ಸಂಸ್ಕೃತ ರಸ ಧಾರಾವಾಹಿನೀ – ०८ (ಕ್ರಿಯಾಪದ-ಬಹುವಚನಮ್)

October 6, 2011 ರ 6:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 8 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

“ संस्कृतरसधारावाहिनी ”

~ अष्टमधारा ~


ವಿದ್ಯಾದಶಮ್ಯಾಃ  ಶುಭಸಂದರ್ಭೇ  ಸರ್ವೇಭ್ಯಃ  ಶುಭಾಶಯಾಃ.

ಇಯಂ ಆಕಾಶವಾಣೀ…..

संस्कृतवार्ताः — श्रवणार्थं अत्र नुदन्तु (ಕೇಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ)

ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾಶಿಕ್ಷಣ ೫-೧

ಅಭ್ಯಾಸಃ

ಅದ್ಯ ನೂತನಶಿಕ್ಷಕಃ ಅಸ್ತಿ !

ಪ್ರಾರ್ಥನಾ / ಆಜ್ಞಾ

ಏಕವಚನಮ್                   –              ಬಹುವಚನಮ್

ಭವಾನ್  ಆಗಚ್ಛತು (ಬಾ)     –      ಭವಂತಃ  ಆಗಚ್ಛಂತು (ಬನ್ನಿ)

ಸಃ ಆಗಚ್ಛತು (ಅವ ಬರಲಿ)   –      ತೇ  ಆಗಚ್ಛಂತು (ಅವು ಬರಲಿ)

ವಿಜಯದಶಮೀ  ವಿಜಯಂ ದದಾತು.

ಭವಂತಃ ಸರಸ್ವತ್ಯಾಃ  ಪೂಜಾಂ ಕುರ್ವಂತು.

ಸರಸ್ವತ್ಯಾಃ  ಅನುಗ್ರಹಂ ಪೃಚ್ಛಂತು.

ಸರಸ್ವತೀ ಅನುಗ್ರಹಂ ದದಾತು.

ನೂತನವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಂ ಕುರ್ವಂತು.

ಸಮ್ಯಕ್  ಅಧ್ಯಯನಂ ಕುರ್ವಂತು;

ಬಾಲಾಃ  ಸಮ್ಯಕ್ ಪಠಂತು.

ಸರ್ವೇ  ಪ್ರಸಾದಂ  ಖಾದಂತು !

ಉತ್ಸವದಿನೇ  ನೂತನವಸ್ತ್ರಂ ಧರಂತು.


ಕತಿ ?

ಭವತಃ  ಮುಖೇ  ಕತಿ  ದಂತಾಃ  ಸಂತಿ?

ಹಸ್ತೇ ಕತಿ ಅಂಗುಲ್ಯಃ ಸಂತಿ?

ಅತ್ರ ಸಂಖ್ಯಾ ಕೋಷ್ಟಕಮ್ ಅಸ್ತಿ.

ತತ್  ಭವಂತಃ  ಪಶ್ಯಂತು, ಪಠಂತು.  ತಸ್ಯ ಉಪಯೋಗಂ ಕುರ್ವಂತು.  ವಾಕ್ಯನಿರ್ಮಾಣಮ್ ಕುರ್ವಂತು.

~~~~

ಬೆಂಗಳೂರುನಗರೇ ಕಿಂ ಅಸ್ತಿ ? ಕೇ/ಕಾಃ/ ಸಂತಿ?

ಚೆನ್ನೈ ನಗರೇ ಕಿಂ ಅಸ್ತಿ ? ಕಾನಿ ಸಂತಿ?

ಭವತಃ ಗೃಹೇ ಕಿಂ ಅಸ್ತಿ?

ಪೂಜಾಗೃಹೇ ಕಃ ಅಸ್ತಿ ?

ಕುತ್ರ

ಸೂರ್ಯಃ ಕುತ್ರ ಅಸ್ತಿ?

ನಕ್ಷತ್ರಾಣಿ ಕುತ್ರ ಸಂತಿ?

ಜಲಂ ಕುತ್ರ ಕುತ್ರ ಅಸ್ತಿ ?

ವನೇ ಕೇ ವಸಂತಿ?

ಜಲೇ ಕೇ ವಸಂತಿ?

ರಣಾಂಗಣೇ ಯುದ್ಧಂ ಕೇ ಕುರ್ವಂತಿ?

ಬಾಲಕಾಃ ಕುತ್ರ ಕ್ರೀಡಂತಿ ?

ನರ್ತಕ್ಯಃ ಕುತ್ರ ನೃತ್ಯಂತಿ?

ಭವಾನ್ ಧನಂ ಕುತ್ರ ಸ್ಥಾಪಯತಿ?

ನವರಾತ್ರ್ಯುತ್ಸವಃ ಕುತ್ರ ಪ್ರಚಲತಿ ?

ಪತ್ರಿಕಾಯಾಂ  ವಿಶೇಷ ವಾರ್ತಾ ಅಸ್ತಿ ವಾ?

ವಯಂ ಕುತ್ರ ವಸಾಮಃ  ?

ವಯಂ ಕುತ್ರ ಕ್ರೀಡಾಮಃ ?

ನೂತನವಾಕ್ಯಂ ರಚಯಂತು.  ನೂತನಪ್ರಶ್ನಂ ಕುರ್ವಂತು.

ಕೋಷ್ಟಕೇ ಕಿಮ್ ಅಸ್ತಿ?


ಕೋಷ್ಟಕೇ ಬಹು ಸ್ತಂಭಾಃ (columns) ಸಂತಿ.

ತತ್ರ ಪ್ರಥಮಸ್ತಂಭೇ ಕ್ರಿಯಾಪದಸ್ಯ ವರ್ತಮಾನಕಾಲಸ್ಯ ರೂಪಮ್ ಅಸ್ತಿ.

ತೃತೀಯಸ್ತಂಭೇ ಕ್ರಿಯಾಪದಸ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ/ಆಜ್ಞಾರೂಪಂ ಅಸ್ತಿ.

ಕೇವಲಂ ಪ್ರಥಮಸ್ತಂಭಂ ತೃತೀಯಸ್ತಂಭಂ ಚ ಪಠಂತು.  ವಾಕ್ಯನಿರ್ಮಾಣಮ್ ಕುರ್ವಂತು.

ಸ್ಥಲವಾಚಕ ಶಬ್ದಾಃ

ಕಾರ್ಯಾಲಯಃ, ವಿದ್ಯಾಲಯಃ, ಮಾರ್ಗಃ,  ಪ್ರಪಂಚಃ, ಪ್ರಕೋಷ್ಠಃ (ಕೋಣೆ) …..

ಭೋಜನಶಾಲಾ, ವಾಟಿಕಾ, ಪಾಕಶಾಲಾ,  ನಿಧಾನಿಕಾ, ಕಪಾಟಿಕಾ,…..

ರಾಜಧಾನೀ, ನದೀ, ಪ್ರದರ್ಶಿನೀ, ಕೂಪೀ, ……

ಕೃಷಿಕ್ಷೇತ್ರಮ್, ಭವನಮ್, ಮಂದಿರಮ್,…..

~~~~~~

ಏಕಂ  ಸಂಭಾಷಣಮ್

ಗೃಹಸ್ಥಃ — ಆಗಚ್ಛತು , ಸ್ವಾಗತಮ್

ಅತಿಥಿಃ — ಧನ್ಯವಾದಃ

ಗೃಹಸ್ಥಃ — ಉಪವಿಶತು,  ಪಾನೀಯಮ್ ಆವಶ್ಯಕಂ ವಾ?

ಅತಿಥಿಃ — ಆಮ್, ಕಿಂಚಿತ್ ಜಲಂ ದದಾತು.

………….

!!  विद्याधनं  सर्वधनप्रधानम्  !!

ಸಂಸ್ಕೃತ ರಸ ಧಾರಾವಾಹಿನೀ – ०८ (ಕ್ರಿಯಾಪದ-ಬಹುವಚನಮ್), 5.0 out of 10 based on 1 rating
,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 8 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ

  ಭವತಃ ಕೃತೇ ಅಪಿ ವಿಜಯದಶಮೀ ಶುಭಾಶಯಃ |

  ವಿಜಯದಶಮೀ ದಿನೇ ಇದಾನೀಂ ಧಾರವಾಹಿನೀ ಬಹು ಉತ್ತಮಮ್ ಅಭವತ್ | ಭಹು ಅಭ್ಯಾಸಾಃ ಸಂತಿ | ಸಾವಧಾನೆ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಕರೋಮಿ | ಧನ್ಯವಾದಾಃ |

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°
  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ

  ಮಮ ಮುಖೇ ತ್ರಿಶಂತ್ ದಂತಾನಿ ಸಂತಿ | ಏಕ ಹಸ್ತೇ ಪಂಚ ಅಂಗುಲ್ಯಃ ಸಂತಿ |
  ಮಮ ಸಮೀಪೇ ಏಕಾ ದಿಚಕ್ರಿಕಾ ವಾಹನಮ್ ಅಸ್ತಿ | ಮಮ ಗೃಹೇ ಚತ್ವಾರಿ ವ್ಯಜನಾನಿ ಸಂತಿ |
  ಮುಳಿಯ ಭಾವಸ್ಯ ಸಮೀಪೇ ದಶ ಲೇಖನ್ಯಃ ಸಂತಿ | ಸುಭಗಃ ಪಂಚಾದಶಃ ಪೋಲಿಕಾಃ ಖಾದತಿ |
  ವರ್ಷೇ ದ್ವಾದಶ ಮಾಸಾನಿ ಸಂತಿ | ಮಾಸೇ ತ್ರಿಶಂತ್ ದಿನಾನಿ ಸಂತಿ |
  ಚೆನ್ನೈತಃ ಮಂಗಳೂರು ಪರ್ಯಂತಂ ಚತ್ವಾರಿ ರೇಲ್ ಯಾನಾನಿ ಸಂತಿ |
  ಇದಾನೀಮ್ ಅಕ್ತೂಬರ್ ಷಡ್ ವಿಂಶತಿ ದಿನಾಂಕೇ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ತಿಥಿಃ ಅಸ್ತಿ |
  ಚುಬ್ಬಣ್ಣಸ್ಯ ಕೋಶೇ ಪಂಚಾಶತ್ ರುಪ್ಯಕಾಣಿ ಸಂತಿ |

  ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರೇ ವಿಧಾನಸೌದಃ ಅಸ್ತಿ | ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥಾಃ ಸಂತಿ | ಬಹು ಔಷಧಾಲಯಾಃ ಸಂತಿ | ಆಪಣಾನಿ ಸಂತಿ | ಬಹುವಿಧ ವಾಹನಾನಿ ಸಂತಿ | ಮೆಜಸ್ಟಿಕ್ ವೃತ್ತಃ ಅಸ್ತಿ | ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಸ್ತಿ | ಬಹು ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರಾಣಿ ಸಂತಿ | ಅಸ್ಮಾಕಂ ಗುರು ಮಂದಿರಂ ಅಸ್ತಿ |

  ಚೆನ್ನೈ ನಗರೇ ರೇಲ್ ಯಾನ ‘ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಶನ್’ ಅಸ್ತಿ |ಮರೀನಾ ಬೀಚ್ ಅಸ್ತಿ | ಮದರಾಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಃ ಅಸ್ತಿ | ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಃ ಅಸ್ತಿ | ಬಹು ಸಂಖ್ಯಾನಿ ವಿತ್ತಕೋಶಾಣಿ ಸಂತಿ | ಹವ್ಯಕ ಸಂಘಃ ಅಸ್ತಿ | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯಃ ಅಸ್ತಿ | ಪ್ರಸಿದ್ಧ ‘ಕೂವಂ’ ನದೀ ಅಸ್ತಿ |
  ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕಾರಾಗೃಹಂ ಅಸ್ತಿ | ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯಃ ಅಸ್ತಿ |
  ‘ಶರವಣಭವನ’ ನಾಮಾಂಕಿತ ಭೋಜನ ಮಂದಿರಾಣಿ ಬಹೂನಿ ಸಂತಿ| ‘ಉಡಿಪಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭವನಂ’ ಉಪಹಾರ ಮಂದಿರಂ ಅಪಿ ಅಸ್ತಿ |
  ಬಹು ಕಲಾಮಂದಿರಾಣಿ ಸಂತಿ | ಪಶ್ಚಾತ್, ಚೆನ್ನೈ ನಗರೇ ಬಹೂನಿ ವಿಷಯಾಣಿ ಸಂತಿ |

  ಮಮ ಗೃಹೇ ಗಣಕಯಂತ್ರಃ ಅಸ್ತಿ |
  ಸೂರ್ಯಃ ಆಕಾಶೇ ಅಸ್ತಿ | ನಕ್ಷತ್ರಾಣಿ ಆಕಾಶೇ ಸಂತಿ |
  ಜಲಂ ಕೂಪ್ಯಾಮ್ , ನದ್ಯಾಂ, ಹ್ರದೇ (ಸರೋವರ), ಸಮುದ್ರಾಯಾಂ, ಕೂಪೇ, ತಡಾಗೇ ಅಸ್ತಿ |
  ವನೇ ಕಿರಾತಾಃ, ಮೃಗಾಃ ವಸಂತಿ | ಜಲೇ ಮತ್ಸ್ಯಾಃ, ಮಂಡೂಕಾಃ, ಕೂರ್ಮಾಃ ವಸಂತಿ |
  ರಣಾಂಗಣೇ ಯೋದ್ಧಾಃ , ಸೈನಿಕಾಃ ಯುದ್ಧಂ ಕುರ್ವಂತಿ |
  ಬಾಲಕಾಃ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣೇ ಕ್ರೀಡಂತಿ | ನರ್ತಕ್ಯಃ ವೇದಿಕಾಯಾಂ ನೃತ್ಯಂತಿ |
  ಅಹಂ ಧನಂ ಧನಸ್ಯೂತೇ, ಕೋಶೇ, ವಿತ್ತಕೋಶೇ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಿ |

  ನವರಾತ್ರ್ಯುತ್ಸವಃ ಹಿಂದೂ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಚಲತಿ |

  ಆಮ್, ಪತ್ರಿಕಾಯಾಮ್ ವಿಶೇಷ ವಾರ್ತಾ ಅಸ್ತಿ |

  ವಯಂ ಭಾರತ ದೇಶೇ ವಸಾಮಃ | ವಯಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣೇ ಕ್ರೀಡಾಮಃ |

  ಕೋಷ್ಟಕೇ ಸ್ತಂಭಾಃ , ಶ್ರೇಣ್ಯಃ, ಕ್ರಿಯಾಪದಾಃ ಸಂತಿ |

  ಬಾಲಕಃ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಮ್ ಗಚ್ಛತಿ | ಸಃ ಕುತ್ರ ಗಚ್ಛತಿ?,
  ರಾಮಃ ಪಾಠಮ್ ಪಠತಿ | ರಾಮಃ ಕಿಮ್ ಪಠತಿ?,
  ಬೋಸಭಾವಃ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣೇ ಪತತಿ | ಬೋಸಭಾವಃ ಕುತ್ರ ಪತತಿ?,
  ತೆಂಡುಲ್ಕರಃ ಕ್ರಿಕೇಟ್ ಕ್ರೀಡತಿ | ತೆಂಡುಲ್ಕರಃ ಕಿಮ್ ಕ್ರೀಡತಿ?,
  ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಃ ಸತ್ಯಂ ವದತಿ | ಕಃ ಸತ್ಯಂ ವದತಿ ?,
  ಒಪ್ಪಣ್ಣಃ ತಕ್ರಂ ಪಿಬತಿ | ಕಃ ತಕ್ರಂ ಪಿಬತಿ?,
  ಮುಳಿಯಭಾವಃ ಭಾಮಿನೀ ಗೀತಂ ಲಿಖತಿ | ಮುಳಿಯ ಭಾವಃ ಕಿಮ್ ಲಿಖತಿ?,
  ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕಾ ಶೀತಲ ಪಾನೀಯಮ್ ನಯತಿ | ಕಾ ಶೀತಲ ಪಾನೀಯಮ್ ನಯತಿ?,

  ಮಂಗ್ಳೂರ ಭಾವಃ ಚಲಚ್ಚಿತ್ರಂ ಪಶ್ಯತಿ| ಕಃ ಚಲಚ್ಚಿತ್ರಂ ಪಶ್ಯತಿ?,
  ಗೋಪಾಲಣ್ಣಃ ಪ್ರಶ್ಣಂ ಪೃಚ್ಚತಿ | ಗೋಪಾಲಣ್ಣಃ ಕಿಮ್ ಪೃಚ್ಚತಿ?,
  ಅದ್ಯ ಶುಭದಿನಂ ಭವತಿ | ಆದ್ಯ ಕೀದೃಶಂ ದಿನಂ ಭವತಿ?,

  ರಾಮಃ ಸೀತಾಯಾಂ ಮಿಲತಿ | ಕಃ ಸೀತಾಯಾಂ ಮಿಲತಿ?,
  ಅಣ್ಣಃ ನಿರಾಹಾರ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹೇ ಅನ್ನಂ ತ್ಯಜತಿ | ಅಣ್ಣಃ ನಿರಾಹಾರ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹೇ ಕಿಮ್ ತ್ಯಜತಿ?,

  ಗಣೇಶ ಮಾವಃ ಲಡ್ಡು ಖಾದತಿ | ಕಃ ಲಡ್ಡು ಖಾದತಿ?,
  ಕೌರವಃ ಸಂದೇಹಂ ಪೃಚ್ಚತಿ | ಕಃ ಸಂದೇಹಮ್ ಪೃಚ್ಚತಿ ?,
  ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕಾ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಜಾನಾತಿ | ಕಾ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಜಾನಾತಿ?,
  ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕಾ ಸಮ್ಯಕ್ ಪಾಕಂ ಕರೋತಿ | ಕಾ ಸಮ್ಯಕ್ ಪಾಕಂ ಕರೋತಿ?,
  ಮುಳಿಯ ಭಾವಃ ಹರಿಕಥಾಂ ಶೃಣೋತಿ | ಮುಳಿಯ ಭಾವಃ ಕಿಮ್ ಶೃಣೋತಿ?,
  ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಃ ದಾನಂ ದದಾತಿ | ಕಃ ದಾನಂ ದದಾತಿ?,
  ಸುಭಗಃ ಕುಮಾರಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಾಂ ಪ್ರೇಶಯತಿ | ಸುಭಗಃ ಕುಮಾರಂ ಕುತ್ರ ಪ್ರೇಶಯತಿ?,

  ಏಷಾ ವಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಕ್ಷಾಳಯತಿ | ಕಾ ವಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಕ್ಷಾಳಯತಿ?,
  ಬಾಲಕಃ ಉತ್ತಿಷ್ಠತಿ | ಕಃ ಉತ್ತಿಷ್ಠತಿ?, ವೈದ್ಯಃ ಉಪವಿಶಿತಿ | ಕಃ ಉಪವಿಶತಿ?,
  ಸಃ ಪುಸ್ತಕಂ ಉತ್ಪೀಠಿಕಾಯಾಂ ಸ್ಥಾಪಯತಿ | ಸಃ ಪುಸ್ತಕಂ ಕುತ್ರ ಸ್ಥಾಪಯತಿ?,
  ರಾಧಾ ಶ್ಲೋಕಂ ಸ್ಮರತಿ | ಕಾ ಶ್ಲೋಕಂ ಸ್ಮರತಿ?,
  ಅರ್ಜುನಃ ಗಾಂಡೀವೇನ ಸಹ ಆಗಚ್ಚತಿ | ಕಃ ಗಾಂಡೀವೇನ ಸಹ ಆಗಚ್ಚತಿ?,
  ಸಃ ಚಶಕಂ ಸ್ವೀಕರೋತಿ | ಸಃ ಕಿಮ್ ಸ್ವೀಕರೋತಿ?,
  ಗೋವಿಂದಃ ಧನಂ ಆನಯತಿ | ಗೋವಿಂದಃ ಕಿಮ್ ಆನಯತಿ?,
  ಗೃಹೇ ದೂರದರ್ಷನೀ ಅಸ್ತಿ | ಗೃಹೇ ಕಿಮ್ ಅಸ್ತಿ?,
  ಸಃ ದಾನಂ ಗೃಣ್ಣಾತಿ | ಕಃ ದಾನಂ ಗೃಣ್ಣಾತಿ?,
  ಲಲಿತಾ ಫಲಾನಿ ಕ್ರೀಣಾತಿ | ಕಾ ಫಲಾನಿ ಕ್ರೀಣಾತಿ?,
  ವೇಂಕಟಃ ಉತ್ತರ ದಿಶಾಂ ಸೂಚಯತಿ | ಕಃ ಉತ್ತರ ದಿಶಾಂ ಸೂಚಯತಿ?
  ಅಸಹಾಯಕಃ ಚಿಂತೇನ ರೋದತಿ | ಕಃ ಚಿಂತೇನ ರೋದತಿ?
  ಬಾಲಕಃ ಬಾಲಿಕಾಂ ನಿಂದತಿ | ಕಃ ಬಾಲಿಕಾಂ ನಿಂದತಿ?,

  ಪುತ್ರಃ ಜಂಗಮ ದೂರವಾಣೀಂ ಇಚ್ಛತಿ| ಪುತ್ರಃ ಕಿಮ್ ಇಚ್ಛತಿ ?
  ಚೋರಃ ಧಾವಿತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ | ಕಃ ಧಾವಿತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ?
  ಪಿತಃ ಬಂಧೂನ್ ಗೃಹೇ ಆಹ್ವಾಯತಿ | ಕಃ ಬಂಧೂನ್ ಗೃಹೇ ಆಹ್ವಾಯತಿ?
  ——

  ಕೃಷ್ಣಃ ಪಾಠ ಶಾಲಾಮ್ ಗಚ್ಚತು | ಕಃ ಪಾಠ ಶಾಲಾಮ್ ಗಚ್ಚತು?
  ಸೀತಾ ಗೀತಮ್ ಪಠತು | ಸೀತಾ ಕಿಮ್ ಪಠತು?
  ವೃಕ್ಷಾಯಾಂ ಫಲಂ ಪತತು | ವೃಕ್ಷಾಯಾಂ ಕಿಮ್ ಪತತು?
  ಅಜ್ಜಕ್ಕಾನ ಭಾವಃ ಕಬಡಿ ಕ್ರೀಡತು | ಅಜ್ಜಕ್ಕಾನ ಭಾವಃ ಕಿಮ್ ಕ್ರೀಡತು?
  ಕುಮಾರ ಮಾವಃ ಕಥಾಂ ವದತು | ಕುಮಾರ ಮಾವಃ ಕಿಮ್ ವದತು ?
  ಬೊಳುಂಬು ಮಾವಃ ಚಾಯಂ ಪಿಬತು | ಬೊಳುಂಬು ಮಾವಃ ಕಿಮ್ ಪಿಬತು?
  ಅನುಪಮಾ ಅಕ್ಕಾ ಪ್ರವಾಸ ಅನುಭವಂ ಲಿಖತು | ಕಾ ಪ್ರವಾಸ ಅನುಭವಂ ಲಿಖತು?
  ದೊಡ್ಡ ಭಾವಃ ಉಶ್ಣೋದಕಮ್ ನಯತು | ದೊಡ್ಡ ಭಾವಃ ಕಿಮ್ ನಯತು?
  ತೆಕ್ಕುಂಜ ಮಾವಃ ಯಕ್ಷಗಾನಂ ಪಷ್ಯತು | ಕಃ ಯಕ್ಷಗಾನಂ ಪಷ್ಯತು?
  ಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣಃ ಸಂದೇಹಂ ಪೃಚ್ಚತು | ಕಃ ಸಂದೇಹಂ ಪೃಚ್ಚತು?
  ಶ್ವಃ ಅಪಿ ಶುಭದಿನಂ ಭವತು | ಶ್ವಃ ಅಪಿ ಕೀದೃಶಂ ದಿನಂ ಭವತು?
  ಕೃಷ್ಣಃ ಯಶೋದಾಮ್ ಮಿಲತು | ಕಃ ಯಶೋದಾಮ್ ಮಿಲತು?
  ಶ್ರೀಪತಿಃ ದುರ್ವ್ಯಸನಂ ತ್ಯಜತು | ಕಃ ದುರ್ವ್ಯಸನಂ ತ್ಯಜತು?
  ಸುವರ್ಣಿನೀ ಭಗಿನೀ ರೋಟೀ ಖಾದತು | ಸುವರ್ಣಿನೀ ಭಗಿನೀ ಕಿಮ್ ಖಾದತು?
  ಹರಿಃ ಅಪಿ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಜಾನಾತು | ಕಃ ಅಪಿ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಜಾನಾತು?
  ಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವಃ ಅಪಿ ಸಮ್ಯಕ್ ಪಾಕಂ ಕರೋತು | ಕಃ ಅಪಿ ಸಮ್ಯಕ್ ಪಾಕಂ ಕರೋತು?
  ಏನಂಕೋಡ್ಳು ಅಣ್ಣಃ ಯಕ್ಷಗಾನಂ ಶೃಣೋತು | ಏನಂಕೋಡ್ಳು ಅಣ್ಣಃ ಕಿಮ್ ಶೃಣೋತು?
  ಬೊಳುಂಬು ಮಾವಃ ಋಣಂ ದಾದಾತು | ಬೊಳುಂಬು ಮಾವಃ ಕಿಮ್ ದದಾತು?
  ಅನುಪಮಾ ಅಕ್ಕಾ ಕುಮಾರಂ ಯಕ್ಷಗಾನಂ ಪ್ರೇಶಯತು | ಕಾ ಕುಮಾರಂ ಯಕ್ಷಗಾನಂ ಪ್ರೇಶಯತು ?
  ಸಾ ಪಾದಂ ಪ್ರಕ್ಷಾಳಯತು | ಸಾ ಕಿಮ್ ಪ್ರಕ್ಷಾಳಯತು?
  ಬಾಲಿಕಾ ಉತ್ತಿಷ್ಠತು | ಕಾ ಉತ್ತಿಷ್ಠತು?
  ಶಿಕ್ಷಿಕಾ ಉಪವಿಶತು | ಕಾ ಉಪವಿಶತು?
  ಸಾ ಧನಂ ಧನಸ್ಯೂತೇ ಸ್ಥಾಪಯತು | ಸಾ ಧನಂ ಕುತ್ರ ಸ್ಥಾಪಯತು?
  ಯಶೋದಾ ಗೀತಾಂ ಸ್ಮರತು | ಯಶೋದಾ ಕಿಮ್ ಸ್ಮರತು?
  ಪ್ರದೀಪಃ ಪಾಠಶಾಲಾಯಾಂ ಆಗಚ್ಚತು | ಕಃ ಪಾಠಶಾಲಾಯಾಂ ಆಗಚ್ಚತು?
  ಜಲಜಾ ಜಲಕೂಪೀ ಸ್ವೀಕರೋತು | ಜಲಜಾ ಕಿಮ್ ಸ್ವೀಕರೋತು?
  ಚಂಪಕಾ ವಸ್ತ್ರಂ ಆನಯತು | ಕಾ ವಸ್ತ್ರಂ ಆನಯತು?
  ಕಂದುಕಂ ಉತ್ಪೀಠೀಕಾಯಾಂ ಅಸ್ತು | ಕಂದುಕಂ ಕುತ್ರ ಅಸ್ತು?
  ಸಾ ಧನಂ ಗೃಣ್ಣಾತು | ಸಾ ಕಿಮ್ ಗೃಣ್ಣಾತು?
  ಸರಳಾ ಆಭರಣಂ ಕ್ರೀಣಾತು | ಕಾ ಆಭರಣಂ ಕ್ರೀಣಾತು?
  ರಮಣಃ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಶಾಂ ಸೂಚಯತು | ಕಃ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಶಾಂ ಸೂಚಯತು?
  ಏಷಃ ಚಿಂತಯಾ ರೋದತು | ಕಃ ಚಿಂತಯಾ ರೋದತು?
  ಬಾಲಿಕಾ ಬಾಲಕಂ ನಿಂದತು | ಕಾ ಬಾಲಕಂ ನಿಂದತು ?
  ಪುತ್ರೀ ಶಾಟಿಕಾಂ ಇಚ್ಚತು | ಪುತ್ರೀ ಕಿಮ್ ಇಚ್ಛತು ?
  ಲೀಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಠಿತುಮ್ ಶಕ್ನೋತು | ಕಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಠಿತುಮ್ ಶಕ್ನೋತು?
  ಮಾತಾ ಸಖೀಂ ಮಂದಿರೇ ಆಹ್ವಾಯತು | ಮಾತಾ ಕಿಮ್ ಮಂದಿರೇ ಆಹ್ವಾಯತು?

  ಭವಾನ್ ಪರಿಷ್ಕಾರಂ ವದತು | ಧನ್ಯವಾದಃ |

  [Reply]

  ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣ

  ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣ Reply:

  ಮಹೋದಯ! ಭವತಃ ಅಭ್ಯಾಸೇ ಬಹೂನಿ ವಾಕ್ಯಾನಿ ಸಂತಿ. ತಾನಿ ಉತ್ತಮಾನಿ ಸಂತಿ.
  ದೋಷಯುಕ್ತಶಬ್ದಾನಾಂ ಪರಿಷ್ಕೃತ-ರೂಪಾಣಿ ಅತ್ರ ಸಂತಿ–

  ದಂತಾನಿ — ದಂತಾಃ
  ಪಂಚಾದಶಃ – ಪಂಚದಶ
  ಮಾಸಾನಿ – ಮಾಸಾಃ
  ಅಮಾವಾಸ್ಯ – ಅಮಾವಾಸ್ಯಾ
  ರುಪ್ಯಕಾಣಿ – ರೂಪ್ಯಕಾಣಿ
  ಆಪಣಾನಿ – ಆಪಣಾಃ
  ವೃತ್ತಃ – ವೃತ್ತಮ್
  ಬಹೂನಿ ವಿತ್ತಕೋಶಾಣಿ – ಬಹವಃ ವಿತ್ತಕೋಷಾಃ
  ಸಮುದ್ರಾಯಾಂ – ಸಮುದ್ರೇ
  ಸೀತಾಯಾಂ ಮಿಲತಿ – ಸೀತಾಂ ಮಿಲತಿ

  ಭವತಃ ಶ್ರದ್ಧಾ ಶ್ಲಾಘನೀಯಾ !

  [Reply]

  ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°

  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ Reply:

  ಧನ್ಯವಾದಾಃ | ಅಭ್ಯಾಸೇನ ಏವ ಇದಾನೀಮ್ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗಂ ಜ್ಞಾತುಮ್ ಶಕ್ಯತೆ | ಏತದರ್ಥಂ ಏಕವಚನ ದ್ವಿವಚನ ಬಹುವಚನ ರೂಪಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಅಭ್ಯಾಸಂ ಆವಶ್ಯಕಂ|

  ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪಿದ್ದೋ!! ಎಂತಾರು ಮಹೇಶಣ್ಣ, ಸಂಸ್ಕೃತಲ್ಲಿ ರಜಾ ಪರಂಚುತ್ತಷ್ಟು ಎನಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೊಡೆಕ್ಕಾತೋ.

  ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೆಗೆ ಮಾಡ್ಳಾಗ ಇನ್ನು! ಆನು ಕೂಗುವೆ ಮತ್ತೆ!! ಆಮ್ಮ್..!!!

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಗಣೇಶ ಪೆರ್ವ
  ಗಣೇಶ ಪೆರ್ವ

  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವಾ.. ಭವತಃ ಮುಖೇ ತ್ರಿ೦ಶತ್ ದ೦ತಾನಿ ಸ೦ತಿ ವಾ? ಪರ೦ತು ಶೇಷಃ ದ್ವಿ ದ೦ತೇ ಕುತ್ರ ಗತೌ?;-)

  [Reply]

  ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°

  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ Reply:

  ತೇ ಪತಿತವಂತಃ | ಕಥಂ ಇತಿ ಮಾ ಪೃಚ್ಚತು ಭೋ ಮಹಾಶಯ!

  [Reply]

  ಗಣೇಶ ಪೆರ್ವ

  ಗಣೇಶ ಪೆರ್ವ Reply:

  ಹಹಹಾ.. ಅಹ೦ ಜಾನಾಮಿ. ಪ್ರಾಯಾಧಿಕ್ಯೇಣ ಕಿಲ?

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
  ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣ

  ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣ Reply:

  ದಂತಭಂಗಃ ಶಷ್ಕುಲೀ-ಭಕ್ಷಣಸಮಯೇ ಅಭವತ್ ವಾ? :)

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣಶಾಂತತ್ತೆಶಾ...ರೀದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕರಾಜಣ್ಣಪೆಂಗಣ್ಣ°ಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ಮಾಲಕ್ಕ°vreddhiಪವನಜಮಾವಪುತ್ತೂರುಬಾವವೇಣಿಯಕ್ಕ°ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°ಶ್ಯಾಮಣ್ಣಡೈಮಂಡು ಭಾವಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°ನೆಗೆಗಾರ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್
"ಆನು ಕಂಡುಂಡ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ"

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ