ವಿಷುವಿನ ಶುಭಾಶಯಂಗ

ಎಲ್ಲರಿಂಗೂ ವಿಷುವಿನ ಶುಭಾಶಯಂಗ

Admin | ಗುರಿಕ್ಕಾರ°

   

You may also like...

3 Responses

  1. ಅಜ್ಜಕಾನ ರಾಮ says:

    ಎಲ್ಲರಿಂಗೂ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲೂ ಶುಭಾಶಯಂಗ.. ಹಾಂಗೆ ಕಣಿ ಕಳ್ಸಿ ಕೊಡಿ..

  2. ವಿಷು ಹೇದರೆ ನವಗೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲದೋ… ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ವಿಷು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಂಗೊ…

  3. Prashantha V K says:

    ಎಲ್ಲರಿಂಗೂ ವಿಷುವಿನ ಶುಭಾಶಯಂಗೊ….

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *