ಸುಭಾಷಿತ -೨೩

ವಯಮಿಹ ಪರಿತುಷ್ಟಾ ವಲ್ಕಲೈಸ್ತ್ವಂ ದುಕೂಲೈಃ।

ಸಮ ಇಹ ಪರಿತೋಷೋ ನಿರ್ವಿಶೇಷೋ ವಿಶೇಷಃ।।

ಸ ಹಿ ಭವತು ದರಿದ್ರೋ ಯಸ್ಯ ತೃಷ್ಣಾ ವಿಶಾಲಾ।

ಮನಸಿ ಚ ಪರಿತುಷ್ಟೇ ಕೋsರ್ಥವಾನ್ ಕೋ ದರಿದ್ರಃ।।

(ವೈರಾಗ್ಯ ಶತಕ)

 

ಅನ್ವಯ:

ವಯಮ್ ಇಹ ವಲ್ಕಲೈಃ ಪರಿತುಷ್ಟಾಃ।

ತ್ವಂ ದುಕೂಲೈಃ (ಪರಿತುಷ್ಟಃ)।

ಇಹ ಪರಿತೋಷಃ ಸಮಃ।ವಿಶೇಷಃ ನಿರ್ವಿಶೇಷಃ।

ಯಸ್ಯ ತೃಷ್ಣಾ ವಿಶಾಲಾ ಸಃ ಹಿ ದರಿದ್ರಃ ಭವತು।

ಮನಸಿ ಪರಿತುಷ್ಟೇ (ಸತಿ) ಕಃ ಅರ್ಥವಾನ್? ಕಃ ದರಿದ್ರಃ?

 

ಭಾವಾರ್ಥ:

ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಶ್ರೀಮಂತನತ್ತರೆ ಹೇಳಿದಡ:

ಎಂಗಗೆ ನಾರುಬಟ್ಟೆಲಿ ಸಂತೋಷ ಇದ್ದು, ನಿನಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಲಿ ಸಂತೋಷ ಸಿಕ್ಕುತ್ತು.

ಆದರೆ ನೋಡು ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸಂತೋಷಕ್ಕೂ ಎಂಗಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸಂತೋಷಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲೆ!!

 

ಆರಿಂಗೆ ಅತಿಯಾದ ಆಸೆ ಇದ್ದೋ ಅವ ದರಿದ್ರನೇ ಸರಿ.

ಮನಸ್ಸಿಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಆರು ಬಡವನೂ ಅಲ್ಲ ಆರು ಶ್ರೀಮಂತನೂ ಅಲ್ಲ.

 

ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇಪ್ಪ ಬಡವನೂ ಶ್ರೀಮಂತನೇ! ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಶ್ರೀಮಂತನೂ ಬಡವನೇ!!

ಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರು

   

You may also like...

6 Responses

 1. ಪ್ರಸನ್ನಾ ವಿ ಚೆಕ್ಕೆಮನೆ says:

  ನಿಜ.ಮನಸಿನ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮುಖ್ಯ.

 2. ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ says:

  ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇಪ್ಪ ಬಡವನೂ ಶ್ರೀಮಂತನೇ! ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಶ್ರೀಮಂತನೂ ಬಡವನೇ.
  ಒಳ್ಳೆ ಶುಭಾಷಿತ.

 3. ಬೊಳುಂಬು ಗೋಪಾಲ says:

  ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗೊ. ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವುದೆ ಇಪ್ಪದು.

 4. ಶೋಭನಂ ಭಾಷಿತಮ್

 5. ಬರದು ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದ್ದ ಎನಗೆ ನಿಂಗಳೆಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಉಮೇದು ಕೊಡ್ತು
  ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ಧನ್ಯವಾದ

 6. ಗಣಪಯ್ಯ says:

  ಧನ್ಯವಾದ . ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ತಿ ಳಿ ಸಿ ದ್ದ ರಿ.

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *