Category: ಲೇಖನಂಗೊ

ಮರವಲೆಡಿಗೋ ಮಗನೆ – ಭಾಮಿನಿಲಿ 11

ಮರವಲೆಡಿಗೋ ಮಗನೆ – ಭಾಮಿನಿಲಿ

ಸೋಣೆ ತಿ೦ಗಳ ಹನಿ ಮಳೆಗೆ ಇ ಟ್ಟೇಣಿ ಮೆಟ್ಲಿನ ಕರೆಯ ಚಿಟ್ಟೆಲಿ ಮಾಣಿ ಉದೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಆಕಳ್ಸುತ್ತ ಮೈಮುರುದು। ಚಾಣೆ ಮ೦ಡೆಯ ಅಜ್ಜ° ನಾಯಿಯ ಗೋಣಿ ಕುಡುಗೊಗ ಓಡಿ ತೊಟ್ಲಿನ ಕೋಣೆಯೊಳ ಹೊಕ್ಕಪ್ಪಗಳೆ ನೆ೦ಪಾಗಿ ಬಾಯೊಡದ°॥ ಇ೦ದು ತಾರೀಕೆಷ್ಟು ಭೂಮಿಗೆ ಬ೦ದ ದಿನವಪ್ಪನ್ನೆ...

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ – ಅಧ್ಯಾಯ 09 – ಶ್ಲೋಕಂಗೊ 01 – 10 5

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ – ಅಧ್ಯಾಯ 09 – ಶ್ಲೋಕಂಗೊ 01 – 10

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ – ನವಮೋsಧ್ಯಾಯಃ – ರಾಜವಿದ್ಯಾರಾಜಗುಹ್ಯಯೋಗಃ – ಶ್ಲೋಕಾಃ 01 – 10   ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಥ ನವಮೋsಧ್ಯಾಯಃ – ರಾಜವಿದ್ಯಾರಾಜಗುಹ್ಯಯೋಗಃ (ರಾಜ-ವಿದ್ಯಾ-ರಾಜ-ಗುಹ್ಯ-ಯೋಗಃ) ಶ್ಲೋಕ ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ – ಇದಂ ತು ತೇ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮ್ಯನಸೂಯವೇ । ಜ್ಞಾನಂ...

ಯಕ್ಷತ್ರಿವೇಣಿಯ ಪಂಚವಟಿ 4

ಯಕ್ಷತ್ರಿವೇಣಿಯ ಪಂಚವಟಿ

ನಿನ್ನೆ ಕೊಡೆಯಾಲದ ಪುರಭವನಲ್ಲಿ ಕೆರೆಮನೆ ಶ್ರೀ ಇಡಗುಂಜಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿಯವರ ಯಕ್ಷತ್ರಿವೇಣಿಯ ಎರಡನೆಯ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಡದತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಂಚವಟಿ ಪ್ರಸಂಗ ಭರ್ಜರಿ ಆತು. ಭಾಗವತರು, ಹಿಮ್ಮೇಳ, ರಾಮ ಲಕ್ಷಣ ಸೀತೆ, ಶಾರ್ಪ್ ಉಗುರಿನ ಶೂರ್ಪನಖಿ, ಸುಂದರ ಮುಖದ ಶೂರ್ಪನಖಿ...

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪೀಠಾರೋಹಣ 5

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪೀಠಾರೋಹಣ

ಗುರುಹಿರಿಯರು ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಸಾಧನಗೆ
ಹರಸಿಕೊಡುಗವು ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಂಗೆ॥

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ – 08– ಅಕ್ಷರಬ್ರಹ್ಮಯೋಗಃ – ಶ್ಲೋಕಂಗೊ  21 – 28 8

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ – 08– ಅಕ್ಷರಬ್ರಹ್ಮಯೋಗಃ – ಶ್ಲೋಕಂಗೊ 21 – 28

ಶ್ಲೋಕ ಅವ್ಯಕ್ತೋsಕ್ಷರ ಇತ್ಯುಕ್ತಃ ತಮಾಹುಃ ಪರಮಾಂ ಗತಿಮ್ । ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನ ನಿವರ್ತಂತೇ ತದ್ಧಾಮ ಪರಮಂ ಮಮ ॥೨೧॥ ಪದವಿಭಾಗ ಅವ್ಯಕ್ತಃ ಅಕ್ಷರಃ ಇತಿ ಉಕ್ತಃ ತಮ್ ಆಹುಃ ಪರಮಾಮ್ ಗತಿಮ್ । ಯಮ್ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನ ನಿವರ್ತಂತೇ ತತ್...

ಹವ್ಯಕ ಸಭೆಲಿ ಸಂಮಾನ-ಬಯಲಾಟ 14

ಹವ್ಯಕ ಸಭೆಲಿ ಸಂಮಾನ-ಬಯಲಾಟ

ಯಕ್ಷಗಾನ ಹೇಳಿರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರ ಇದ್ದ ಹಾಂಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆನು ಒಂದು ಬಿಂದು ಮಾಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಸವಿನಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದವು ಖ್ಯಾತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತರಾದ ತೆಂಕಬೈಲು ಶ್ರೀಯುತ ತಿರುಮಲೇಶ್ವರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗೊ. ಮನ್ನೆ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಕೊಡೆಯಾಲದ ಪುರಭವನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಹವ್ಯಕ ಸಭೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ...

ರಾಮಾಯಣ ಸಾರ 11

ರಾಮಾಯಣ ಸಾರ

ಕೋಸಲದೇಶದ ದಶರಥರಾಜಂಗೆ ಹಿರಿಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ರಾಮ ಕೌಸಲ್ಯಾದೇವಿಯ ಹಿರಿಮೆಯ ಪುತ್ರಂಗೆ ಕರಮುಗಿವೊ° ಭಕ್ತಿಲಿ ನಮಿಸುತ್ತ ನಾಮ॥೧॥ ದಶಾವತಾರದ ರಾಮಾವತಾರವೆ ಧರಣಿಲಿ ಬಾಳಿದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಲೋಕದ ಜನರ ಕಷ್ಟ ಕರಗಿಸುವ ಲಾಲಿತ್ಯವೆನಿಪ ಲೋಕಾಭಿರಾಮ॥೨॥ ಅಪ್ಪನ ಮಾತಿನ ಶಿರಸಾವಹಿಸಿ ತೀರ್ಪಿತ್ತ ಕೈಕೆಯ ಹಠವ ಪೂರೈಸಿ...

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ – ಅಷ್ಟಮೋsಧ್ಯಾಯಃ – ಅಕ್ಷರಬ್ರಹ್ಮಯೋಗಃ – ಶ್ಲೋಕಂಗೊ  11 – 20 1

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ – ಅಷ್ಟಮೋsಧ್ಯಾಯಃ – ಅಕ್ಷರಬ್ರಹ್ಮಯೋಗಃ – ಶ್ಲೋಕಂಗೊ 11 – 20

ಶ್ಲೋಕ ಯದಕ್ಷರಂ ವೇದವಿದೋ ವದಂತಿ ವಿಶಂತಿ ಯದ್ಯತಯೋ ವೀತರಾಗಾಃ । ಯದಿಚ್ಛಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ಚರಂತಿ ತತ್ತೇ ಪದಂ ಸಂಗ್ರಹೇಣ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯೇ ॥೧೧॥ ಪದವಿಭಾಗ ಯತ್ ಅಕ್ಷರಮ್ ವೇದ-ವಿದಃ ವದಂತಿ ವಿಶಂತಿ ಯತ್ ಯತಯಃ ವೀತ-ರಾಗಾಃ । ಯತ್ ಇಚ್ಛಂತಃ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಮ್ ಚರಂತಿ...

ಹೀಂಗೊಂದು ಪ್ರಣಯ ಪ್ರಸಂಗ . . . 8

ಹೀಂಗೊಂದು ಪ್ರಣಯ ಪ್ರಸಂಗ . . .

ಅದೊಂದು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಆದಿತ್ಯವಾರ. ಕಸ್ತ್ಲೆಪ್ಪಗ ಐದು ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತು. ಟಿವಿಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾವ ನೋಡೆಂಡು ಇದ್ದ ಎಂಗೊಗೆಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತಿನ ಸಮಯ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಾದರುದೆ ಮಳೆ ತಲೆ ತೋರುಸದ್ದೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಶಿಲು ರೈಸೆಂಡಿದ್ದತ್ತು. ಮನೆ ಹೆರ ಎಂತೋ ಶಬ್ದ ಆದ ಹಾಂಗೆ...

ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಬೈಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಹ೦ಚಿಕೆ – ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ 11

ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಬೈಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಹ೦ಚಿಕೆ – ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಆಗೋಸ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೆ ತಾರೀಕು ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ಹಸ್ತ೦ದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ನಮ್ಮ ಬೈಲಿನ ಪುಸ್ತಕ೦ಗೊ ಹವ್ಯಕರ ಮನೆಗಳ ಸೇರಿ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆವುತ್ತಾ ಇದ್ದು ಹೇಳೊದು ನವಗೆಲ್ಲಾ ಸ೦ತೋಷದ ವಿಷಯ. ಮನ್ನೆ ಸೆಪ್ಟೆ೦ಬರು ಹದಿನೈದನೆ ತಾರೀಕು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವಗ ಮುದ್ರಣ ಆದ...

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ – ಅಥ ಅಷ್ಟಮೋsಧ್ಯಾಯಃ – ಅಕ್ಷರಬ್ರಹ್ಮಯೋಗಃ – ಶ್ಲೋಕಂಗೊ  01 – 10 3

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ – ಅಥ ಅಷ್ಟಮೋsಧ್ಯಾಯಃ – ಅಕ್ಷರಬ್ರಹ್ಮಯೋಗಃ – ಶ್ಲೋಕಂಗೊ 01 – 10

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ  ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ  ಅಥ ಅಷ್ಟಮೋsಧ್ಯಾಯಃ – ಅಕ್ಷರಬ್ರಹ್ಮಯೋಗಃ ಶ್ಲೋಕ ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಕಿಂ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಿಮಧ್ಯಾತ್ಮಂ ಕಿಂ ಕರ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ । ಅಧಿಭೂತಂ ಚ ಕಿಂ ಪ್ರೋಕ್ತಮ್ ಅಧಿದೈವಂ ಕಿಮುಚ್ಯತೇ ॥೦೧॥ ಪದವಿಭಾಗ ಅರ್ಜುನಃ ಉವಾಚ ಕಿಮ್...

ಜನ್ಮದಿನದ ಕೂಟ 8

ಜನ್ಮದಿನದ ಕೂಟ

ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವದು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ. ನಮ್ಮೂರಿಲ್ಲಿ  ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಹೇಳುವದು ಈಗ ಚಾಲ್ತಿಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮದಲು ಇತ್ತಿಲ್ಲೆ. ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಮನೆಲ್ಲೇ ಭಟ್ರ ಬಪ್ಪಲೆ ಹೇಳಿ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವದೋ, ಅಥವಾ ಹತ್ತರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಪದೋ...

ಜೀವನ ರೂಪಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಭಾವ? 30

ಜೀವನ ರೂಪಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಭಾವ?

ಅಭಾವನ ಅಭಾವ ಆಯಿದು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೋರು ಹೇಳಿಯೊಂಡಿತ್ತವು ಓ ಮನ್ನೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಪ್ಪಗ. ಅಪ್ಪು.. ನಾವು ರಜಾ ಅನ್ಯಕಾರ್ಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರಿಂದ ಇತ್ಲಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ರಜಾ ಕಮ್ಮಿಯೇ. ಬರವದು ಹೇಳಿರೆ ರಜಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಬೇಕಾವ್ತಿದಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಬರವಲಾಗದ್ದದು. ಇರಳಿ,...

ಅಧಿಕಮಾಸದ ಮಹತ್ವ 13

ಅಧಿಕಮಾಸದ ಮಹತ್ವ

ಚಾಂದ್ರಮಾನ ರೀತಿಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ೩೫೪ ದಿನಂಗೊ. ಇದರ ಸರಿಮಾಡುಲೆ ೩೩ತಿಂಗಳಿಂಗೊದರಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಜಾಸ್ತಿಬತ್ತು. ಆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂಗಳನ್ನೇ “ಅಧಿಕ ಮಾಸ “ಹೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತವು. ಹೇಳಿದಾಂಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಧಿಕ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೮ ಶನಿವಾರಂದ ಸುರುವಾಗಿ ಸಪ್ಟಂಬರ ೧೬ ಆದಿತ್ಯವಾರದ ವರೆಗೆ ಇದ್ದು. ಸಪ್ಟಂಬರ ೧೭ ರಿಂದ ನಿಜ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ. ಸಪ್ಟಂಬರ ೧೯ ಕ್ಕೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ.

ಅಪಾಯ 9

ಅಪಾಯ

ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ್ಯೊಂದು “ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಎಫ್ ದ್ವಾರಕಾ” ಶಾಲೆ ಹೇಳಿ ಇದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೆ ಎಲ್ಲಿ? ಡೆಲ್ಲಿಲ್ಲಿ. ಇದು ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಎಫ್ ಸೈನಿಕರ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇಪ್ಪದು. ವಿಶೇಷ ಹೇಳಿರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳುದೆ ಐದರಿಂದ...