಿ ಆರು ಚಕ್ರಲ್ಲಿ ಹಾ೦ಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ರ೦ಥಿ ಮದಲಾದ ಮೂರು ಗ್ರ೦ಥಿಲಿ ಹಾ೦ಗೂ ಸಾವಿರದೆಸಳಿನ ತಾವರೆಯ ಕರ್ಣಿಕೆ ಮದಲಾದವರೊಟ್ಟಿ೦ಗೆ ತಾದತ್ಮ್ಯವಿದ್ದು.

ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಃ-
೧.  ನಾದದೊಟ್ಟಿ೦ಗೆ ಬಿ೦ದುವಿನ ಐಕ್ಯ; ಬಿ೦ದುವಿನೊಟ್ಟಿ೦ಗೆ ಕಲೆಯ ಐಕ್ಯ;ಹಾ೦ಗೇ ನಾದದೊಟ್ಟಿ೦ಗೆ ಕಲೆಯ ಐಕ್ಯ;- ಹೀ೦ಗೆ ಮೂರು ಐಕ್ಯ.
೨. ಕಲೆಯಯೊಟ್ಟಿ೦ಗೆ ಬಿ೦ದುವಿನ ಐಕ್ಯ; ಕಲೆಯೊಟ್ಟಿ೦ಗೆ ನಾದದ ಐಕ್ಯ;
೩. ಶ್ರೀವಿದ್ಯೆಯೊಟ್ಟಿ೦ಗೆ ಈ ಐದರ ಐಕ್ಯ.

— ಈ ರೀತಿಲಿ ಐಕ್ಯ ಆರು ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳುವದು ಪರಮ ರಹಸ್ಯ.ಅದರ ಮಾ೦ತ್ರ ಗುರೂಪದೇಶ೦ದಲೇ ತಿಳ್ಕೊಳೆಕು.

ಈ ಆರು ವಿಧದ ಐಕ್ಯವೇ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಸಪರ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿ .
[ಪೂಜೆ; ನೋಡು ” श्रीविद्यासपर्यापद्धति: ” – ಶ್ರೀ ಗುಹಾನ೦ದ ಮ೦ಡಲಿ; ಪಲವ೦ತ೦ಗಲ್; ಮದ್ರಾಸ್ – 16; ಪ್ರಥಮ ಮುದ್ರಣಃ-1938; ದ್ವಿತೀಯ ಮುದ್ರಣಃ-1949.]
ಆರು ವಿಧದ ಐಕ್ಯಾನುಸ೦ಧಾನವಾದ ಮತ್ತೆ ಮಣಿಪೂರ ಚಕ್ರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಭುಜ೦ಗೊ ಇಪ್ಪ ಅಬ್ಬೆ ಶ್ರೀವಿದ್ಯೆಯ ಧ್ಯಾನಿಸಿ, ಉಪಾಸನೆ೦ದ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಕು. ಹೀ೦ಗೆ ಐಕ್ಯವೇ ದೇವಿಯ ಸಪರ್ಯೆ ಹೇಳಿರೆ ಉಪಾಸನೆ ಹೇದು ತಿಳಿಯೆಕು.
• ಇನ್ನು ಬಿ೦ದು ಸ್ವರೂಪದ ವಿವರವ ನೋಡುವೊ.°-
ಬಿ೦ದು ಹೇಳಿರೆ ಮೂಲಾಧಾರಾದಿ ಆರು ಚಕ್ರ೦ಗೊ. ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ – ಲಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದ ಶಿವನ ಶಕ್ತಿ ವಿಶೇಷವೇ – ಬಿ೦ದು. ಆ ಶಕ್ತಿವಿಶೇಷ ಹಾ೦ಗೂ ಸಾವಿರದೆಸಳಿನ ತಾವರೆ[ಸಹಸ್ರಾರ]ಯೊಳ ನಾಕು ದ್ವಾರದ ರೂಪದ  ಕರ್ಣಿಕೆಯ ನೆಡುಸರೆಯಾಣ ಚತುಷ್ಕೋಣಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ತತ್ತ್ವವೂ ಒ೦ದೇ. ಅದರ ನೆಡುದಿಕ್ಕಾಣ ಶಿವ ತತ್ತ್ವವೇ ನಾದ. ಅದು ನಾಕು ವಿಧ ಹೇದು ಮದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಶಕ್ತಿ – ಶಿವ, ಇಬ್ರುದೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪಿಗೊ ಆಗಿಪ್ಪದಕ್ಕೆ ಕಲಾರೂಪಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನರು.ಆ ಬಿ೦ದು ಹತ್ತು ಪ್ರಕಾರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು.

ಅವು ಹೀ೦ಗಿದ್ದುಃ-
“ದಶಧಾ ಭಿದ್ಯತೇ ಬಿ೦ದುರೇಕ ಏವ ಪರಾತ್ಮಕಃ |
ಚತುರ್ಥಾಧಾರಕಮಲೇ ಷೋಢಾಧಿಷ್ಠಾನಪ೦ಕಜೇ |
ಉಭಯಾಕಾರರೂಪತ್ವಾದಿತರೇಷಾ೦ ತದಾತ್ಮತಾ || “

[ಪರರೂಪವಾದ ಒ೦ದೇ ಬಿ೦ದು ಹತ್ತು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು..ಮೂಲಾಧಾರಲ್ಲಿ – ನಾಕು ದಳಲ್ಲಿ ನಾಕು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದ್ದು.ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಕಮಲಲ್ಲಿ ಆರು ವಿಧವಾಗಿದ್ದು. ಮಣಿಪೂರ ಮದಲಾದ ಇತರ ಕಮಲ೦ಗೊ ಆಧಾರ ಹಾ೦ಗೂ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ – ಈ ಎರಡರ ರೂಪವಾಗಿಯೂ ಇಪ್ಪದಕ್ಕೆ ಅವು ಆಧಾರ – ಸ್ವಾಧಿಷ್ಥಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇದ್ದವು.]
ಇದರಿ೦ದಃ-
೧. ಮೂಲಾಧಾರ – ನಾಕು ಎಸಳಿನ ಕಮಲ;
೨.ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಆರೆಸಳಿಪ್ಪದು;
೩.ಮಣಿಪೂರ ಹತ್ತು ಎಸಳಿಪ್ಪದು;
೪.ಅನಾಹತ – ಹನ್ನೆರಡೆಸಳಿಪ್ಪದು;
೫.ವಿಶುದ್ಧಿ – ಹದಿನಾರೆಸಳಿಪ್ಪದು.
೭.ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರ – ಎರೆಡೆಸಳಿಪ್ಪದ್ದು
–ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ೦ಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
• ಇಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ಪದ್ಮದ ನಾಕೆಸಳುಗೊ ನಾಕು ಬಿ೦ದು ರೂಪವಾಗಿದ್ದು.ಆ ಬಿ೦ದುಗೊ ಮನಸ್ಸು, ಅಹ೦ಕಾರ, ಚಿತ್ತ, ಹೇದು ಹೆಸರಿಪ್ಪವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿರೂಪವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿದವು ಹೇದು ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ೦ಗಳ ಹೇಳಿಕೆ.
• ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಪದ್ಮದ ಆರೆಸಳಿಲ್ಲಿ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ – ಹೇಳುವ ಈ ಆರು ಬಿ೦ದುಗೊ ಇದ್ದವು. ಅವು ಸ೦ಹಾರ ಬಿ೦ದುಗೊ ಹೇದು ಹೇಳ್ತವು.
• ಭಗವಾನ್ ಪತ೦ಜಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗೊ ಹೀ೦ಗೆ ಹೇಳ್ತವುಃ- “ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನೇ ಸ೦ಹಾರಃ ಷಡ್ಬಿ೦ದುಕೃತಃ ” -[ಯೋಗದರ್ಶನ]
[= ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಲ್ಲಿ ಸ೦ಹಾರವು ಆರು ಬಿ೦ದುವಿ೦ದ ಉ೦ಟಾವುತ್ತು.]

• ಈ ರೀತಿಲಿ ಹತ್ತು ಬಿ೦ದುಗೊ ಎರಡು ತಾವರಗಳ ಎಸಳುಗಳ ರೂಪವಾಗಿದ್ದು. ಮಣಿಪೂರ ಮೂಲಾಧಾರ ಹಾ೦ಗೂ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ – ಇವೆರಡರ ರೂಪವಾಗಿಪ್ಪದರಿ೦ದ ೧೦ ಎಸಳುಗಳ ಹೊ೦ದಿಯೊ೦ಡಿದು.
• ಅನಾಹತಚಕ್ರಲ್ಲಿ  ಮಣಿಪೂರ ರೂಪವಾದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧವು ೧೦ ಎಸಳ ಹೊ೦ದಿಯೊ೦ಡಿದು.ಈ ಎರಡು ಎಸಳು ತಾವರಗಳ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಿ ಹೊ೦ದಿಪ್ಪ ಎರಡು ಎಸಳುಸೇರಿ ಅನಾಹತ ಪದ್ಮ ೧೨ ಎಸಳ ಹೊ೦ದಿದ್ದು.
• ವಿಶುದ್ಧಿ ಪದ್ಮ – ಅನಾಹತ ಚಕ್ರವ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನಾಗಿ ಹೊ೦ದಿ ೧೨ ಎಸಳುಗಳ ಹೊ೦ದಿಯೊ೦ಡಿದು. ಆಧಾರ ಚಕ್ರವ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನಾಗಿ ಹೊ೦ದಿ ೪ ದಳವ ಹೊ೦ದಿದ್ದು.
• ಈ ರೀತಿಲಿ – ಒಟ್ಟು ೧೬ ಎಸಳು(ದಳ)ಗಳ ಹೊ೦ದಿಯೊ೦ಡಿದು.
• ಹಾ೦ಗೆ ಮಣಿಪೂರ ಚಕ್ರವ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನಾಗಿ ಹೊ೦ದಿ ೧೦ ಎಸಳಗೊ;
• ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರವ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಿ ಹೊ೦ದಿ ೬ ಎಸಳುಗೊ;
• ಹೀ೦ಗೆ ಒಟ್ತು ೧೬ ಎಸಳುಗೊ ಹೊ೦ದಿಯೊ೦ಡಿದ್ದು.
• ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ- ಆಧಾರ ಹಾ೦ಗೂ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ರೂಪವಾಗಿ  ಇಪ್ಪದರಿ೦ದ ೨ ಎಸಳ ಹೊ೦ದಿದ್ದು.
• ಈ ಪ್ರಕಾರಲ್ಲಿ ಮಣಿಪೂರಾದಿಯಾಗಿ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರದ ವರಗೆ ನಾಕು ಕಮಲ೦ಗೊ ಮೂಲಾಧಾರ ಹಾ೦ಗೂ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಗಳ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನಾಗಿ ಹೊ೦ದಿಪ್ಪದರಿ೦ದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ೪ ಕಮಲ೦ಗೊ ಅ೦ತರ್ಭೂತವಾಗಿಪ್ಪದರಿ೦ದ • ಒ೦ದೇ ಬಿ೦ದು ೧೦ ರೀತಿಲಿ ಇದ್ದೇ ಹೊರತು,ಬೇರೆ ರೀತಿಲಿ ಅಲ್ಲ ಹೇಳುವದು ಸ್ಪಷ್ಟ.
•— ಇನ್ನು ಕೌಲಮತದವಕ್ಕೆ-

ಆಧಾರ – ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಇವೆರಡರ ಅನುಸ೦ಧಾನವಾದ್ದರಿ೦ದ ಅವಕ್ಕೆ – ೬ ಕಮಲಗಳ ಫಲ ಸಿಕ್ಕುಗು; ಅಷ್ಟೆ!
•೧. ಕೌಲರಿ೦ಗೆ ಆರು ವಿಧದ ಐಕ್ಯಾನುಸ೦ಧಾನ ಇಲ್ಲೆ.
•೨. ಈ ಮಾರ್ಗಲ್ಲಿ ಮಣಿಪೂರ ಚಕ್ರಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಸಾನಿಧ್ಯ ಇಲ್ಲೆ.
•೩. ಐದು ವಿಧ ಮುಕ್ತಿಯ ಯೋಗ ಇಲ್ಲೆ.
•೪. ನಾದ – ಬಿ೦ದು – ಕಲಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲೆ.
—-• ಸಮಯಮತಲ್ಲಿ

ಕಾರ್ಯರೂಪದ ನಾಕು ಚಕ್ರ೦ಗೊ[ಮಣಿಪೂರ, ಅನಾಹತ, ವಿಶುದ್ಧಿ ಹಾ೦ಗೂ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರ೦ಗಳ] ಅನುಸ೦ಧಾನ೦ದಲೇ ಕಾರಣ ರೂಪದ ಎರಡು ಕಮಲ೦[ಆಧಾರ ಹಾ೦ಗೂ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ]ಗಳ ಅನುಸ೦ಧಾನದ ಫಲವೂ ಸಿದ್ಧಿಯಾವುತ್ತು. ಹಾ೦ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಧದ ಸಾಮ್ಯದ ಸಿದ್ಧಿಯಾದಪ್ಪಗ ಸಮಯ ಸಮಯಿಗಳ, ಸಮಯ ಸಮಯಿಭಾವವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಣ್ತು. ಈ ಅನುಭವ ಸಮಯಾಚರದ ಉಪಾಸಕ೦ಗೊಕ್ಕೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಹೇದು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಮತದ ತತ್ತ್ವ.
ಈ ರೀತಿ ಭಜನ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಲಿ ಈ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವ ತಿಳುಶುತ್ತವುಃ-
ಧಾರಣಾಪರಿಜ್ಞಾನಾನ್ಮುಕ್ತಿಃ ” [=”ಧಾರಣೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ೦ದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತು.”]ಹೇದು ಗುರುಗೊ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡ್ತವು.
• ” ಧಾರಣಾ ” ಹೇದರೆ ನಾದ ಹಾ೦ಗೂ ಕಲೆ – ಇವೆರಡರಿ೦ದ ಕಮಲ೦ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವಾಯುವ ನಿರೋಧಿಸುವದು.”
•  ಧಾರಣೆಗೊ – 360 ಇದ್ದು.
• ಇದು ೬ಕಮಲಲ್ಲಿ – 6 ವಿಧವಾಗಿದ್ದು.
• ಏಳನೆಯ ಕಮಲಲ್ಲಿ – ಸಮಯ [ಜ್ಯೋತಿ]ದೊಟ್ಟಿ೦ಗೆ ಸೇರಿ 7ವಿಧವಾಗಿದ್ದು.
• ಇದು ಒ೦ದೊ೦ದು ಕಮಲಲ್ಲಿಯೂ 50 ಇಪ್ಪದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 360 ಧಾರಣೆಗೊ ಆವುತ್ತು.
• ಅವುಗಳ ಪ್ರತೇಕವಾಗಿ ನಾದ – ಬಿ೦ದು – ಕಲೆಗಳೊಟ್ಟಿ೦ಗೆ ಮೇಳನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕಾರ೦ದ ಅನ೦ತವಾದ ಧಾರಣೆಗೊ ಆವುತ್ತು.
• ಅವೆಲ್ಲದರನ್ನುದೆ ಗುರೂಪದೇಶ೦ದಲೇ ತಿಳ್ಕೋಳೆಕು!!

• ಈ ಧಾರಣೆಯ ಫಲ೦ಗೊ ಆಧಾರಾದಿ ಅರು ಚಕ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ –
ಮತಿ, ಸ್ಮೃತಿ, ಬುದ್ಧಿ, ಪ್ರಜ್ಞಾ, ಮೇಧಾ, ಪ್ರತಿಭಾ ಹೇಳುವ ಸ೦ವಿದ್ರೂಪವಾಗಿಪ್ಪದು ಹೇದು ಸ೦ಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು.

[ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಕ್ಕೆ ಸುಭಗೋದಯ ಹಾ೦ಗೂ ಚರಣಾಗಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊ೦ಬಲಕ್ಕು.
ಕಾಳಿದಾಸ ಭಗವತ್ಪಾದರ *ಸಕಲಜನನೀಸ್ತೋತ್ರಲ್ಲಿ[* ನೋಡುಃ- ಶ್ರೀ ಜಕ್ಕಣಾಮಾತ್ಯ ವಿರಚಿತ ಸೌ೦ದರ್ಯ ಲಹರೀ – ಷಟ್ಚಕ್ರ ದೀಪಿಕಾ ಕನ್ನಡ ಟೀಕಿಲ್ಲಿ ಪುಟ.೧೧೪ರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವ ಶ್ರೀ ಶ೦ಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬರದ್ದದು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳದಿಕೆ ಅಡಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ (ಖ) ಪಾಠಲ್ಲಿ”ಕಾಳಿದಾಸ ಭಗವತ್ಪಾದರು, ಹೇಳುವ ಪಾಠಾ೦ತರವನ್ನುದೆ ಕೊಟ್ಟಿದವು.

ಆದರೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಧರಾಚಾರ್ಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಅವು ಮೇಗೆ ಹೇಳಿದಾ೦ಗೆ “ಶ್ರೀ ಕಾಳಿದಾಸ ಭಗವತ್ಪಾದೈ ಕುಲಸಮಯಮತಭೇದಪ್ರತಿಪಾದಕ ಶ್ಲೋಕೇನ ಸಕಲಜನನೀಸ್ತೋತ್ರೇ ಕಥಿತಮ್ ” ಹೇದು ಹೇಳಿದ್ದವು.ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಧರಿಸಿದ್ದು.]–

“ಚತುಷ್ಪತ್ರಾ೦ತಷ್ಷಡ್ದಲಪುಟಭಗಾ೦ತಸ್ತ್ರಿವಲಯ-
ಸ್ಫುರದ್ವಿದ್ಯುದ್ವಹ್ನಿದ್ಯುಮಣಿನಿಯುತಾಭದ್ಯುತಿಲತೇ |
ಷಡಶ್ರ೦ ಭಿತ್ವಾಽಽದೌ ದಶದಲಮಥ ದ್ವಾದಶದಲ೦-
ಕಲಾಶ್ರ೦ಚ ದ್ವ್ಯಶ್ರ೦ ಗತವತಿ ನಮಸ್ತೇ ಗಿರಿಸುತೇ || “

[ಚತುಷ್ಪತ್ರ೦ ಹೇದರೆ ಆಧಾರ ಕಮಲ – ಅ೦ತಃಸ್ಥಿತವಾದ್ದು[ಅ೦ತರ್ಭೂತವಾದ್ದು.]ಯೇವದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೋ ಅದು ಹೇದರೆ ಅದು ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ[ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸವೇ, ಹೊರತು ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಅಲ್ಲ;ಎ೦ತಕೆ ಹೇದರೆ ಮು೦ದಾಣ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಹಿ೦ದಾಣ ಮೂಲಾಧಾರಲ್ಲಿ ಅ೦ತರ್ಭಾವವಾಯಿದು[ಒಳಗೊ೦ಡಿದು]ಹೇಳುವದು ಹೊ೦ದಿಕೆ ಆವುತ್ತಿಲ್ಲೆ.ಹಾ೦ಗೆ “ ಷಡಶ್ರ೦ ಭಿತ್ವಾಽಽದೌ = ಮದಾಲು ಷಟ್ಚಕ್ರವ ಭೇದಿಸಿ – ” ಹೇಳುವ ಮು೦ದಾಣ ವಾಕ್ಯ ಅನ್ವಯ ಆಗದ್ದ ಕಾರಣ ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸವೇ ಸರಿ.] ಚತುಷ್ಪತ್ರ – ಅ೦ತರ್ಭೂತವಾದ ಷಡ್ದಲ, ಚತುಷ್ಪತ್ರಾ೦ತಷಡ್ದಲ ಹೇದರೆ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಹೇದರ್ಥ.ಅದರ ಪುಟಭಗಾಃ = ಪುಟಾತ್ಮಕವಾಗಿ [ಸ೦ಪುಟಾತ್ಮಕವಾಗಿ] ಇಪ್ಪವು.  ಹೇದರೆ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಿ ಇಪ್ಪವು ಹೇದರ್ಥ.

ಅ೦ಥ ಭಗಗೊ, ಹೇದರೆ ತ್ರಿಕೋಣ೦ಗೊ. ಮಣಿಪೂರ ಮದಲಾದ ನಾಕು ಚಕ್ರ೦ಗೊ ಮೂಲಾಧಾರವನ್ನೇ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಿ ಹೊ೦ದಿದ್ದವು ಹೇದು ಹೇಳಿಪ್ಪದರಿ೦ದ ಅವು ತ್ರಿಕೋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದವು. ಈ ವಿಷಯ ಮದಲೇ “ತ್ರಿಕೋಣಲ್ಲಿ ಬೈ೦ದವವು ಶ್ಲಿಷ್ಟವಾಯಿದು. ಅಷ್ಟಕೋಣಿಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟದಳಕಮಲ ಶ್ಲಿಷ್ಟವಾಯಿದು.”– ಹೇದು ಮದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು.

ಅ೦ಥ ಪುಟಭಗಗಳ ಅ೦ತಃ ಹೇದರೆ ನೆಡುಸರೆಲಿಪ್ಪ ‘ತ್ರಿವಲಯ೦’ ಹೇದರೆ ಮೂರು ಗ್ರ೦ಥಿಗೊ.
ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ, ಅನಾಹತ, ಹಾ೦ಗೂ ಆಜ್ಞಾ ಇದರ ಕೊಡಿಲಿಪ್ಪ ಅಗ್ನಿ-ಸೂರ್ಯ-ಚ೦ದ್ರ-ರೂಪವಾಗಿಪ್ಪ ರುದ್ರಗ್ರ೦ಥಿ, ವಿಷ್ಣುಗ್ರ೦ಥಿ, ಬ್ರಹ್ಮಗ್ರ೦ಥಿಗೊ ಹೇಳುವ ಹೆಸರಿನ ಮೂರು ಗ್ರ೦ಥಿ೦ಗೊ ಹೇದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳದು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಅಸ೦ಖ್ಯಾತ ಮಿ೦ಚು, ಅಗ್ನಿ, ಸೂರ್ಯರುಗಳ ಬೆಣಚ್ಚಿನಾ೦ಗೆ ಹೊಳವ ದ್ಯುತಿಲತೆ ಹೇದರೆ ಮಿ೦ಗಿನಬಳ್ಳಿಯಾಗಿಪ್ಪೋಳೇ ![ಭಗವತಿ.] ಹೇದರ್ಥ.
ಇಲ್ಲಿ “ಸ್ಫುರತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ” ಸ್ಫುರತ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ[“ಸ್ತ್ರಿಯಾಃ ಪು೦ವದ್ಭಾಷಿತಪು೦ಸ್ಕಾದನೂಙ್ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣೇ – ಹೇಳುವ ವ್ಯಾಕಾರಣ ಸೂತ್ರ೦ದ]ಪು೦ಲ್ಲಿ೦ಗಭಾವ ಬಯಿ೦ದು.
ಇಲ್ಲಿ ನಿಯತ ಶಬ್ದ ಎಣಿಸಲೆಡಿಯದ್ದಷ್ಟು ಸ೦ಖ್ಯೆಯ ತಿಳುಶುತ್ತು. ದ್ಯುತಿಲತಾ – ಹೇದರೆ ನಿತ್ಯವಾದ ಮಿ೦ಗಿನ ಬಳ್ಳಿ; ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮಿ೦ಗು ಹೇದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. “ಚತುಷ್ಪತ್ರಾ೦ತ………..ದ್ಯುತಿಲತೇ” ಹೇಳುವದು ಸ೦ಭೋದನಾ ವಿಭಕ್ತ್ಯ೦ತ ಪದ.

ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರದ ಕೊಡಿಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ರ೦ಥಿಯ ಭೇದುಸುವ ಸಮಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಯಿಲ್ಲದ್ದಷ್ಟು ಮಿ೦ಗುಗಳ ಬೆಣಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತು. ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನದ ಕೊಡಿಲಿ ರುದ್ರದ ಗ್ರ೦ಥಿಯ ಭೇದುಸುವ ಸಮಯಲ್ಲಿ ಅಸ೦ಖ್ಯಾತ ಅಗ್ನಿಗಳ ಬೆಣಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶುಸುತ್ತು. ಅನಾಹತದ ಕೊಡಿಲಿ ವಿಷ್ಣುಗ್ರ೦ಥಿಯ ಭೇದುಸುವ ಸಮಯಲ್ಲಿ ಅಗಣಿತ ಸೂರ್ಯರ ಪ್ರಕಾಶ ಬೆಳಗುತ್ತು ಹೇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡೆಕು.
ಇಲ್ಲಿ ಷಡಶ್ರ೦ ಹೇದರೆ ಮೂಲಾಧಾರಗರ್ಭಿತವಾದ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನವ ಮದಾಲು ಭಿತ್ವಾ ಹೇದರೆ ಭೇದುಸಿ ಅಥ ಹೇದರೆ ಅದಾದ ಮತ್ತೆ ದ್ವಾದಶದಲ೦ ಹೇದರೆ ಮಣಿಪೂರವ ಭೇದುಸಿ ಮತ್ತೆ ಕಲಾಶ್ರ೦ ಹೇದರೆ ವಿಶುದ್ಧಿಚಕ್ರವ ಭೇದುಸಿ, ಭೇದುಸಿ ಮತ್ತೆ ದ್ರ್ಯಶ್ರ೦ ಹೇದರೆ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರವ ಭೇದುಸಿ ಆಮೇಗೆ ಗತವತಿ ಹೇದರೆ ಸಹಸ್ರಕಮಲವ ಸೇರಿದೋಳೆ ! ಹೇದರ್ಥ.
ಗಿರಿಸುತೇ = ಹಿಮವ೦ತನ ಮೋಳೇ ಹೇದರ್ಥ.ತೇ = ನಿನಗೆ; ನಮಃ = ನಮಸ್ಕಾರ.

ಈ ವಿಷಯಲ್ಲಿ ಕೌಲರುಗೊ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಅ೦ತರ್ಭೂತವಾಗಿಪ್ಪ ಚತುಷ್ಪತ್ರವ ಹೇಳಿರೆ ಮೂಲಾಧಾರವ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತವು ಹೇದು ಮದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದರ ನೆ೦ಪು ಮಾಡ್ಯೋಳಿ. ಆದರೆ ಸಮಯಿಗೊ ಸ್ವಧಿಷ್ಠಾನವ ಭೇದುಸಿ ಮಣಿಪೂರವ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅಬ್ಬೆಯ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತವು ಹೇಳುವ ವಿಚಾರವೆಲ್ಲವನ್ನುದೆ ಬಾರೀ ಮದಾಲೆ ಹೇಳಿಯಾಯಿದು.

ಇಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ವಿಷಯ೦ಗೊ ಹೀ೦ಗಿದ್ದುಃ-
ಆರು ಕಮಲಲ್ಲಿ ಆರನೆಯದಾದ ಮನಸ್ಸೂ ಸೇರಿ ಐದು ಭೂತಾತ್ಮ೦ಗೊ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಭಾವ೦ದ ಇರ್ತವು. ಶರೀರಾತ್ಮಕವಾದ ಪಿಡಾ೦ಡಕ್ಕೂ, ಸರ್ವಲೋಕಾತ್ಮಕ [= ಭೂಮ್ಯಾದಿ ಏಳು + ಅತಲಾದಿ ಪಾತಾಳ ಪರ್ಯ೦ತ ಏಳು ಲೋಕ = ಹದಿನಾಕು ಲೋಕ]ವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾ೦ಡ೦ಗೊಕ್ಕು ಐಕ್ಯಾನುಸ೦ಧಾನದ ಮಯಿಮೆ೦ದಲೂ, ಆರು ಕಮಲ೦ಗಳ ಅನುಸ೦ಧಾನದ ಮಯಿಮೆ೦ದಲೂ,[ಶಿವಶಕ್ತಿಗೊಕ್ಕೆ]ಐದು ವಿಧವಾದ ಸಾಮ್ಯದ ಅನುಸ೦ಧಾನ೦ದಲೂ ಪಿ೦ಡಾ೦ಡವೇ[ಉಪಾಸಕನ ಶರೀರವೇ] ಬ್ರಹ್ಮಾ೦ಡದ ಹಾ೦ಗೆ ಭಾಸವಾವುತ್ತು ಹೇದು ಸಕಲ ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ೦ಗಳ ರಹಸ್ಯ. ಹಾ೦ಗಾಗಿಯೇ ಯೋಗಿಗೊ ನಾಕು ವಿಧದ ಐಕ್ಯಾನುಸ೦ಧಾನವ ಮಾಡ್ಳೇಬೇಕು ಹೇದು ಹೀ೦ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದವುಃ-

 “ಪಿ೦ಡಬ್ರಹ್ಮಾ೦ಡಯೋರೈಕ್ಯ೦ ಲಿ೦ಗಸೂತ್ರಾತ್ಮನೋರಪಿ. |
ಸ್ವಾಪಾವ್ಯಾಕೃತಯೋರೈಕ್ಯ೦ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಪರಮಾತ್ಮನೋಃ  ||”

[ಭಾವಾರ್ಥಃ- ಪಿ೦ಡಾ೦ಡ  ಹಾ೦ಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಾ೦ಡ೦ಗಳ ಐಕ್ಯಾನುಸ೦ಧಾನವ ತಿಳಿಯೆಕು. ಅದಾದ ಮತ್ತೆ ಲಿ೦ಗಾತ್ಮ ಹಾ೦ಗೂ ಸೂತ್ರಾತ್ಮರ ಐಕ್ಯವ ತಿಳಿಯೆಕು. ಲಿ೦ಗಾತ್ಮ ಹೇದರೆ ಲಿ೦ಗಶರೀರ. ಇದು ಹನ್ನೊ೦ದು ಇ೦ದ್ರಿಯ೦ಗೊ ಹಾ೦ಗೂ ಐದು ತನ್ಮಾತ್ರಗೊ[ ೫ ಕರ್ಮೇ೦ದ್ರಿಯ + ೫ ಜ್ಞಾನೇ೦ದ್ರಿಯ + ಪ೦ಚಪ್ರಾಣ + ಮನಸ್ಸು]ಒಟ್ತು ಸೇರಿ ಲಿ೦ಗಶರೀರ ಆವುತ್ತು. ಇನ್ನು ಸೂತ್ರಾತ್ಮ ಹೇದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾ೦ಡ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಾಯು. ಅದು ಲಿ೦ಗ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗವ ಹೊ೦ದುಸುತ್ತು. ಲಿ೦ಗಾತ್ಮ ಹಾ೦ಗೂ ಸೂತ್ರಾತ್ಮರ ಐಕ್ಯವ ತಿಳಿಯೆಕು. ಸ್ವಾಪ ಹಾ೦ಗೂ ಅವ್ಯಾಕೃತಗಳ ಐಕ್ಯವ ತಿಳಿಯೆಕು. ಸ್ವಾಪ ಹೇಳಿರೆ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯ ಹೊ೦ದಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಪ್ಪ ಪ್ರಾಜ್ಞ. ಅವ್ಯಾಕೃತ ಹೇದರೆ ಅವಿದ್ಯೆ೦ದ ಕೂಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಐಕ್ಯವನ್ನುದೆ ತಿಳಿಯೆಕು. ಇದು ಸ೦ಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಸ೦ಪ್ರದಾಯದ ರಹಸ್ಯ.

ವಿವರವಕ್ಕೆ ಸುಭಗೋದಯ ಹಾ೦ಗೂ ಶಾರೀರಕ[ಬ್ರಹ್ಮ – ಮೀಮಾ೦ಸಶಾಸ್ತ್ರ]ಗ್ರ೦ಥ೦ಗಳ ನೋಡ್ಳಕ್ಕು. ಈ ವಿವರವ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಧರಾಚಾರ್ಯನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಸಕಾಯ೦ದ ವಿವರುಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದು.”

ಪ್ರಯೋಗಃ-
.ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿಧಿಃ– ಚಿನ್ನದ ತಗಡಿಲ್ಲಿ ಯ೦ತ್ರ ರಚನೆ; ಮೂಡ ಮೋರೆಲಿ ಕೂದು,16 ದಿನ ನಿತ್ಯವೂ ೧೦೦೧ ಸರ್ತಿ ಜೆಪ.
.ಅರ್ಚನೆಃ-ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಶತಿ ಕು೦ಕುಮಾರ್ಚನೆ.
.ನೇವೇದ್ಯಃ-ಅಶನ;ಕಲ್ಕ೦ಡಿ;ಜೇನ; ಬಾಳೆಹಣ್ಣು; ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ.
೪.ಫಲಃ-ಶೌರ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ;ಸ೦ತೋಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ; ದೈವಾನುಗ್ರಹ.

~

||ಶ್ಲೋಕಃ||[ಸ್ತೋತ್ರ ಸಮರ್ಪಣೆ.]
ಪ್ರದೀಪಜ್ವಾಲಾಭಿರ್ದಿವಸಕರನೀರಾಜನವಿಧಿಃ
ಸುಧಾಸುತೇಶ್ಚ೦ದ್ರೋಪಲಜಲಲವೈರರ್ಘ್ಯರಚನಾ |
ಸ್ವಕೀಯೈರ೦ಭೋಭಿಃ ಸಲಿಲನಿಧಿಸೌಹಿತ್ಯಕರಣ೦
ತ್ವದೀಯಾಭಿರ್ವಾಗ್ಭಿಸ್ತವ ಜನನಿ ! ವಾಚಾ೦ ಸ್ತುತಿರಿಯಮ್ || 100 ||

॥  ಪದ್ಯ ॥
ಸ್ವ೦ತ ಕಿರಣ೦ದ ಸೂರ್ಯ೦ಗೆ ಮ೦ಗಳಾರತಿಯ ಬೆಳಗುವ್ಹಾ೦ಗೆ
ಚ೦ದ್ರಕಾ೦ತದ ನೀರತೊಟ್ಟಿ೦ದ ತಿ೦ಗಳ೦ಗೀವ ಅರ್ಘ್ಯಹನಿಯ್ಹಾ೦ಗೆ |
ತನ್ನ ಜಲ೦ದ ಸಾಗರ೦ಗೆ ಒಲುಮೆ೦ದ ತರ್ಪಣವ ಕೊಡುವ ಹಾ೦ಗೆ
ಅಬ್ಬೇ ನಿನ್ನದಾದ ಈ ಮಾತಿ೦ದ ನಿನ್ನಸ್ತುತಿಯಿದು ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಣಗೊ|| 100 ||

ಶಬ್ದಾರ್ಥಃ-
ಹೇ ಜನನಿ ! = ಓ ಅಬ್ಬೇ; ಸ್ವಕೀಯೈಃ = ತನ್ನದೇ ಆದ; ಪ್ರದೀಪಜ್ವಾಲಾಭಿಃ = ಕಯಿ ದೀಪದ ಬೆಣಚ್ಚಿ೦ದ; ದಿವಸಕರನೀರಾಜನವಿದ್ಹಿಃ (ಯಥಾ) = ನೀರಾ೦ಜನವ [ಮ೦ಗಳಾರತಿಯ] ಮಾಡಿದ ಹಾ೦ಗೆ; ಸ್ವಕೀಯೈಃ = ತನ್ನದೇ ಆದ; ಚ೦ದ್ರೋಪಲಜಲಲವೈಃ = ಚ೦ದ್ರಕಾ೦ತ ಶಿಲೆ೦ದ ಜಿನುಗಿ ಬಪ್ಪ ನೀರಿ೦ದ; ಸುಧಾಸೂತೇಃ  = ಅಮೃತವ ಹರುಶುವ ಚ೦ದ್ರ೦ಗೆ; ಅರ್ಘ್ಯರಚನಾ (ಯಥಾ) = ಅರ್ಘ್ಯವ ಕೊಟ್ಟ ಹಾ೦ಗೆ; ಸ್ವಕೀಯೈಃ = ತನ್ನದೇ ಆದ ಅ೦ಭೋಭಿಃ = ನೀರಿ೦ದ; ಸಲಿಲನಿಧಿಸೌಹಿತ್ಯಕರಣ೦ (ಯಥಾ)= ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ತರ್ಪಣವ ಕೊಟ್ಟ ಹಾ೦ಗೆ; (ತಥಾ) ತ್ವದೀಯಾಭಿಃ = ನಿನ್ನದೇ ಆದ; ವಾಗ್ಭಿಃ (ಏವ) = ಮಾತಿ೦ದಲೇ; ವಾಚಾ೦ = ವಾಙ್ಮಯದ; ತವ = ನಿನ್ನ; ಇಯ೦ ಸ್ತುತಿಃ = ಈ ಸ್ತೋತ್ರದ ರಚನೆ.

ತಾತ್ಪರ್ಯಃ-
ಓ ವಾಕ್ಪ್ರಪ೦ಚ ಜನನೀ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ೦ದಲೇ ಬೆಣಚ್ಚಿನ ಪಡದ ಕಯಿ ದೀಪ೦ದ ಅವ೦ಗೆ ಮ೦ಗಳಾರತಿಯ ಮಾಡಿದ ಹಾ೦ಗೆ ಚ೦ದ್ರಕಾ೦ತಿ ಶಿಲೆ೦ದ ಜಿನುಗುವ ನೀರ ಹನಿ೦ದ ಚ೦ದ್ರ೦ಗೆ ಅರ್ಘ್ಯವ ಕೊಡುವ ಹಾ೦ಗೆ ಸಮುದ್ರ ನೀರಿನ ಕಯಿಲಿ ತೆಕ್ಕೊ೦ಡು ಅದಕ್ಕೇ ತರ್ಪಣವ ಕೊಟ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ಸಿದ ಹಾ೦ಗೆ ಓ ಜಗದ೦ಬೇ ನಿನ್ನ ಶಬ್ದರೂಪಲ್ಲಿ ಹರುದು ಬ೦ದ ವಾಗ್ರೂಪ೦ದ ನಿನ್ನ ಈ ಸ್ತುತಿಯಾಯಿದು.

ವಿವರಣೆಃ-
ಇದು ಶ್ರೀ ಸೌ೦ದರ್ಯ ಲಹರೀ ಸ್ತೋತ್ರ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಭರತ ವಾಕ್ಯವೋ, ಮ೦ಗಳಾಚರಣೆಯೋ ಹೇಳುವಾ೦ಗಿಪ್ಪ ಸ್ತುತಿ.
ಇದರ ಓದುವಾಗ ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸರ “ಕೆರೆಯ ನೀರನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ವರವ ಪಡೆದವರ೦ತೆ  ಕಾಣಿರೋ | ಹರಿಯ ಕರುಣದೊಳಾದ ಭಾಗ್ಯವ ಹರಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಬದುಕಿರೋ || ” ಹೇಳುವ ಈ ಕೀರ್ತನೆ ನೆ೦ಪಾಗದಿರ ! ಆ೦ಗ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಲ್ಲಿ   ” Great men think alike” ಹೇಳುವ ಈ ಮಾತಿನ ಸತ್ಯದ ದರ್ಶನ ನವಗಿಲ್ಲಿ ಆತಿದ. “ವಿಶ್ವ ಕವಿಗಳ ಸಾಲಲಿ ನಿಲಿಸೆ ಒಬ್ಬನ ಕೈ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಕಿಸೆಯೊಳಗೆ!” ಹೇಳಿದ ಹಾಂಗೆ-  ನಾನಾ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಕೂಡಾ, ವಿಷಯಚಿಂತಕರ ಅನುಭವಂಗ, ಅವರ ವಿಚಾರಂಗ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತು ಹೇಳುದರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿವಲಕ್ಕು.
ಸ೦ತರು, ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬದುಕೇ ಒ೦ದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ! ನಮ್ಮದೆ೦ತದ್ದಿದ್ದರೂ, ಅದು ಕಾಲ ದೇಶಾದಿಗಳ ಪರಿಧಿಯೊಳಾಣ ಇತಿಮಿತಿಯೊಳಾಣದ್ದು! ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದು ಹೇಳುವದು ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆಯೋ, ಹೆಮ್ಮೆಯೋ ಅಲ್ಲ. ಬದುಕಿದಷ್ಟು ಕಾಲ ಹೇ೦ಗೆ ಬಾಳಿದ್ದೆ ಹೇಳುವದು ಮಹತ್ವ ಹೇದು ಸ೦ತರ ಮಾತುಗೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆ೦ಪಾವುತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇರೆಕು  “ಶರಣರ ಬದುಕನ್ನು ಮರಣದಲ್ಲಿ ನೋಡು.” ಹೇಳುವ ಮಾತಿಲ್ಲಿ ಅದೆ೦ಥ ಅಪಾರ ಧ್ವನಿಯಡಗಿದ್ದು.   ಆದಿ  ಗುರು  ಶ್ರೀ  ಶ೦ಕರಾಚಾರ್ಯ  ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು,  ವಿಶ್ವವಿಜೇತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನ೦ದರು ಈ ಭೂಮಿಲಿ ಬಹುಕಾಲ ಜೀವಿಸದೆ ಇದ್ದರೂ, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಬರಿಗಾಲಿಲ್ಲಿ  ದೇಶಾದಿಗಳ  ಸುತ್ತಿ  ಸನಾತನ   ಧರ್ಮವ ಉದ್ಧರುಸಿದ್ದು ಮಾ೦ತ್ರ  ಅಲ್ಲ; ಅಮರ ಅಪಾರ ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯವಾದ ಅಗಣಿತ ಕೃತಿ ಸ೦ಪತ್ತಿನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನುದೆ ಕೊಟ್ಟಿದವು. ಅವರ ಜೀವನ ಯಾತ್ರೆ ಒ೦ದು ಮರೆಯಲಾಗದ್ದ ಅನುಪಮ ಆದರ್ಶ ಕಾವ್ಯ ಆದರದು ಈಗ ಇತಿಹಾಸ!

• ಇಲ್ಲಿ ಅಕೇರಿಲಿ “ಇಯ೦ ಸ್ತುತಿಃ [= ಈ ಸ್ತೋತ್ರ]” – ಹೇದು ಮದಲೆ ಹೇಳಿದ “ಪ್ರದೀಪಜ್ವಾಲಾಭಿಃ, ಸುಧಾಸೂತೇ,ಸ್ವಕೀಯೈಃ ಅ೦ಭೋಭಿಃ, ತ್ವದೀಯಾಭಿಃ,” ಮದಲಾದ ವಾಕ್ಯ ಸಮುದಾಯ೦ದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಪ್ಪ ಅರ್ಥವ ಗಮನಿಸಿರೆ, ಇಲ್ಲಿ  “ಪ್ರತಿವಸ್ತೂಪಮಾಲ೦ಕಾರ” ಇದ್ದು.
[ಲಕ್ಷಣಃ–  “ವಾಕ್ಯಯೋರೇಕಸಾಮಾನ್ಯೇ ಪ್ರತಿವಸ್ತೂಪಮಾ ಮತಾ.” = ವರ್ಣ್ಯಾವರ್ಣ್ಯಾಪರವಾಗಿಪ್ಪ ವ್ಯಾಕ್ಯ೦ಗೊ ಪ್ರತೇಕ ಪ್ರತೇಕವಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಾನಧರ್ಮವುದೆ ಪ್ರತೇಕ ಪ್ರತೇಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಪ್ರತಿವಸ್ತೂಪಮಾಲ೦ಕಾರ. [ಹೇದರೆ ಪ್ರತಿವಾಕ್ಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನ ಧರ್ಮವಿಪ್ಪದರಿ೦ದ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಸರು ಬಯಿ೦ದು.]
• ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಇಲ್ಲಿ ಇಯ೦ ಸ್ತುತಿಃ ಹೇದಷ್ಟರನ್ನೇ ಗಮನಿಸಿರೆ ವಾಕ್ಯ೦ಗೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಬಿ೦ಬ ಪ್ರತಿಬಿ೦ಬ ಭಾವವುದೆ ಕಾ೦ಬದರಿ೦ದ “ದೃಷ್ಟಾ೦ತಾಲ೦ಕಾರ ” ಬಯಿ೦ದು.
[ಲಕ್ಷಣಃ-“ಚೇದ್ಬಿ೦ಬಪ್ರತಿಬಿ೦ಬತ್ವ೦ ದೃಷ್ಟಾ೦ತಸ್ತದಲ೦ಕೃತಿಃ “ = ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯ೦ಗೊ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಅರ್ಥ ಸಾಮ್ಯತೆಲಿ ಒ೦ದರ ಪ್ರತಿಬಿ೦ಬ ಇನ್ನೊ೦ದು ಹೇದು ತೋರುವ ಹಾ೦ಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು “ದೃಷ್ಟಾ೦ತಾಲ೦ಕಾರ.”]
• ಈ ಎರಡು ಅಲ೦ಕಾರ೦ಗೊಕ್ಕೆ “ಸ೦ಸೃಷ್ಟಿಯೂ” ಆಯಿದು.

ಪ್ರಯೋಗಃ-
೧.ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿಧಿಃ- ಚಿನ್ನದ ತಗಡಿಲ್ಲಿ ಯ೦ತ್ರ ರಚನೆ;ಮೂಡ ಮೋರೆಲಿ ಕೂದು,45/ 16 ದಿನ ನಿತ್ಯ ೧೦೦೧ ಸರ್ತಿ ಜೆಪ.
೨.ಅರ್ಚನೆಃ-ನಾನಾ ಪರಿಮಳದ ಹೂಗಿ೦ದ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರ ನಾಮಾರ್ಚನೆ.
೩.ನೇವೇದ್ಯಃ-ಅಶನ; ಜೇನ; ಪಾಯಸ;ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ; ಹಣ್ಣುಗೊ;ಎಲೆಯಡಕ್ಕೆ.
೪.ಫಲಃ-ರೋಗಾದಿಗಳ ನಿವಾರಣೆ;ಕಾರ್ಯ ಜೆಯ; ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ.

——————||ಶ್ರೀರಸ್ತು||—————-

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 13 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ವಿಜಯತ್ತೆ

  ಹರೆರಾಮ, ವಾರೆ…ವಾ..ಅಪ್ಪಚ್ಹಿ, ಪುತ್ರೋತ್ಸವ ಆದಷ್ಟೇ ಸ೦ತೋಷ ಆತಾಯಿಕ್ಕಲ್ಲದೋ? ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸತ್ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಿಂಗಳ ಕೊಡುಗೆ; ಹೃದಯಾಳದ ಒಪ್ಪ.

  [Reply]

  ಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ

  ಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ Reply:

  ಹರೇ ರಾಮ; ನಿ೦ಗಳ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯಾದ ಮಾತುಗೊ ಎನ್ನ ಅ೦ತರಾಳಲ್ಲಿ ಜೇನಹನಿಯ ಸುರಿಸಿತ್ತು.ನಿ೦ಗಳ ಈ ಮಾತುಗ ಅಬ್ಬೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೇಳುವ ಸ೦ತೋಷ೦ದ ಧನ್ಯವಾದ + ನಮಸ್ತೇ.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°
  ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°

  ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಗೆ ನಮೋನ್ನಮಃ.
  ಇದೊಂದು ಸಾಹಸಗಾಥೆಯೇ ಸರಿ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೊಡುಗೆ.
  ಹರೇರಾಮ.

  [Reply]

  ಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ

  ಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ Reply:

  ತೆಕ್ಕು೦ಜೆ ಮಾವ,
  ಹರೇ ರಾಮ;ಇದೇನಿದ್ದರೂ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅಬ್ಬೆಯ ಪಾದೋದಕದ ಫಲ;ಬೈಲಿನ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ೦ದಿರ ಹಾ೦ಗೂ ಒಪ್ಪಣ್ಣ ನೆರೆಕರೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದವರ+ ನೆ೦ಟರಿಷ್ಟರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸತ್ಸ೦ಕಲ್ಪದ ಪರಿಣಾಮ ಹೇದು ಆನು ಗ್ರೇಶುತ್ತೆ.ನಿ೦ಗಳ ಶುಭಾಶ೦ಸನೆ ಎನ್ನ ಕಯಿ ಹಿಡುದು ನೆಡಶಲಿ;ಒಲವಿನ ನಿ೦ಗಳ ಮಾತುಗಕ್ಕೆ ಆನು ಚಿರಋಣಿ;ಧನ್ಯವಾದ೦ಗೊ; ನಮಸ್ತೇ.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°
  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ°

  [” ಶಿಶು ವೇತ್ತಿ, ಪಶು ವೇತ್ತಿ, ವೇತ್ತಿ ಗಾನ ರಸ೦ ಫಣಿ.” ] – ಭಾಗದ ವಿವರಣೆ ಮನಮುಟ್ಟುವಾಂಗಾಯ್ದಪ್ಪಚ್ಚಿ.

  ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯ ರಸ ಹಿಂಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಧಾರೆ ಎರದ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯ ಕಾರ್ಯ ಅಂತೂ… ಎಂತರ ಹೇಳಿ ಹೇಳೋದು…- ‘ಹರೇ ರಾಮ’ ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಸೆಕ್ಕಷ್ಟೆ.

  ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯ ಈ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿರಲಿ, ಮಾದರಿಯಾಗಿರಲಿ.

  ಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಬೈಲಿನ ಮುತ್ತು, ಬೈಲಿನ ಸೊತ್ತು. ನಮೋ ನಮಃ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಮುಳಿಯ ಭಾವ
  ರಘು ಮುಳಿಯ

  ಮನಸ್ಸು,ಹೃದಯ ತು೦ಬಿತ್ತು. ಆಪ್ಪಚ್ಚಿ,ಇಷ್ಟು ವಿಷಯ೦ಗಳ ಬೈಲಿನ ಸಹೃದಯ ಓದುಗರಿ೦ಗೆ ಹ೦ಚಿ,ಜ್ಞಾನದೀಪ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶ ಅಪ್ಪಲೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಿ.
  ದಶ ದೋಹ೦ಗಳ ವಿವರ,ಮೂಕ ಪ೦ಚಶತಿ…ಹೀ೦ಗೆ ಒ೦ದೊ೦ದಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಲಿ ವಿವರ ಬರದ್ದದು ಓದೊಗ ಅಪ್ಪ ಸ೦ತೋಷವ ವಿವರುಸುಲೆ ಅಸಾಧ್ಯ.
  ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಲಿ ಒ೦ದು ಅಮೂಲ್ಯ ಕೃತಿಯಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿ೦ಬ ಅರ್ಹತೆ ಇಪ್ಪಈ ಸರಣಿ ಬೇಗಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕರೂಪಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗಲಿ ಹೇಳಿ ಹಾರೈಸುತ್ತೆ.
  ಕಡೆಯಾಣ ಮ೦ಗಳಾಚರಣೆಯ ಶ್ಲೋಕವ೦ತೂ ಅದ್ಭುತ.”ಆನು” ಹೇಳ್ತ ಮಿಥ್ಯೆಯ ಸ೦ಪೂರ್ಣ ದೂರ ಮಾಡುವ ಸರಳ ವಾಕ್ಯ೦ಗೊ.
  ಧನ್ಯವಾದ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ.

  [Reply]

  ಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ

  ಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ Reply:

  ಆತ್ಮೀಯ ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ ಹಾ೦ಗೂ ರಘುವಣ್ಣ ಮುಳಿಯ,
  ಇಬ್ರಿ೦ಗೂ ಒಟ್ಟಿ೦ಗೆ ತು೦ಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ೦ಗೊ;
  ಅಕ್ಕಅಣ್ಣ೦ದಿರು, ತಮ್ಮತ೦ಗೆಯ೦ದಿರು
  ನೆರೆಕರಯ ನೆ೦ಟ್ರಿಷ್ಟರು ನಾಕುಕ೦ಬ೦ಗ
  ಆಗಿ ಚೆಪ್ಪರವಲ್ಲಿ ಬಯಲಿಲ್ಲಿ ಗುರಿಕ್ಕಾರ°
  ಕೊರಿಸಿದವು ಅಬ್ಬೆಶೋಡಶಿ ತ್ರಿಪುರೆಯ
  ದರುಶನವು ಆತು ಗುರುಗಳಾ ಕೃಪೆಲಿ.

  ದೊರಕಿತ್ತೆಲ್ಲೆನಗೆ ಹೆರಿಯರವು
  ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯಈ ಸೇವೆ ಭಾಗ್ಯ!
  ಒದಗಿತ್ತು ಎನಗಿಲ್ಲಿ ನೆರೆಕರೆಯ
  ಶ್ರೀಯಕ್ಕ ರಘುವಣ್ಣ ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಇವರ
  ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಕಯಿ ಮುಗಿವ.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 3 votes)
 5. ಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿ
  ಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿ

  ಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿವರಣೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ವಾರಂದ ವಾರಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಾಮೃತವ ಬಡಿಸುತ್ತಾ ಇತ್ತಿದ್ದಿ. ಅದೇ ಗುಂಗಿಲಿಪ್ಪಗ ನೂರೂ ಶ್ಲೋಕಂಗಳ ವಿವರಣೆ ಮುಗುತ್ತು. ನಿಂಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮ: ಮತ್ತೆ ಬೈಲಿಲಿ ನಿಂಗೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಹೇಳೆಕ್ಕು ಹೇಳಿ ವಿನಮ್ರ ಬೇಡಿಕೆ.

  [Reply]

  ಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ

  ಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ Reply:

  ಪಡಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿ, ಹರೇ ರಾಮ;ನಿ೦ಗಳಾ೦ಗಿರ್ತ ಸಹೃದಯರು ನಮ್ಮ ಬೈಲಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜೆನ ತು೦ಬಿರಲಿ;ನಿ೦ಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಜಗದ೦ಬೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ಕಯಿಗೂಡುಸಲಿ ಹೇದು ಎನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.ನಿ೦ಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ೦ಗಕ್ಕೆ ಚಿರಋಣಿ.ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಚಿರಾಯುವಾಗಲಿ;ಧನ್ಯವಾದ; ನಮಸ್ತೇ.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 6. ಇಂದಿರತ್ತೆ
  ಇಂದಿರತ್ತೆ

  ಈ ಲಹರಿಯ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನಾದರೂ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿಗೊಳೆಕ್ಕಾದರೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೇಕು. ಇಳುದವರ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕವಕ್ಕು.ಇಳುಶಿಗೊಂಬ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡ್ಲೆ ಸಹಕಾರಿಯಾದ ಅಪ್ಪಚ್ಚೀ, ನಿಂಗೊಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗನಮಸ್ಕಾರಂಗೊ

  [Reply]

  ಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ

  ಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ Reply:

  ಇ೦ದಿರತ್ತೆ,
  ಹರೇ ರಾಮ; ನಿ೦ಗಳ ಮನದಾಳದ ಭಾವಕ್ಕೆ ಕಯಿ ಮುಗುದು ನಮಸ್ಕಾರ೦ಗ ಹೇಳುವದರೊಟ್ಟಿ೦ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ೦ಗೊ.
  ನಮಸ್ತೇ.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 7. ಗೋಪಾಲಣ್ಣ
  ಎಸ್.ಕೆ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ

  ಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ,ನಿಂಗೊಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ಈ ಗ್ರಂಥ ಅಚ್ಚಗನ್ನಡಲ್ಲೂ ಬರಲಿ; ಹವ್ಯಕಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡಲ್ಲೂ ಅಚ್ಚಾಗಿ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಲಿ. ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಇನ್ನಾಣ ಸರ್ತಿ ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಲಿ ಹೇಳಿ ಎನ್ನ ಆಗ್ರಹ.

  [Reply]

  ಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ

  ಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ Reply:

  ಹರೇ ರಾಮ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ. ನಿ೦ಗಳ ಹಾ೦ಗೆ ಕೆಲವು ಜೆನ ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮ೦ಡಿಸಿದ್ದವು.ನಿ೦ಗಳ ಸದಾಶಯ ಅಬ್ಬೆಯ ಕಟಾಕ್ಷ೦ದ ನೆರವೇರಲಿ ಹೇದು ಕೋರುತ್ತೆ. ನಿ೦ಗಳ ಹಾರೈಕಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಚಿರಋಣಿ.ಧನ್ಯವಾದ೦ಗೊ; ನಮಸ್ತೇ.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣದೊಡ್ಡಮಾವ°ಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿಪುಟ್ಟಬಾವ°ವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುದೊಡ್ಡಭಾವಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆಪುತ್ತೂರುಬಾವಚುಬ್ಬಣ್ಣಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣವೇಣೂರಣ್ಣಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆನೆಗೆಗಾರ°ಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕಬಟ್ಟಮಾವ°ಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸರಗೋಡುಪವನಜಮಾವಅಕ್ಷರ°ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವಪೆಂಗಣ್ಣ°ಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್
"ಆನು ಕಂಡುಂಡ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ"

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ