ಸಂಸ್ಕೃತ-ರಸ-ಧಾರಾವಾಹಿನೀ – १२ (ಅತಿಥಿ-ಗೃಹಸ್ಥ-ಸಂಭಾಷಣಮ್)

“ संस्कृतरसधारावाहिनी ”

~ द्वादशधारा ~

ದ್ವಿತೀಯಾ ವಿಭಕ್ತಿಃ

ಅಹಂ ದೇವಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಿ ದೇವಂ ಕಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಿ?

ಹೇ ದೇವ!  ಜ್ಞಾನಂ ದದಾತು

ಭಗವನ್ ! ಸಂಪತ್ತಿಂ ದದಾತು

ಮಾಂ ಧನಿಕಂ ಕರೋತು ।  (ಮಾಂ=ಎನ್ನ)

ಮಾಂ  ಸಜ್ಜನಂ ಕರೋತು

(ದೇವಃ -ದೇವಂ; ಸಂಪತ್ತಿಃ-ಸಂಪತ್ತಿಂ; ಧನಿಕಃ- ಧನಿಕಂ; ಅಹಂ-ಮಾಂ)

~~~~

ಪಿತಾ ಪ್ರಾರ್ಥಯತಿ –

ಮಮ ಪುತ್ರೀಂ ವಿದ್ಯಾವತೀಂ ಕರೋತು

ಶ್ರೀ ಭಗಿನೀ ಪ್ರಾರ್ಥಯತಿ-

ಮಾಂ  ಸಂಸ್ಕೃತಜ್ಞಾಂ ಕರೋತು

~~~~

ಭವಂತಃ  ದೇವಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಂತಿ;  ಕಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಂತಿ?

ಹೇ ದೇವ ! ……

~~~~

ದೇವಃ ಕಿಂ ಕರೋತಿ?

ಕೃಷ್ಣಃ  ಕಷ್ಟಂ ದೂರೀಕರೋತಿ । ಭಕ್ತಸ್ಯ ವೇದನಾಂ ಪರಿಹರತಿ

ಅರ್ಚಕಃ  ಕಿಂ ದದಾತಿ?

——

ವಿಶೇಷಣಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಃ

ಉತ್ತಮಃ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಃ

ಮಲಿನಂ ವಸ್ತ್ರಮ್ ನ ಧರತು

ಸರಲಾ ಭಾಷಾ । ವಯಂ ಸರಲಾಂ ಭಾಷಾಂ ಪಠಾಮಃ

ಸುಂದರೀ ವಾಟಿಕಾ

ಚತುರಃ  ಬಾಲಕಃ । ಗುರುಃ  ಚತುರಂ ಬಾಲಕಂ ಅಭಿನಂದತಿ

ಜಲಂ  ಕಲುಷಿತಂ  ಅಸ್ತಿ

ದೀರ್ಘಾ ವೇಣೀ । ಹಾ ಹಂತ!  ಬಾಲಿಕಾ  ದೀರ್ಘಾಂ ವೇಣೀಂ ಕರ್ತಯತಿ  🙁

ಉನ್ನತಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಮ್

ನಾರಿಕೇಲವೃಕ್ಷಃ ಉನ್ನತಃ  ಅಸ್ತಿ

ಕ್ರೂರಃ  ಶುನಕಃ ದಶತಿ ।  (ದಶನಂ = ಕಚ್ಚುವದು)

ಭವನಂ ಅಲಂಕೃತಮ್ ಅಸ್ತಿ

ಆಕಾಶಃ ಮೇಘಾವೃತಃ ಅಸ್ತಿ ವಾ? ನ, ಆಕಾಶಃ  ಶುಭ್ರಃ  ಅಸ್ತಿ

ದೇವಃ ಸರ್ವಶಕ್ತಃ  ಅಸ್ತಿ ; ದೇವೀ ಸರ್ವಶಕ್ತಾ ಅಸ್ತಿ

ಮಾತಾ ವಾತ್ಸಲ್ಯಪೂರ್ಣಾ ಅಸ್ತಿ

ಭವಾನ್ ಕುಪಿತಃ/ಕ್ರುದ್ಧಃ  ಅಸ್ತಿ ವಾ?

ಅಹಂ  ಖಿನ್ನಃ ನ ಅಸ್ಮಿ

ಭವಾನ್ ಕುಶಲೀ ವಾ ?

ಭವತೀ ಕುಶಲಿನೀ ವಾ ?

—–

ಏತಾದೃಶವಾಕ್ಯಾನಿ ರಚಯತು

—-

ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷಾಶಿಕ್ಷಣಮ್  — ೭_೧

—-

ಅತಿಥಿ-ಗೃಹಸ್ಥಸಂಭಾಷಣಮ್  ಶ್ರುತಮ್ ವಾ?

~~~~

ಪುರತಃ


ಗೃಹಸ್ಯ  ಪುರತಃ  ತುಲಸೀಸಸ್ಯಮ್  ಅಸ್ತಿ

ಭವತಃ ಗೃಹಸ್ಯ ಪುರತಃ ಕಿಮ್ ಅಸ್ತಿ?

ಆಪಣಸ್ಯ ಪುರತಃ  ಭಿಕ್ಷುಕಃ  ಭಿಕ್ಷಾಂ ಪೃಚ್ಛತಿ

ರಂಗಸ್ಥಲಸ್ಯ ಪುರತಃ ಕೇ ಸಂತಿ?

ಪೃಷ್ಠತಃ

ರಂಗಸ್ಥಲಸ್ಯ ಪೃಷ್ಠತಃ  ವೇಷಧಾರಣಂ ಪ್ರಚಲತಿ

ಪುರತಃ ಏಕಂ; ಪೃಷ್ಠತಃ ಅನ್ಯತ್  ಇತಿ ಅಸ್ಮಾಕಂ ವ್ಯವಹಾರಃ  ಮಾ ಭವತು !

ಪುರತಃ ಪೃಷ್ಠತಃ ಚ ಸಮಾನಃ ವ್ಯವಹಾರಃ ಭವತು !!


ಸರ್ವೇ ಗುಣಾಃ  ಕಾಂಚನಮಾಶ್ರಯಂತಿಡಾಮಹೇಶಣ್ಣ

   

You may also like...

35 Responses

 1. jayashree.neeramoole says:

  ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣನ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆತು. ಇವ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಟ್ ಮಹೇಶನೆ ಹೇಳಿ ಗೊಂತಾದಪ್ಪಗ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಆತು. ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆ ಈ ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸದುಪಯೋಗ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲಕ್ಕಪ್ಪಗ ಆದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಸ್ಕೃತಲ್ಲಿ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡುವ ಹಾಂಗೆ ಆಗಲಿ… ಹೇಳಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗೋ…

 2. ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ says:

  ಅಹೋ… ಮಂಗ್ಳೂರ ಭಾವಃ, ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಃ, ಗೋಪಾಲಣ್ಣಃ, ಅನು ಅಕ್ಕಾ, ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕಾ… ಇತ್ಯಾದಿ ಮಮ ಮಿತ್ರಾಣಿ ಕುತ್ರ ಸಂತಿ? ??! ನೆಗೆಗಾರಮಾಣಿನಾ ಸಹ ಅನ್ಯತ್ರ ಗತವಂತಃ ಕಿಮ್??!! ಅಗಚ್ಛತು, ಆಗಚ್ಛತು., ಭವತಾಂ ಪೂರ್ವ ಪಾಠಸ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸಃ ಅವಶಿಷ್ಟಃ ಅಸ್ತಿ | ಶೀಘ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಂತು | ಭವತಃ ದರ್ಶನಂ ದದಾತು ಭೋ: !

  ಮಮ ಅಭ್ಯಾಸಃ –

  ದ್ವಿತೀಯಾ ವಿಭಕ್ತಿ ಪರಿಚಯಮ್ ಜ್ಞಾತವಾನ್ – ದೇವಂ, ಜ್ಞಾನಂ, ಸಂಪತ್ತಿಂ, ಧನಿಕಂ, ಸಜ್ಜನಂ, ವಿದ್ಯಾವತೀಂ, ಸಂಸ್ಕೃತಜ್ಞಾಂ, ಕಷ್ಟಂ, ವೇದಾನಾಂ, ಕಿಮ್ …. ಇತಿ |
  ವಿಶೇಷಣಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಃ ಅವಗತವಾನ್ – ಉತ್ತಮಃ, ಮಲಿನಂ, ಸರಲಾ / ಸರಲಾಂ , ಸುಂದರೀ, ಚತುರಃ , ದೀರ್ಘಾ / ದೀರ್ಘಾಂ, ಕ್ರೂರಃ ……. ಇತ್ಯಾದಿ |

  ವಿಶ್ವಾಸ ಮಹೋದಯಸ್ಯ ವದನಂ ಪ್ರಸನ್ನಃ ಅಸ್ತಿ | ಛಾತ್ರಾಃ ಪಾಠಂ ಉಚ್ಚೈಃ ಪಠಂತಿ | ಬಾಲಿಕಾ ಸಮ್ಯಕ್ ನೃತ್ಯತಿ | ಕೂಪ್ಯೇ ಶುದ್ಧ ಜಲಂ ಅಸ್ತಿ | ಭೋಜನಂ ರುಚಿಕರಂ ಅಸ್ತಿ | ಸಾಗರ ಜಲಂ ಲವಣಂ ಅಸ್ತಿ | ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾ ಮಧುರಂ ಅಸ್ತಿ | ಮುಳಿಯ ಭಾವಃ ಉತ್ತಮಮ್ ಭಾಮಿನೀ ಗೀತಾಂ ರಚಯತಿ | ಕುಮಾರ ಮಾವಃ ಪುಸ್ತಕಾವಲೋಕನಂ ಸುಂದರಂ ಕರೋತಿ | ಪೆರ್ವ ಗಣೇಶಣ್ಣಃ ಶೀಘ್ರಂ ಭೋಜನಂ ಕರೋತಿ | ಅದ್ಯತನ ವ್ಯಾಪಾರಂ ಮಂದಂ ಅಸ್ತಿ | ವರ್ಷ ಕಾಲೇ ಚೆನ್ನೈ ನಗರೇ ವಾಹನ ಚಾಲನಂ ಕಷ್ಟಂ ಭವತಿ | ನಾರೀಕೇಲ ಫಲೇ ಮಧುರಂ ಜಲಂ ಅಸ್ತಿ | ಹನೂಮಾನ್ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಅಸ್ತಿ | ದೊಡ್ಡಭಾವಸ್ಯ ದ್ವಿಚಕ್ರಿಕಾ ವೇಗೆನ ಚಲತಿ | ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕಾ ಶೀಘ್ರಂ ಪಾಕಂ ಕರೋತಿ | ಸಜ್ಜನಾಃ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯಾಃ ಸಂತಿ | ಕಾರವೇಲ್ಲಮ್ (ಹಾಗಲಕಾಯಿ) ಕಟುಃ ಅಸ್ತಿ |
  ““““`
  ಗೃಹಸ್ಯ ಪುರತಃ ಅಂಗಣಮ್ ಅಸ್ತಿ | ಗೃಹಸ್ಯ ಪುರತಃ ಪುಷ್ಪವಾಟಿಕಾ ಅಸ್ತಿ |
  ರಂಗಸ್ಥಲಸ್ಯ ಪುರತಃ ಆಸಂದಾಃ ಸಂತಿ | ರಂಗಸ್ಥಲಸ್ಯ ಪುರತಃ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಃ ಸಂತಿ |

  • jayashree.neeramoole says:

   ಅಹಮಪಿ ಆಗಚ್ಹಾಮಿ…ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಸಂಭಾಷಣಂ ಅತೀವ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ:

   ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ತಿದ್ದೆಕ್ಕು…

   • ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ says:

    ಆಗಚ್ಛತು | ಸ್ವಾಗತಮ್ |
    ಭವತ್ಯಾಃ ಆಗಮನಂ ಸಂತೋಷಃ ಅಸ್ತಿ|

    ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ, ತಪ್ಪುತ್ತರೆ, ತಪ್ಪಕ್ಕೋ ಹೇಳಿ ಸಂಶಯವೇ ಬೇಡ. ಬೇಕಾರೆ ಎರಡು ತಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚೇ ಬರದಿಕ್ಕಿ. ಅದೆಲ್ಲಾ ಮಹೇಶಣ್ಣನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.

   • ಜಯಶ್ರೀಭಗಿನಿ!
    ಅಸ್ತು, ಸಂಭಾಷಣಸ್ಯ ಆರಂಭಃ ಭವತು । ಆಸಕ್ತಿವರ್ಧನಂ ಭವತು ।
    ಪ್ರಥಮಂ ಭವತ್ಯಾಃ ಪರಿಚಯಂ ವದತು —

    ಭವತ್ಯಾಃ ಗೃಹಂ ಕುತ್ರ ಅಸ್ತಿ?
    ಭವತ್ಯಾಃ ಗೃಹಸ್ಯ ನಾಮ ಕಿಮ್?

    • jayashree.neeramoole says:

     ಧನ್ಯವಾದಾ:
     ಮಮ ಗೃಹಂ ಮಂಗಳೂರು ನಗರೇ ಅಸ್ತಿ.
     ಮಮ ಗೃಹಸ್ಯ ನಾಮ ನೀರಮೂಲೆ ಇತಿ.

    • jayashree.neeramoole says:

     ಅಹಂ ಉಜಿರೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯೇ ಭವತ: ಕಕ್ಷಾಯಾಂ ಆಸೀತ್|

     ಮಮ ಭರ್ತಾ ವ್ಯಾಪಾರಂ ಕರೋತಿ|

     ಮಮ ಪುತ್ರ ‘ಶ್ರೀಚರಣ’ ಇತಿ|ಶ್ರೀಚರಣ: ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯೇ u.k.g. ಕಕ್ಷಾಯಾಂ ಪಠತಿ| ಸ: ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತೀ ವಿದ್ಯಾಲಯೇ ಬಾಲಕೇಂದ್ರಂ ಗಚ್ಛತಿ|(ವಾರಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಘಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್) ದ್ವಿವಾರಂ ಏಕಮ್ ಏಕಮ್ ಘಟಿ ಕಕ್ಷಾ|

     ಪುತ್ರೀ ‘ಧಾರಾ’ ಇತಿ|ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮಿನಾ ನಾಮಂ ದತ್ತಂ (ಗುರುಗೋ ಹೆಸರು ಮಡುಗಿದ್ದು)|ಚತುರ್ಮಾಸ: ಅಭವತ್ (ಅದಕ್ಕೆ ೪ ತಿಂಗಳು ಆತು)| ಸಾ ಹಸತಿ|

     ಭವತ: ಪರಿಚಯಂ ವದತು|

     • ಆಮ್! ಸ್ಮರಾಮಿ । ಭವತೀ ಮಮ ಕಕ್ಷ್ಯಾಯಾಂ ಆಸೀತ್ ।
      ಭವತ್ಯಾಃ ಪುತ್ರಃ ಸಂಸ್ಕೃತಭಾರತ್ಯಾಃ ಬಾಲಕೇಂದ್ರಂ ಗಚ್ಛತಿ!!! ಏಷಾ ಮಧುರವಾರ್ತಾ!!

      ಭವತೀ ಸಮ್ಯಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಜಾನಾತಿ। ಸಮ್ಯಕ್ ಲಿಖತಿ ಅಪಿ। ಕಿಂಚಿತ್ ಪರಿಷ್ಕಾರಃ ಅಸ್ತಿ- ಪಶ್ಯತು —

      ಆಸೀತ್ > ಅಹಂ ಕಕ್ಷ್ಯಾಯಾಂ ಆಸಮ್
      ವ್ಯಾಪಾರಂ > ವಾಣಿಜ್ಯಂ
      {ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತೀ ವಿದ್ಯಾಲಯೇ ಬಾಲಕೇಂದ್ರಂ ಗಚ್ಛತಿ}
      ಸಂಸ್ಕೃತಭಾರತೀ-ವಿದ್ಯಾಲಯಸ್ಯ ಬಾಲಕೇಂದ್ರಂ ಗಚ್ಛತಿ

      {ವಾರಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಘಂಟೆ}
      ಸಪ್ತಾಹೇ ದಿನದ್ವಯೇ ಏಕೈಕಘಂಟಾ
      ಅಥವಾ,
      ದ್ವಿವಾರಂ ಏಕೈಕಘಂಟಾ (ಎರಡು ಸರ್ತಿ ಒಂದೊಂದು ಗಂಟೆ)

      {ನಾಮಂ ದತ್ತಂ} ನಾಮ ದತ್ತಮ್ (ನಾಮಂ ಇತಿ ಶಬ್ದಃ ನಾಸ್ತಿ)

     • jayashree.neeramoole says:

      ಗೀತಾಲಕ್ಷ್ಮೀಮ್ ಸ್ಮರಸಿ ವಾ? ತಾಂ ಅಪಿ ಅತ್ರ ಆಗಚ್ಚತುಂ ವದಾಮಿ|

     • ಆಮ್!
      ಅವಶ್ಯಂ ತಾಮ್ ಅಪಿ ಆಹ್ವಯತು !


      ಆಗಚ್ಚತುಂ> ಆಗಂತುಂ

  • “ವೇದಾನಾಂ” ದ್ವಿತೀಯಾ ವಿಭಕ್ತಿಃ ನಾಸ್ತಿ !
   (ಕಾರವೇಲ್ಲಮ್ (ಹಾಗಲಕಾಯಿ) ಕಟುಃ )
   ಕಾರವೇಲ್ಲಮ್ ತಿಕ್ತಮ್ ಅಸ್ತಿ। ಮರೀಚಃ (ಮೆಣಸು) ಕಟುಃ ಭವತಿ ।
   —-
   ಪುನಃ ಪರಿಶೀಲಯತು —
   ಪ್ರಯೋಗಃ ಅವಗತವಾನ್
   ವದನಂ ಪ್ರಸನ್ನಃ
   ಕೂಪ್ಯೇ
   —–
   ಲೇಖನದೋಷಃ–
   ಶುದ್ಧ ಜಲಂ
   ಸಾಗರ ಜಲಂ
   ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾ ಮಧುರಂ
   ಉತ್ತಮಮ್ ಭಾಮಿನೀ ಗೀತಾಂ
   ವ್ಯಾಪಾರಂ ಮಂದಂ (ವ್ಯಾಪಾರಃ ಇತಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗಶಬ್ದಃ)

   ವರ್ಷ ಕಾಲೇ ಚೆನ್ನೈ ನಗರೇ ವಾಹನ ಚಾಲನಂ
   ನಾರೀಕೇಲ ಫಲೇ
   ವಿಶಾಲ ಹೃದಯಾಃ

   ——
   ಪುರತಃ – ಪೃಷ್ಠತಃ ಉಪಯುಜ್ಯ ಇತೋಪಿ ಅಧಿಕವಾಕ್ಯಾನಿ ಲಿಖತು।

   • ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ says:

    ಅದು ‘ವೇದನಾಂ’ ಆಯೇಕ್ಕಾದ್ದು ಕೈ ಜಾರಿ ವೇದಾನಾಂ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಮಾರ್ಕು ಹೋದ್ದು।
    ಕಟುಃ , ತಿಕ್ತಮ್ ಮಧ್ಯೇ ತದೇವ ಸಂದೇಹಂ ಆಸೀತ್ । ಸದ್ಯ ಗೊಂತಾತು.
    ಪ್ರಯೋಗಮ್ ಅವಗತವಾನ್ – ಇತಿ ಸಮೀಚೀನಮ್ ಕಿಲಾ?
    ವದನಂ ಪ್ರಸನ್ನಃ > ವದನಮ್ ಪ್ರಸನ್ನಮ್ ಇತಿ ವಾ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಹೋದಯಃ ಪ್ರಸನ್ನ ವದನಃ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ಉಕ್ತವ್ಯಮ್?
    ಕೂಪ್ಯೇ > ಕೂಪ್ಯಾಂ, ಶುದ್ಧಜಲಂ, ಸಾಗರಜಲಂ, ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷಾ ಮಧುರಮ್, ಉತ್ತಮ ಭಾಮಿನೀಗೀತಮ್, ವ್ಯಾಪಾರಃ ಮಂದಃ, ವರ್ಷಾಕಾಲೇ ಚೆನ್ನೈನಗರ್ಯಾಂ ವಾಹನ ಚಾಲನಂ, ನಾರಿಕೇಲ ಫಲೇ, ವಿಶಾಲ ಹೃದಯಃ – ಇತಿ ಏವಮ್ ಸಾಧು ಕಿಲಾ?
    “““`

    ಮಮ ಪುರತಃ ದ್ವಿಚಕ್ರಿಕಾ ವಾಹನಂ ಅಸ್ತಿ | ವಾಹನಸ್ಯ ಪುರತಃ ಸಂಖ್ಯಾಫಲಕಃ ಅಸ್ತಿ | ವಾಹನಸ್ಯ ಪೃಷ್ಠತಃ ಅಪಿ ಸಂಖ್ಯಾಫಲಕಃ ಅಸ್ತಿ | ಮಮ ಪುರತಃ ಗಣಕಯಂತ್ರಃ ಅಸ್ತಿ | ಗಣಕಯಂತ್ರಸ್ಯ ಪುರತಃ ಅಹಂ ಅಸ್ಮಿ | ಮಮ ಪೃಷ್ಠತಃ ಭಿತ್ತಿಃ ಅಸ್ತಿ | ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಸ್ಯ ಪುರತಃ ಔಷಧಾಲಯಃ ಅಸ್ತಿ | ಔಷಧಾಲಯಸ್ಯ ಪುರತಃ ನಾಮಫಲಕಃ ಅಸ್ತಿ | ನಾಮಫಲಕಸ್ಯ ಪುರತಃ ರುಗ್ಣಃ ತಿಷ್ಠತಿ | ಏತದ್ ಪೃಷ್ಠತಃ ಅಲ್ಪಾಹಾರಗೃಹಃ ಅಸ್ತಿ | ವಾಹನೇ ಪುರತಃ ಚಾಲಕಃ ಉಪವಿಶತಿ | ಪೃಷ್ಠತಃ ವಾಹಕಃ ಯಾನಚೀಟಿಕಾ ದದಾತಿ | ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಭಿಕ್ಷುಕಾಃ ದೃಷ್ಯಂತಿ |

    • ಅಹೋ! ಭವತಃ ವೇದನಾ !!!
     ಸಂದೇಹಂ > ಸಂದೇಹಃ
     {ವಿಶ್ವಾಸ ಮಹೋದಯಃ ಪ್ರಸನ್ನ ವದನಃ ಅಸ್ತಿ }
     ವಿಶ್ವಾಸಮಹೋದಯಃ ಪ್ರಸನ್ನವದನಃ ಅಸ್ತಿ । ಅಥವಾ
     “ವಿಶ್ವಾಸಮಹೋದಯಸ್ಯ ವದನಂ ಪ್ರಸನ್ನಮ್” ಇತಿ ವಕ್ತವ್ಯಮ್ ।


     ಪುನಃ ಪರಿಶೀಲಯತು —
     ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷಾ ಮಧುರಮ್
     ವಾಹನ ಚಾಲನಂ
     ವಿಶಾಲ ಹೃದಯಃ
     ಉತ್ತಮ ಭಾಮಿನೀಗೀತಮ್
     ಏತದ್ ಪೃಷ್ಠತಃ (ಕಸ್ಯ ಪೃಷ್ಠತಃ?)
     ಅಲ್ಪಾಹಾರಗೃಹಃ
     ವಾಹಕಃ ಯಾನಚೀಟಿಕಾ ದದಾತಿ
     ದೃಷ್ಯಂತಿ

     ಉತ್ತಮವಾಕ್ಯಾನಿ ಲಿಖಿತವಾನ್ !!

     • ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ says:

      ವಿಶ್ವಾಸಮಹೋದಯಃ ಪ್ರಸನ್ನವದನಃ ಅಸ್ತಿ । ಅಥವಾ
      “ವಿಶ್ವಾಸಮಹೋದಯಸ್ಯ ವದನಂ ಪ್ರಸನ್ನಮ್” ಇತಿ ವಕ್ತವ್ಯಮ್ । – ಬರವಾಗ (ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ) ಇದು ರಜಾ ಒಳ್ಳೆತಾ ಜಾಗ್ರತೆ ನೆಂಪು ಮಾಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರಿ ಅಕ್ಕಷ್ಟೇ. ನೋಡುವೋ° ಬಪ್ಪ ಸರ್ತಿ.

      ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷಃ ಮಧುರಃ / ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಃ ಮಧುರಂ ಅಸ್ತಿ – ಉಮ್ಮಾ ಅಂದಾಜಿ ಅವ್ತಿಲ್ಲೆ ಇದು
      ವಾಹನ ಚಾಲನಂ > ವಾಹನಸ್ಯ ಚಾಲನಂ / ವಾಹನಚಾಲನಂ
      ವಿಶಾಲ ಹೃದಯಃ > ವಿಶಾಲಹೃದಯಃ
      ಉತ್ತಮ ಭಾಮಿನೀಗೀತಮ್ > ಉತ್ತಮಮ್ ಭಾಮಿನೀಗೀತಂ
      ಏತದ್ ಪೃಷ್ಠತಃ (ಕಸ್ಯ ಪೃಷ್ಠತಃ?)> ಔಷಧಾಲಯಸ್ಯ ಪೃಷ್ಠತಃ (ಓ ಅದು ಏತಸ್ಯ ಪೃಷ್ಠತಃ ಹೇಳಿ ಆಯೇಕ್ಕಾಗಿತ್ತೋ.!?!
      ಅಲ್ಪಾಹಾರಗೃಹಃ – ಗೊಂತಾಯ್ದಿಲ್ಲೇ ಹೇಂಗೆ ಸರಿ ಹೇಳಿ
      ವಾಹಕಃ ಯಾನಚೀಟಿಕಾ ದದಾತಿ – ಇದೂ ಗೊಂತಾಯಿದಿಲ್ಲೆ
      ದೃಷ್ಯಂತಿ>- ಪಶ್ಯಂತಿ

      ಉಮ್ಮಾ ನಿಂಗಳೇ ಸಮ ಮಾಡೆಕ್ಕಷ್ಟೇ ಇನ್ನು ಇದರ. ಈಗಳೇ ಹೇಳಿಕ್ಕೀತೆ – ಧನ್ಯವಾದಃ ।

     • ಆಹಾ! ಭವತಃ ಪ್ರಯತ್ನಃ ಸಮ್ಯಕ್-ದಿಶಾಯಾಮ್ ಅಸ್ತಿ ಶ್ರೀಮನ್!

      ಪಾಠೇ ಏಕಂ ವಾಕ್ಯಮ್ ಅಸ್ತಿ — “ಸರಲಾ ಭಾಷಾ ”
      `ಭಾಷಾ’ಶಬ್ದೇ `ಆ’ ಅಸ್ತಿ; `ಸರಲಾ’ಶಬ್ದೇ ಅಪಿ `ಆ’ ಅಸ್ತಿ ।
      ತಥಾ —
      ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷಾ ಮಧು…. ಅಸ್ತಿ ।

      ವಾಹನಸ್ಯ ಚಾಲನಂ / ವಾಹನಚಾಲನಂ — ಉಭಯಮ್ ಅಪಿ ಸಮ್ಯಕ್ ।

      `ವಿಶಾಲಹೃದಯಃ’ ಇತಿ ಏಕವಚನರೂಪಮ್। ಪರಂತು ವಾಕ್ಯೇ `ಸಜ್ಜನಾಃ’ ಇತಿ ಬಹುವಚನಮ್ ಅಸ್ತಿ। ಅತಃ `ವಿಶಾಲಹೃದಯಾಃ’ ಇತಿ ಬಹುವಚನಮ್ ಆವಶ್ಯಕಮ್। ತತ್ರ ಕೇವಲಂ ಲೇಖನದೋಷಃ ಆಸೀತ್।

      `ಉತ್ತಮಂ ಭಾಮಿನೀಗೀತಂ’ — ಭವತಃ ಉತ್ತರಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಅಸ್ತಿ ।

      `ಏತಸ್ಯ (ಇದರ) ಪೃಷ್ಠತಃ’ — ಅಹಂ ಏತಸ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಾಯಾಮ್ ಏವ ಆಸಮ್! ಭವಾನ್ ಪ್ರಾಪ್ತವಾನ್!

      `ಅಲ್ಪಾಹಾರಗೃಹಮ್’ ಇತಿ ಸಮೀಚೀನಮ್। `ಗೃಹಃ’ ಇತಿ ನಾಸ್ತಿ ।

      ಆಮ್। `ಪಶ್ಯಂತಿ’ ಇತಿ ಸಮೀಚೀನಮ್ ।

      {ವಾಹಕಃ ಯಾನಚೀಟಿಕಾ ದದಾತಿ } ದ್ವಿತೀಯಾವಿಭಕ್ತಿಂ ಸ್ಮರತು !!
      ವಾಹಕಃ > ನಿರ್ವಾಹಕಃ

      ಭವತಃ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಯಾಃ ಶ್ಲಾಘನಂ ಕರೋಮಿ ।

     • ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ says:

      [ಪ್ರಯತ್ನಃ ಸಮ್ಯಕ್-ದಿಶಾಯಾಮ್ ] – ಇದಾನೀಂ ಪ್ರಯೋಗಃ ಮೇ ನೂತನಃ ಆಸೀತ್| ಉತ್ತಮಮ್| ವಿಷಯಃ ಸರಲಃ ಅಸ್ತಿ, ಪರಂತು, ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಷಯೇ ಸಾವಧಾನತಯಾ ಚಿಂತನಂ ಆವಶ್ಯಕಂ ಇತಿ ಅವಗತವಾನ್|
      `ಭಾಷಾ’ಶಬ್ದೇ `ಆ’ ಅಸ್ತಿ; `ಸರಲಾ’ಶಬ್ದೇ ಅಪಿ `ಆ’ ಅಸ್ತಿ । ತಥಾ – ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷಾ ಮಧುರಾ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ವಕ್ತವ್ಯಂ – ಇತಿ ಚಿಂತಯಾಮಿ ।
      (ಅಲ್ಲಿ ಆ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಇದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು… ಆಯೇಕು ಹೇಳಿಯಪ್ಪಗ ಒಂದರಿ ದೊಂಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಿಡುದಾಂಗೆ ಆತು!)
      [`ವಿಶಾಲಹೃದಯಾಃ’ ] – ಅಹೋ! ಪ್ರಥಮತಃ ಏವ ಸಮ್ಯಕ್ ಆಸೀತ್ | ತತ್ರ ಕೇವಲಂ ಲೇಖನದೋಷಃ ವಾ!! ಅಹಂ ಸಂದಿಗ್ಧಃ ಅಭವನ್|
      [ಅಲ್ಪಾಹಾರಗೃಹಃ > `ಅಲ್ಪಾಹಾರಗೃಹಮ್’ ವಾಹಕಃ > ನಿರ್ವಾಹಕಃ]- ಸಾಧು , ಅವಗತವಾನ್|

     • ಏತತ್ ವಾಕ್ಯಂ ಶುದ್ಧೀಕರಣೀಯಮ್ ಅಸ್ತಿ —
      “ಯಾನಚೀಟಿಕಾ ದದಾತಿ” ಅತ್ರ ದೋಷಃ ಅಸ್ತಿ.

     • ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ says:

      ಆಮ್, ತತ್ ವಾಕ್ಯಂ ವಿಸ್ಮೃತವಾನ್| ನಿರ್ವಾಹಕಃ ಯಾನಚೀಟಿಕಾಂ ದದಾತಿ ಇತಿ ವದಾಮಃ ವಾ?

  • jayashree.neeramoole says:

   ಅಸ್ಮಾಕಂ ಗೃಹೇ ಕಾರವೇಲ್ಲಂ (ಮೆಣಸುಕಾಯಿ) ಸರ್ವೇಷಾಂ ಇಷ್ಟಂ ಖಾದ್ಯಂ

 3. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಟ್ಟ says:

  ಮಮ ನಾಮ ಲಕ್ಶ್ಮೀ:
  ಅಹಮ್ ಮ೦ಗಳೂರು ನಗರೇ ವಸಾಮಿ…
  ಅಹಮ್ ಗೃಹಿಣೀ ಅಸ್ಮಿ..
  ಅಹಮಪಿ ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಸ೦ಭಾಷಣಮ್ ಕರ್ತುಮ್ ಉತ್ಸುಕಾ ಅಸ್ಮಿ..

  • jayashree.neeramoole says:

   ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಗಿನಿ! ಸ್ವಾಗತಂ…

   ಸಂಸ್ಕ್ರುತಭಾರತ್ಯಾಂ ಸಪ್ತಾಹೇ ದ್ವಿವಾರಂ ಕಕ್ಷಾ ಅಸ್ತಿ ಕಿಲ! (ಯಾವ ವಾರ?) ಕದಾ?

 4. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಟ್ಟ says:

  ವಿಕಾಸ ಮಹೋದಯಃ ಶಾ೦ತಲಾ ಭಗಿನೀ ಚ ಪಾಠಮ್ ಕುರುತಃ..
  ಅಹಮ್ “ಪ್ರಥಮಾ ” ಪರೀಕ್ಷಾಮ್ ಸ್ವೀಕೃತವತೀ…ಪಠನಾರ್ಥಮ್ ( ಸ೦ಘನಿಕೇತನ ಮಧ್ಯೇ) ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಭಾರತೀಮ್ ಗಚ್ಛಾಮಿ..

  • ವ್ಹಾ!
   ಭವತೀ “ಪ್ರಥಮಾದೀಕ್ಷಾಂ” ಪಠತಿ! ಏತತ್ ಬಹು ಉತ್ತಮಮ್!!
   ತಯೋಃ ಪಾಠನಂ ಬಹುರೋಚಕಂ ಭವತಿ ಕಿಲ?
   ಅತ್ರ ಸರ್ವದಾ ಆಗಚ್ಛತು! ಸಂಭಾಷಣಂ ಕರೋತು ।

  • ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ says:

   ಓಹ್ ! ಭಗಿನೀ, ಸ್ವಾಗತಂ।

   ಏ ಮಹೇಶಣ್ಣ, ಇವೆಲ್ಲಾ ಇಷ್ತು ದಿನ ಏಕೆ ಮುಂದೆ ಬಾರದ್ದೆ ಹುಗ್ಗಿ ಕೂದ್ದು?!! ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಜೆನ ಬಾಕಿ ಇದ್ದವು . ಆಸಕ್ತಿ ಇಪ್ಪ ಎಲ್ಲೋರು ಸಂಕೋಚ ಮಾಡದ್ದೆ ಮುಂದೆ ಬರೆಕು ಹೇಳಿ ಎನ್ನ ವಿನಂತಿ ಇಲ್ಲಿ.

   • jayashree.neeramoole says:

    ಎಂಗಳ ಹಾಂಗಿಪ್ಪ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಗಂತೂ ಇದು ಭಾರೀ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ… ಮಹೇಶಣ್ಣಂಗೂ.. ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೂ ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿರೂ ಸಾಲ…

 5. ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ says:

  ಭೋ ಶ್ರೀಮನ್,
  ಮಹ್ಯಂ ಏಕಃ ಸಂದೇಹಃ ಅಸ್ತಿ| ಇದಂ ದೃಷ್ಟ್ವ ಅನ್ಯಃ ಪರಿಹಾಸಂ ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ., ಚಿಂತಾ ನಾಸ್ತಿ|

  ಏಕಃ – ಏಕಂ, ದ್ವೇ – ದ್ವಿ, ತ್ರೀಣಿ – ತ್ರಯ ., ಏತನ್ಮಧ್ಯೇ ಭೇಧಃ ಕಿಮ್? ಕಥಂ ಕಥಂ ತೇಷು ಪ್ರಯೋಗಂ ಭವಂತಿ ಇತಿ ಕಿಂಚಿತ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂ (ವಿವರಂ- ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಳಕ್ಕೋ?) ದದಾತು |

 6. ಸಂದೇಹಃ ಸಮ್ಯಕ್ ಅಸ್ತಿ। ವಿವರಣಂ ಕರೋಮಿ।
  ಪಶ್ಯತು– ಅತ್ರ ತೇಷಾಂ ಪ್ರಯೋಗಃ ಅಸ್ತಿ–

  ಏಕಃ – ವೃಕ್ಷಃ/ಗ್ರಂಥಃ/ಬಾಲಕಃ ….
  ಏಕಂ – ಪುಸ್ತಕಮ್/ನೇತ್ರಮ್/ನಗರಮ್…
  ಏಕಾ – ಮಹಿಲಾ/ ನರ್ತಕೀ/ನದೀ/ …

  ದ್ವೌ – ವೃಕ್ಷೌ / ಗ್ರಂಥೌ/ ಬಾಲಕೌ….
  ದ್ವೇ – ಪುಸ್ತಕೇ/ನೇತ್ರೇ/ನಗರೇ…
  ದ್ವೇ – ಮಹಿಲೇ/ನರ್ತಕ್ಯೌ/ನದ್ಯೌ…
  —-
  ತ್ರಯಃ – ವೃಕ್ಷಾಃ /ಗ್ರಂಥಾಃ/ಬಾಲಕಾಃ…
  ತ್ರೀಣಿ – ಪುಸ್ತಕಾನಿ/ ನೇತ್ರಾಣಿ/ ನಗರಾಣಿ…
  ತಿಸ್ರಃ – ಮಹಿಲಾಃ/ನರ್ತಕ್ಯಃ/ನದ್ಯಃ…
  —-
  ಏತನ್ಮಧ್ಯೇ ಭೇಧಃ ಕಃ ಇತಿ ಜ್ಞಾತಃ ವಾ?

  • ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ says:

   ಏಕಸ್ಮಿನ್ ದಿನೇ ಏಕಃ ಯುವಕಃ ಏಕಂ ನಗರಂ ಗಚ್ಛತಿ। ತತ್ರ ಸಃ ಏಕಂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಂ ಪಶ್ಯತಿ । ಚಿತ್ರಮಂದಿರಸ್ಯ ಪುರತಃ ಏಕಂ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರಮ್ ಪಶ್ಯತಿ। ತತ್ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರೇ ಏಕಾ ಸುಂದರೀ ಹಸತೀ ಸ್ಯಾತ್ ।

   ಅಥಯೇವಂ ದ್ವೌ , ದ್ವೇ, ದ್ವೇ, ತ್ರಯಃ, ತ್ರೀಣಿ, ತಿಸ್ರಃ । ಲಿಂಗವಚನಾನುಸಾರೇಣ ಉಪಯೋಗಿತವ್ಯಂ ಇತಿ ಚಿಂತಯಾಮಿ। ಸಮ್ಯಕ್ ವಾ!

 7. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಟ್ಟ says:

  ಡಾ ಮಹೇಶ ಮಹೋದಯ ಧನ್ಯವಾದಃ.
  ಅಹ೦ ಹೊನ್ನಾವರೇ” ಪ್ರಥಮದೀಕ್ಷಾಂ” ಪಠಿತವತಿ..ಇದಾನೀಂ ಶೃಂಗೇರ್ಯಾಃ “ಪ್ರಥಮಾಂ” ಸ್ವೀಕೃತವತಿ.
  ಆಂ ..ತೇ ಬಹುಸರಲತಯಾ ಪಾಠಂ ಕುರ್ವಂತಿ..ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಭಾಷಣಮ್ ವಿಸ್ಮೃತವವತೀ ಇತಿ ಪುನಃ ಪ್ರಥಮಾಂ ಸ್ವೀಕೃತವತಿ..
  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ ಧನ್ಯವಾದಃ.ಸಮಯಂ ಅಸ್ತಿ ಚೇತ್ ಅತ್ರ ಸದಾ ಅಗತ್ವಾ ಸ೦ಭಾಷಣಮ್ ಅವಶ್ಯಮ್ ಕರೋಮಿ..
  ಜಯಶ್ರೀ ಭಗಿನಿ ಧನ್ಯವಾದಃ..ಸೋಮವಾಸರೇ, ಬುಧವಾಸರೇ ಸಾಯಂಕಾಲೇ ೫-೬ ವಾದನತಃ ಪ್ರಥಮದೀಕ್ಷಾಯಾಃ , ಪ್ರಥಮಾಯಾಃ ಪಾಠಂ ಶಾಂತಲಾ ಭಗಿನೀ ಕರೋತಿ..ಗುರುವಾಸರೇ ಪ್ರಾತಃಕಾಲೇ ೧೦.೩೦ – ೧೧.೩೦ ವಾದನತಃ ಭಗವದ್ಗೀತಾಂ ಪಾಠಯತಿ…ಭವತೀ ಆಗಚ್ಛತು..ರವಿವಾಅಸರೇ ಏಕಂ ಪ್ರವಾಸಂ ಚ ಅಸ್ತಿ…

  • ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಟ್ಟ says:

   ಡಾ ಮಹೇಶ ಮಹೋದಯ ಧನ್ಯವಾದಃ.
   ಅಹ೦ ಹೊನ್ನಾವರೇ” ಪ್ರಥಮದೀಕ್ಷಾಂ” ಪಠಿತವತಿ..ಇದಾನೀಂ ಶೃಂಗೇರ್ಯಾಃ “ಪ್ರಥಮಾಂ” ಸ್ವೀಕೃತವತಿ.
   ಆಂ ..ತೇ ಬಹುಸರಲತಯಾ ಪಾಠಂ ಕುರ್ವಂತಿ..ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಭಾಷಣಮ್ ವಿಸ್ಮೃತವವತೀ ಇತಿ ಪುನಃ ಪ್ರಥಮಾಂ ಸ್ವೀಕೃತವತಿ..
   ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ ಧನ್ಯವಾದಃ.ಸಮಯಂ ಅಸ್ತಿ ಚೇತ್ ಅತ್ರ ಸದಾ ಅಗತ್ವಾ ಸ೦ಭಾಷಣಮ್ ಅವಶ್ಯಮ್ ಕರೋಮಿ..
   ಜಯಶ್ರೀ ಭಗಿನಿ ಧನ್ಯವಾದಃ..ಸೋಮವಾಸರೇ, ಬುಧವಾಸರೇ ಸಾಯಂಕಾಲೇ ೫-೬ ವಾದನತಃ ಪ್ರಥಮದೀಕ್ಷಾಯಾಃ , ಪ್ರಥಮಾಯಾಃ ಪಾಠಂ ಶಾಂತಲಾ ಭಗಿನೀ ಕರೋತಿ..ಗುರುವಾಸರೇ ಪ್ರಾತಃಕಾಲೇ ೧೦.೩೦ – ೧೧.೩೦ ವಾದನತಃ ಭಗವದ್ಗೀತಾಂ ಪಾಠಯತಿ…ಭವತೀ ಆಗಚ್ಛತು..ರವಿವಾಸರೇ ಏಕಂ ಪ್ರವಾಸಂ ಚ ಅಸ್ತಿ…

   • jayashree.neeramoole says:

    ಧನ್ಯವಾದಾ: ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಗಿನಿ| ಆಗಂತುಂ ಉತ್ಸುಕಾ ಅಸ್ಮಿ| ಪರಂತು ಇದಾನೀಂ ಸಮಯಸ್ಯ ಅಭಾವ: |

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *