ಸಂಸ್ಕೃತ ರಸ ಧಾರಾವಾಹಿನೀ – ०४ (+ಸಂಸ್ಕೃತ ವಾರ್ತೆ)

“ संस्कृतरसधारावाहिनी ”

~ चतुर्थधारा ~

नमस्कारः । स्वागतम्

पूर्वपाठस्य स्मरणम् अस्ति वा?

ಈ ಶಬ್ದಂಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಲ್ಲಿ ಹೇಂಗೆ ಹೇಳುವದು ಹೇಳಿ ಗೊಂತಿದ್ದ?

ಎನ್ನ – ನಿನ್ನ – ಆರ ?-

ಅವ- ಇವ – ಆರು ?

ಅವಳು – ಇವಳು – ಆರು(ಸ್ತ್ರೀ) ?

ಅದು – ಇದು — ಯಾವುದು ?

ಅಲ್ಲಿ – ಇಲ್ಲಿ — ಎಲ್ಲಿ ?

ಇದ್ದು – ಇಲ್ಲೆ – ಅಪ್ಪು – ಅಲ್ಲ.

————


संस्कृतवार्ताः — श्रवणार्थं अत्र नुदतु (ಕೇಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ)

अद्यतनः पाठः

शब्दपरिचयः —

ಪುಂ                                         ಸ್ತ್ರೀ                                   ನಪುಂ

स्यूतः                               उत्पीठिका                             पुस्तकम्

कार्यालयः                         लेखनी                                  वातायनम्

विद्यालयः                         कपाटिका                              गृहम्

वृक्षः                                 पाकशाला                              मन्दिरम्

दीपः                                दिनदर्शिका                             वनम्

मार्गः                                शाटिका  (ಸೀರೆ)                      जलम्

ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಣ – ಚಲಚ್ಚಿತ್ರ ಭಾಗ – २_१

ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಣ – ಚಲಚ್ಚಿತ್ರ ಭಾಗ – ३_१ (क्रियापद-परिचयः)

वाक्यप्रयोगः

शिक्षिकायाः नाम किम् ?

सा किं करोति ?

अस्माकं राष्ट्रपक्षी कः ?

सैनिकः किं करोति?

कः देवं पूजयति?

रामायणप्रवचनं कः करोति ?

कः कारागृहं गच्छति ?

कः गृहस्य रक्षणं करोति ?

छात्रः (विद्यार्थी) पठति । कः पाठयति ?

कः रोगनिवारणं  करोति ?

मन्त्री किं करोति ?

गोमाता किं ददाति ?

पाककार्यं का करोति ?

भवती किं करोति ?

भवान् प्रतिदिनं किं करोति ?

भवतः पुत्रः प्रतिदिनं सन्ध्यावन्दनं करोति वा ?

अस्माकं जालक्षेत्रस्य नाम किम् ?

`आवरण’पुस्तकस्य लेखकः कः?

हस्तस्य भूषणं किम् ?

विद्याभ्यासस्य लक्ष्यं किम् ?

ಒಪ್ಪಣ್ಣಸ್ಯ  ವಾರ್ತಾಲಾಪಃ  ಆನಂದಂ  ದದಾತಿ ವಾ?

प्रश्ननिर्माणं करोतु —

श्रीरामः कौसल्यायाः पुत्रः ।

सागरस्य जलं लवणम् ।

सौचिकः युतकस्य सीवनं करोति ।

अधोलिखितशब्दानां उपयोगं करोतु ;  वाक्यनिर्माणं करोतु —

हसति, क्रीडति, पालयति, रोदिति, निद्राति, पूजयति, वदति, गायति, शृणोति, स्वीकरोति, वञ्चयति, गर्जति, धावति, चलति, प्रचलति……

हसामि, क्रीडामि, खादामि, गायामि, धावामि, चलामि, …………………………

एकः परिवारः

एकः परिवारः अस्ति। तत्र चत्वारः जनाः सन्ति । माता, पिता, पुत्रः, पुत्री च सन्ति । तेषां गृहं सुन्दरं अस्ति। गृहस्य अङ्गणं सुन्दरं अस्ति। गृहपरिसरः अपि सुन्दरः अस्ति ।  तत्र एकः शुनकः अस्ति । शुनकस्य नाम `टामि’ । एका गौः अस्ति । सा “अम्बा अम्बा ” इति वदति। तस्याः नाम `राधा’ । एकः गोवत्सः अस्ति।  सः बहु कूर्दति ।……………….

तत्र एकः कर्मकरः अस्ति। सः प्रतिदिनं न आगच्छति । तस्य इच्छानुसारं आगच्छति ! ………………..

गृहस्य समीपे कृषिक्षेत्रं अस्ति । तत्र पूगवृक्षाः सन्ति । ……..

एतादृश-वाक्यस्य निर्माणं कुर्वन्तु – (ಹೀಂಗಿಪ್ಪ ವಾಕ್ಯರಚನೆ ಮಾಡಿ)

स्मरतु- ತಪ್ಪು ಮಾಡದ್ದವು ಆರುದೆ ಇಲ್ಲೆ.

॥ न कश्चित् नापराध्यति ॥

(रामायणम्)


ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣ

   

You may also like...

11 Responses

 1. ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣಾ,
  ಬೈಲಿಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ತರಂಗಂಗೊ ಕೇಳುಲೆ ಮಹದಾನಂದ ಆವುತ್ತು.
  ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೊತ್ತು, ಈಗ ಮೂಲಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಾ ಭಾಶೆ ಅದು.
  ಅದರ ಮೂಲಂದಲೇ ಈಗಾಣ ಸಹಸ್ರ ಭಾಶೆಗೊ ಹುಟ್ಟಿಗೊಂಡದು, ನಮ್ಮ ಅಬ್ಬೆ ಬಾಶೆಯುದೇ ಸೇರಿ!

  ಸಂಸ್ಕ್ಕಾರ ಬೆಳೆಶುವ ಕಾರ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಕ್ಲಾಸು ಮುಂದುವರಿಯಲಿ.

  ಒಂದು ಸಲಹೆ: ಆದಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಶುತ್ತಿರೋ? ಬೈಲಿನ ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ದೇವನಾಗರಿ ಓದಲೆ ಅಷ್ಟು ಪಕ್ಕನೆ ಎಡಿತ್ತಿಲ್ಲೆ. ಅರಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ಬೀಸಕೆ ಓದಲೆ ಕಷ್ಟ ಅಪ್ಪದು.
  ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಲೇ ಬರದರೆ ಆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲೆ ಇದಾ!

  ಮುಂದಾಣ ಕಂತುಗೊ ಬರಳಿ.
  ಹರೇರಾಮ

  • ಒಪ್ಪಣ್ಣ!
   ಧನ್ಯವಾದಃ ಉತ್ಸಾಹವರ್ಧಕ-ವಚನಾರ್ಥಮ್ !
   ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಭಾಷಣಸ್ಯ ಕೃಷಿನಿಮಿತ್ತಂ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಒಪ್ಪಣ್ಣ-ಜಾಲಕ್ಷೇತ್ರಂ ಯೋಗ್ಯಭೂಮಿಃ ಅಸ್ತಿ!
   ಭವಾನ್ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ-ಪರಿಸರಂ ದತ್ತವಾನ್. ಅತಃ ಧನ್ಯವಾದಾಃ !

 2. नमो नमः |
  अद्य अत्र –
  “ मम – भवतः – कस्य | सः – एषः – कः | सा – एषा – का | तत् – एतत् – किम् | तत्र – अत्र – कुत्र | अस्ति – नास्ति – अस्तु – मास्तु |
  अहं – भवान् – भवती |
  शिक्षकः, नर्तकी, अभिनेत्री, छात्रः, अधिवक्ता, तन्त्रज्ञा, शिक्षिका, गायिका, छात्रा, विद्या, बालिका, कृषिकः, कर्मकरः, पाचकः …. आदि
  सा सरस्वती वा? आम् सा सरस्वती | सः छात्रः व? न, सः छात्रः न |
  एतत् फलम् वा ? आम्, तत् फलम् | न, तत् फलम् न., तत् उपनेत्रम् |
  तस्य नाम…, तस्याः नाम … | एतस्य, एतस्याः नाम …|
  कस्य – तस्य , कस्याः – तस्याः कुन्चिकं |
  साधु, समीचीनम्
  गच्छति – आगच्छति किं करोति? सः, एषः, सा, एषः – खादति पठति लिखति हसति पश्यति वदति क्रीडति |
  भवान्, भवती – पिबति, हसति, पश्यति, लिखति |
  अहं गच्छामि, आगच्छामि, उपविशामि, उत्तिष्टामि, पिबामि, खादामि, क्रीडामि, हसामि |
  किं करोति?, किं करोमि? नयतु – मास्तु ददातु |
  कृपया उत्तिष्टतु, अत्र आगच्छतु, उपविशतु |” आदि प्रयोगं चलचित्र पाठेन अवगतं|

  तथा भवतः अद्यतन पाठेन, सरल वाक्य प्रयोगाणि पठितवान् |
  शिक्षिकायाः नाम शान्तळा | सा पाठं करोति | अस्माकम् राष्ट्रपक्षी मयूरः | सैनिकः देश रक्षणं करोति | अर्चकः देवं पूजयति | गोविन्दाचार्यः रामायण प्रवचनम् करोति | रेड्डी महोदयः कारागृहं गच्छति | सुरक्षा युवकः गृह रक्षणं करोति | शिक्षकः पाठयति | वैद्यः रोगनिवारणं करोति | मन्त्री भाषणं करोति | गोमाता क्षीरं ददाति | माता पाककार्यं करोति | अहं संस्कृत पाठं पठामि | अहं प्रतिदिनं भोजनं करोमि | आम् , मम पुत्रः प्रतिदिनं सन्ध्यावन्दनं करोति | अस्माकम् जालक्षेत्रस्य नाम ‘ओप्पण्ण.काम्’ | ‘आवरण’ पुस्तकस्य लेखकः ‘अनामधेयः’ | हस्तस्य भूषणं कङ्कणं | विद्याभ्यासस्य लक्ष्यं ज्ञानं | आम्, ओप्पण्णस्य वार्तालापः आनन्दं ददाति |
  श्री रामा कस्याः पुत्रः? कस्य जलं लवणं | सौचिकः कस्य सीवनं करोति?
  श्री अक्का (भगिनी) सम्यक् हसति | चुब्ब्ण्णः क्रिकेट क्रीडति | अड्कत्तिमारु मातुळः पशून पालयति | बन्डाडि प्रपौत्री ‘अनु’ पदे पदे रोदति | सुभगः नितरां निद्राति | गणेश मातुळः प्रतिदिनं पूजयति | ओप्पण्णः सत्यमेव वदति| पेर्व गणेशः भगवद्गीतं गायति | मुळिय बावः हरिकथं शृणोति| ‘बट्ट मावः’ दक्षिणं स्वीकरोति | मूषिकः अनुपम भगिनीम् वञ्चयति | बोसबावः कोपेण गर्जति | गोपाल मातुळः वित्तकोशं धावति | ‘अज्जकानबावः’ मन्दं चलति | पेन्ग्ण्णः वार्ता प्रचलति | …
  अहं हास्य पठित्वा हसामि, सन्गणकयन्त्रे क्रीडामि, भोजनं खादामि, गीतं गायामि, क्रीडान्गणे धावामि, तदनन्तरं मार्गे चलामि|
  महेश महोदय., इदानीन्तन काचित् दोषमस्ति चेत् कृपया परिष्कारं करोतु |

  धन्यवादाः |

 3. {सुभगः नितरां निद्राति}
  ಸತ್ಯಮ್ ವದತಿ ಭವಾನ್ ! ಚೆನ್ನೈಭಾವಃ ಬಹುರೋಚಕ-ವಾಕ್ಯಾನಿ ಲಿಖತಿ!

  {पेन्ग्ण्णः वार्ता प्रचलति }
  ಪೆಂಗಣ್ಣಃ ವಾರ್ತಾಂ ವದತಿ.

  {पेर्व गणेशः भगवद्गीतं गायति | मुळिय बावः हरिकथं शृणोति| }
  पेर्व गणेशः भगवद्गीतां गायति | मुळिय बावः हरिकथां शृणोति |

  {इदानीन्तन काचित् दोषमस्ति चेत्}
  अत्र कश्चित् दोषः अस्ति चेत्

  • ओहो! तथा वा? ., साधु साधु | अवगतम् | धन्यवादाः |
   ತಪ್ಪುತ್ತಪ್ಪಾ ತಪ್ಪುತ್ತು. ಅಂದರೂ ಬಿಡೆ.! ಕಮಣಕುತ್ತ ಮಾಡಿಯಾರು ಮಾತಾಡುತ್ತಷ್ಟು., ಮಾತಾಡಿದ್ದರ ಅರ್ಥೈಸುವಷ್ಟು ಕಲ್ತೇ ಆಯೇಕು ಎನಗೆ.

 4. ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ says:

  ಎನ್ನ=ಮಮ, ನಿನ್ನ= ಭವತಃ, ಆರ=ಕಸ್ಯ | ಅವ= ಸಃ , ಇವ= ಏಷಃ, ಆರು= ಕಃ ?| ಅವಳು= ಸಾ, ಇವಳು= ಏಷಾ, ಆರು(ಸ್ತ್ರೀ)= ಕಾ ?| ಅದು=ತತ್, ಇದು= ಎತತ್, ಯಾವುದು= ಕಿಂ ? |ಅಲ್ಲಿ=ಅತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ=ತತ್ರ, ಎಲ್ಲಿ= ಕುತ್ರ ?|
  ಇದ್ದು=ಅಸ್ತಿ, ಇಲ್ಲೆ=ನಾಸ್ತಿ( ನ +ಅಸ್ತಿ) , ಅಪ್ಪು=ಅಸ್ತು, ಅಲ್ಲ=ನಾಸ್ತು..|
  ಅತ್ರ ಅಂತರ್ಜಾಲಾ ಮಧ್ಯೇ ದೋಷಾಃ ಸಂತಿ, ಅತಃ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಸ್ಯ ದೃಷ್ಯಂ ಸಂಯಕ್ ನ ದೃಷ್ಟವಾನ್|
  ಶ್ರೀ ರಾಮಃ ಕೌಸಲ್ಯಸ್ಯ ಪುತ್ರಃ | ಶ್ರೀ ರಾಮಾ ಕಸ್ಯಾಃ ಪುತ್ರಃ ?| ಸಾಗರಸ್ಯ ಜಲಂ ಲವಣಂ| ಕಸ್ಯ ಜಲಂ ಲವಣಂ?|
  ಸೌಚಿಕಃ ಯುತಕ್ಸ್ಯ ಸೀವನಂ ಕರೋತಿ | ಕಃ ಯುತಕಸ್ಯ ಸೀವನಂ ಕರೋತಿ? |
  शिक्षिकायाः नाम किम् ? ಶಿಕ್ಷಿಕಾಯಾಃ ನಾಮ ಶಾಂತಲಾ ಭಗಿನಿ |सा किं करोति ? ಸಾ ಪಾಠಂ ಕರೋತಿ |
  अस्माकं राष्ट्रपक्षी कः ? ಅಸ್ಮಾಕಂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಶೀ ಮಯೂರಃ |सैनिकः किं करोति? ಸೈನಿಕಃ ರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ರಕ್ಷಣಂ ಕರೋತಿ.
  कः देवं पूजयति?| ಅರ್ಚಕಃ ದೇವಂ ಪೂಜಯತಿ| रामायणप्रवचनं कः करोति ? ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ ರಾಮಯಣ ಪ್ರವಚನಂ ಕರೋತಿ |कः कारागृहं गच्छति ? ಚೋರಃ ಕಾರಾಗ್ರಹಂ ಗಚ್ಛತಿ | कः गृहस्य रक्षणं करोति ?, ಯಜಮಾನಃ ಗೃಹಸ್ಯ ರಕ್ಷಣಂ ಕರೋತಿ |
  छात्रः (विद्यार्थी) पठति । कः पाठयति ? ಶಿಕ್ಷಕಃ ಪಾಠಯತಿ| कः रोगनिवारणं करोति ? ಭಿಷಕಃ (ವೈದ್ಯಃ) ರೋಗನಿವಾರಣಂ ಕರೋತಿ |मन्त्री किं करोति ? ಮಂತ್ರೀ ಭಾಷಣಂ ಕರೋತಿ |गोमाता किं ददाति ? ಗೋಮಾತಾ ಕ್ಷೀರಂ ದದಾತಿ | पाककार्यं का करोति ? ಪಾಕ ಕಾರ್ಯಂ ಮಾ (ಗೃಹಿಣೀ) ಕರೋತಿ |भवान् प्रतिदिनं किं करोति ? ಅಹಂ ಪ್ರತಿ ದಿನಂ ಪ್ರಾರ್ಥನಂ ಕರೋಮಿ | भवतः पुत्रः प्रतिदिनं सन्ध्यावन्दनं करोति वा ? ಅಂ ಕರೋತಿ.| अस्माकं जालक्षेत्रस्य नाम किम् ? ಅಸ್ಮಾಕಂ ಜಾಲಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಯ ನಾಮ “ಹವ್ಯಕ ಬ್ಲೋಗುಚ್ಛಃ” |`आवरण’पुस्तकस्य लेखकः कः?\ ಆವರಣ ಪುಸ್ತಕಸ್ಯ ಲೇಖಕಃ ಡಾ ಎಸ್. ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ ಮಹೋದಯಃ| हस्तस्य भूषणं किम् ? ಹಸ್ತಸ್ಯ ಭೂಷಣಂ ಕಂಕಣಂ (ಘಟೀ)|विद्याभ्यासस्य लक्ष्यं किम् ? ಜ್ಞಾನಂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಸ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಯಂ|
  ಒಪ್ಪಣ್ಣಸ್ಯ ವಾರ್ತಾಲಾಪಃ ಆನಂದಂ ದದಾತಿ ವಾ?| ಒಪ್ಪಣ್ಣಸ್ಯ ವಾರ್ತಾಲಾಪಃ ಬಹು ಆನಂದಂ ದದಾತಿ| ಬಹು ವಿಶಯಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ಅಪಿ ದದಾತಿ|

 5. ಶ್ರೀಮನ್!
  ಭವತಃ ಪ್ರಯತ್ನಃ ಉತ್ತಮಃ ಅಸ್ತಿ!
  ಅಪ್ಪು=आम्, ಅಲ್ಲ=न | (ಅಸ್ತು=ಆಗಲಿ / ಇರಲಿ)
  {ಕೌಸಲ್ಯಸ್ಯ} > ಕೌಸಲ್ಯಾಯಾಃ

 6. ಎನ್ನ – ನಿನ್ನ – ಆರ ?- ಮಮ – ತವ – ಕಸ್ಯ?
  ಅವ- ಇವ – ಆರು ? = ಸಃ – ಏಷಃ – ಕಃ
  ಅವಳು – ಇವಳು – ಆರು(ಸ್ತ್ರೀ) ? = ಸಾ – ಏಷಾ – ಕಾ?
  ಅದು – ಇದು — ಯಾವುದು ? ತತ್ – ಏತತ್ – ಕಿಂ?
  ಅಲ್ಲಿ – ಇಲ್ಲಿ — ಎಲ್ಲಿ ? = ತತ್ರ – ಅತ್ರ – ಕುತ್ರ?
  ಇದ್ದು – ಇಲ್ಲೆ – ಅಪ್ಪು – ಅಲ್ಲ = ಅಸ್ತಿ – ನಾಸ್ತಿ – ಆಂ – ನ

  शिक्षिकायाः नाम किम् ? ಶಿಕ್ಷಿಕಾಯಾಃ ನಾಮ ಶಾಂತಲಾ
  सा किं करोति ? ಸಾ ಪಠತಿ
  अस्माकं राष्ट्रपक्षी कः ? ಅಸ್ಮಾಕಂ ರಾಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷೀ ಮಯೂರಃ
  सैनिकः किं करोति? ಸೈನಿಕಃ ಅಸ್ಮಾಕ ರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ರಕ್ಷಣಂ ಕರೋತಿ
  कः देवं पूजयति? ಭಕ್ತಃ ದೇವಂ ಪೂಜಯತಿ
  रामायणप्रवचनं कः करोति ? ಅಹಂ ನ ಜಾನಾಮಿ
  कः कारागृहं गच्छति ? ಅನಾ ಹಜಾರೇ ಕಾರಾಗ್ರುಹಂ ಗಚ್ಚತಿ
  कः गृहस्य रक्षणं करोति ? ಯಜಮಾನಃ ಗ್ರುಹಸ್ಯ ರಕ್ಷಣಂ ಕರೋತಿ
  छात्रः (विद्यार्थी) पठति । कः पाठयति ? ಛಾತ್ರಃ ಪಠತಿ
  कः रोगनिवारणं करोति ? ವೈದ್ಯಃ ರೋಗ ನಿವಾರಣಂ ಕರೋತಿ
  मन्त्री किं करोति ? ಮಂತ್ರೀ ಭಾಷಣಂ ಕರೋತಿ
  गोमाता किं ददाति ? ಗೋಮಾತಾ ಕ್ಷೀರಂ ದದಾತಿ
  पाककार्यं का करोति ? ಪಾಕಕಾರ್ಯಂ ಅಹಂ ಕರಾಮಿ
  भवती किं करोति ? ಅಹಂ ಲಿಖಾಮಿ
  भवान् प्रतिदिनं किं करोति ? ಅಹಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಸಂದ್ಯಾವಂದನಂ ಕರೋಮಿ
  भवतः पुत्रः प्रतिदिनं सन्ध्यावन्दनं करोति वा ? – ಆಂ ಮಮ ಪುತ್ರಃ ..
  अस्माकं जालक्षेत्रस्य नाम किम् ? ಅಸ್ಮಾಕಂ ಜಾಲಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಯ ನಾಮ ಒಪ್ಪಣ್ಣ.ಕೋಮ್
  `आवरण’पुस्तकस्य लेखकः कः? ಆವರಣ ಪುಸ್ತಕಸ್ಯ ಲೇಖಕಸ್ಯ ನಾಮಃ ಭೈರಪ್ಪಃ
  हस्तस्य भूषणं किम् ? ದಾನಮೇವ ಹಸ್ತಸ್ಯ ಭೂಷಣಃ
  विद्याभ्यासस्य लक्ष्यं किम् ? ಜ್ನಾನಮೇವ ವಿದ್ಯಾವ್ಹ್ಯಾಸಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ

  ಒಪ್ಪಣ್ಣಸ್ಯ ವಾರ್ತಾಲಾಪಃ ಆನಂದಂ ದದಾತಿ ವಾ? ಆಂ ಬಹು ಆನಂದಂ ದದಾತಿ

  श्रीरामः कौसल्यायाः पुत्रः । ಶ್ರೀರಾಮಃ ಕಸ್ಯಾಃ ಪುತ್ರಃ?
  सागरस्य जलं लवणम् । ಕಸ್ಯ ಜಲಂ ಲವಣಂ?
  सौचिकः युतकस्य सीवनं करोति । ಕಃ ಯುತಕಸ್ಯ ಸೀವನಂ ಕರೋತಿ?

  ತಪ್ಪಿದ್ದೋ? ಕುತ್ರ?

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *