Category: ಲೇಖನಂಗೊ

ಚಾಟು ಶ್ಲೋಕ – ೨:”ಅತ್ತುಂ ವಾಂಛತಿ ವಾಹನಂ…” 3

ಚಾಟು ಶ್ಲೋಕ – ೨:”ಅತ್ತುಂ ವಾಂಛತಿ ವಾಹನಂ…”

ಅತ್ತುಂ ವಾಂಛತಿ ವಾಹನಂ ಗಣಪತೇರಾಖುಂ ಕ್ಷುಧಾರ್ತಃ ಫಣೀ ತಂ ಚ ಕ್ರೌಂಚಪತೇಃ ಶಿಖೀ ಚ ಗಿರಿಜಾಸಿಂಹೋsಪಿ ನಾಗಾನನಮ್ ॥ ಗೌರೀ ಜಹ್ನುಸುತಾಮಸೂಯತಿ ಕಲಾನಾಥಂ ಕಪಾಲಾನಲಃ। ನಿರ್ವಿಣ್ಣಃ ಸ ಪಪೌ ಕುಟುಂಬಕಲಹಾದೀಶೋಽಪಿ ಹಾಲಾಹಲಮ್॥ ಪದಚ್ಛೇದ: ಅತ್ತುಂ ವಾಂಛತಿ ವಾಹನಂ ಗಣಪತೇಃ ಆಖುಂ ಕ್ಷುಧಾರ್ತಃ...

ಸುಭಾಷಿತ – ೮:”ಅಭಿವಾದನಶೀಲಸ್ಯ ….” 3

ಸುಭಾಷಿತ – ೮:”ಅಭಿವಾದನಶೀಲಸ್ಯ ….”

ಅಭಿವಾದನಶೀಲಸ್ಯ ನಿತ್ಯಂ ವೃದ್ಧೋಪಸೇವಿನಃ। ಚತ್ವಾರಿ ತಸ್ಯ ವರ್ಧಂತೇ ಆಯುರ್ಧರ್ಮೋ ಯಶೋ ಬಲಮ್।। ಅನ್ವಯ: ನಿತ್ಯಂ ಅಭಿವಾದನಶೀಲಸ್ಯ (ನಿತ್ಯಂ) ವೃದ್ಧೋಪಸೇವಿನಃ ತಸ್ಯ (ನರಸ್ಯ) ಆಯುಃ ಧರ್ಮಃ ಯಶಃ ಬಲಂ (ಇತಿ) ಚತ್ವಾರಿ ವರ್ಧಂತೇ ಅರ್ಥ: ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರಿಂಗೆ, ಹಿರಿಯರಿಂಗೆ, ವೃದ್ಧರಿಂಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವ, ವೃದ್ಧರ...

ಸುಭಾಷಿತ – ೭:”ಸಂತಸ್ತುಷ್ಟಾಃ ಪರಹಿತಕೃತಿಂ…” 7

ಸುಭಾಷಿತ – ೭:”ಸಂತಸ್ತುಷ್ಟಾಃ ಪರಹಿತಕೃತಿಂ…”

ಸಂತಸ್ತುಷ್ಟಾಃ ಪರಹಿತಕೃತಿಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಲೋಕೇ ನರಾಣಾಮ್। ದುಷ್ಟಾಸ್ತುಷ್ಟಾಃ ಪರಹಿತಕೃತಿಂ ನಿಂದಯಾ ಹಿಂಸಯಾ ಚ।। ಅನ್ವಯ: ಲೋಕೇ ನರಾಣಾಂ ಪರಹಿತಕೃತಿಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಸಂತಃ  ತುಷ್ಟಾಃ। ದುಷ್ಟಾಃ ಪರಹಿತಕೃತಿಂ (ದೃಷ್ಟ್ವಾ) ನಿಂದಯಾ ಹಿಂಸಯಾ ಚ ತುಷ್ಟಾಃ।। ಅರ್ಥ: ಬೇರೆಯವರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ...

ಸುಭಾಷಿತ – ೬:”ದಾನಂ ಭೋಗೋ ನಾಶಸ್ತಿಸ್ರೋ…” 3

ಸುಭಾಷಿತ – ೬:”ದಾನಂ ಭೋಗೋ ನಾಶಸ್ತಿಸ್ರೋ…”

ದಾನಂ ಭೋಗೋ ನಾಶಸ್ತಿಸ್ರೋ ಗತಯೋ ಭವಂತಿ ವಿತ್ತಸ್ಯ। ಯೋ ನ ದದಾತಿ ನ ಭುಙ್ಕ್ತೇ ತಸ್ಯ ತೃತೀಯಾ ಗತಿರ್ಭವತಿ।। ಅರ್ಥ: ಸಂಪತ್ತಿಂಗೆ ಮೂರೇ ದಾರಿಗೊ ಇಪ್ಪದು. ಒಂದನೆದು ದಾನ ಮಾಡುದು – ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಎರಡನೆದು ಭೋಗ –...

ಒಂದು ಚಾಟು ಶ್ಲೋಕ 5

ಒಂದು ಚಾಟು ಶ್ಲೋಕ

ಸುಧಾಧಿಕ್ಯಂ ಸ್ಪೃಹೇಚ್ಛತ್ರುಃ ಫಲಾಧಿಕ್ಯಂ ಸ್ಪೃಹೇದ್ಭಿಷಕ್ ಪತ್ರಾಧಿಕ್ಯಂ ಸ್ಪೃಹೇಜ್ಜಾಯಾ ಮಾತಾ ತು ತ್ರಿತಯಂ ಸ್ಪೃಹೇತ್ ಅನ್ವಯ: ಶತ್ರುಃ ಸುಧಾಧಿಕ್ಯಂ ಸ್ಪೃಹೇತ್ ಭಿಷಕ್ ಫಲಾಧಿಕ್ಯಂ ಸ್ಪೃಹೇತ್ ಜಾಯಾ ಪತ್ರಾಧಿಕ್ಯಂ ಸ್ಪೃಹೇತ್ ಮಾತಾ ತು ತ್ರಿತಯಂ ಸ್ಪೃಹೇತ್ ಅರ್ಥ: ತಾಂಬೂಲ ತಿಂಬವನ ನೋಡಿ ಅವನ ಶತ್ರು...

ಸುಭಾಷಿತ – ೫:”ಸ್ವಾಧೀನಂ ಸಮತಿಕ್ರಮ್ಯ …” 1

ಸುಭಾಷಿತ – ೫:”ಸ್ವಾಧೀನಂ ಸಮತಿಕ್ರಮ್ಯ …”

ಸ್ವಾಧೀನಂ ಸಮತಿಕ್ರಮ್ಯ ಮಾತರಂ ಪಿತರಂ ಗುರುಂ ಅಸ್ವಾಧೀನಂ ಕಥಂ ದೈವಂ ಪ್ರಕಾರೈರಭಿಪೂಜ್ಯತೇ? ಅನ್ವಯ: ಸ್ವಾಧೀನಂ ಮಾತರಂ ಸ್ವಾಧೀನಂ ಪಿತರಂ ಸ್ವಾಧೀನಂ ಗುರುಂ ಅತಿಕ್ರಮ್ಯ ಅಸ್ವಾಧೀನಂ ದೈವಂ ಅನೇಕೈಃ ಪ್ರಕಾರೈಃ ಕಥಮ್ ಅಭಿಪೂಜ್ಯತೇ? ಅರ್ಥ: ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಕಾಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುವ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳ ಗುರುಗಳ...

ಸುಭಾಷಿತ – ೪:”ಅನಾಹೂತಃ ಪ್ರವಿಶತ್ಯಪೃಷ್ಟೋ…” 1

ಸುಭಾಷಿತ – ೪:”ಅನಾಹೂತಃ ಪ್ರವಿಶತ್ಯಪೃಷ್ಟೋ…”

ಅನಾಹೂತಃ ಪ್ರವಿಶತ್ಯಪೃಷ್ಟೋ ಬಹುಭಾಷತೇ। ಅವಿಶ್ವಸ್ತೇ ವಿಶ್ವಸಿತಿ ಮೂಢಚೇತೋ ನರಾಧಮಃ।। ಅನ್ವಯ: ಮೂಢಚೇತಃ ನರಾಧಮಃ ಅನಾಹೂತಃ ಪ್ರವಿಶತಿ, ಅಪೃಷ್ಟಃ ಬಹು ಭಾಷತೇ ಅವಿಶ್ವಸ್ತೇ ವಿಶ್ವಸಿತಿ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಹೇಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಪದು, ಕೇಳುವೋರಿಲ್ಲದ್ದರೂ ಲೆಕ್ಕಂದೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡುದು, ನಂಬುಲಾಗದ್ದೋರ ನಂಬುದು(ಕುರಿ ನಂಬುದೇ ಕಟುಕನ) ಇವು ಬೆಗುಡು...

ಸುಭಾಷಿತ – ೩: “ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಧಾರ್ಯತೇ ಧರ್ಮೋ…” 2

ಸುಭಾಷಿತ – ೩: “ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಧಾರ್ಯತೇ ಧರ್ಮೋ…”

ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಧಾರ್ಯತೇ ಧರ್ಮೋ ಬಹುಭಿರ್ನಾರ್ಥರಾಶಿಭಿಃ। ನಿಷ್ಕಾಂಚನಾ ಹಿ ಮುನಯಃ ಶ್ರದ್ಧಾವಂತೋ ದಿವಂಗತಾಃ।। ಅನ್ವಯ: ಧರ್ಮಃ ಶ್ರದ್ಧಯಾ (ಏವ) ಧಾರ್ಯತೇ, ಬಹುಭಿಃ ಅರ್ಥರಾಶಿಭಿಃ ನ (ಧಾರ್ಯತೇ) ನಿಷ್ಕಾಂಚನಾಃ ಮುನಯಃ ಶ್ರದ್ಧಾವಂತಃ ಹಿ ದಿವಂಗತಾಃ ಅರ್ಥ: ಧರ್ಮ ಬೆಳಗುದು ಶ್ರದ್ಧೆಂದಲೇ ಹೊರತು ಸಂಪತ್ತಿಂದ ಅಲ್ಲ....

ಸುಭಾಷಿತ – ೨: “ಅನಾಲಸ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ….” 5

ಸುಭಾಷಿತ – ೨: “ಅನಾಲಸ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ….”

ಅನಾಲಸ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ಶೀಲಂ ಗುರುಜನಾದರಃ। ಸ್ವಾವಲಂಬೋ ದೃಢಾಭ್ಯಾಸಃ ಷಡೇತೇ ಛಾತ್ರಸದ್ಗುಣಾಃ।। ಅನ್ವಯ: ಅನಾಲಸ್ಯಂ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ, (ಸು)ಶೀಲಂ, ಗುರುಜನಾದರಃ, ಸ್ವಾವಲಂಬಃ, ದೃಢಾಭ್ಯಾಸಃ ಏತೇ ಷಟ್ ಛಾತ್ರಸದ್ಗುಣಾಃ। ಅರ್ಥ: ಮಾಡೆಕ್ಕಾದ ಕೆಲಸವ ಉದಾಸೀನ ಇಲ್ಲದ್ದೆ ಮಾಡುದು, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆ, ಗುರುಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಗೌರವ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ...

ಸುಭಾಷಿತ 1- ಅನಂತಶಾಸ್ತ್ರಮ್ … 3

ಸುಭಾಷಿತ 1- ಅನಂತಶಾಸ್ತ್ರಮ್ …

ಅನಂತಶಾಸ್ತ್ರಂ ಬಹುಲಾಶ್ಚ ವಿದ್ಯಾ ಹ್ಯಲ್ಪಶ್ಚ ಕಾಲೋ ಬಹುವಿಘ್ನತಾ ಚ। ಯತ್ಸಾರಭೂತಂ ತದುಪಾಸನೀಯಂ ಹಂಸೈರ್ಯಥಾ ಕ್ಷೀರಮಿವಾಂಬುಮಧ್ಯಾತ್।। ಅನ್ವಯ: ಅನಂತಶಾಸ್ತ್ರಮ್ (ಅಸ್ತಿ) ವಿದ್ಯಾಃ ಬಹುಲಾಃ (ಸಂತಿ) ಕಾಲಃ ಹಿ ಅಲ್ಪಃ (ಅಸ್ತಿ) ಬಹುವಿಘ್ನತಾ ಚ (ಅಸ್ತಿ)। (ತಸ್ಮಾತ್) ಅಂಬುಮಧ್ಯಾತ್ ಹಂಸೈಃ ಯಥಾ ಕ್ಷೀರಂ (ಉಪಾಸ್ಯತೇ...

ಹವ್ಯಕ ಭೋಜನದೆಡೆಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ 4

ಹವ್ಯಕ ಭೋಜನದೆಡೆಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ

ಹವ್ಯಕರ ಭೋಜನದೆಡಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ನೆಡದ ಒಂದೆರಡು ರಸಕ್ಷಣಂಗೊ ಇಲ್ಲಿದ್ದು. ಕಾರ್ಟೂನಿಲ್ಲಿ ಆನು ಕೈ ಆಡುಸಿದ್ದು ಕಡಮ್ಮೆ. ವಿವಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆನು ಕಳುಸಿದ ಚಿತ್ರಂಗೊ ಇದು. ಎನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವ ಆನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಬೈಲಿನವನೇ ಹೇಳುವ ಪ್ರೀತಿಲಿ ಒಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿಕ್ಕಿ.

9-ಜೂನ್-2016: ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ಕಾಲೇಜಿಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಗೊ 4

9-ಜೂನ್-2016: ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ಕಾಲೇಜಿಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಗೊ

ಮಂಗಳೂರು ನಂತೂರಿಲ್ಲಿಪ್ಪ ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ಕಾಲೇಜಿಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.ಪದವಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಗಳ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಇಂದು, 09.06.2016 ರಂದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಗುರುಗಳ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಲಿ ನೆಡದತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಕತ್ಲಪ್ಪಗ ೫.೩೦ಕ್ಕೆ ಗುರುಗೊ ಆಗಮಿಸಿದವು. ೬.೩೦ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಕರಾರ್ಚಿತ ಪೂಜೆ ನೆಡದತ್ತು....

ಒ೦ದು ಸೀರೆ “ಉಪ್ಪಾಡ” ! 10

ಒ೦ದು ಸೀರೆ “ಉಪ್ಪಾಡ” !

ಮೂಡುಹೊಡೆಲಿ ತೆರೆಗಳ ದಡಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳುಸಿಗೊ೦ಡು ಶಬ್ದ ಮಾಡಿಗೊ೦ಡಿಪ್ಪ ಬ೦ಗಾಳಕೊಲ್ಲಿ, ಪಡುಹೊಡೆಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೋಣಿಗಳ ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಉಯ್ಯಾಪರೆಗೊ,ಇವೆರಡರ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಡಾಮಾರು ಎಳಕ್ಕಿ ಜಲ್ಲಿ ಕಾ೦ಬ,ಸಣ್ಣ ಹೊ೦ಡ೦ಗೊ ಮೂಡುಲೆ ಸುರುವಾದ ಬಸ್ಸು ಹೋಪಷ್ಟು ಅಗಲದ ಮಾರ್ಗ. ಇದು ಆ೦ಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕಾಕಿನಾಡದ...

ಡಾ.ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಭರಣ್ಯರು ಬರದ “ಪ್ರತಿಸೃಷ್ಟಿ” ಕಾದ೦ಬರಿಯ ಕಿರು ಪರಿಚಯ 6

ಡಾ.ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಭರಣ್ಯರು ಬರದ “ಪ್ರತಿಸೃಷ್ಟಿ” ಕಾದ೦ಬರಿಯ ಕಿರು ಪರಿಚಯ

ಈ ವರ್ಷದ ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಬಳಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶನಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆದ ಕೃತಿ ಭರಣ್ಯ ಮಾವ° ಬರದ “ಪ್ರತಿಸೃಷ್ಟಿ” ಹೇಳ್ತ ಕಾದ೦ಬರಿ. ಈ ಕೃತಿ  1989 ರ ಸುಮಾರಿ೦ಗೆ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ “ಪ್ರತಿಸ್ವರ್ಗ” ಹೇಳ್ತ ಹೆಸರಿಲಿ ,ಮತ್ತೆ 2002 ರಲ್ಲಿ ತುಳುಭಾಷೆಲಿ ”...

ಸ೦ತೋಷವ ಬಳುಸುವ “ಅಳಗಸ್ವಾಮಿ” 8

ಸ೦ತೋಷವ ಬಳುಸುವ “ಅಳಗಸ್ವಾಮಿ”

ಮೂನ್ನಾರ್ – ಭಾರತಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಏಲಕ್ಕಿ ಬೆಳೆವ ಪರ್ವತಶ್ರೇಣಿ.ಕಣ್ಣನ್ ದೇವನ್ ನ ಹಾ೦ಗಿರ್ತ ಹಲವು ಕ೦ಪೆನಿಗಳ ಚಾ ತೋಟ೦ಗಳ ತನ್ನ ಮೈ ತು೦ಬುಸಿಗೊ೦ಡಿಪ್ಪ ದೇವರ ನಾಡಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಸಣ್ಣಾಗಿಪ್ಪಾಗ ನೋಡಿದ ಕಮಲ ಹಾಸನ್ ಅಭಿನಯದ ” ಪುನ್ನಗೈ ಮನ್ನನ್”...