ಸುಭಾಷಿತ ೧೨

ವನಾನಿ ದಹತೋ ವಹ್ನೇಃ ಸಖಾ ಭವತಿ ಮಾರುತಃ।

 

ಸ ಏವ ದೀಪನಾಶಾಯ ಕೃಶೇ ಕಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಸೌಹೃದಮ್।।

 

ಅನ್ವಯ:

 

ವನಾನಿ ದಹತಃ ವಹ್ನೇಃ ಮಾರುತಃ ಸಖಾ ಭವತಿ

(ಕಿಂತು) ಸಃ ಏವ (ಮಾರುತಃ) ದೀಪನಾಶಾಯ (ಕಾರಣಃ ಭವತಿ)

ಕೃಶೇ ಸೌಹೃದಂ ಕಸ್ಯ ಅಸ್ಥಿ?

 

ಕಿಚ್ಚು ಬಲಾಢ್ಯನಾಗಿ ಕಾಡಿನ ಸುಡುವಗ ಗಾಳಿ ಅದರೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಸೇರಿಗೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತುವ ಹಾಂಗೆ ಮಾಡ್ತು

 

ಆದರೆ ಅದೇ ಗಾಳಿ ದುರ್ಬಲವಾದ ದೀಪವ ನಂದುಸುತ್ತು

 

ಎಲ್ಲೋರೂ ಗೆಳೆತನ ಮಾಡುದು ಬಲಾಢ್ಯರೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಮಾತ್ರ.

ಪಾಪದೋರೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಗೆಳೆತನ ಆರಿಂಗೆ ಬೇಕು?

ಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರು

   

You may also like...

2 Responses

  1. S.K.Gopalakrishna Bhat says:

    nija

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *