ಕುಕ್ಕಿಲದ ಹನಿ ಮುತ್ತು – 3

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೋ ………
…………………………………………………..
ಕತ್ತಿಯ ಕೈ ಈಗ ಪ್ಲೇಸ್ಟಿಕಿ೦ದು
ಮಣ್ಣ ಹೊರುವ ಬಟ್ಟಿ ಈಗ ಪ್ಲೇಸ್ಟಿಕಿ೦ದು
ಹ೦ದಿಗಿಪ್ಪ ಬೇಲಿಯೂ ಈಗ ಪ್ಲೇಸ್ಟಿಕಿ೦ದು
ತೊ೦ಡೆ ಚೆಪ್ಪರಕ್ಕೆ ಬಳ್ಳಿಯೂ ಈಗ ಪ್ಲೇಸ್ಟಿಕಿ೦ದು

ಕತ್ತಿಯ ಕೈಗಿಲ್ಲದ್ದಷ್ಟು
ತೊ೦ಡೆ ಚೆಪ್ಪರಕ್ಕಿಲ್ಲದ್ದಷ್ಟು
ಅದರ ಕ೦ಬಕ್ಕಾಗದ್ದಷ್ಟು
ತೋಟದ ಬೇಲಿ ಕಟ್ಲೆ ಯೆಡಿಯದ್ದಷ್ಟು

ಮರ ಬಳ್ಳಿಗಳ
ಮುಗಿಶಿ ಆಯಿದಲ್ಲದ
ಈಗ ನಾವು
ಸಾಧಿಸುಲೆ ಹೆರಟದಾದರೂ ಎ೦ತರ ….

ಶ್ರೀಪ್ರಕಾಶ ಕುಕ್ಕಿಲ

   

You may also like...

1 Response

  1. Venugopal Kambaru says:

    ಲಾಯಕ ಆಯಿದು

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *