ನಿಂಗಳೂ ಜಾಣ ಅಪ್ಪಿರೋ?

ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲಲ್ಲಿ…

ನಮ್ಮ ಭರತಖಂಡದ ಉತ್ತರಭಾಗಲ್ಲಿ ಆವಂತಿ ಮತ್ತೆ ಕೌಶಾಂಬಿ ಹೇಳ್ತ ಹೆಸರಿನ ಎರಡು ನೆರೆಕರೆಯ ದೇಶಂಗೊ ಇತ್ತು. ಈ ಎರಡೂ ದೇಶಂಗೊ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿಲಿ, ಪರಸ್ಪರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಲಿ ಇತ್ತಿದ್ದವು.

ಹೀಂಗಾಗಿಪ್ಪಗ ಒಂದು ದಿನ…

ಆವಂತಿ ದೇಶದ ಒಂದು ರಾಜದೂತ ಕೌಶಾಂಬಿಗೆ ಬಂತು.

ಒಂದು ದೇಶದ ರಾಜದೂತಂಗೊ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತೇ ನೇರಂಪೋಕಿಂಗೆ ಹೋಪ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲೆ. ಏನಾರು ಕಾರ್ಯ ಇದ್ದರೇ ಹೋಕಷ್ಟೆ.

ಅಂಬಗ ಈ ರಾಜದೂತ ಎಂತಕೆ ಬಂದದು??

* * *

ಆವಂತಿ ದೇಶದ ರಾಜಂಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಯಿದು.

ಅವ° ಆ ದೇಶದ ಗುರುಕುಲಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತ್ತಾ ಇಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೊಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ತೊಲೆ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಪಾವಲಿಗಳ ಕೊಡುದು ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿತ್ತಿದ್ದ°. ಪಾವಲಿಗಳ ತೆಯಾರು ಮಾಡ್ತ ಕೆಲಸವ ಹತ್ತು ಜೆನ ಆಚಾರಿಗೊಕ್ಕೆ ಕಂತ್ರಾಟು ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತಿದ್ದ°. ಈ ಆಚಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಏವದೋ ಒಂದು ಆಚಾರಿ ತಾನು ಮಾಡ್ತ ಪಾವಲಿಲಿ ಒಂದು ಗುಲುಗುಂಜಿಯಷ್ಟು

ಚಿನ್ನ ಕಮ್ಮಿಮಾಡಿ ಕದಿತ್ತಾ ಇದ್ದು ಹೇಳಿ ರಾಜಂಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂತು.

ಕಳ್ಳ ಆಚಾರಿಯ ಹಿಡಿವಲೆ ಬೇಕಾಗಿ ರಾಜ° ಅವರ ಎಲ್ಲೋರನ್ನೂ ಬರುಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಚಾರಿ ಮಾಡಿದ ಪಾವಲಿಗಳ ತೂಗಿನೋಡ್ಲೆ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ°.

ರಾಜ° ಹೀಂಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಯಪ್ಪದುದೆ ಆಚಾರಿಗಳ ಹಾಂಕಾರ ಎಳಗಿತ್ತು!

ಅವು -“ಎಂಗೊ ಮಾಡಿದ ಪಾವಲಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯಪ್ರತ್ಯೇಕ ತೂಗಿನೋಡ್ಲೆ ಎಂಗೊ ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲೆಯೊ°. ನಿಂಗೊಗೆ ತಾಕತ್ತು, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಎಂಗೊ ಎಲ್ಲೊರು ಮಾಡಿದ ಪಾವಲಿಗಳ ಒಟ್ಟಿಂಗೇ ತಕ್ಕಡಿಗೆ ಹಾಕಿ; ಎಂಗಳ ಪೈಕಿ ಆರು ಮಾಡಿದ ಪಾವಲಿಲಿ ತೂಕ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪದು ಹೇಳುದರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ” ಹೇಳಿ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದವು!!

ರಾಜಂಗೆ ‘ಅಯ್ಯನ ಮಂಡೆ..’ ಹೇಳಿ ಆತು.  ಇದು ಸುಲಬಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿವ ಮಟ್ಟಿನದ್ದಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವಂಗೆ ಅಂದಾಜಿ ಆತು.

ಆಸ್ಥಾನಲ್ಲಿಪ್ಪ ಮಂತ್ರಿಯಕ್ಕಳ ಹತ್ತರೆ ರಾಜ° ಸಮಸ್ಯೆಯ ಹೇಳಿದ. ಅವೆಲ್ಲರೂ ಬೋಚಂಗಳ ಹಾಂಗೆ ತಲೆತಗ್ಗುಸಿ ಕೂದವು. ಊರಿಲ್ಲಿ ಆರಾರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ  ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುಗೋ ಹೇಳ್ತ ಆಶೆಲಿ ರಾಜ° ಡಂಗುರ ಸಾರುಸಿದ°.

ಊಹೂಂ… ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯಿದಿಲ್ಲೆ..

“ಶ್ಶೆಲ! ಈ ಆಚಾರಿಗಳ ದಿಸೆಂದಾಗಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಹೋಪ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತನ್ನೇ!” ಹೇಳಿ ಆವಂತಿಯ ರಾಜಂಗೆ ಬೇಜಾರಾತು. ಅಷ್ಟಪ್ಪಗ ಅವಂಗೆ ಕೌಶಾಂಬಿಯ ನೆಂಪಾತು..ಅಲ್ಯಾಣ ರಾಜ° ಇವನ ಒಳ್ಳೆಯ ಚೆಙಾದಿಯೂ  ಆದಕಾರಣ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡ್ಕಲೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುಗು ಹೇಳ್ತ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂತು. ಹಾಂಗೆ ದೂತನ ದೆನಿಗೇಳಿ  “ಕೌಶಾಂಬಿಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ  ಬುದ್ಧಿವಂತಂಗೊ ಆರಾದರೂ   ಇದ್ದವೋ ನೋಡಿ;  ಇದ್ದರೆ ಕರಕ್ಕೊಂಡೇ ಬಾ”  ಹೇಳಿ ಕೌಶಾಂಬಿಗೆ ಅಟ್ಟಿದ°.

* * *

ಆವಂತಿಯ ದೂತ  ಕೌಶಾಂಬಿಯ ರಾಜನತ್ರೆ ಬಂದು  ‘ಹೀಂಗೀಂಗೆ ಸಂಗತಿ’ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿವರುಸಿತ್ತು.

ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿ ಆದವಂಗೆ ಮಾಂತ್ರ ಎಡಿಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಕೌಶಾಂಬಿ ರಾಜಂಗೂ ಗೊಂತಾತು. ಹೇಂಗೇಂಗಿಪ್ಪವರನ್ನೋ ಮಣ್ಣ ಆವಂತಿಗೆ ಕಳುಗಿ ಪುಸ್ಕ ಅಪ್ಪದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಸಾಮರ್ತಿಕೆ ಇಪ್ಪವರನ್ನೇ ಹುಡ್ಕಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಗೆಕ್ಕು ಹೇಳಿ ರಾಜ° ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ°. ಹಾಂಗೆ ತನ್ನ ದೇಶದ ಕಡುಜಾಣನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲೆ ಬೇಕಾಗಿ ಒಳ್ಳೆತ ಉಷಾರಿ ಇಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾ ಜೆವ್ವನಿಗರ ಬರುಸಿ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಡುಗಿದ°.

ಒಂದು ತಕ್ಕಡಿಯನ್ನೂ 12 ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ನಾಣ್ಯಂಗಳನ್ನೂ ತರುಸಿದ. ಆ ನಾಣ್ಯಂಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ನಾಣ್ಯ ತೂಕಲ್ಲಿ ರಜಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದು! ತೂಕದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡದ್ದೆ; ಕೇವಲ ಮೂರು ಸರ್ತಿ ತಕ್ಕಡಿ ಉಪಯೋಗುಸಿ ತೂಕ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪ ಖೋಟಾ ನಾಣ್ಯ ಏವದು ಹೇಳಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೆಕ್ಕು.

ರಾಜ° ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುಸಿದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜೆವ್ವನಿಗರು ಎಲ್ಲೊರೂ- ಒಬ್ಬ° ಹೊರತು- ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಹಿದಿವಲೆ ಎಡಿಗಾಯಿದಿಲ್ಲೆ. ಆ ಜಾಣರ ಜಾಣ ಆಗಿಪ್ಪ ಜೆವ್ವನಿಗ ಮಾಂತ್ರ ಚಕಚಕನೆ ತೂಗಿ ಮೂರೇ ಮೂರು ಸರ್ತಿಲಿ ತೂಕ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪ ನಾಣ್ಯವ ಹುಡುಕಿ ಕೊಟ್ಟ°.

ರಾಜಂಗೆ ತುಂಬ ಕೊಶಿ ಆಗಿ ಆವಂತಿಯ ರಾಜದೂತನ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಈ ಜಾಣ ಜವ್ವನಿಗನ ಕಳುಸಿದ.

ನಮ್ಮ ಜಾಣ ಜೆವ್ವನಿಗ ಆವಂತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಹಳ ಎಳುಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪಾವಲಿಯ ತೂಕ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತ ಆಚಾರಿಯ ಹಿಡುದು ಕೊಟ್ಟ.

* * *

ಈಗ ನಿಂಗೊಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ.

1) ಹನ್ನೆರಡು ನಾಣ್ಯಂಗಳ ಪೈಕಿ ತೂಕ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪ ಒಂದು ನಾಣ್ಯವ ತೂಕದ ಕಲ್ಲು ಇಲ್ಲದ್ದೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ಸರ್ತಿ ತಕ್ಕಡಿಯ ಉಪಯೋಗುಸಿ ಕಂಡುಹಿಡುದ್ದು ಹೇಂಗೆ?

2) ಹತ್ತು ಆಚಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ ಗುಲುಗಂಜಿ ತೂಕದಷ್ಟು ಚಿನ್ನವ ಕದ್ದುಗೊಂಬ ಆಚಾರಿ ಆರು ಹೇಳಿ ಜಾಣ° ಪತ್ತೆಮಾಡಿದ್ದದು ಹೇಂಗೆ?

* * *

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೊಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಹುಡುಕಿ ನಿಂಗಳೂ ಜಾಣ ಅಪ್ಪಿರೋ?

ಜಾಣ

   

You may also like...

15 Responses

    • ಮಾನೀರ್ ಮಾಣಿ says:

      ಪವನಜ ಮಾವಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರೆಸೆ೦ಟೇಶನ್. ಅದ್ಭುತ ವಿಚಾರಗಳು. ನಿ೦ಗೋ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಎರಡೆನೆಯದ್ದು ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ;).. ನಾಲ್ಕನೇದು ಜಾಣಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಹಾ೦ಗೇ ಇದ್ದು. ಐದನೇಯದಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಆಯ್ದೆ. ತಲೆ ಕೆರೆದು ಉರಿ ಶುರುವಾತು. 🙁

      ಧನ್ಯವಾದ ಮಾವ ಹ೦ಚಿಕೊ೦ಡದ್ದಕ್ಕೆ. ಹೀ೦ಗಿಪ್ಪದು ಬತ್ತಾ ಇರಲಿ….

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *