Category: ಕಾಟಂಕೋಟಿ

ಸುಭಾಷಿತ – ೨೬ 3

ಸುಭಾಷಿತ – ೨೬

ಜೀರ್ಣಮನ್ನಂ ಪ್ರಶಂಸಂತಿ ಭಾರ್ಯಾಂ ಚ ಗತಯೌವನಾಮ್। ರಣಾತ್ಪ್ರತ್ಯಾಗತಂ ವೀರಂ ಶಸ್ಯಂ ಚ ಗೃಹಮಾಗತಮ್।   ಪದಚ್ಛೇದ: ಜೀರ್ಣಂ ಅನ್ನಂ ಪ್ರಶಂಸಂತಿ ಭಾರ್ಯಾಂ ಚ ಗತಯೌವನಾಮ್। ರಣಾತ್ ಪ್ರತ್ಯಾಗತಂ ವೀರಂ ಶಸ್ಯಂ ಚ ಗೃಹಮ್ ಆಗತಮ್।।   ಅನ್ವಯ / ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ: ಜೀರ್ಣಂ...

ಸುಭಾಷಿತ – ೨೫ 7

ಸುಭಾಷಿತ – ೨೫

ಇಹ ಚತ್ವಾರಿ ದಾನಾನಿ ಪ್ರೋಕ್ತಾನಿ ಮಹರ್ಷಿಭಿಃ। ವಿಚಾರ್ಯ ನಾನಾಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಶರ್ಮಣೇsತ್ರ ಪರತ್ರ ಚ।। ಭೀತೇಭ್ಯಶ್ಚಾಭಯಂ ದೇಯಂ ವ್ಯಾಧಿತೇಭ್ಯಸ್ತಥೌಷಧಮ್। ದೇಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೇ ವಿದ್ಯಾ ದೇಯಮನ್ನಂ ಜಿಘತ್ಸವೇ।।   ಪದಚ್ಛೇದ: ಇಹ ಚತ್ವಾರಿ ದಾನಾನಿ ಪ್ರೋಕ್ತಾನಿ ಮಹರ್ಷಿಭಿಃ। ವಿಚಾರ್ಯ ನಾನಾಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಶರ್ಮಣೇ ಅತ್ರ ಪರತ್ರ...

ಸುಭಾಷಿತ – ೨೪ 3

ಸುಭಾಷಿತ – ೨೪

  ಬಾಲ್ಯಾದೇವ ಚರೇದ್ಧರ್ಮಮನಿತ್ಯಂ ಖಲು ಜೀವಿತಮ್। ಫಲಾನಾಮಿವ ಪಕ್ವಾನಾಂ ಶಶ್ವತ್ಪತನತೋ ಭಯಮ್।।   ಪದವಿಭಾಗ: ಬಾಲ್ಯಾತ್ ಏವ ಚರೇತ್ ಧರ್ಮಮ್ ಅನಿತ್ಯಂ ಖಲು ಜೀವಿತಮ್। ಫಲಾನಾಮ್ ಇವ ಪಕ್ವಾನಾಮ್ ಶಶ್ವತ್ ಪತನತಃ ಭಯಮ್।।   ಅನ್ವಯ: ಬಾಲ್ಯಾತ್ ಏವ ಧರ್ಮಮ್ ಆಚರೇತ್।...

“ಆರ ಅಬ್ಬೆ ಸತ್ತರೂ ನೆಗೆಯ ಅಬ್ಬೆ, ಸತ್ತಿದಿಲ್ಲೇಡ”-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-87) 6

“ಆರ ಅಬ್ಬೆ ಸತ್ತರೂ ನೆಗೆಯ ಅಬ್ಬೆ, ಸತ್ತಿದಿಲ್ಲೇಡ”-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-87)

“ಆರ ಅಬ್ಬೆ ಸತ್ತರೂ ನೆಗೆಯ ಅಬ್ಬೆ ಸತ್ತಿದಿಲ್ಲೇಡ”-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-87) ಒಂದು ಸೂತಕದ ಮನೆ.ಅಲ್ಲಿಯ ಎಜಮಾನನ ಅಬ್ಬೆ ತೊಂಭತ್ತೊರುಷಾಣ ಅಜ್ಜಿ ತೀರಿಹೋಗಿ, ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೆರೆಕರೆವು,ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟೊವು ಸೇರಿದ್ದೊವು. ಅಜ್ಜಿಯ ಸಣ್ಣ ಮಗಳು ದೂರದ ಊರಿಂದ ಬರೆಕಷ್ಟೆ.  ಹೊಲೆಯರು  ಬಂದು  ಕಾಷ್ಠ  ಓಶೆಕ್ಕಷ್ಟೆ. ಈಗೀಗ...

“ಕಟ್ಟುವದು ಕಷ್ಟ, ಮೆಟ್ಟುವದು ಸುಲಭ”-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-86) 5

“ಕಟ್ಟುವದು ಕಷ್ಟ, ಮೆಟ್ಟುವದು ಸುಲಭ”-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-86)

  “ಕಟ್ಟುವದು ಕಷ್ಟ,ಮೆಟ್ಟುವದು ಸುಲಭ”-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-86) ಆನು ಸಣ್ಣದಿಪ್ಪಾಗ ಶಾಲಗೆ ರಜೆ ಸಿಕ್ಕೀರೆ ಆಚೀಚ ಮನೆವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಆಡುದು, ಅಜ್ಜನಮನಗೆ ಹೋಪದು, ಹಳ್ಳ-ಹೊಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸುದು, ಹೀಂಗೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕಗೊ ಇಕ್ಕು. ಈಗಣ ಹಾಂಗೆ ಟಿ.ವಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರು, ಮೊಬೈಲು ಎಲ್ಲಿದ್ದತ್ತು!. ಆಡುವಗ ಜಗಳ,...

ಸುಭಾಷಿತ -೨೩ 6

ಸುಭಾಷಿತ -೨೩

ವಯಮಿಹ ಪರಿತುಷ್ಟಾ ವಲ್ಕಲೈಸ್ತ್ವಂ ದುಕೂಲೈಃ। ಸಮ ಇಹ ಪರಿತೋಷೋ ನಿರ್ವಿಶೇಷೋ ವಿಶೇಷಃ।। ಸ ಹಿ ಭವತು ದರಿದ್ರೋ ಯಸ್ಯ ತೃಷ್ಣಾ ವಿಶಾಲಾ। ಮನಸಿ ಚ ಪರಿತುಷ್ಟೇ ಕೋsರ್ಥವಾನ್ ಕೋ ದರಿದ್ರಃ।। (ವೈರಾಗ್ಯ ಶತಕ)   ಅನ್ವಯ: ವಯಮ್ ಇಹ ವಲ್ಕಲೈಃ ಪರಿತುಷ್ಟಾಃ।...

“ಹೆಡ್ಡಂಗೆ ಒಂದೇ ದಿಕೆ, ಗಟ್ಟಿಗಂಗೆ ಮೂರು ದಿಕೆ”-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-85) 13

“ಹೆಡ್ಡಂಗೆ ಒಂದೇ ದಿಕೆ, ಗಟ್ಟಿಗಂಗೆ ಮೂರು ದಿಕೆ”-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-85)

  “ಹೆಡ್ಡಂಗೆ ಒಂದೇ ದಿಕೆ,ಗಟ್ಟಿಗಂಗೆ ಮೂರು ದಿಕೆ”-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-85) ಇದೆಂತದಪ್ಪ ಹೆಡ್ಡಂಗೆ ಒಂದೇ ದಿಕೆ!, ಗಟ್ಟಿಗಂಗೆ ಮೂರು ದಿಕೆ…….!.ಎನಗೂ ಕುತೂಹಲ ಆಯಿದು  ಆ ಒಂದುದಿನ! ಎನ್ನಪ್ಪನ ಮನೆಲಿ ಗೆದ್ದೆ ಬೇಸಾಯ ಇದ್ದತ್ತಿದ. ಹಾಂಗಿದ್ದ ಮತ್ತೆ; ಬತ್ತ ಬೇಶುದು, ಹರಗುದು, ಒಣಗುಸುದು,ಮೆರಿವದು, ಅಕ್ಕಿ...

“ಅಕ್ಕ ಬಂದರೂ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕದ್ದೆ ಅಶನ ಆಗ”-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-84) 9

“ಅಕ್ಕ ಬಂದರೂ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕದ್ದೆ ಅಶನ ಆಗ”-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-84)

-“ಅಕ್ಕᵒ  ಬಂದರೂ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕದ್ದೆ ಅಶನ ಆಗ”-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-84) ಮದಲಿಂಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಶನದ, ತಿಂಡಿಯ ಅಕ್ಕಿ, ಹಾಲು-ಮಜ್ಜಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಅತ್ಯೋರಕ್ಕಳ ಮೇಲ್ತನಿಕೆಲಿಪ್ಪದು(ಈಗಳೂ ಕೆಲವುದಿಕೆ ಇದ್ದು).ಹೀಂಗಿಪ್ಪಗ ಆದ ಪ್ರಸಂಗ ಇದು. ಸೊಸೆಃ-“ಇಂದು ಅಶನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿಎಷ್ಟು ಮಡಗೆಕ್ಕತ್ತೆ?” ಅತ್ತೆಃ-ನಿನ್ನೆಯಾಣಷ್ಟೇ...

ಸುಭಾಷಿತ – ೨೨ 1

ಸುಭಾಷಿತ – ೨೨

ವಿಪದಿ ಧೈರ್ಯಮಥಾಭ್ಯುದಯೇ ಕ್ಷಮಾ। ಸದಸಿ ವಾಕ್ಪಟುತಾ ಯುಧಿ ವಿಕ್ರಮಃ।। ಯಶಸಿ ಚಾಭಿರುಚಿರ್ವ್ಯಸನಂ ಶ್ರುತೌ। ಪ್ರಕೃತಿಸಿದ್ಧಮಿದಂ ಹಿ ಮಹಾತ್ಮನಾಮ್।।     ಪದವಿಭಾಗ: ವಿಪದಿ ಧೈರ್ಯಮ್ ಅಥ ಅಭ್ಯುದಯೇ ಕ್ಷಮಾ ಸದಸಿ ವಾಕ್ಪಟುತಾ ಯುಧಿ ವಿಕ್ರಮಃ। ಯಶಸಿ ಚ ಅಭಿರುಚಿಃ ವ್ಯಸನಂ ಶ್ರುತೌ...

“ಸಂಕ ದಾಂಟುವನ್ನಾರ ನಾರಾಯಣ,ಮತ್ತೆ ತೂರಾಯಣ”-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-83) 8

“ಸಂಕ ದಾಂಟುವನ್ನಾರ ನಾರಾಯಣ,ಮತ್ತೆ ತೂರಾಯಣ”-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-83)

  “ಸಂಕ ದಾಂಟುವನ್ನಾರ ನಾರಾಯಣ,ಮತ್ತೆ ತೂರಾಯಣ”-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-83) ಆಚಮನೆ ಅಚ್ಚುಮಕ್ಕ ಹೆರಿಗೆ ಸಂಕಟಲ್ಲಿ ಪೇಚಾಡಿಗೊಂಡಿಪ್ಪಗ ಅದರ ಗಂಡ ಎಲ್ಲಾ ದೈವ ದೇವರಕ್ಕೊಗೂ ಹರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನಂಬಿಯೊಂಡᵒ. ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆರಿಗೆಯಾಗಿ,ಹಿಳ್ಳೆ-ಬಾಳಂತಿ ಎರಡಪ್ಪಗ; ಹೇಳಿದ ಹರಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಮರದೋಗಿ  ಮೂಲೆ ಸೇರುಗಡ. ಈ ಸಂಗತಿಯ ಈಚಮನೆ...

“ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಗಟ್ಟ ಹತ್ತಿರೂ ಹೋಗ”-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-82) 2

“ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಗಟ್ಟ ಹತ್ತಿರೂ ಹೋಗ”-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-82)

–ಹುಟ್ಟುಗುಣ ಗಟ್ಟ ಹತ್ತಿರೂ ಹೋಗ-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-82) “ಅರುಣಕ್ಕ ಅಮೇರಿಕಂದ ನಿನ್ನೆ ಬಯಿಂದಾಡ. ಅದರ ಮಗ ಆಚಕರೆ ತೋಟಂದ ದೆನಿಗೇಳಿದಾಳಿ; ತೋಡಿಂಗೆ ವಸ್ತ್ರ ಒಗವಲೆ ಹೋದೋಳು ಆಚಕರಗೆ ಮೇಗೆ ಹತ್ತಿ ಮಾತಾಡಿಕ್ಕಿ ಬಂದೆ ಅತ್ತೆ. ಅದಿತಿಗೆ,ಸೊಸೆ ವಾರುಣಿಯ ಹೊಸ ಶುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. “ಅಪ್ಪೊ,...

“ಹೊತ್ತುತ್ತ ಕಿಚ್ಚಿಂಗೆ ತುಪ್ಪ ಎರದಾಂಗೆ”–(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-81) 2

“ಹೊತ್ತುತ್ತ ಕಿಚ್ಚಿಂಗೆ ತುಪ್ಪ ಎರದಾಂಗೆ”–(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-81)

  -ಹೊತ್ತುತ್ತ ಕಿಚ್ಚಿಂಗೆ ತುಪ್ಪ ಎರದಾಂಗೆ-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-81) ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಹರಿ ಹಾಂಗೂ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹರ್ಷ, ಎರಡು  ಮಾಣಿಯಂಗೊ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದ್ರು ಸರೀ ಉರುಡಪ್ಪತ್ತ ಕಾದಿಯೊಂಡೊವು.ಹರಿಯ ಮೋರಗೆ ಹರುಂಕಿ, ಗಾಯ ಮಾಡಿದ ಹರ್ಷ. ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದು ಬಿಡುಸಿ ದೊಡ್ಡವನ ಎಳದು...

ಸುಭಾಷಿತ ೨೧ 1

ಸುಭಾಷಿತ ೨೧

ಸುಜನೋ ನ ಯಾತಿ ವೈರಂ ಪರಹಿತಬುದ್ಧಿರ್ವಿನಾಶಕಾಲೇsಪಿ। ಛೇದೇsಪಿ ಚಂದನತರುಃ ಸುರಭಯತಿ ಮುಖಂ ಕುಠಾಸ್ಯ ।।   ಪರಹಿತವನ್ನೇ ಬಯಸುವ ಸಜ್ಜನರು ತಾವೇ ವಿನಾಶ ಆದರೂ ವೈರವ ಬಯಸುತ್ತವಿಲ್ಲೆ. ಕೊಡಲಿ ಗಂಧದ ಮರವನ್ನೇ ಕಡುದರೂ ಆ ಮರ ಕೊಡಲಿಗೆ ಪರಿಮಳ ಕೊಡ್ತೇ ಹೊರತು...

ಸುಭಾಷಿತ ೨೦ 0

ಸುಭಾಷಿತ ೨೦

    ಸಂಪದಃ ಸ್ವಪ್ನಸ೦ಕಾಶಾಃ ಯೌವನ೦ ಕುಸುಮೋಪಮಮ್। ವಿದ್ಯುಚ್ಚ೦ಚಲಮಾಯುಷ್ಯ೦ ತಸ್ಮಾತ್ ಜಾಗ್ರತ ಜಾಗ್ರತ।।   ಸ೦ಪತ್ತುಗೊ ಕನಸಿನ ಹಾಂಗೆ. ಈಗ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆವ್ತು.   ಯೌವನವೋ ಹೂವಿನ ಹಾಂಗೆ. ಅರಳಿಪ್ಪಗ ಚಂದ. ಒಂದರಿ ಬಾಡಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗುತ್ತು.  ...

2017 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೊಡಗಿನಗೌರಮ್ಮ ಕತಾಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ   ಕತಾಆಹ್ವಾನ 1

2017 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೊಡಗಿನಗೌರಮ್ಮ ಕತಾಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕತಾಆಹ್ವಾನ

–2017 ನೇ ಸಾಲಿನ  ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮ ಕಥಾಸ್ಪರ್ಧಗೆ  ಕಥಾಹ್ವಾನ— ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮ ದತ್ತಿನಿಧಿ ಹಾಂಗೂ  ಹವ್ಯಕ ಮಹಾಮಂಡಲ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಸಹಯೋಗಲ್ಲಿ  ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಹಾಂಗೆ ಈ ವರ್ಷವು  ಒಂದು ಕತಾಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿದು.  ಅದರ ನಿಯಮಾವಳಿಗೊಃ—ಅಖಿಲಭಾರತ ಮಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಹವ್ಯಕ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕೊ, ಹವ್ಯಕ...