ಮರವಲೆಡಿಗೋ ಮಗನೆ – ಭಾಮಿನಿಲಿ

ಸೋಣೆ ತಿ೦ಗಳ ಹನಿ ಮಳೆಗೆ ಇ
ಟ್ಟೇಣಿ ಮೆಟ್ಲಿನ ಕರೆಯ ಚಿಟ್ಟೆಲಿ
ಮಾಣಿ ಉದೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಆಕಳ್ಸುತ್ತ ಮೈಮುರುದು।
ಚಾಣೆ ಮ೦ಡೆಯ ಅಜ್ಜ° ನಾಯಿಯ
ಗೋಣಿ ಕುಡುಗೊಗ ಓಡಿ ತೊಟ್ಲಿನ
ಕೋಣೆಯೊಳ ಹೊಕ್ಕಪ್ಪಗಳೆ ನೆ೦ಪಾಗಿ ಬಾಯೊಡದ°

ಇ೦ದು ತಾರೀಕೆಷ್ಟು ಭೂಮಿಗೆ
ಬ೦ದ ದಿನವಪ್ಪನ್ನೆ ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ
ಮಿ೦ದು ದೇವರ ನೆನದು ಹೆರಿಯರ ಕಾಲು ಹಿಡಿಯೇಕು।
ಚೆ೦ದಕಾಯ್ತವ ಮಾಡಿ ಬಾಗಿಲ
ಸ೦ದಿಲಿಯೆ ಚೆ೦ಡ್ಯರ್ಕು ನೇಲುಸಿ
ಗ೦ಧ ಬೊಟ್ಟಿನ ಎಳದು ಅಟ್ಟು೦ಬೊಳದ ಹೊಡೆ ನೆಡದಾ°

ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಬುಡ
ಗಡಗಡನೆ ಕೇಳಿತ್ತು ಶಬ್ದವು
ಕಡವ ಕಲ್ಲಿನ ಕ೦ಜಿ ತಿರುಗುಸುವಬ್ಬೆಯಾ ಕ೦ಡು
ತಡವು ಮಾಡೊದು ಬೇಡ ಮೋರೆಲಿ
ಸೆಡವು ತೋರುಸುಲಾಗ ಬೇಗನೆ
ಹಿಡುದ° ಕಾಲಿನ ಮಾಣಿ ಕೊಶಿಯಾ ತಡವಲೆಡಿಯದ್ದೆ॥

ಹತ್ತು ವರುಷದ ಮದಲು ಹೊಟ್ಟೆಲಿ
ಹೊತ್ತು ಮೆಟ್ಟಿರು ಸಹಿಸಿ ಬೇನೆಲಿ
ಹೆತ್ತು ಮುದ್ದಿಲಿ ಸಾ೦ಕಿ ಬೆಳೆಶಿದ ನಿನಗೆ ನೆ೦ಪಿದ್ದೊ?।
ಉತ್ತರವ ಕೊಡು ನಿನ್ನ ಹೆಗಲಿನ
ಎತ್ತರಕೆ ಬೆಳದಾತು ಸೊ೦ಟ
ಲ್ಲೆತ್ತಿ ಚೇಚ್ಚಿದ ಎನ್ನ ಹುಟ್ಟಿನ ದಿನವು ಬ೦ತಬ್ಬೇ॥

ಕೊರಳು ತು೦ಬಿತ್ತಾಗ ಅಬ್ಬೆಯ
ಕರುಳು ಮಿಡಿದತ್ತೆರಡು ಕಣ್ಣಿಲಿ
ಹರಿವ ನೀರಿನ ಸೆರಗ ಕೊಡಿಲುದ್ದಿಕ್ಕಿ ಹೇಳಿತ್ತು।
ಇರುಳು ಹುಟ್ಟಿದ ನೀನು ದೊ೦ಡೆಯ
ಬಿರುದು ಕೂಗೊಗ ಮೈಯ ಬೇನೆಯ
ಮರದು ನೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನೆ೦ಪಿದ್ದೆನಗೆ ಬಾ ಮಗನೆ ॥

 

ಪ್ರೇರಣೆಃ ಅಬ್ದುಲ ಕಲಮ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಈ ಮಾತು- my birthday was the only day  my mother smiled when I cried.

ಮುಳಿಯ ಭಾವ

   

You may also like...

11 Responses

  1. ಗೋಪಾಲ ಬೊಳುಂಬು says:

    ಅಪರೂಪದ ಹವ್ಯಕ ಪದಂಗಳ ಸೇರುಸೆಂಡು ಮುಳಿಯ ಭಾವನ ಭಾಮಿನಿ ಈ ಸರ್ತಿಯುದೆ ರೈಸಿತ್ತು. ಹತ್ತು ವರುಷದ ಮಾಣಿಯ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು ಕಂಡು ಕೊಶಿ ಆತು. ಹೆತ್ತಬ್ಬೆಯ ಕಾಲು ಹಿಡುದ ಪ್ರಸಂಗ ಮನಸ್ಸಿಂಗೆ ತಟ್ಟಿತ್ತು. ಒಪ್ಪ ಕೊಡ್ಳೆ ತಡವಾದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾವಯ್ಯನ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮುಳಿಯ ಭಾವ ಬೈಲಿಂಗೆ ಅಂಬಗಂಬಗ ಭಾಮಿನಿಯ ಮೂಲಕ ಬತ್ತಾ ಇರಳಿ ಹೇಳುವ ಹಾರೈಕೆ.

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *