ಇದು ಒಂದು ‘ಅಜ್ಜಿ ಕಥೆ’; ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ‘ಅಜ್ಜಿಯ’ ಕಥೆ..

August 25, 2011 ರ 10:31 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 16 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಮದಲಿಂಗೆ, ಒಂದಾನೊಂದು ಊರಿಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪರ್ವತಾ ಶಿಖರ ಪ್ರದೇಶ ಸಮೀಪ ಚಿತ್ರಪುರ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಊರು ಇತ್ತಡಾ. ಆ ಶಿಖರಲ್ಲಿ ಘಂಟಾಕರ್ಣ ಹೇಳುವ ರಾಕ್ಷಸ ಇದ್ದು ಹೇಳಿ ಜನ ಪ್ರತೀತಿ. ಹೀಂಗಿಪ್ಪಗ ಒಂದಿನ ಕೆಲವು ಕಾಡು ಕಳ್ಳಂಗೊ ಊರಿಂಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಆ ಊರಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಘಂಟೆಯ ಕದ್ದೊಂಡು ಹೋದವಡ ಆ ಗುಡ್ಡೆ ಹೊಡೇಂಗೆ.

ಅಲ್ಲಿ ರಜಾ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಆಯಾಸ ಅಪ್ಪಗ, ಒಂದಿಕ್ಕೆ ಕೂದು ಆಯಾಸ ಪರಿಹರಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ಎದ್ದಿಕ್ಕಿ ಅವರ ತಾಣದತ್ತ ಹೋದವಡ. (ಇದು ಆರಿಂಗೆ ಕಂಡದು ಇತ್ಯಾದಿ ಲಾಜಿಕ್ ಎನ್ನತ್ರ ಕೇಳ್ಳಾಗ).
ಹೋಪ ಗಡಿಬಿಡಿಲಿ, ಆ ಘಂಟೆಯ ಅಲ್ಲೇ ಮರದಿಕ್ಕಿ ಹೋದವಡಾ!. ಆ ಘಂಟೆ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಮಂಗಂಗಳ ಕಣ್ಣಿಂಗೆ ಬಿದ್ದತ್ತು.
ಇದು ಎಂತರಪ್ಪಾ ಹೇಳಿ ಕೈಲಿ ನೆಗ್ಗಿ ನೋಡಿದವು , ಅತ್ತಿತ್ತೆ ಆಡಿಸಿದವು . ಮಣಿ ಹೆಟ್ಟಿ ಘಂಟೆ ಶಬ್ದ ಆತು. ಕೊಶೀ ಆತು ಮಂಗಂಗೊಕ್ಕೆ. ಎತ್ತಿಯೊಂಡು ಓಡಿದವಡ ಕುಶಾಲು ಮಾಡ್ಳೆ ಆತು ಹೇಳಿ.
ಈ ಘಂಟೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಂಗಂಗೋ ಅಂಬಗಂಬಗ ಆಟ ಆಡಿಯೊಂಡು ಕುಶಾಲು ಮಾಡಿಯೊಂಡು ಆ ಘಂಟೆಯ ಮೋಜು ಮಾಡಿಯೊಂಡಿತ್ತವಡಾ.

ಈ ಘಂಟೆಯ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಆ ಊರ ಜನಂಗೊ ಹೆದರಿದವಡ. ಜನವಾಸ ಇಲ್ಲದ ಆ ಕಾಡಿಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಇದ್ದತ್ತು. ಅದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿರೆ ಹಿಡುದು ತಿಂತು.
ಅದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲಾಸ ಅಪ್ಪಲೆ ಮಣಿ ಆಡುಸುತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ ಕತೆ ಜೋರು ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಮನುಷ್ಯರು ಆ ಕಾಡಿಂಗೆ ಹೋಪಲೆ ಹೆದರಿದವು.
ಕೆಲವು ಜೆನ ಜೀವ ಭಯಂದ ಆ ಊರು ಬಿಟ್ಟಿಕ್ಕಿ ಹೋಪಲೆ ಸುರುಮಾಡಿದವಡ. ಆ ಊರಿನ ರಾಜಂಗೆ ತಲೆ ಬೆಷಿ ಸುರುವಾತು.

ಈ ರಾಕ್ಷಸ ಭಯಂದ ಹೇಂಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಅಪ್ಪೋದು ಹೇಳಿ. ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಹತ್ತರೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆರು ಆ ಘಂಟಾಕರ್ಣ ರಾಕ್ಷಸನ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತನೋ ಅವಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ ಸುವರ್ಣ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿ.
ಜೀವ ಭಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಡಿಂಗೆ ಹೋಪಲೆ ಆರಿಂಗೂ ಬೆಟ್ರಿ ಇಲ್ಲೆ. ಹೀಂಗೆ ಇಪ್ಪಗ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಆ ಕಾಡಿಂಗೆ ಗುಟ್ಟಿಲ್ಲಿ ಹೋತಡ.
ಕಾಡಿಲ್ಲಿ ಒಂದಿಕ್ಕೆ ತಳೀಯದ್ದೆ ನಿಂದೊಂಡು ಎಂತ ನಡೆತ್ತಾ ಇದ್ದು ಹೇಳಿ ನೋಡಿಯೊಂಡಿತ್ತು.
ರಜಾ ಹೊತ್ತಪ್ಪಗ ಆ ಮಂಗಂಗೊ ಆ ಘಂಟೆಯ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡಿಗೊಂಡು ಮಣಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ಳೆ ಸುರುಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಡತ್ತು ಈ ಅಜ್ಜಿಗೆ.

ಹತ್ರೆ ಇಪ್ಪ ಮರಂದ ರಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳ ಕೊಯ್ದು ಅಜ್ಜಿ ಉಪಾಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಂಗಗಳ ನಾಜೂಕಾಗಿ ಮಂಕಡಿಸಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮಂಗಂಗಳ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು , ಅವರ ಕೈಂದ ಘಂಟೆಯ ವಸೂಲು ಮಾಡಿಗೊಂಡು ಊರಿಂಗೆ ಬಂದು ರಾಜನತ್ರೆ ಘಂಟೆಯ ಕೊಟ್ಟಿಕ್ಕಿ , ಘಂಟಾಕರ್ಣ ರಾಕ್ಷಸನ ಆನು ಕೊಂದು ಮಣಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಇದಾ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿತ್ತಡಾ.
ರಾಜಂಗೂ ಖುಶೀ ಆತು. ಅಜ್ಜಿ ಕೈಲಿ ಲಕ್ಷ ಸುವರ್ಣ ಇನಾಮು ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾಡಿಂದ ಘಂಟೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲೇಡಾ.
ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಜನಂಗಳೂ ವಾಪಾಸು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿಗೊಂಡವಡಾ.

ಹೇಂಗೇ ನಮ್ಮಜ್ಜಿ ಕತೆ?!

~*~*~*~

ಒಪ್ಪ : ಉಪಾಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಂಗಳ ಪಾರು ಮಾಡ್ಳೆ ಆವುತ್ತು.

ಓ.! ಹೇಳಿದಾಂಗೆ, ಈ ಕತೆ ಅಂತರ್ಜಾಲಂದ ಕದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬರದದ್ದು ಆತೋ, ಸ್ವಂತ ಬರದದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಹಾಂಗಾಗಿ ಎನಗೆ ಪ್ರೈಸು ಬೇಡ.
ನಿಂಗೊಗೆ ಕತೆ ಲಾಯಕ ಆಯ್ದು ಹೇಳಿ ತೋರಿರೆ ಲಾಯಕ ಆಯ್ದು ಹೇಳಿಕ್ಕಿ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಿನ್ನಜ್ಜಿ ಕತೆ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಿಕ್ಕಿ. ಏ!?

ಇದು ಒಂದು 'ಅಜ್ಜಿ ಕಥೆ'; ಅಲ್ಲ, ಒಂದು 'ಅಜ್ಜಿಯ' ಕಥೆ.., 5.0 out of 10 based on 5 ratings
ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , , , , , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 16 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°
  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ

  ಓದಿ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ಧನ್ಯವಾದ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಬೊಳುಂಬು ಕೃಷ್ಣಭಾವ°
  ಬೊಳುಂಬು ಕೃಷ್ಣಭಾವ°

  ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಯುಕ್ತಿಯೇ ಮೇಲು ಹೇಳ್ತದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬತ್ತು. ಕತೆ ‘ಹೇಳಿದ್ದು’ ಲಾಯಕಾಯಿದು.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿವಿಜಯತ್ತೆವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುಶ್ರೀಅಕ್ಕ°ದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವಸಂಪಾದಕ°ಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°ಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿಅಕ್ಷರ°ಡೈಮಂಡು ಭಾವನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸರಗೋಡುಬೋಸ ಬಾವಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕಡಾಮಹೇಶಣ್ಣಸುಭಗಚುಬ್ಬಣ್ಣವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮರಾಜಣ್ಣ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ