ಸಂಸ್ಕೃತ-ರಸ-ಧಾರಾವಾಹಿನೀ – १३ (ದಾರಿ ಹೇಳುವದು)

November 8, 2011 ರ 8:00 pmಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 32 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

“ संस्कृतरसधारावाहिनी ”

~ त्रयोदशधारा ~

ಗಚ್ಛತಿ – ಗಚ್ಛಂತಿ / ಆಗಚ್ಛತಿ – ಗಚ್ಛಂತಿ

ಗಚ್ಛಾಮಿ – ಗಚ್ಛಾಮಃ / ಗಚ್ಛಾಮಿ – ಗಚ್ಛಾಮಃ

ವಿದ್ಯಾಲಯಃ — ಛಾತ್ರಃ  ವಿದ್ಯಾಲಯಂ ಗಚ್ಛತಿ ।

ಶಾಕಾಪಣಃ — ಮಹಿಲಾ ಶಾಕಾಪಣಂ ಗಚ್ಛತಿ।  (ಶಾಕಃ = ತರಕಾರಿ;   ಆಪಣಃ = ಅಂಗಡಿ)

ಸಂಸ್ಥಾ –ಕೃಷಕಾಃ   ಕೇಂಪ್ಕೋಸಂಸ್ಥಾಂ ಗಚ್ಛಂತಿ ।

ವಿಪಣಿಃ — ವಾಣಿಜ್ಯಕಾರಾಃ  ವಿಪಣಿಂ ಗಚ್ಛಂತಿ ।  (ವಿಪಣಿಃ=ಮಾರುಕಟ್ಟೆ)

ಮಂದಿರಂ — ಭಕ್ತಃ  ಮಂದಿರಂ ಗಚ್ಛತಿ ।

ಕೃಷಿಕಾಃ ಕುತ್ರ ಗಚ್ಛಂತಿ ?

ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಃ — ರುಗ್ಣಃ  ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಂ ಗಚ್ಛತಿ ।

ಸರ್ವೇ  ಬೆಂಗಳೂರುನಗರಂ  ಗಚ್ಛಂತಿ ।

ಭವಾನ್  ಉದ್ಯಾನಂ  ಗಚ್ಛತಿ ವಾ?

ಸಃ  ಮಿತ್ರಸ್ಯ  ಗೃಹಂ ಗಚ್ಛತಿ ।

ಗೋಕರ್ಣಃ — ಗುರುಭಕ್ತಾಃ  ಗೋಕರ್ಣಂ  ಗಚ್ಛಂತಿ ।

ನಮಾಮಿ =ವಂದೇ

ಭಾರತಮಾತಾ — ಅಹಂ ಭಾರತಮಾತರಂ ವಂದೇ ।

ಭಾರತಮಾತಾ  ಸುಜಲಾ ಅಸ್ತಿ।  ಸಾ ಸುಫಲಾ ಅಸ್ತಿ ।

ಅಹಂ  ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಸಸ್ಯಶಾಮಲಾಂ ಭಾರತಮಾತರಂ ವಂದೇ ।

ಕೃಷ್ಣಃ  ವಸುದೇವಸ್ಯ  ಸುತಃ ।  ಸಃ  ದೇವಃ । ಸಃ  ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಃ  ಅಸ್ತಿ। ಸಃ ದೇವಕೀಪರಮಾನಂದಃ  ಅಸ್ತಿ। ಸಃ  ಜಗದ್ಗುರುಃ  ಅಸ್ತಿ ।

ಅಹಂ ವಸುದೇವಸುತಂ ವಂದೇ ।

ಅಹಂ ದೇವಂ ವಂದೇ ।

ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ

ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಮ್

ದೇವಕೀಪರಮಾನಂದಂ

ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ  ಜಗದ್ಗುರುಮ್

ಅಹಂ ಅತಿಥಿಂ ನಮಾಮಿ/ನಮಸ್ಕರೋಮಿ

ಕನಿಷ್ಠಃ  ಜ್ಯೇಷ್ಠಂ  ನಮತಿ

ಸರ್ವೇ  ಪರಸ್ಪರಂ  ನಮಸ್ಕುರ್ವಂತಿ

ನಮಾಮಿ=ಪ್ರಣಮಾಮಿ=ನಮಸ್ಕರೋಮಿ=ವಂದೇ

“““‌‌‌

ಭವಾನ್ ಕಿಮ್ ಇಚ್ಛತಿ?

ಅಹಂ  ವಾರ್ತಾಶ್ರವಣಮ್ ಇಚ್ಛಾಮಿ ।

ಅಹಂ ಪಾಯಸಮ್ ಇಚ್ಛಾಮಿ ।

ಗಣಪತಿಃ  ಮೋದಕಮ್ ಇಚ್ಛತಿ ।

ಗಣಪತಿಃ  ದೂರ್ವಾಮ್ ಇಚ್ಛತಿ ।  (ದೂರ್ವಾ=ಗರಿಕೆ)

ಅಹಂ ಸಂಸ್ಕೃತಸಂಭಾಷಣಮ್ ಇಚ್ಛಾಮಿ ।

ಮಂತ್ರೀ  ಧನಮ್ ಇಚ್ಛತಿ । ತದನಂತರಂ  ಕಾರಾಗೃಹಂ ಗಚ್ಛತಿ !!!

ಸೆಕ್ಯುಲರ್-ಸರ್ವಕಾರಃ  ಧರ್ಮಂ  ನ ಇಚ್ಛತಿ ।  ಸಃ  ಅಧರ್ಮಮ್ ಇಚ್ಛತಿ !!!

ಕಃ  ಕಿಮ್  ಇಚ್ಛತಿ?   ಕಃ  ಕಿಂ  ನೇಚ್ಛತಿ ?

~~~~~~~~

ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷಾಶಿಕ್ಷಣಮ್  — ೭_೨

~~

ದಕ್ಷಿಣತಃ

ರಾಮಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣತಃ  ಲಕ್ಷ್ಮಣಃ  ಅಸ್ತಿ ।

ವಾಮತಃ

ರಾಮಸ್ಯ ವಾಮತಃ  ಸೀತಾ ಅಸ್ತಿ ।

ಉಪರಿ

ಭವನಸ್ಯ ಉಪರಿ …

ವೃಕ್ಷಸ್ಯ ಉಪರಿ ….

ಅಧಃ

ಕೃಷಿಕ್ಷೇತ್ರೇ  ಸರ್ವತ್ರ  ಶಿಲೀಂಧ್ರರೋಗಃ ! ಪೂಗಫಲಾನಿ ಅಧಃ ಪತಂತಿ ।

ಅಸ್ಮಾಕಂ  ಅಧಃಪತನಸ್ಯ ಕಾರಣಂ  ವಯಮ್ ಏವ!

ಅಧೋಲಿಖಿತಸೂಕ್ತಿಂ  ಪಠಂತು  (ಅಧಃ+ಲಿಖಿತ=ಅಧೋಲಿಖಿತ)

~~~~

ಮಾರ್ಗಸೂಚನಾ

ತತ್ರ ಲೋಕಯಾನಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಕಮ್ ಅಸ್ತಿ । ಜಾನಾತಿ ಕಿಲ?   ತತ್ರ  ದಕ್ಷಿಣತಃ  ಏಕಂ ಮಾರ್ಗಂ ಪಶ್ಯತಿ । ತಸ್ಮಿನ್ ಮಾರ್ಗೇ ಗಚ್ಛತು । ಕಿಂಚಿತ್  ಪುರತಃ  ಚಲತು ।
ತತ್ರ  ವಾಮತಃ  ಏಕಃ  ಮಾರ್ಗಃ ಅಸ್ತಿ।  ತತ್ರ  ಮಾ ಗಚ್ಛತು ।  ಪುನಃ  ಕಿಂಚಿತ್  ಪುರತಃ  ಚಲತು ।

ತದನಂತರಂ  ದಕ್ಷಿಣತಃ  ಏಕಂ ಮಾರ್ಗಂ ಪಶ್ಯತಿ ।  ತಸ್ಮಿನ್ ಮಾರ್ಗೇ ಗಚ್ಛತು ।  ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಗ್ರೇ (ಪುರತಃ)  ಗಚ್ಛತು (ಸೀಧಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗು)।  ತತ್ರ ಮಾರ್ಗಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣತಃ  ಏಕಃ  ವೃಕ್ಷಃ  ಅಸ್ತಿ।  ವೃಕ್ಷಸ್ಯ  ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಏಕಂ ಬೃಹತ್ ಭವನಮ್  ಅಸ್ತಿ ।  ತಸ್ಮಿನ್ ಭವನೇ ಮಮ ಗೃಹಮ್ ನಾಸ್ತಿ ।

ತಸ್ಯ ಪೃಷ್ಠತಃ  ಅನ್ಯತ್ ಗೃಹಮ್  ಅಸ್ತಿ ।  ತತ್ ಮಮ ಗೃಹಂ ನ!  ತಸ್ಯ ಗೃಹಸ್ಯ ಉಪರಿ ಅನ್ಯತ್ ಗೃಹಮ್ ಅಸ್ತಿ।  ತತ್ ಮಮ ಗೃಹಮ್ । ಜ್ಞಾತಮ್ ವಾ?

~~~~~~

ಶೃಗಾಲಸ್ಯ ಕಥಾ

ಏಕಸ್ಮಿನ್  ವನೇ  ಏಕಃ  ಶೃಗಾಲಃ  ಅಸ್ತಿ।  ಸಃ  ಬುಭುಕ್ಷಿತಃ ಅಸ್ತಿ ।  ಸಃ  ಆಹಾರಾರ್ಥಂ ಬಹು ಅಟನಂ ಕರೋತಿ ।  ಆಹಾರಸ್ಯ ನಿಮಿತ್ತಂ ಬಹುಪ್ರಯತ್ನಂ ಕರೋತಿ । ಬಹುತ್ರ ಅನ್ವೇಷಣಂ ಕರೋತಿ । ಸಃ ದಕ್ಷಿಣತಃ  ಗಚ್ಛತಿ ;  ವಾಮತಃ ಗಚ್ಛತಿ ।  ಪುರತಃ ಪಶ್ಯತಿ । ಪೃಷ್ಠತಃ ಪಶ್ಯತಿ ।

ಕಿಂಚಿತ್ಕಾಲಾನಂತರಂ ಸಃ ದೂರೇ  ದ್ರಾಕ್ಷಾಲತಾಂ  ಪಶ್ಯತಿ । ದ್ರಾಕ್ಷಾಲತಾಯಾಂ ದ್ರಾಕ್ಷಾಫಲಾನಿ ಸಂತಿ ।  ಶೃಗಾಲಸ್ಯ  ಮುಖೇ  ರಸಃ  ಉದ್ಭವತಿ ! ಕಿಂತು ತಾನಿ ಫಲಾನಿ ಬಹು ಉಪರಿ ಸಂತಿ ।

ಸಃ ಕಿಂ ಕರೋತಿ? ಸಃ  ಕೂರ್ದತಿ;  ಪುನಃ ಪುನಃ ಕೂರ್ದತಿ ! ತದನಂತರಂ ಕಿಂ ಭವತಿ?  ದ್ರಾಕ್ಷಾಫಲಾನಿ ಅಧಃ ಪತಂತಿ ವಾ?!

~~~~

ನೃತ್ಯಶಿಕ್ಷಿಕಾ  ಪುರತಃ ದಕ್ಷಿಣತಃ ಇತಿ ಹಸ್ತಪಾದಂ ಚಾಲಯಿತ್ವಾ ನೃತ್ಯಂ ಶಿಕ್ಷಯತಿ

~~~~

ಸುಭಾಷಿತಸ್ಯ  ಆಶಯಃ  ಜ್ಞಾತಃ ವಾ?

ಕಥಾಯಾಃ ಅರ್ಥಃ ಜ್ಞಾತಃ ವಾ?

ಧನಿಕಸ್ಯ ದುಃಖಸ್ಯ ಕಾರಣಮ್ ಕಿಮ್?

ಯತ್ ಅಸ್ತಿ  ತಸ್ಯ ವಿಷಯೇ ಸಃ ಸಂತುಷ್ಟಃ  ನಾಸ್ತಿ

ಯತ್ ನಾಸ್ತಿ  ತಸ್ಯ ಚಿಂತಾಂ ಸಃ ಕರೋತಿ

ನಿರ್ಧನಸ್ಯ ಸಂತೋಷಸ್ಯ ಕಾರಣಂ ಕಿಮ್?

….

ಅತೃಣೇ  ಪತಿತೋ  ವಹ್ನಿಃ  ಸ್ವಯಮೇವ  ಉಪಶಾಮ್ಯತಿ

(ಹುಲ್ಲಿಲ್ಲದ್ದಲ್ಲಿ  ಬಿದ್ದ ಕಿಚ್ಚು ತನ್ನಿಂತಾನೇ  ನಂದಿಹೋವ್ತು)


ಸಂಸ್ಕೃತ-ರಸ-ಧಾರಾವಾಹಿನೀ – १३ (ದಾರಿ ಹೇಳುವದು), 5.0 out of 10 based on 1 rating
,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 32 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°
  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ

  ಅಸ್ತು ., ಉತ್ತಮಂ।
  ಅದ್ಯ- ಶಾಕಾಪಣಃ, ವಿಪಣಿಃ, ಶೃಗಾಲಃ , ಕೂರ್ದತಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಾಲತಾ ಆದಿ ನೂತನಪದಾನಿ ಲಬ್ಧಂ |

  ವಾರ್ತಾಶ್ರವಣಮ್ , ಸಂಸ್ಕೃತಸಂಭಾಷಣಮ್, ಅಧೋಲಿಖಿತಸೂಕ್ತಿಂ, ಲೋಕಯಾನಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಕಮ್ , ಕಿಂಚಿತ್ಕಾಲಾನಂತರಂ, ಸಸ್ಯಶಾಮಲಾಂ, ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಃ , ದೇವಕೀಪರಮಾನಂದಃ , ಬೆಂಗಳೂರುನಗರಂ ಏತಾನಿ ಕಥಂ ಲಿಖಿತವ್ಯಂ ಇತಿ ವಿಲಕ್ಷಿತಃ ಅಸ್ಮಿ |

  ಅಗ್ರೇ ಕಿಮ್ ಇತಿ ಪಶ್ಚಾತ್ ಲಿಖಾಮಿ|

  [Reply]

  ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣ

  ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣ Reply:

  [ನೂತನಪದಾನಿ ಲಬ್ಧಂ]
  ನೂತನಪದಾನಿ ಲಬ್ಧಾನಿ

  ‘ಪದಾನಿ’ ಬಹುವಚನೇ ಅಸ್ತಿ | ಅತಃ ‘ಲಬ್ಧಾನಿ’ ಇತಿ ರೂಪಮ್ ಆವಶ್ಯಕಮ್ |

  [ವಿಲಕ್ಷಿತಃ ಅಸ್ಮಿ] ಲಕ್ಷಿತವಾನ್ ಅಸ್ಮಿ|

  [Reply]

  ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°

  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ Reply:

  ಲಬ್ಧಂ > ಲಬ್ಧಾನಿ – ಅವಗತವಾನ್ | ಧನ್ಯವಾದಃ|
  ಪ್ರಥಮತಃ ಲಕ್ಷಿತವಾನ್ ಅಸ್ಮಿ ಇತಿ ಏವಂ ಲಿಖಿತವಾನ್ | ಗಟ್ಟಿಗ ಅಪ್ಪಲೆ ವಿಲಕ್ಷಿತಃ ಹೇಳಿ ಉದ್ದಿ ಬರದು ಇದು ಪೇಚಾಟ ಆತು. ಹು!

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. Dr Pradeep
  dr pradeep

  ಸೆಕ್ಯುಲರ್-ಸರ್ವಕಾರಃ ಧರ್ಮಂ ನ ಇಚ್ಛತಿ । ಸಃ ಅಧರ್ಮಮ್ ಇಚ್ಛತಿ !!!

  [Reply]

  ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣ

  ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣ Reply:

  ಪ್ರದೀಪ!
  ಸ್ವಾಗತಮ್!! ಭವಂತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮಹಾನ್ ಸಂತೋಷಃ ಅಭವತ್!!
  ಭವಾನ್ ಸ್ಮರತಿ ವಾ? ಭವತಃ ಪ್ರಥಮಸಂಭಾಷಣಶಿಬಿರಂ (ಬದಿಯಡ್ಕಶಾಲಾಯಾಂ)।
  ತತ್ರ ಭವಾನ್ ಬಹು-ಉತ್ಸಾಹೇನ ವಾಕ್ಯಾನಿ ವದತಿ ಸ್ಮ !!!

  ಅತ್ರ ಅಪಿ ಭವತಃ ಸಕ್ರಿಯ-ಭಾಗಗ್ರಹಣಂ ಇಚ್ಛಾಮಿ ।
  ಸರ್ವದಾ ಆಗಚ್ಛತು। ಆಗಚ್ಛತಿ ಕಿಲ?

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆ
  jayashree.neeramoole

  ಶ್ರುಗಾಲಸ್ಯ ಕಥಾಂ ಶ್ರೀಚರಣಂ ವದಾಮಿ|

  [Reply]

  ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣ

  ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣ Reply:

  ಉತ್ತಮಮ್!!
  ಕಿಂತು ಅತ್ರ ಕಥಾ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ನಾಸ್ತಿ!
  ಕೃಪಯಾ ಅಂತಿಮಭಾಗಂ ಭವತೀ ಯೋಜಯತಿ ವಾ?

  [Reply]

  ಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆ

  jayashree.neeramoole Reply:

  ದ್ರಾಕ್ಷಾಫಲಾನಿ ನ ಲಭತಿ | ದ್ರಾಕ್ಷಾಫಲಾನಿ (ಹುಳಿ) ಇತಿ ವದತಿ |

  [Reply]

  ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣ

  ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣ Reply:

  (ಶೃಗಾಲಃ) ದ್ರಾಕ್ಷಾಫಲಾನಿ ನ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ | ದ್ರಾಕ್ಷಾಫಲಂ ಆಮ್ಲಮ್ ಇತಿ ವದತಿ|

  ಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆ

  jayashree.neeramoole Reply:

  ಕ್ಷಮಸ್ವ! ಲಭತಿ, ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಅರ್ಥಭೇದಂ ಕಿಂ?

  ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣ

  ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣ Reply:

  ಉತ್ತಮಃ ಪ್ರಶ್ನಃ ಏಷಃ ।
  `ಲಭತಿ’ ಇತಿ ಅಶುದ್ಧಃ ಶಬ್ದಃ । `ಲಭತೇ’ ಇತಿ ಪ್ರಯೋಗಃ ಅಸ್ತಿ।
  ಲಭತೇ=ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ। ಏತನ್ಮಧ್ಯೇ ಅರ್ಥಭೇದಃ ನಾಸ್ತಿ।

  ಶೃಗಾಲಃ ದ್ರಾಕ್ಷಾಫಲಾನಿ ನ ಲಭತೇ। (ಏಕವಚನಮ್)
  ಶೃಗಾಲಾಃ ದ್ರಾಕ್ಷಾಫಲಾನಿ ನ ಲಭಂತೇ। (ಬಹುವಚನಮ್)

  ಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆ

  jayashree.neeramoole Reply:

  ಅಹೋ! ಸಾಧು | ಧನ್ಯವಾದ:

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°
  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ

  ಮಯೂರಃ ಮೇಘಂ ಇಚ್ಚತಿ | ಭಿಕ್ಷುಕಃ ಭಿಕ್ಷಾಂ ಇಚ್ಚತಿ | ಶಿವಃ ಅಭಿಷೇಕಂ ಇಚ್ಚತಿ | ವಿಷ್ಣು ಅಲಂಕಾರಂ ಇಚ್ಚತಿ | ವಾಣಿಜ್ಯಕಾರಾಃ ವ್ಯಾಪಾರಂ ಇಚ್ಚಂತಿ | ಛಾತ್ರಃ ಪುಸ್ತಕಂ ಇಚ್ಛತಿ | ದೀಪಿಕಾ ತಂಬುಳೀಮ್ ಇಚ್ಚತಿ | ಜಯಶ್ರೀ ಅಕ್ಕಾ ‘ಸಂಬ್ರಾಣೀಮ್’ ಇಚ್ಚತಿ | ಮಧುಮೇಹರುಗ್ಣಃ ಶರ್ಕರಾಂ ನ ಇಚ್ಚತಿ |

  ಆಮ್, ಶುಭಾಷಿತಸ್ಯ ಆಶಯಃ ಕಿಂಚಿತ್ ಜ್ಞಾತವಾನ್ | ತತ್ ಅರ್ಥಂ ಏವಂ ಅಸ್ತಿ – ಲೋಕೇ ಕೇಚನಜನಾಃ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಉಪಕಾರಂ ಕುರ್ವಂತಿ | ಅನ್ಯ ಕೇಚನಃ ಅಪಕಾರಂ ಕುರ್ವಂತಿ | ಯೇ ಉಪಕಾರಂ ಕುರ್ವಂತಿ, ತೇಷಾಂ ವಿಷಯೇ ಸರ್ವೇ ಸಂತುಷ್ಟಾಃ ಭವಂತಿ, ಕಿಂತು, ಯಃ ಅಪಕಾರಂ ಕರೋತಿ. ತಸ್ಯ ವಿಷಯೇ ಅಪಿ, ಯಃ ಸಾಧುತ್ವಂ ದರ್ಶಯತಿ, ಸಃ ವಸ್ತುತಃ ಸಾಧುಃ ಭವತಿ | ಅನ್ಯಥಾ, ಯಃ ಮಮ ಉಪಕಾರಂ ಕರೋತಿ, ತಸ್ಯ ಅಹಂ ಉಪಕಾರಂ ಕರೋಮಿ ಚೇತ್, ತತ್ರ ಸಾಧುತ್ವಂ ಕಿಮಪಿ ನಾಸ್ತಿ | ಯಃ ಅಪಕಾರಂ ಕರೋತಿ, ತಸ್ಯಾಪಿ ಯಃ ಉಪಕಾರಂ ಕರೋತಿ, ಸಃ ವಸ್ತುತಃ ಸಾಧುಃ | ಇತಿ |

  ಕಥಾಯಾಂ ಅರ್ಥಃ / ತಾತ್ಪರ್ಯಃ – ಶೃಗಾಲಃ ಪುನಃ ಪುನಃ ಕೂರ್ದತಿ ಅಪಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾಫಲಾನಿ ನ ಪತಂತಿ |

  ನಿರ್ಧನಸ್ಯ ಸಂತೋಷಸ್ಯ ಕಾರಣಂ ಕಿಮ್ ಇತಿ ಚೇತ್, – ‘ಯತ್ ಅಸ್ತಿ, ತಸ್ಯ ವಿಷಯೇ, ಸಃ, ಸಂತುಷ್ಟಃ ಅಸ್ತಿ । ಯತ್ ನಾಸ್ತಿ, ತಸ್ಯ ಚಿಂತಾಂ ಸಃ ನ ಕರೋತಿ’ ।

  [Reply]

  ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣ

  ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣ Reply:

  ಸುಂದರವಾಕ್ಯಾನಿ! ಭವಾನ್ ದಿನೇ ದಿನೇ ಪ್ರಗತಿಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ !!

  ಏತೇಷು ದೋಷಾಃ ಸಂತಿ- ಪುನಃ ಪರಿಶೀಲಯತು-

  ತತ್ ಅರ್ಥಂ
  ಕೇಚನಃ
  ಶುಭಾಷಿತಸ್ಯ ಆಶಯಃ ಕಿಂಚಿತ್ ಜ್ಞಾತವಾನ್

  ಅಧೋಲಿಖಿತಯೋಃ ಶಬ್ದಯೋಃ ಲೇಖನದೋಷಃ ಅಸ್ತಿ-
  ಇಚ್ಚತಿ
  ಶುಭಾಷಿತಸ್ಯ

  [Reply]

  ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°

  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ Reply:

  ತತ್ ಅರ್ಥಂ > ತಸ್ಯ ಅರ್ಥಂ
  ಕೇಚನಃ > ಕೇಚನಾಃ
  ಶುಭಾಷಿತಸ್ಯ ಆಶಯಃ ಕಿಂಚಿತ್ ಜ್ಞಾತವಾನ್ > ಸುಭಾಷಿತಸ್ಯ ಆಶಯಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಅವಗತವಾನ್ / ಜ್ಞಾತವಾನ್ |

  ಇಚ್ಚತಿ > ಇಚ್ಛತಿ [(ಚ್ಛ ಗಮನುಸದ್ದೇ ತಪ್ಪಾತು)]
  ಶುಭಾಷಿತಸ್ಯ > ಸುಭಾಷಿತಸ್ಯ [ (ಅಜಾಗರೂಕತೆಯೇ ಕಾರಣ)]

  ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ|

  [Reply]

  ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣ

  ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣ Reply:

  ‘ತಸ್ಯ ಅರ್ಥಃ’ ಇತಿ ಸಮೀಚೀನಮ್ ರೂಪಮ್ |
  ‘ಕೇಚನ’ ಇತಿ ಸಮ್ಯಕ್ ರೂಪಮ್ | ವಿಸರ್ಗಸ್ಯ ಆವಶ್ಯಕತಾ ನಾಸ್ತಿ|
  ಆಮ್; “ಸುಭಾಷಿತಸ್ಯ ಆಶಯಂ …..” ವಾಕ್ಯಮ್ ಇದಾನೀಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಅಭವತ್ |

  ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°

  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ Reply:

  ಅಹೋ! ಸಾಧು| ಧನ್ಯವಾದಃ

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
  ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣ

  ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣ Reply:

  ಏತದ್ವಾಕ್ಯಮ್ ಅಪಿ ಪುನಃ ಪಶ್ಯತು –
  ಕಥಾಯಾಂ ಅರ್ಥಃ — (ಕಸ್ಯಾಃ ಅರ್ಥಃ?)

  [Reply]

  ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°

  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ Reply:

  ಕಥಾಯಾಂ ಅರ್ಥಃ > ಕಥಾಯಾಃ ಅರ್ಥಃ (ಷ.ವಿ. ಏ.ವ ) ಇತಿ ಸಮ್ಯಕ್ ಇತಿ ಚಿಂತಯಾಮಿ

  ಅಹೋ…. ಉಪರಿ, ಭವಾನ್ (ಕಥಾಯಾಃ ಅರ್ಥಃ ) ತದೇವ ಲಿಖಿತವಾನ್ !! ಅಹಂ ನ ಲಕ್ಷಿತವಾನ್ !!!

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. ಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆ
  jayashree.neeramoole

  ಮಮ ಗೃಹಸ್ಯ ಪುರತ: ಏಕ: ಶಾಕಾಪಣ: ಅಸ್ತಿ| ಅದ್ಯ ಅಹಂ ತತ್ರ ಗತವತೀ| ಮಮ ಪೃಷ್ಠತಃ ಏಕ: ಶ್ವಾನ: ಆಗತಂ| ಮಹ್ಯಂ ಭಯಂ ಅಭವತ್|

  ಮಮ ಗೃಹಸ್ಯ ವಾಮತ: ಏಕಮ್ ವೃಕ್ಷಂ ಅಸ್ತಿ| ತಸ್ಯ ಉಪರಿ ಏಕ: ಪಕ್ಷೀ ಆಸೀತ್| ವೃಕ್ಷಸ್ಯ ಅಧ: ಏಕಾ ಧೇನು ಆಸೀತ್| ತಸ್ಯಾ: ದಕ್ಷಿಣತ: ಗೋವತ್ಸ: ಆಸೀತ್| ಅಹಂ ಗೋಮಾತರಂ ವಂದಿತವತೀ|

  [Reply]

  ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°

  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ Reply:

  ಸಃ ಗೋವತ್ಸಃ ಕಃ ?!, ಬೋಚಭಾವಃ ವಾ ನೆಗೆಗಾರಮಾಣಿಃ ನ ಕಿಲ?!!

  ಇದಾನೀಮ್ ತದ್ ಶಾಕಾಪಣೇ ಶಾಕಾಣಾಂ ಕಿಮ್ ಮೂಲ್ಯಮ್ ಅಸ್ತಿ ? ಶೃಣೋತು!- ಅತ್ರ ಅಸ್ಮಾಕಮ್ ನಗರೇ ನಾರಿಕೇಲಮ್ 14/- , ಪಲಾಂಡು (ನೀರುಳ್ಳಿ) 32/- , ಆಲುಕಮ್ (ಬಟಾಟೆ) 22/- , ಸೂರಣಮ್ (ಕೇನೆ?) 26/- , ಶುಂಠೀ 160/-, ಮರೀಚಿಕಾ (ಮೆಣಸು) 36/-, ಗೃಂಜನಕಮ್ (ಕೇರೇಟ್ಟು)34/-, ಮೂಲಕಂ (ಮೂಲಂಗಿ)28/-, ಕಾರವೇಲ್ಲಮ್ (ಹಾಗಲ) 32/-, ಕೂಷ್ಮಾಂಡಮ್ (ಕುಂಬ್ಳ)18/-, ವೃಂತಾಕಮ್ (ಬದನೆ) 26/- , ಭಿಂಡಿಃ (ಬೆಂಡೆ)32/-, ಪಟೋಲಃ (ಪಟಗಿಲ) 24/- , ಕರ್ಕಿಟೀ (ಮುಳ್ಳುಸೌತೆ) 20/- , ಕದಳೀಕುಸುಮಮ್ ( ಬಾಳೆಕುಂಡಿಗೆ) 32/- ಇತ್ಯಾದಿ ಮೌಲ್ಯಮ್ ಅಸ್ತಿ ।

  [Reply]

  ಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆ

  jayashree.neeramoole Reply:

  “ದನ ಕಾಯೋವನು” ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ಬೈವಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸುಲೇ ಎಡಿಯ… ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿ ಗುರುಗೋ ಹೇಳಿದ್ದು ನೆನಪಿದ್ದ??!!

  ಧನ್ಯವಾದ: ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ| ಬಹವ: ಶಾಕಾಣಾಂ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಕಿಂ ವದಂತಿ ಇತಿ ಜ್ಹಾತಂ|

  [Reply]

  ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°

  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ Reply:

  ಏ ರಾಮ! ಈಗ ಬೈದ್ದದು ಹೇಳಿ ಆರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಬೈವಲೆ ಎಂತಿದ್ದಪ್ಪ! ಅದು ಅಭಿಮಾನಲ್ಲಿ ದೆನಿಗೋಳುದು.

  ಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆ

  jayashree.neeramoole Reply:

  ಹಾಂಗಾರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ… ಈ ಬರವಣಿಗೆಯ ಕೊರತೆ ಹೇಳಿರೆ ಇದು ಇದಾ… ನಿಂಗಳ ‘ಭಾವ’ ಎಂತರ ಹೇಳಿ ಗೊಂತಾವುತ್ತಿಲ್ಲೆನ್ನೇ… ಬೋಚ ಭಾವ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಯಪ್ಪಗ… ಪುಟ್ಟು ಉಂಬೆಯ ಶುದ್ದಿ ಹೇಳುವಗ ಈ ಭಾವ ಬೋಚು ಭಾವನ ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತವನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಆತು…

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 6. ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ
  ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ

  ಸಃ ಕೂರ್ದತಿ; ಪುನಃ ಪುನಃ ಕೂರ್ದತಿ|
  ಫಲಂ ನ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ|
  ಅತಃ ಸಃ ವದತಿ
  “ಏತತ್ ಫಲಂ ಮಧುರಂ ನ ಅಸ್ತಿ| ಬಹು ಅಮ್ಲಃ ಅಸ್ತಿ|ಮಹ್ಯಂ ಇದಂ ನ ರೋಚತೇ|”
  ಇತ್ಯುಕ್ತೇ ಸಃ ಪುನರಪಿ ವನಂ ಗಚ್ಛತಿ|
  ಬಾಲಕಃ ವಿದ್ಯಾಲಯಂ ಗಚ್ಛತಿ । ಶಿಕ್ಷಕಃ ಅಪಿ ವಿದ್ಯಾಲಯಂ ಗಚ್ಛತಿ| ಶಾಲಾಸಮಯ ನಂತರಂ ಬಾಲಕಾಃ ಗೃಹಂ ಆಗಚ್ಛಂತಿ|
  ಅಹಂ ಶಾಕಾಹಾರಂ ಏವಂ ಇಚ್ಛಾಮಿ|ಅಹಂ ಜಲ್ಪನಂ ನ ಇಚ್ಛಾಮಿ|ಅಹಂ ಮಧುರಖಾದ್ಯಂ ಇಚ್ಛಾಮಿ|
  ಅಹಂ ಹೋಳಿಕಾಂ ಇಚ್ಚಾಮಿ|
  ಅಹಂ ಮಿತ್ರಸ್ಯ ಗೃಹಂ ಗಂತುಂ ಇಚ್ಛಾಮಿ| ಅಹಂ ಕಾರ್ಯಾಲಯೇ ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ತುಂ ಇಚ್ಛಾಮಿ|
  ಅಹಂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಮಯೇ ಭೋಜನಂ ಇಚ್ಚಾಮಿ|
  ಕೃಷ್ಣಃ ಪೃಥಕಂ ಇಚ್ಛತಿ| ಭಕ್ತಾಃ ಭಜನಾಂ ಕರ್ತುಂ ಇಚ್ಛಂತಿ|

  [Reply]

  ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣ

  ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣ Reply:

  ಆಹಾ! ಕಥಾಯಾಃ ಅಂತ್ಯಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಲಿಖಿತವಾನ್!
  ಉತ್ತಮವಾಕ್ಯಾನಿ ಅಪಿ ಲಿಖಿತವಾನ್!
  —-
  ಅತ್ರ ‘ಫಲಂ’ ಇತಿ ಶಬ್ದಃ ಅಸ್ತಿ| ಅತಃ ತಸ್ಯ ವಿಶೇಷಣಮ್ ‘ಅಮ್ಲಮ್’ ಇತಿ ಆವಶ್ಯಕಮ್ |
  ಅಥವಾ
  ‘ ದ್ರಾಕ್ಷಾ ಆಮ್ಲಾ’ ಇತಿ ಪ್ರಯೋಗಃ ಸಮೀಚೀನಃ |
  ಇತ್ಯುಕ್ತೇ -> ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ
  ಶಾಲಾಸಮಯ ನಂತರಂ -> ಶಾಲಾಸಮಯಾನಂತರಂ |
  ಭವಾನ್ ಘೃತಸಹಿತಾಂ ಹೋಲಿಕಾಮ್ ಇಚ್ಛತಿ ವಾ?
  ಪೃಥಕಂ -> ಪೃಥುಕಂ
  ಭಜನಾಂ -> ಭಜನಂ

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 7. ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ
  ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ

  ಧನ್ಯವಾದಾಃ|
  [ಭವಾನ್ ಘೃತಸಹಿತಾಂ ಹೋಲಿಕಾಮ್ ಇಚ್ಛತಿ ವಾ?]
  ನ | ಘೃತೇನ ವಿನಾ ಖಾದಾಮಿ|
  ಕಿಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೇ ಮಮ ಶರೀರೇ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಧಿಕಂ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ವೈದ್ಯಃ ವದತಿ ಸ್ಮ|
  ಇತ್ಯುಕ್ತೇ= ಹೀಂಗೆ ಹೇಳಿರೆ
  ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ= ಹೀಂಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕಿ
  ಸಮೀಚೀನಂ ವಾ?

  [Reply]

  ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°

  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ Reply:

  ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪ್ರತಿ ಚಿಂತಾ ಮಾಸ್ತು. ವಯಮ್ ನಾರಿಕೇಲಕ್ಷೀರೇಣ ಸಹ ಹೋಲಿಕಾಮ್ ಖಾದಮಃ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ| ಬಹು ಸಮ್ಯಕ್ ಭವತಿ| ಹೋಲಿಕಾಮ್ ಸಂತಿ ಇತಿ ವದಂತಿ ಚೇತ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಮಾಣಿಃ ಅಪಿ ಅಗ್ರಿಮಸಪ್ತಾಹೇ ಅತ್ರ ಆಗಮಿಶ್ಯತಿ ಪಶ್ಯತು!

  [Reply]

  ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ

  ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಕ್ಷ್ಚಿ Reply:

  ಸರ್ವೇ ಮಿಲಿತ್ವಾ ಖಾದಾಮಃ
  ಮಂಗ್ಳೋರುಮಾಣಿಃ ಇದಾನೀಂ ಗೋಕರ್ಣ ನಗರೇ ಅಸ್ತಿ.

  [Reply]

  ಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆ

  jayashree.neeramoole Reply:

  ಮಮ ಪುತ್ರ ಶ್ರೀಚರಣ: ಅಪಿ ಘೃತಸಹಿತಾಂ ಹೋಲಿಕಾಮ್ ಇಚ್ಚತಿ| ತಮ್ ಅಪಿ ಗೃಹೀತ್ವಾ(ಕರಕ್ಕೊಂಡು) ಅತ್ರ ಆಗಚ್ಚಾಮಿ|

  ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ

  ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಕ್ಷ್ಚಿ Reply:

  ಭಗಿನಿ,
  ಸ್ವಾಗತಮ್।

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಶಾ...ರೀಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸರಗೋಡುಪವನಜಮಾವಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿಬೋಸ ಬಾವಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವಸುಭಗಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರುಶಾಂತತ್ತೆನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶಪೆಂಗಣ್ಣ°ಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆಪುಟ್ಟಬಾವ°ಕಜೆವಸಂತ°ವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಗೋಪಾಲಣ್ಣಪೆರ್ಲದಣ್ಣಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣಶ್ಯಾಮಣ್ಣಮಾಲಕ್ಕ°ಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್
"ಆನು ಕಂಡುಂಡ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ"

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ