ಮುಂಬೆಳಗು

April 27, 2014 ರ 1:00 pmಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 2 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಹೆಗ್ಡೆಮನೆ ನಾಲ್ಕನೆ ತಲೆಮಾರಿನ ತಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕಂಡದ್ದು ಈಗ ಮಂಜುನಾಥ ಮಾವ ಒಬ್ನೆ. ಈ ತಲೆಮಾರಲ್ಲಿ ಕುಪ್ಪೈಯ ಮತ್ತೆ ಪರಮೆಶ್ವರಿಗೆ ಐದ ಜನಾ ಗಂಡುಮಕ್ಕೊ. ಹಾಂಗೆ ನಾಲ್ಕ ಜನಾ ಹೆಣ್ಣಮಕ್ಕೊ. ಕಡೆಗೆ ದಾಯವಾದಿಯಕ್ಕೊಯೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ೨೫ಜನಾ ಮಕ್ಕೊ. ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಾ ಆತು ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ತುಂಬಾ ಜನಾ. ಮಕ್ಕಳ ಗಲಾಟೆ ಮಾತು ಕತೆ ಹೇಳುಲೆ ಆಗ್ದಿದ್ದಶ್ಟು ಖುಶಿ. ದೊಡ್ಡ್ಮನೆತುಂಬಾ ಪಂಕ್ತೀಲಿ ಕೂತುಂಬೂ ದ್ರಶ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ್ಮಾವ್ನ ಕಣ್ಣ್ಮ್ಂದೆ ನಿಲ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಮನೆ ಜನಾಯೆಲ್ಲಾ ಕೆಲ್ಸ ಹುಡ್ಕಂಡಿ ಹೆರಂಗ್ ನಡದ್ದೊ.
ಹಬ್ಬದ್ವೇಳೆಗೆ ಮನೆಮಕ್ಕೊ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕೊಯೆಲ್ಲಾ ದೊಡ್ಮ್ ನೇಗ್ ಬಂದಿದ್ದೊ. ರಾತ್ರೆಗ್ ಹಾಂಗೆ ಕೂತವ್ಕೊ ಕತೆ ಹೇಳೊ ಅಜಾ ಹೇಳಿ ಶುರು ಮಾಡ್ದೊ. ಆಗಾ ಮಂಜುನಾಥ ಮಾವಂಗೆ ಕುಲದೇವ್ರ ಕತೆ ಹೇಳೊ ಅನ್ಸ್ತು. “ಹ್ಹಾ… ಹೇಳ್ತೆ. ಸರಿಯಾಗ್ ಕೇಳ್ಸಕಳಿ, ಕೂತ್ಗಳಿ.” ಹೇಳ್ಕಂಡಿ ಸುರು ಮಾಡ್ದ.
ನಂಗ್ಳ ಕುಲದೇವ್ರು ಕಡತೋಕಾ ಶ್ರೀ ಸ್ವಯಂಬುದೇವ್ರು. ಸುಮಾರು 400 – 500 ವರ್ಶದ್ ಹಿಂದೆ ದನಕರುಯೆಲ್ಲಾ ಗುಡ್ಡದ್ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಮೇಯುಲೆ ಹೊಗ್ತಿತ್ತಡಾ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ದನಾ ಒಂದ್ ಗಿಡಾಗಂಟಿ ಹತ್ರಾ ಹೋಗಿ ಹಾಲಾ ಸುರಿಸಿಕ್ ಬತ್ತಿತ್ತಡಾ. ಒಂದಿನಾ ಸೊಪ್ಪ ಕೋಯ್ಯುಲೆ ಹೊಪಂವ ಒಬ್ಬಂವಾ ನೋಡ್ದ್ನಡಾ. ಅಂವಾ ಉರಿಗ್ ಬಂದಂವಾ ಯೆಲ್ಲಾರಿಗೂ ಹೆಳ್ದನಡಾ. ಊರಿನ್ ಜನಾ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಅಗೆಸ್ದ್ವಡಾ. ಒಂದ್ ಪಾಣೀಪೀಟ ಈಶ್ವರ ಲಿಂಗ ಶಿಕ್ಕ್ತಡಾ. ಈ ಸುದ್ದಿಯಾ ತಜ್ನರಿಗೆಲ್ಲಾ ಹೇಳ್ದವಡಾ. ಅದು ಊರಾಕಾಯೂಲೇ ಬಂದದ್ದು. ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡೊಹೇಳಿ ಹೇಳ್ದವಡಾ. ಆ ದೇವ್ರು ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಕಾಣ್ಸಕಂಡು ಪೂಜೆ ತಕಂಡದ್ದರಿಂದ ಅದ್ಕೆ ಸ್ವಯಂಬೂ ಹೇಳಿ ಹೆಸ್ರು. ಹಿಂಗೆ ಅಜ್ಜಾ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕೊಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾ ಹೇಳ್ದಾ. ಅಜ್ಜಂಗೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕೊಗೆ ದೇವಸ್ತಾನದ ಕತೆ ಹೇಳದ್ದು ರಾಶಿ ಕುಶಿ ಆತು. ಮೊಮ್ಮಕ್ಕೊ ಅಜ್ಜಾ ಹೆಳ್ದ ಕತೆಯಿಂದಾ ಕುಶಿ ಆಗಿ ನಾಳೆ ದೇವಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರೊ ಹೇಳಿ ಮಾತ ಆಡ್ಕಂಡೊ.

ಅಜ್ಜಂಗೆ ಮಕ್ಳ ನಿರ್ಣಯ ನೋಡಿ ಅಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತಾಗ ತನ್ನ ಮಕ್ಕೊಗೆ ಹೇಳ್ದಾ. ಮಕ್ಕೊಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಾಯೆಲ್ಲಾ ಕತೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರೊ. ಅವ್ಕೆ ಕುಶಿ ಆಗ್ತು. ಮುಂದೆ ಕಲ್ತ್ಕತ್ತೊ. ನಾ ಹೇಳ್ದ ಕತಿಂದಾ ಅವ್ಕೆ ನಾಳೆ ದೇವಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೊ ಹೇಳಿ ಕಂಡಿದ್ದು. ಮುಂಬೆಳಗಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಬೆಳ್ದು ಬೆಳ್ಕಾ ಕೊಡ್ವಾಂಗೆಯಾ ಈ ಮಕ್ಕೊ. ಊಟಾ ಮುಗತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಹೇಳು ಅಜ್ಜ ನೆನಪಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದ್ದಾಂಗೆ ಕಂಡಾ..

,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 2 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°
  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ°

  ಅಂತಿಮ ಪಾರಾಗ್ರಾಫಿಂಗೆ ಹರೇ ರಾಮ. ಎಲ್ಲರಿಂಗೂ ಮನಮುಟ್ಟಲಿ ಹೇಳ್ವದೀಗ ಆಶಯ

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಮುಳಿಯ ಭಾವ
  ರಘುಮುಳಿಯ

  ಶುದ್ದಿ ಕೆಲವೇ ವಾಕ್ಯದ್ದಾದರೂ ಮನಸ್ಸು,ಹೃದಯವ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಚುಬ್ಬಣ್ಣದೊಡ್ಡಭಾವಕೇಜಿಮಾವ°ವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಶ್ರೀಅಕ್ಕ°ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ಸುಭಗಡೈಮಂಡು ಭಾವಪೆಂಗಣ್ಣ°ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆಪವನಜಮಾವಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°ಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°ವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°ಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿವಿದ್ವಾನಣ್ಣಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°ನೆಗೆಗಾರ°ಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿಪೆರ್ಲದಣ್ಣ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ