ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆ

ಈ ಪ್ರಪಂಚಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಮುನೆ ಜೆನ ಇರ್ತವಡ.
ದಡ್ಡರು – ಎಂತಾರು ಇಡ್ಡೂರ(ತೊಂದರೆ) ಬಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನುದೇ ಸುರು ಮಾಡ್ತವಿಲ್ಲೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯದವು – ಸುರು ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಬಂದರೆ ಅರ್ಧಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತವ್ಡ.
ಗಟ್ಟಿಗರು – ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಬಂದರೂ ಹಿಡುದ ಕೆಲಸ ಬಿಡವು.

ಈ ತಾತ್ಪರ್ಯದ ಸುಭಾಷಿತ ಒಂದು ನೋಡಿ:

ಪ್ರಾರಭ್ಯತೇ ನ ಖಲು ವಿಘ್ನ ಭಯೇನ ಮೂರ್ಖಾಃ
ಪ್ರಾರಭ್ಯ ವಿಘ್ನ ವಿಹತಾಃ ವಿರಮಂತಿ ಮಧ್ಯಾಃ |
ವಿಘ್ನೈಃ ಪುನಃಪುನರಪಿ ಪ್ರತಿಹನ್ಯಮಾನಾಃ
ಪ್ರಾರಬ್ಧಮುತ್ತಮಜನಾಃ ನಪರಿತ್ಯಜಂತಿ ||

ನಾವು ಯಾವದೇ ಕೆಲಸ ಹಿಡುದ ಮೇಲೆ ತೊಂದರೆಗಳ ಎದುರಿಸಿ ಪಾಠ ಕಲ್ತು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೇಕು.
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮಂದಾಗದ್ದರೂ ವಿಘ್ನ ಎದುರುಸಿದ ಪಾಠ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅದರ ಪರಿಹಾರ ಹುಡ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅದರ ಪೂರೈಸಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರವ ನೆಂಪು ಮಾಡ್ತು.

ಝಾನ್ಸಿರಾಣಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಎದುರು ಕತ್ತಿ ಹಿಡುದು ಹೋರಾಡಿ ಸೋತು – ಸತ್ತು ಗೆದ್ದಿದು.
ಬ್ರಿಟಿಷರ ಭಯಂಕರ ಸೈನ್ಯದೆದುರು ನವಗೆಡಿಯ ಹೇಳಿ ಸುರು ಮಾಡದ್ರೆ ಮತ್ತಾಣವು ಮುಂದುವರುಸಲಿತ್ತಿಲ್ಲೆ.
ಅದರ ಸೋಲಿಂಗೆ ಕಾರಣ ಹುಡ್ಕಿದ ಮತ್ತಾಣವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಹುಡ್ಕಿ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಆತು.
ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಬಂದರೂ ಸರಿ, ಬಿಡೆಯೊ – ಹೇಳುವ ಧೈರ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಗತ್ಯ.

~~~

ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°

   

You may also like...

1 Response

  1. ಭಾರೀ ಲಾಯ್ಕಾಯಿದು.

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *