ಮುಕ್ತಕಂಗೊ – ೨

May 1, 2014 ರ 10:30 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 7 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಮುಕ್ತಕಂಗೊ – (ಬರದೋರು : ಅರ್ತಿಕಜೆ ಮಾವ°)

ಗೆಡ್ಡ ಬೆಳೆಶೆಡ ಗುಡ್ಡೆ ಹತ್ತೆಡ

ಅಡ್ಡಿಮಾಡೆಡ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಈ ಲೋಕಲ್ಲಿ

ಗುಡ್ಡಗೆ ಗುಡ್ಡೆ ಅಡ್ಡ ಇಕ್ಕು ಮುದ್ದುತಮ್ಮ ||

 

ಸಂಪತ್ತು ಬಪ್ಪಗ ಹಿಗ್ಗೆಡ ವಿಪತ್ತು ಬಪ್ಪಗ ಕುಗ್ಗೆಡ

ತಾಳ್ಮೆ ಧೈರ್ಯ ಸೌಜನ್ಯ ಇರೆಕ್ಕು ಮನುಷ್ಯಂಗೆ

ಹಾಂಕಾರ ಬಪ್ಪಲಾಗ ಎಂದಿಂಗು ಮುದ್ದುತಮ್ಮ ||

 

ಬೇರೆಯೋರ ಬೈಯೆಡ ನೆರೆಕರೆಯ ದೂರೆಡ

ತನ್ನ ತಾನೇ ಹೊಗಳಿಯೊಂಬಲಾಗ ಮನುಷ್ಯಂಗೆ

ಅಲ್ಪತನ ಇಪ್ಪಲಾಗ ಮುದ್ದುತಮ್ಮ ||

 

ಆಸಗೆ ಮಿತಿಬೇಕು ಕೂಸಿಂಗೆ ಸದ್ಗುಣ ಬೇಕು

ಓಡುವ ಕುದುರಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಬೇಕು ಬದುಕಿಲ್ಲಿ

ಬಂದದರ ಅನುಭವುಶಲೇ ಬೇಕು ಮುದ್ದುತಮ್ಮ ||

 

ಜೀವನಲ್ಲಿ ಬಪ್ಪದು ತಪ್ಪ ಅದು ಬಂದೇ ಬಕ್ಕು

ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನ ಒಪ್ಪಿಗೊಂಡು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದವಂಗೆ

ಮುಂದಂಗೆ ಸುಖ ಇಕ್ಕು ಮುದ್ದುತಮ್ಮ ||

 

ಹೆಣ್ಣು ಚೆಂದ ಇರೆಕ್ಕು ಹಣ್ಣು ಸೀವಿರೆಕ್ಕು

ಕಣ್ಣು ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇರೆಕ್ಕು ಫಕ್ಕ ಎಲ್ಲದರ ನೋಡ್ಳೆ

ಮಣ್ಣು ಫಲವತ್ತಾಗಿರೆಕ್ಕು ಕೃಷಿಗೆ ಮುದ್ದುತಮ್ಮ ||

 

ಆಜಾತಿ ಈಜಾತಿ ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಕೀಳ್ಜಾತಿ

ಹೇಳ್ತ ಜಾತಿ ಬೇಧವು ಬೇಡ ಇಪ್ಪದು ಒಂದೇ ಜಾತಿ

ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ಮುದ್ದುತಮ್ಮ ||

 

ಹೆರಜಾತಿ ಒಳಜಾತಿ ಹೇಳುವ ತಾರತಮ್ಯವು ಬೇಡ

ಎಲ್ಲೋರದ್ದೊಂದೇ ಜಾತಿ ಅದು ಮನುಷ್ಯಜಾತಿ

ಹೇಳುವ ಸಮಭಾವ ಬೇಕು ಮುದ್ದುತಮ್ಮ ||

 

ಹಾಡಲೆ ಕಂಠಸರಿ ಇರೆಕ್ಕು ನೋಡಲೆ ಕಣ್ಣು ಸರಿ ಇರೆಕ್ಕು

ಓಡಲೆ ಕಾಲುಸರಿ ಇರೆಕ್ಕು ಕೇಳುಲೆ ಕೆಮಿಸರಿ ಇರೆಕ್ಕು

ಗೆಯ್ಯಲೆ ದೇಹ ಗಟ್ಟಿ ಇರೆಕ್ಕು ಮುದ್ದುತಮ್ಮ ||

 

ಬಕಾಸುರನ ಹಾಂಗೆ ತಿನ್ನೆಡ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಹಾಂಗೆ ಒರಗೆಡ

ಎಕ್ಕದ್ದ ಹಣ್ಣಿಂಗೆ ಕೈನೆಗ್ಗೆಡ ಈ ಲೋಕಲ್ಲಿ ನಾವು

ಸಿಕ್ಕಿದಷ್ಟಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಡೆಕ್ಕು ಮುದ್ದುತಮ್ಮ ||

 

ಹೆಣ್ಣಿನಾಶೆಯು ಬೇಡ ಮಣ್ಣಿನಾಶೆಯು ಬೇಡ

ಕಂಡದೆಲ್ಲ ಬೇಕೆನಗೆ ಹೇಳುವ ಕುಂಡಿಬಟ್ಟಂಗೆ

ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಲ ಮುದ್ದುತಮ್ಮ ||

 

ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಶತಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೆಕ್ಕು

ಎಲ್ಲ ಬಾಗಿಲನ್ನೂ ತಟ್ಟೆಕ್ಕು ಒಂದಾದರೂ ತೆಗೆಯದ್ದಿರ

ಸಿಕ್ಕಿದವಕಾಶ ಕಳಕ್ಕೊಳೆಡ ಮುದ್ದುತಮ್ಮ ||

 

ಹೊಟ್ಟಗೆ ಹಿಟ್ಟಿಲ್ಲೆ ಜೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂಗು

ಪೈಸಕ್ಕೆ ಠಿಕಾಣಿ ಇಲ್ಲೆ ರಾಜದರ್ಬಾರು ಮಾಡಿರೆ

ಸೌಖ್ಯಲ್ಲಿ ಬದ್ಕಲೆಡಿಗೊ ಮುದ್ದುತಮ್ಮ ||

 

ಗತಿಶುದ್ಧ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲ ಸಂಗತಿ ಶುದ್ಧ ಇರೆಕು

ಗತಿಶುದ್ಧ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲ ಗ್ರಹಗತಿ ಶುದ್ಧ ಇರೆಕು

ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ಏವಾಗಳೂ ಮತಿ ಶುದ್ಧ ಇರೆಕು ಮುದ್ದುತಮ್ಮ ||

 

ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಪೈಸೆಬಲ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಜನಬಲ

ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನಬಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಮಾತಿನ ಬಲ

ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮನೋಬಲವೇ ಮುಖ್ಯ ಮುದ್ದುತಮ್ಮ ||

 

ಅತ್ತೆಸೊಸಗಳ ಲಡಾಯಿ ಇಲ್ಲದ್ದ ಮನೆ ಇಲ್ಲೆ

ಒಂದು ರಚ್ಚೆಂದ ಬಿಡ ಇನ್ನೊಂದು ಗೂಂಜಿಂದ ಬಿಡ

ಇವರೆಡೆಲಿ ಒಳುದವಕ್ಕೆ ಸುಖ ಇಲ್ಲೆ ಮುದ್ದುತಮ್ಮ ||

 

ಆನು ಹೇಳುವ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬೇಕು ದುರಭಿಮಾನ ಬೇಡ

ಆರೊಬ್ಬರಿಂದಲೂ ನಡವದಲ್ಲ ಈ ಲೋಕ ಆ ದೇವರ

ದಯೆ ಇಲ್ಲದ್ದೆ ಹುಲ್ಲುದೆ ಹಂದ ಮುದ್ದುತಮ್ಮ ||

 

ಬೆಶಿಲಿಪ್ಪಗಳೇ ಅಡಕ್ಕೆ ಒಣಗುಸೆಕು ನೀರು ಬಪ್ಪಗಳೇ ಮಿಂದೊಳೆಕು

ಕೈಕಾಲು ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪಗಳೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೈದು ಸಾಧುಸೆಕು

ಗಾಳಿ ಬಂದಾಂಗೆ ಕೊಡೆ ಹಿಡಿಯೆಕ್ಕು ಮುದ್ದುತಮ್ಮ ||

 

ಊಟಕ್ಕೆ ಮದಾಲು ಹೋಯೆಕ್ಕು ಮೀವಲೆ ಅಖೇರಿಗೆ ಹೋಯೆಕ್ಕು

ಔತಣ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೊಳ್ಳೆದು ನಾವು

ಹತ್ತು ಜೆನ ಹೇಳಿದ್ದರ ನಂಬೆಕ್ಕು ಮುದ್ದುತಮ್ಮ ||

 

ಮೂಕಂಗೆ ಮಾತನಾಡಲೆಡಿಗೊ ಕುರುಡಂಗೆ ನೋಡಲೆಡಿಗೊ

ಬಾಯಿದ್ದೂ ಮೂಕ ಆದರೆ ಕಣ್ಣಿದ್ದೂ ಕುರುಡ ಆದರೆ ಎಂತಮಾಡುದು

ಒರಕ್ಕು ಬಂದವನ ಏಳ್ಸಲೆಡಿಗು ಹಾಂಗೆ ನಟುಸುವವನ ಏಳ್ಸಲೆಡಿಯ ಮುದ್ದುತಮ್ಮ ||

 

ಕುಂಟಂಗೆ ನಡವಲೆಡಿಯ ಕಿವುಡಂಗೆ ಕೇಳ್ಳೆಡಿಯ

ಕೈ ಇಲ್ಲದ್ದವಂಗೆ ಗೈಯಲೆಡಿಯ ಈ ಲೋಕಲ್ಲಿ

ಎಂದಾದರೂ ಎಲ್ಲಾವು ಸರಿ ಇಪ್ಪಲಿದ್ದೋ ಮುದ್ದುತಮ್ಮ ||

 

ನಡವಲ್ಲಿ ನಡೆಯೆಕ್ಕು ಓಡುವಲ್ಲಿ ಓಡೆಕ್ಕು

ಹಿಡಿವಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯೆಕ್ಕು ಬಿಡುವಲ್ಲಿ ಬಿಡೆಕ್ಕು

ದುಡಿವಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ದುಡಿಯೆಕ್ಕು ಮುದ್ದುತಮ್ಮ ||

 

ಈ ಲೋಕಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವು ಇಕ್ಕು ಕೆಟ್ಟವುದೆ ಇಕ್ಕು

ನೆಲಲ್ಲಿ ಏರುದೆ ಇಕ್ಕು ತಗ್ಗುದೆ ಇಕ್ಕು ಜೀವನಲ್ಲಿ ನಾವು

ಕಳ್ಳಂದಲೂ ಒಳ್ಳೆದರ ಕಲಿಯೆಕ್ಕು ಮುದ್ದುತಮ್ಮ ||

 

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಂಡಿಕ್ಕಿ ರಜ ಒರಗೆಕ್ಕು ಇರುಳು ಉಂಡಿಕ್ಕಿ ರಜ ನಡೆಯೆಕ್ಕು

ವಾರಕ್ಕೊಂದರಿ ಮೈಗೆ ಎಣ್ಣೆಕಿಟ್ಟಿ ಮೀಯೆಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ

ದಿನವೂ ಯೋಗ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವ ಮಾಡೆಕ್ಕು ಮುದ್ದುತಮ್ಮ ||

 

ಕಾಕೆಯ ಹಾಂಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಬೇಕು ಕೊಕ್ಕರೆ ಹಾಂಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬೇಕು

ನಾಯಿ ಹಾಂಗೆ ಒರಗೆಕ್ಕು ಫಕ್ಕನೆ ಏಳೆಕ್ಕು ಮನುಷ್ಯಂಗೆ

ಪ್ರಾಣಿಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದಲೂ ಕಲಿವದು ಎಷ್ಟೋ ಇದ್ದು ಮುದ್ದು ತಮ್ಮ ||

 

***

 

 

~~ **** ~~

 

ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 7 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಕೆ. ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಟ್ಟ

  ಹರೇ ರಾಮ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಮುಳಿಯ ಭಾವ
  ರಘುಮುಳಿಯ

  ಸದಾ ನೆನಪ್ಪಿಲಿ ಮಡಗೆಕ್ಕಾದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗೊ. ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ತಿಕಜೆ ಮಾವ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಗೋಪಾಲಣ್ಣ
  ಎಸ್.ಕೆ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ

  ನುಡಿಮುತ್ತುಗೊ ಲಾಯ್ಕ ಆಯಿದು

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಿ.ಪ್ರಸಾದ
  ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಿ.ಪ್ರಸಾದ್

  ನುಡಿ ಮುತ್ತುಗಳ ಮುಕ್ತಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಲಾಯಕ ಆಯಿದು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಬಲೇ ಸುಲಭ ಆತು

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. ಯಮ್.ಕೆ

  ಶ್ರೀ”ಕ೦ಠ” ಸೇರಿದ್ದರೆ, ರಸಪುರಿ ಒ೦ದರ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊ೦ದು ಸವಿದಾ೦ಗೆ ಆವುತಿತ್ತು.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 6. ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°
  ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°

  ನುಡಿ ಮುಕ್ತಕಂಗೊ ಒಂದೊಂದೂ ಮುತ್ತುಗಳೇ.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 7. ಬಾಲಣ್ಣ (ಬಾಲಮಧುರಕಾನನ)
  ಬಾಲಣ್ಣ (ಬಾಲಮಧುರಕಾನನ)

  ಅರ್ತಿಕಜೆ ಅಣ್ಣನ ಅನುಭವದ ನುಡಿಗೊ ಮುಕ್ತಕಂಗಳ ರೂಪಲ್ಲಿ ಬಂದದು ತುಂಬಾ ಲಾಯಕಾಯಿದು.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಪವನಜಮಾವಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕಡಾಮಹೇಶಣ್ಣಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°ಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°ಅಕ್ಷರ°ಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವಚುಬ್ಬಣ್ಣಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿvreddhiತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿಪುಟ್ಟಬಾವ°ನೆಗೆಗಾರ°ಶ್ಯಾಮಣ್ಣಡೈಮಂಡು ಭಾವವಿಜಯತ್ತೆಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆಗೋಪಾಲಣ್ಣಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕಪೆರ್ಲದಣ್ಣಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿವೇಣಿಯಕ್ಕ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ