ಸಂಸ್ಕೃತ ರಸ ಧಾರಾವಾಹಿನೀ – ०२

ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಧಾರೆಯ ಆಸ್ವಾದಿಸುವದು ಹೇಂಗೆ?
>ಪಾಠ ಕೇಳುವಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಶಬ್ದವ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
>ಹೊಸ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಗೊಂತಾಗದ್ರೆ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ.
>ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಪ್ಪ ವಸ್ತುಗಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತಲ್ಲಿ ಎಂತ ಹೇಳುವದು ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ.
>ವಾಕ್ಯ ಮಾಡುವಗ ಶಬ್ದ ಸಿಕ್ಕದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಪ್ಪವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ.
>ಗೊಂತಿಪ್ಪ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹೊಸ ವಾಕ್ಯ ರಚಿಸಿ. ರಚಿಸಿದ ವಾಕ್ಯವ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ !
>ಭಾಷೆಯ ಆನಂದ ಮಾತಾಡುವದರಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪದು ಹೇಳುವದರ ಮರವಲಾಗ!
>ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡದ್ದೆ ಕೂದವರ ಉಪಾಯಲ್ಲಿ ಕರಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ; ಮಾತಾಡುಸಿ!!
“ संस्कृतरसधारावाहिनी ”

~ द्वितीयधारा ~

प्रथम-पाठस्य स्मरणम्

ज्ञाताः अंशाः

मम,  भवतः,  भवत्याः

नाम

किम् ?

सः – एषः –  कः ?

सा – एषा –  का ?

तत् – एतत् – किम् ?

अद्यतन पाठः

ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಣ – ಚಲಚ್ಚಿತ್ರ ಭಾಗ – १_२

(ಸಂಸ್ಕೃತಭಾರತೀ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಕೃಪೆ.)

अभ्यासः

अस्ति- नास्ति

ಕಿಮ್ ಅಸ್ತಿ?

ಕಿಮ್ ನಾಸ್ತಿ?

देवः अस्ति वा ?

संस्कृतं सरलम् अस्ति वा?

संस्कृतं कठिनम् अस्ति वा?

भयम् अस्ति वा ?

भवतः मनः अत्र अस्ति वा ?

मुळियभावः अत्र  नास्ति वा?


अत्र – तत्र – अन्यत्र – सर्वत्र – एकत्र

अत्र किं अस्ति? किं नास्ति ?

अत्र दोषारोपः नास्ति !

अत्र परस्पर-सहकारः अस्ति ! अत्र परस्पर-निन्दा नास्ति !

___

देवालयः अस्ति। तत्र किं किं अस्ति ?

विद्यालयः अस्ति । तत्र कः अस्ति?

कार्यालयः – ಕಾರ್ಯಾಲಯೇ ಕಿಂ ಅಸ್ತಿ ? लेखनी, उत्पीठिका, सञ्चिका (file), ..

गृहम् — भवतः गृहे किम् अस्ति?

पाकशाला – ಪಾಕಶಾಲಾಯಾಂ ಕಿಂ ಅಸ್ತಿ?

पात्रम्,  चुल्लिः(ಒಲೆ), धूमः, शीतकम् , शर्करा, खाद्यम् ….

सर्वत्र किम् अस्ति?

शब्दः–शब्दार्थः

कङ्कतम् इत्युक्ते किम् ? (कङ्कतम् ಹೇಳಿರೆ ಎಂತರ ?)

जवनिका इत्युक्ते किम् ?

युतकम् इत्युक्ते किम् ?

ಬೊಟ್ಟು  इत्युक्ते किम् ?

(ಬೊಟ್ಟು इत्यस्य संस्कृतशब्दः कः ?)

ಪರ್ಸು  इत्युक्ते किम् ?

—–

ಪೂರ್ವಪಾಠಃ ಅತ್ರ ಅಸ್ತಿ-

ಸಂಸ್ಕೃತರಸಧಾರಾವಾಹಿನೀ – 01

॥ अनभ्यासे कुतो विद्या ? ॥

ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣ

   

You may also like...

6 Responses

 1. इदानीम् द्वितीयधारा बहु सम्यक् अस्ति | सरलम् सुन्दरम् सुललितम् | भवतः पूर्व पीठिक सूचनानि च बहु समीचीनम् |

  सर्वे नित्यम् अभ्यासम् कुर्मः | नित्यम् संस्कृत पठन्तु | नित्यम् संकृतम् श्रुण्वन्तु | नित्यम् संकृत वार्ता, भाषणम्, प्रवचनम् श्रुणोति चेत्, सुलभतः संस्कृतम् ज्ञातुं शक्यते | अन्तर्जालेमिव इदानीम् सर्वम् लभते | संस्कृतम् ज्ञातव्यम् दृढ अभिरुचिमेव आवश्यकम् |

  महेश महोदय- अत्र यदि दोशमस्ति चेत् कृपया शोधनीयम् |

  • उत्तमः अभ्यासः !! अभिनन्दनम् !

   परिष्कारः अत्र अस्ति–

   पूर्व पीठिक सूचनानि च बहु समीचीनम् |> पूर्व-पीठिका सूचनानि च बहु समीचीनानि |
   अन्तर्जालेमिव > अन्तर्जाले एव
   अभिरुचिमेव आवश्यकम् > अभिरुचिः एव आवश्यकी !
   ज्ञातव्यम् > ज्ञातुं
   दोशमस्ति > दोषः अस्ति

   • ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ says:

    धन्यवादः | दोषः अस्ति तु अपि न चिन्तयेयु खलु | विना प्रयत्नम् कुर्वते कथं अभ्यासं भवति व ! | पुनरपि धन्यवादः ||

 2. Saradi Appachchi says:

  Hi Oppanna,

  Great!

  Enjoyed this class. Wonderful! Good luck and thanks to you.

 3. ಧನ್ಯವಾದಃ ಮಹೇಶಣ್ಣಾ..
  ಸಂಸ್ಕ್ರುತಂ ಸುಲಭಮ್ ಅಸ್ತಿ..

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *