“ಮೀಸುತ್ತವಂಗೆ ಮೀಸೆ ಭಾರ ಅಕ್ಕೊ”-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-102)

 

 “ಮೀಸುತ್ತವಂಗೆ ಮೀಸೆ ಭಾರ ಅಕ್ಕೊ?”-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-102)

ಮದಲಿಂಗೆ  ಮೂಲೆಮನೆ ಚುಬ್ಬಣ್ಣಜ್ಜನ ಮನೆಲಿ ತುಂಬಾಜೆನ. ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ. ವರ್ಷವೂ ಮನೆಲಿ ಮದುವೆ,ಉಪನಯನ, ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡಜೆಂಬಾರಲ್ಲದ್ದೆ; ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ,ಆಟಿ ತಿಂಗಳ ಹೊಡಾಡಿಕೆ,ಹರಿಸೇವೆ,ದೇವಕಾರ್ಯ, ಹೀಂಗೆ ಗರ್ಗಟ್ಳೆ ಒಂದಲ್ಲದ್ರೆ ಒಂದು ಅನುಪತ್ಯ ಆಗೆಂಡೇ ಇಕ್ಕು.

ಒಂದೊರುಷ ತಂಗೆಯ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು, ಮೂರುತಿಂಗಳಾಯಿದಷ್ಟೆ.ಆ ಭಾವ  ವಾಹನ ಅಪಘಾತಲ್ಲಿ ತೀರಿಹೋದ!. ಆ ಮತ್ತೆ ತಂಗೆಯನ್ನೂ ಕರಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮನೆಲೇ ಮಾಡಿಗೊಂಡಪ್ಪಗ ; ಒಬ್ಬ ಚಙಾಯಿ,ಕೇಚಣ್ಣ ; “ಕೊಟ್ಟ ಕೂಸುಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಹೊರೆಕಾಗಿ ಬಂತನ್ನೆ ಚುಬ್ಬಣ್ಣಾ!” ಹೇಳುವಗ

“ನಾವು ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರಲ್ಲಿ ಮೀಸುವದು. ಮೀಸುತ್ತವಂಗೆ ಮೀಸೆ ಭಾರ ಅಕ್ಕೊ ಕೇಚಣ್ಣ?”  ಹೇಳುವಗ ; ಎಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯ ಖನಿ ಈ ಚುಬ್ಬಣ್ಣ! ಹೇಳಿ ಕಂಡತ್ತು  ಕೇಚಣ್ಣಂಗೆ!!.

ದೊಡಾ…ಹೊರೆ ಬೆಳೂಲಕಟ್ಟ ತಲೆಲಿಪ್ಪಗ    ಅದರ ಮೇಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸೂಡಿ ಮಡಗೀರೆ , ಅದೊಂದು ಭಾರ ಅಲ್ಲ, ಹೇಳುವ ಮಾತಿನಾಂಗೆ  ಇದರ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತವು.

                                    ————–೦————

ವಿಜಯತ್ತೆ

   

You may also like...

2 Responses

  1. ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ says:

    ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಹೊಸತಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಪ್ಪದು.
    ವಿವರಣೆ ಲಾಯಿಕ ಆಯಿದು.

  2. ಬೊಳುಂಬು ಗೋಪಾಲ says:

    ಪ್ರಾಸಬದ್ಧವಾಗಿ ಲಾಯಕಿದ್ದು ನುಡಿಗಟ್ಟು. ಒಪ್ಪುವಂತಹ ಮಾತು.

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *