ಗ್ರಹ – ಉಪಗ್ರಹ – 7 : ರಾಡಾರ್

ದೂರ ಸಂವೇದನೆ ಹೇಳಿರೆ ಎಂತದು? ಅದರಂದ ಎಂತ ಉಪಯೋಗ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಂಗೆ? – ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡೆಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಉಮೇದು ಇಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು ಶರಾವತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಓಹೋ, ‘ಆಂ ಆದ್ಮೀ’ ಗೊಕ್ಕೆ ಎಂತ ಉಪಯೋಗ ಹೇಳಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲದಾ?  ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಇದ್ದು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಪ ಈಗ –

ದೂರ ಸಂವೇದನೆ ಉಪಗ್ರಹಲ್ಲಿ (Remote Sensing Satellite) ಅಳವಡಿಸಿದ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಹೆಸರು. ಇದು ಎರಡು ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿರ್ತು. ಕೆಲವು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ (Active) ಆಗಿದ್ದರೆ ಕೆಲವು ಜಡವಾಗಿಪ್ಪವು (Passive or inactive).

ಈ ವಿಶ್ವಲ್ಲಿ ಯಾವದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಒಂದೋ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರ್ತು (ಸೂರ್ಯ, ನಕ್ಷತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ) ಅಥವಾ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಕಿರಣಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತು (ಗ್ರಹ, ಉಪಗ್ರಹ ಇತ್ಯಾದಿಗ). ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಂಗೆ ಕಾಣುವ ಬೆಳಕಿನ ಭಾಗದೊಟ್ಟಿಂಗೇ ಕಾಣದ್ದ ಭಾಗವೂ ಸೇರಿ ಇಪ್ಪ ಒಟ್ಟೂ ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ವಿಕರಣ (Electro Magnetic Radiation – EMR) ಹೇಳಿ ಹೆಸರು.  ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸೆನ್ಸರ್ ಗ ತಾವೇ ‘ಬೆಳಕು’ (EMR) ಚೆಲ್ಲಿ ಅದು ವಸ್ತುವಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಫಲನ ಆದ್ದದರ ಅಳತೆ ಮಾಡೊದು. ಅದೇ ಜಡ ಸೆನ್ಸರ್ ಗ ವಸ್ತು ತನ್ನಿಂತಾನೇ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದ ಕಿರಣವ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತವು.

ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳ ದೂರ ಸಂವೇದನೆ ಮಾಡೆಕ್ಕು ಹೇಳ್ತದರ ಹೊಂದಿಗೊಂಡು active ಅಥವಾ passive ಸೆನ್ಸರ್ ಅಳವಡಿಸುತ್ತವು. ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ EMR-ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಭಾಗವ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಕಾರಣ passive ಸೆನ್ಸರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತವು. ಹೀಂಗೆ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪುನ: ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುತ್ತು ಉಪಗ್ರಹ.

ಭೂಮಿಯ ಒಳ ಇಪ್ಪ ಖನಿಜ ರಾಶಿ, ಇನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ (ರಾಮ ಸೇತು, ಮಥುರಾ, ಗುಪ್ತ ಗಾಮಿನಿಯಾದ  ಸರಸ್ವತೀ ನದಿ) ಇವುಗಳ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ  ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿ, ನೆರೆ, ಬರಗಾಲದ ಹರವು ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ, ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಅಥವಾ ವೃದ್ಧಿಯ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ, ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತವು, ಇದು ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಂಗೆ ಇದ್ದಾ? ಹೀಂಗೆ ಒಂದೆರಡಲ್ಲ ದೂರ ಸಂವೇದನೆಯ ಉಪಯೋಗಂಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಗ್ರಹವ ಉಪಯೋಗಿಸದ್ದೆಯೂ ಆವ್ತು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಖರ್ಚು, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅದಲ್ಲಿ ನುಸುಳುವ ತಪ್ಪುಗ ಹೆಚ್ಚು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಲೆಕ್ಖ ಹಾಕಿದರೆ ಅಳತೆ ಮಾಡುಲೆ ಅಗತ್ಯ ಇಪ್ಪ ಜನಂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅವು ತೆಕ್ಕೊಂಬ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಸಣ್ಣ-ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪುಗ ಎಷ್ಟು? ಅದೇ ದೂರ ಸಂವೇದೀ ಉಪಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಮೂರು, ನಾಲ್ಕು ವಾರಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತವ cover ಮಾಡುಲಾವ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ, ನೆರೆಯ ಹಾನಿಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಂದಾಜಿ ಕೂಡಾ  ಸರಿಯಾಗಿ ಲೆಕ್ಖ ಹಾಕುಲಾವ್ತು.

ಈ ಉಪಗ್ರಹ, ರೋಕೆಟ್ ಗಳ ಚಲನವಲನದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (tracking) ಹೇಂಗೆ?

ರಾಡಾರ್ (radar – Radio Detection And Ranging) ಹೇಳ್ತ  ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತವು ಇದಕ್ಕೆ. ಯಾವ ಗುರಿ (target)ಯ ರಾಡಾರ್ ಮೂಲಕ track ಮಾಡುತ್ತು ಅದು ಇಪ್ಪ ಜಾಗೆ, ಅದರ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಚಲನೆಯ ವೇಗ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಳತೆ ಮಾಡುಲಾವ್ತು.

ಈ ರಾಡಾರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತವು –

1. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಪ, ಬಪ್ಪ, ವಿಮಾನಂಗಳ ಹಾರಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ರಾಡಾರ್ ಉಪಯೋಗ.

2. ಮಿಲಿಟರಿ ವಿಭಾಗಲ್ಲಿ ವೈರಿ ಪಡೆಯ ಸೈನ್ಯ, ವಿಮಾನ, ಹಡಗುಗಳ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುದು, ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಂಗಳ ತೆಕ್ಕೊಂಬದು.

3. ಗಡಿ ಭಾಗಲ್ಲಿ ಒಳ ನುಸುಳುವ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಪತ್ತೆ – ನೂರು, ಇನ್ನೂರು ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಕರಾವಳಿಯ ಇಂಚು ಇಂಚನ್ನೂ ಬಿಡದ್ದೆ ಸದಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿಪ್ಪ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಾಡರ್ ಮೂಲಕ ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ನೋಡಿಗೊಂಬಲೆಡಿತ್ತು.

4. ಉಷ್ಣತೆ, ಒತ್ತಡ, ವೇಗವನ್ನೂ ರಾಡಾರ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿವಲಾವ್ತು. ಇದು ದೂರ ಸಂವೇದನೆಗೂ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ.

5. ಹವಾಮಾನದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸುವ ರಾಡಾರ್ ಗ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ, ಗಾಳಿಲಿಪ್ಪ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಮೋಡಂಗಳ ಚಲನೆ, ಅದಲ್ಲಿಪ್ಪ ಐಸ್ ಕಣಂಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ – ಇವೆಲ್ಲದರ ಒಟ್ಟು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಂದ ಮುಂದೆ ಬಪ್ಪ ಚಂಡ ಮಾರುತ, ಮುಸಲ ಧಾರೆ ಮಳೆ, ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೊಡುವ ಕಾರಣ ಇದು ರೈತರಿಂಗೆ, ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಂಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿರ್ತು.

ಇಲ್ಲಿ ಡಾಪ್ಲರ್ ಪರಿಣಾಮ (Doppler effect) ಹೇಳ್ತ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತತ್ವ ಉಪಯೋಗ ಆವ್ತು. ಅದೆಂತದು ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ನೋಡುವ.

 

ಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿ

   

You may also like...

13 Responses

  1. ರಘು ಮುಳಿಯ says:

    ಧನ್ಯವಾದ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ.
    ಪ್ರಶ್ನೆಗೊ.
    ೧.ಈ ಉಪಗ್ರಹ೦ಗಳಲ್ಲಿಪ್ಪ ಉಪಕರಣ೦ಗೊ ಕೆಲಸ ಮಾಡೆಕ್ಕಾರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕನ್ನೆ? ಇದು ಎಲ್ಲಿ೦ದ ಸಿಕ್ಕುತ್ತು? ಉಪಗ್ರಹದ ಆಯುಸ್ಸು ಮುಗಿವದು ಹೇಳಿರೆ ಹೇ೦ಗೆ?
    ೨. ರಾಡಾರ್ ತ೦ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕದ ಹಾ೦ಗಿಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ದೇಶ೦ಗೊ ಇತರ ದೇಶ೦ಗಳಲ್ಲಿ ನೆಡೆತ್ತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಒಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತವು ಅಲ್ಲದೋ?

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *