ಮಳೆಗಾಲದ ತೆರಕ್ಕು -ಭಾಮಿನಿಲಿ

ವೈಶಾಖ ಕಳುತ್ತು, ಮಳೆಯ ಅಟ್ಟಣೆ ಆತು.
ಬೈಲಿಲಿ ಹೊಸ ಸ೦ಚಲನ ಶುರು ಆಗದ್ದೆ ಇಕ್ಕೊ?

ಮಳೆಗಾಲದ ತೆರಕ್ಕು (ಭಾಮಿನೀ ಷಟ್ಪದಿ)

ರಚನೆ: ಮುಳಿಯ ಭಾವ
ಗಾಯನ: ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಶಣ್ಣ


ಹೋರಿ ದನಕ೦ಜಿಗಳ ಬೆನ್ನಿಲಿ
ಹಾರಿ ಕೂರುವ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಬಾ
ಯಾರಿ ದೊ೦ಡೆಲಿ ಸೊರವೆ ಹೆರಡದ್ದಿಪ್ಪ ಸಮಯಲ್ಲಿ|
ಆರು ತಿ೦ಗಳ ಬೆಶಿಲ ಬೇಗೆಗೆ
ಆರಿ ಹೋಯಿದು ತೋಟಕೆರೆ ಕಾ
ವೇರಿ ಅಡಕೆಯ ಕೊಬೆಗೊ ಕೆ೦ಪಾತನ್ನೆ ಭಾವಯ್ಯ||

ಬೊಡುದು ಆಕಾಶವನೆ ನೋಡಿರೆ
ಪಡುಹೊಡೆಲಿ ಕರಿಮುಗಿಲು ಎದ್ದಿದು
ಗುಡುಗು ಸೆಡಿಲಿನ ಆಟ ರ೦ಗಸ್ಥಳಕೆ ಹೆರಟತ್ತು|
ನೆಡವ ನೆಲ ತ೦ಪಾಗಿ ತೆ೦ಗಿನ
ಮಡಲು ಗಾಳಿಗೆ ಬೀಸಿ ಮನಸಿನ
ಜಡತೆ ದೂರಕೆ ಹೋಪ ಲಕ್ಷಣವಿದ್ದು ಭಾವಯ್ಯ||

ತೆರಕ್ಕಿಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಟ್ಟಣೆ

ಜಾಲಿಲಡಕೆಯು ಒಣಗಿ ಕೈಲಿಯೆ
ಚೋಲಿ ಸೊಲಿವಾ೦ಗಾತು ಹೆಡಗೆಯ
ಮೇಲೆ ಕೈಪುಳುಯೆಳದು ಪತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತು೦ಬುಸುವ°|
ಕಾಲು ಹಾಕೊಗ ಜಾರಿಬಿದ್ದರೆ
ಸೋಲುಗಿದ ಜಾಗ್ರತೆಗೆ ಈ ಮಳೆ
ಗಾಲ ಸೋಗೆಲಿ ನೆಲವ ಮುಚ್ಚೆಕ್ಕಷ್ಟೆ ಭಾವಯ್ಯ||

ಮೂಡ ಉಗ್ರಾಣಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಯ
ಓಡು ಒಡದಿತ್ತನ್ನೆ ಬಾ ಸರಿ
ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀರು ಸೋರುವ ತಲೆಬೆಶಿಯೆ ಇಲ್ಲೆ|
ತೋಡಕಣಿ ಕೆರಸಿದರೆ ಮಳೆ ನೀ
ರೋಡಿ ಹೊಳೆ ಸೇರುಗದ ಎತ್ತಿನ
ಗಾಡಿ ಹೋಪಗ ಹುಗಿಯ ಮಾರ್ಗವು ಕೇಳು ಭಾವಯ್ಯ||

ಗೆದ್ದೆ ಹೂಡುವವಕ್ಕೆ ಚಾ ಮಡು
ಗದ್ದರಿನ್ನವು ಬಕ್ಕೊ? ಊಟ
ಕ್ಕಿದ್ದವಾಳುಗೊ ಎ೦ಟು ಜೆನ ಸೊಳೆಬೆ೦ದಿ ಸಾಕಕ್ಕೊ?|
ಬಿದ್ದ ತೆ೦ಗಿನಕಾಯಿಗಳ ಹೆ
ರ್ಕಿದ್ದು ಜಡಿಮಳೆ ಬಪ್ಪ ಮದಲೇ
ಮದ್ದು ಬಿಡುಲಾರಿದ್ದವೋ ನೋಡೆಕ್ಕು ಭಾವಯ್ಯ||

~*~*~

( ಮಳೆಗಾಲಲ್ಲಿ  ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಇದ್ದು ಭಾವ,ಹೇಳ್ತೆ ಬೇಗಲ್ಲಿ..)

ಗಾಯನ: ಶ್ರೀಶ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು

Malegala Varnane (Bhamini): Shreesha Hosabettu

ಮುಳಿಯ ಭಾವ

   

You may also like...

18 Responses

 1. ಪುಟ್ಟಭಾವ ಹಾಲುಮಜಲು says:

  ಪಷ್ಟಾಯ್ದು ಭಾವಯ್ಯ..ಕೊನೆಯ ಸಾಲುಗ ಓದುವಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ, ಆಳುಗ ಇಪ್ಪಗ ಸೊಳೆಬೆ೦ದಿ ಸಾಕಕ್ಕೊ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನೆಂಪಾತು..

 2. ಬಾಲಣ್ಣ (ಬಾಲಮಧುರಕಾನನ) says:

  ಮುಳಿಯ ಬಾವನ ಭಾಮಿನಿಯ ಕೋ-

  ಗಿಲೆಯೆ ಹಾಡಿದ ಹಾಂಗೆ ಆಯಿದು

  ತಳಿಯದ್ದೆ ಕೇಳಿದೆವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಕೂದು ಕೆಮಿಗೊಟ್ಟು

  ಮಳೆ ಬಪ್ಪ ಹೊತ್ತಿಂಗೆ ಎಲ್ಲೊರು

  ಸೊಳೆ ಬಿಡುಸಿ ಉಪ್ಪಿಲಿ ಹಾಕಿ ಮಡು

  ಗಲೆ ತುಂಬ ಕೊಶಿ ಮಳೆಗಾಲದಟ್ಟಣೆ ಹಾಡ ಕೇಳಿಂಡು

  (ತುಂಬಾ ತಡವಾತು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಲೆ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲೆನ್ನೆ?)

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *