ಪೊಸಡಿ ಗುಂಪೆ

November 14, 2012 ರ 10:10 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 5 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಪೊಸಡಿ ಗುಂಪೆ

ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಬಡಗು ದಿಕ್ಕಿಲಿ ಕಾಂಬ ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡೆ
ಬೇಸರ ಕಳವಲೆ ಹೋಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಗುಂಪೆ ಗುಡ್ಡೆ ||
ಹತ್ತಿರ ಇಪ್ಪ ಗುಡ್ಡಂಗೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಾಜನೆ ಅಕ್ಕು ಈ ಗುಡ್ಡೆ
ಎತ್ತರ ತುಂಬ ಎದುರಾಣದ್ದು ಆಚಿಕೆ ಇಪ್ಪದು ಸಣ್ಣ ಗುಡ್ಡೆ ||

ಸುತ್ತಲ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕೊಗೆಲ್ಲ ಪೊಸಡಿ ಗುಂಪೆ
ಹತ್ತುತ ಸುತ್ತಲು ನೋಡಲು ಬಹಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸೊಂಪೆ
ಸುತ್ತಲು ಇಪ್ಪ ದನಗೊ ಎಲ್ಲ ಮೇವಲೆ ಬಕ್ಕು ಹತ್ಯೊಂಡು
ದನಗಳ ಹುಡುಕಿ ಬಕ್ಕು ಮಕ್ಕೊ ಗೊಂಚಲು ನೆಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಕೊಂಡು

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹುಲ್ಲು ಪಚ್ಚೆ ಕಂಡುಗೊಂಡು
ಗುಡ್ಡೆಯ ಶೋಭೆ ಹೆಚ್ಚಿ ದನಗಳ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ್ಸ್ಯೊಂಡು
ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನ ಜನಂಗೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎತ್ತರ ಗುಡ್ಡೆ ಎನಿಸ್ಯೊಂಡು
ಗುಡ್ಡೆಯ ಹತ್ತಿ ನೆತ್ತಿಲಿ ನಿಂದರೆ ಸುತ್ತಲು ದೂರಕೆ ನೋಡ್ಯೊಂಡು
ಹೋಪಲೆ ಬಕ್ಕು ಜನಗಳ ಗುಂಪು ಗುಡ್ಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹತ್ಯೊಂಡು
ಬಡಗು ದಿಕ್ಕಿಲಿ ಕಾಂಬ ಹೊಂಡವೇ ಆವಳ ಬೈಲು
ಆವಳ ಮಠದ ಮೂಡಕ್ಕೆ ದಳಿಯುಕ್ಕು,ಚೇರಾಲು ಬಿಟ್ಟರೆ
ಪದ್ಯಕ್ಕಳದೇ ಮನೆ ಮಠಂಗೊ ತುಂಬಿದ್ದವಪ್ಪ ಬ್ಯಾರಿಗೋ
ಪಡುವಂತಾಗಿ ಪಾವಲಕೋಡಿ,ಮಾಣಿತ್ತೋಡಿ ಅಂಬಿಕಾನ
ಅಯ್ಯನ ಮನೆ ಬೀಡುಬೈಲು ಕೊಂದಲಕಾಡು ಬಾಯಾಡಿ
ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಎಡೆಕ್ಕಾನ ಮುಂದೆ ಕಾಂಬದೆ ಅಮ್ಮಂಕಲ್ಲು ,
ಶನ್ನಿಕ್ಕೋಡಿ,ಪೂಕಳ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೊ ಹವ್ಯಕರದ್ದು
ಮೂಡು ದಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಬದೇ ಧರ್ಮತಡ್ಕ,ಮೇಪೋಡಡ್ಕ
ಒಂದು ಹೊಡೆಲ್ಲಿ ಕಂಬಾರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆವಳ ಮಠ
ಬಡಗು ತೆಂಕ ದಿಕ್ಕಂಗೆ ನಂಬಿದ ಭಕ್ತರ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದವು
ನೆತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂದ ಜನಕ್ಕೆ ಕುಶಾಲು ಹೆಚ್ಚಿ ಕಲ್ಲನು ಹೆರ್ಕಿ
ಕೆಳಂಗೆ ಉರುಳಿಸಿ ಚೆಂದ ನೋಡುತ್ತವು ಹೆಚ್ಚುತ ಪಿರ್ಕಿ
ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುದೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಿ
ಮುಳಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮಾಡಿದ ಜನ ಕಟ್ಟಿದ ಅಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ,
ಕೆಳ ಉರುಳಿ ಬೀಳ್ತು ಕೋಟೆಯೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ
ದರ್ಕಾಸ್ತು ಮಾಡಿದ ಜನಂಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಸುರಂಗ
ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿ
ಹತ್ತುವಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಳ ಇಳಿವಗ ಜೋರಾಗಿ ಓಡಿ
ಮಕ್ಕಳ ಎಂಗಳ ಕುಶಾಲು ಹಾಂಗಿತ್ತು ನೋಡಿ,
ಮೂಡಲ್ಲಿ ಕಾಂಗಪ್ಪ ಹತ್ತರೆ ಹತ್ತರೆ ಜೋಡು ಬಾವಿ
ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದರೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳುವದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾವಿ
ಕೆಳದಿಕೆ ಒಂದು ಸುರಂಗ ಮೀವಲೆ ಬಕ್ಕಪ್ಪ ಜನಂಗೊ
ತೀರ್ಥ ಮೀವ ಈ ಜಾಗವೇ ತೀರ್ಥ ಗುಂಪೆ
ತೀರ್ಥಮಾಸೆ ದಿನ ಹೋವುತ್ತವು ಜನ ಮೀವಲೆ
ಮಿಂದಿಕ್ಕಿ ಬಪ್ಪಗ ತಕ್ಕಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಅಲ್ಲಿಂದ
ಮಿಂದಿಕ್ಕಿ ಬಪ್ಪಗ ಕೈಲಿ ತಂದದು ಬೂದಿಯೆ ಇರೆಕ್ಕು.
ಬರೆ ಮಸಿಯಾದರೆಅವಕ್ಕೆ ದೋಷ ಹೇಳುವ ನಂಬಿಕೆ
ಆದರು ಜನಂಗೊ ಹೋವ್ತವಪ್ಪ ಪುಣ್ಯ ಗಳಿಸುಲೆ
ತೆಂಕು ದಿಕ್ಕಂಗೆ ನೋಡಿದರೆ ನೋಡಿದರೆ ಕಾಂಗು
ವಿದ್ಯಾನಗದ ವರೆಗುದೆ ಮತ್ತೆ ಈಚಿಕೆ ಬದಿಯಡ್ಕ
ದಳದಲ್ಲಿ ಈಗ ಗುರುಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡಿ
ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಜನೆಯೊಂದ ತೊಡಗಿದವು ನೋಡಿ
ಸುಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇದರ ಸಾಧಿಸೆಕ್ಕು ಹೇಳಿ ನಿಂಗಳ ಬೇಡಿ
ಗುರುವಾಜ್ಞೆ ಶಿರಸಾವಹಿಸೆಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದರಿ ಕೇಳಿ
ಶಿಷ್ಯ ಜನಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಜಯಿಸೆಕ್ಕು ಹೇಳಿ
ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿನ ಸುಖಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಂದ ಬಾಳೆಕ್ಕು ಹೇಳಿ
ದೇವರ ಕೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಪ ನೋಡಿ ಚಿರಕಾಲ ಬಾಳಿ

 

ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 5 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಗೋಪಾಲಣ್ಣ
  ಎಸ್.ಕೆ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ

  ಗುಂಪೆಯ ಗುಡ್ಡೆಯ ವರ್ಣನೆ ಲಾಯ್ಕ ಆಯಿದು

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°

  ಕಾಸರಗೋಡಿಂದ ರಪಕ್ಕನೆ ಗುಂಪಗೆ ಹಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿ ಅಕೇರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಪ ಮೋಡಿ ಬಹು ಸುಂದರ ಆತದು ನೋಡಿ. ಹರೇ ರಾಮ.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°
  ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°

  ಒಂದರಿ ಗುಂಪೆ ಗುಡ್ಡೆ ಹತ್ತಿದ ಅನುಭವ ಆತು.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಮುಣ್ಚಿಕಾನ ಭಾವ

  ಗುಂಪೆ ಗುಡ್ಡೆ ವರ್ಣನೆ ತುಂಬಾ ಒಪ್ಪ ಆಯಿದು. ಎನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಮನೆ ಅಲ್ಲೇ ಗುಂಪೆ ಗುಡ್ಡೆ ಬುಡಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪದು. ಎಡಕ್ಕಾನ ಹಳ್ಳಕೋಡ್ಲು ಮನೆ
  ಬೈಲಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಗುಂಪೆ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ನಿಕು ಹೋದರೆ ಹೇಂಗೆ…?
  ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿ???
  ಒಪ್ಪಂಗಳೊಟ್ಟಿಂಗೆ…

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣರಾಜಣ್ಣಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುಪೆರ್ಲದಣ್ಣವೇಣಿಯಕ್ಕ°ಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°vreddhiಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°ಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕಅಕ್ಷರ°ಸುಭಗಪುತ್ತೂರುಬಾವಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆದೊಡ್ಡಭಾವಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿಬೋಸ ಬಾವಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°ಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆದೀಪಿಕಾಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣಬಟ್ಟಮಾವ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ