ಬಾಳೆ ಕುರುಳೆ ನೆಟ್ಟು ನೋಡಿ

ತೆಂಗಿನ ಮರವ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತವು .
ತೆಂಗಿನ ಮರಂದ ಸಿಕ್ಕುವ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನ ಉಪಯುಕ್ತ ಹೇಳ್ವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ (ಬೊಂಡ , ಮಡಲು, ಕಾಯಿ , ಹಸಿ ಮಡಲು ಭೂತ ಕಟ್ಲೆ!, ಹೆಣ ಕೊಂಡೋಪಲೆ! ಸತ್ತ ಮರಂದ ಪಕ್ಕಾಸು ಮಾಡ್ಲೆ, ಚೆಂಡೆ ಕುತ್ತಿ, ಇತ್ಯಾದಿ)
ಎನಗನಿಸಿದ ಹಾಂಗೆ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ನಂತರ ಬಹು ಉಪಯೋಗಿ ಹೇಳಿ ಸಸ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬಾಳೆಯೇ..

ಬಾಳೆ ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ , ಬಹು ಉಷ್ಣ , ಮದ್ಯೋಷ್ಣ ಪ್ರದೇಶಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳವ ಸಸ್ಯ . ಒಂದರೆ ಹಾಂಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬಾಳೆ ಎಂತಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾವ್ತು ಹೇಳಿ .

ಬಾಳೆ ಎಲೆ ನಾಳ್ತು ಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣನ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದೊರಿನ್ಗೆ ಭೂರಿ ಭೋಜನಕ್ಕೆ , ಮದುವೆಯ ಸಮಸ್ತ ಕ್ರಿಯಾ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಅಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಗೆಲಿ ಹಾಲಿನ ಕವಂಗಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚುದರಿಂದ ಹಿಡುದು ಬೆಂದಿಗೆ ಕೊರವಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೋ ಬೇಕೇ ಬೇಕು!
ಅಜ್ಜನ ಅಥವಾ ಅಜ್ಜಿಯ ತಿಥಿಗೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಬಾಡ್ಸಿ ದೊನ್ನೆ ಮಾಡ್ಲೆ , ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟುಲೇ , ಮೂಡೆ ಮಾಡ್ಲೆ ಬಾಡ್ಸಿದ ಬಾಳೆ ಬೇಕನ್ನೇ?

ಬಾಳೆಕಾನದ ಬಾಳೆಗೊನೆ!

ಬಾಳೆ ಬಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂಗು ಕಟ್ಟುದರಿಂದ ಹಿಡುದು ಬಾಸಿಂಗ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ವರೆಗೆ, ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗುಂಟಕ್ಕೆ ಬಿಗಿವಲೆ, ಎಲೆ ಸೂಡಿ ಕಟ್ಲೆ , ಹುಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಲೆ, ಬಾಳೆ ಚಾಂಬಾರು (ಸೆಸಿಲೆ ಒಣಗಿದ ಎಲೆ) ಒಲೆ ಹೊತ್ತುಸುಲೆ, ಬಾಳೆ ದಂಡು ಹೋಮಕ್ಕೆ ಸುತ್ತ ಮಡುಗುಲೆ (ಸ್ಥನ್ಡಿಲಕ್ಕೆ ), ಪಿಂಡಿ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾರುಲೆ !,
ಬಾಳೆ ದಂಡಿನ ತಾಳಿಂಗೆ (ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ) ,ಕಡದು ಕುಡಿವಲೆ, ಹಾಂಗೆ ತಿಂಬಲೇ, ಬಾಳೆ ಕೂಂಬೆ ಬಜ್ಜಿಗೆ ,ಚಟ್ನಿಗೆ , ಬಾಳೆ ಕಾಯಿ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಮಾಡ್ಲೆ (ಪಲ್ಯದ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ) , ಚಾಯದ ಬಾಯಿಗೆ ಕಚ್ಚುಲೆ ಬೆಶಿ ಬೆಷಿ ಪೋಡಿ ಮಾಡ್ಲೆ , ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲೆ, ಅವಿಲಿಂಗೆ, ಮೇಲಾರಕ್ಕೆ , ಕೆಂಬುಡೆ ಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರಿಂಗೆ ಚೇರ್ಚೆಗೆ ಲಾಯ್ಕಾವ್ತು .

ಇನ್ನು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಗೆಣವತಿ ದೇವರ ನೈವೇದ್ಯಂದ ಹಿಡುದು , ಸಪಾದ ಭಕ್ಷ್ಯ , ಪಾಯಸಕ್ಕೆ, ಹಲ್ವಕ್ಕೆ, ಅಷ್ಟದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ , ಹೋಮದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಮೊದಲು ಚಾಮಿ ದೇವರಿಂಗೆ ಭಟ್ಟ ಮಾವ
“ಇದಂ ಪಕ್ವಂ ಮಾಯಾ ದೇವ ಸ್ಥಾಪಿತ: ಪುರತಸ್ತವ
ತೇನ ಮೇ ಸಫಲಾವಾಪ್ತಿರ್ ಭವೇತ್ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ |

ಹೇಳಿ ಸಮರ್ಪಿಸುಲೆ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲದ್ದೆ ಬಾಬೆಗೊಕ್ಕೆ ತಿನ್ಸುಲೆ ಅಮ್ಮಂದ್ರ ಅಮೂರ್ತ ಆಹಾರವೇ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು .

ಇನ್ನು ಬಾಳೆ ಕುರುಳೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಗೆ ಮಂಟಪ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡುದು ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುವ ವರೆಗೆ ಹಲವು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾವ್ತು ಹೇಳ್ತ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ಗೊಂತಿಪ್ಪದೆ .

ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಚಾಂಬಾರಿನ ಮೈಗೆ ಇಡೀ ಸುತ್ತಿಗೊಂಡು “ಸಿದ್ಧ ವೇಷ ” ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತವು. ನವರಾತ್ರಿಗೆ , ಛದ್ಮವೇಶ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ವೇಷವ ಮಾಡುಗಿದಾ.
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಒಳಪಂಗಡ ಇಪ್ಪ ಹಾಂಗೆ ಬಾಳೆಲಿ ಹಲವು ತಳಿಗೊ ಇದ್ದು.
ಕದಳಿ ಬಾಳೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಪ್ಪ ಏಕೈಕ ತಳಿ . ಇನ್ನು “ಮೈಸೂರು , ನೈ ಕದಳಿ , ಕರ್ಪೂರ ಕದಳಿ , ಪಚ್ಚೆ ಬಾಳೆ, ಆಮುಂಡ ಬಾಳೆ, ಬೂದಿ ಬಾಳೆ , ಗಾಳಿ ಬಾಳೆ, ಹೂ ಬಾಳೆ, ಚಂದ್ರ ಬಾಳೆ, ರಸ ಬಾಳೆ , ಚುಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ, ಎರಚ್ಚಿ (ಏಲಕ್ಕಿ ) ಬಾಳೆ, ಕೆಂಪ ಬಾಳೆ
( ಇನ್ನು ನಿಂಗೋಗೆ ಗೊಂತಿಪ್ಪದನ್ನು ಸೇರ್ಸಿಗೊಳ್ಳಿ ಆತೋ ?).. ಹಲವು ಬಗೆ ಇದ್ದು.

ಬಾಳೆ ಬೆಳವಲೂ ಸುಲಭ .
ತೋಟದ ಮಧ್ಯೆ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಾಗಿಯೂ , ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನ ಬೆಳೆ ಆಗಿಯೋ ಬೆಳವಲಾವ್ತು . ಮಿಶ್ರ ತಳಿ ಆದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕೆಕಾವ್ತಿಲ್ಲೆ .

ಇನ್ನು ಬಾಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯೋರು ಕವಿಗೊ ಕಾವ್ಯಮಯವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದವು.
ಕದಳಿಯೋಳು ಮದದಾನೆ ಹೊಕ್ಕಂದದಲಿ … ಸಾಮರ್ಥ್ಯವ ಪೌರುಷವ ವಿವರುಸುಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದವು .

ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕವಿಗೊ ಅವರವರ ಪ್ರಸಂಗಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಾಳೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದವು.
ಕಂಡು ಕದಳಿಯ ವೀರ ಹನುಮನು|
ಉಂಡು ತೇಗಿದ ಹಲವು ಬಗೆಗಳ ||
ಮುದಗೊಂಡು ನುಡಿದನು |
ಪಡೆವುದೇನ್ ನೆಲಗೊಂಡು ಮನದಿ ||

ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೋಯಿಷರು ಪಂಚಮಲ್ಲಿ ಶೆನಿ ಇಪ್ಪ ಮದುಮ್ಮಾಯಂಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಸಾವ ಯೋಗ ಇಪ್ಪ ಕಾರಣ ” ರಂಭಾ ವಿವಾಹ ” ಮಾಡೆಕ್ಕು ಹೇಳಿಯೂ , ಅಷ್ಟಮಲ್ಲಿ ಶೆನಿ ಇಪ್ಪ ಮದುಮ್ಮಾಳಿಂಗೆ ಗೆಂಡ ಸಾವ ಯೋಗ ಬಪ್ಪ ಕಾರಣ ” ರಂಭಾ ವಿವಾಹ ” ಮಾಡೆಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತವು .
ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲು ಒಂದು ಬಾಳೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಕಡುದು ಇಡ್ಕಿ “ಕೂಸಿನ ಯಾ ಮಾಣಿ ಒಟ್ಟಿ೦ಗೆ ” ಮಾಡುವೆ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದ್ದು.
ಕೊಡವ ಜಾತಿಯವರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಯೆಕ್ಕಾರೆ ಪೌರುಷ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಾಳೆ ದಂಡು ಕಡುದು ಇಡ್ಕುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದ್ದು .

ಹೀಂಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಪ್ಪ ಬಾಳೆಯ ನೆಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಸಮೃದ್ಧ ಫಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡವಲೆ ಮನೇಲಿ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ರಜ ಜಾಗೆ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಬಾಳೆ ಕುರುಳೆ ನೆಟ್ಟು ನೋಡಿ…!
ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿ

ವೇಣೂರಣ್ಣ

   

You may also like...

22 Responses

 1. ಅದ್ಕತ್ತಿಮಾರು ಮಾವ... says:

  ಕಲ್ಲು ಬಾಳೆ ಅಥವಾ ಕಾಡುಬಾಳೆ ಹೇಳಿ ಹೆಸರು.ಅದರ ದಂಡಿನ ಕಡದು ಕುಡುದರೆ kidny stone ಕರಗಿ ಹೋಉತ್ತು ಅದರ ಹಣ್ಣಿಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಹಾಂಗೆ ಗಟ್ತಿ ಇರುತ್ತು .ಇದು ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿಲಿ ಇಪ್ಪ ಸಸ್ಯ.

 2. ಅದ್ಕತ್ತಿಮಾರು ಮಾವ... says:

  ಕದಳೀ ಬಾಳೆ ಕಾಯಿ ಯ ಇಡೀ ಬೇಶಿ ಅದರ ಗುದ್ದಿ ಉಪ್ಪುಕರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಬಾರೀ ರುಚಿ ಆವುತ್ತು..ಅವಲಕ್ಕಿ ಉಪ್ಪುಕರಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆತು.

 3. subrahmanya says:

  ಆಹಾ ! ಉಪ್ಪುಕರಿ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಆಶೆ ಆವ್ತು ಮಾವ 😀

 4. ಲನಾ says:

  ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಣ್ಣ,
  ಎನಗೆ ಎನ್ನ ಪಂಜದ ಅಜ್ಜನ ಮನೆ ನೆಂಪಾತು, ಎನ್ನ ಮಾವಂದ್ರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಉಂಬ ಬಾಳೆಲೆ ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಟೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದವು..
  ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲಿಂಗೆ ಕಲ್ಲುಬಾಳೆ ನಿಜವಾಗಿದೆ ರಾಮಬಾಣ ಅಡ. ಲಾಯ್ಕ ಬರದ್ದಿ… ಬಾಳೆ ಸೆಸಿ weak ಆದರುದೆ ತುಂಬಾ strong… ಅಲ್ದಾ….

 5. shivakumar says:

  namaskara venuranna,
  baleya hchhina mahithige banana.org heluva balege bileku,
  kaluble,kadu bale bere bere,kallu bale parekallina sandili appadu,kadubale yengala thotalli iddu,yele kaye palyakke avuthu,baleya bagge sumaru mahithigo iddu,sandya nina lekana odi kushi pattathu

 6. Dinesh says:

  ಕರ್ಪೂರ ಬಾಳೆ ಹುಡುಕುತಿದ್ದೇನೆ , ಇದ್ದರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ dinubiotech@gmail.com

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *