Category: ಲೇಖನಂಗೊ

ಸಂಸ್ಕೃತ-ರಸ-ಧಾರಾವಾಹಿನೀ – १५ (ಇಲ್ಲಿಂದ – ಅಲ್ಲಿಂದ) 17

ಸಂಸ್ಕೃತ-ರಸ-ಧಾರಾವಾಹಿನೀ – १५ (ಇಲ್ಲಿಂದ – ಅಲ್ಲಿಂದ)

“ संस्कृतरसधारावाहिनी ” ~ पञ्चदशी धारा ~ ಅಧೋಲಿಖಿತಸ್ಯ್  ಏತಸ್ಯ   ಶ್ಲೋಕಸ್ಯ್  ಅರ್ಥಂ  ಜಾನಂತಿ  ವಾ? ಏತಂ ಶ್ಲೋಕಂ ಕಃ ವದತಿ?  ಕದಾ ವದತಿ? भवन्तः सर्वज्ञाः  ಸಕಲಭುವನೇ  ರೂಢಯಶಸಃ ವಯಂ  ತಾವತ್ ಬಾಲಾಃ  ಸರಸವಚನೇ  ನೈವ  ನಿಪುಣಾಃ ।...

ಪೆರ್ಲಲ್ಲೊ೦ದು ಪಿಕ್ಲಾಟ – ಭಾಮಿನಿಲಿ 19

ಪೆರ್ಲಲ್ಲೊ೦ದು ಪಿಕ್ಲಾಟ – ಭಾಮಿನಿಲಿ

ಮಕ್ಕಳಾಟವ ಕ೦ಡು ಕೊಣಿವಲೆ ಹೊಕ್ಕೆ ಪೆರ್ಲದ ಮ೦ದಿರದ ಒಳ ಪಕ್ಕ ನೆ೦ಪಾತೆನಗೆ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನದ ಅನುಭವವು ಎಕ್ಕಳಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಹಿ೦ದೆ ಅ ಸಕ್ಕ ಓಡುಗು ದೂರ ನೊರೆ ಹಾ ಲುಕ್ಕಿದಾ೦ಗೆಯೆ ನೆಗೆಯ ತೆರೆ ಏಳುಗದ ಒ೦ದರಿಯೇ ಸರ್ಪಮೂಲೆಗೆ ಹೋಪ ದಾರಿಲಿ ಇರ್ಪುದೆನ್ನಯ...

ಒಳ ಹೋದ ಕಡಂದುಳುಗ ಹೆರ ಬಾರದ್ದೇ ಇರಲಿ… ಹೆರ ಬಂದವು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಲಿ.. 12

ಒಳ ಹೋದ ಕಡಂದುಳುಗ ಹೆರ ಬಾರದ್ದೇ ಇರಲಿ… ಹೆರ ಬಂದವು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಲಿ..

ಅಕ್ಷರಶಃ ದೇಶದ/ರಾಜ್ಯದ ಜನಂಗೊ ದ್ವಂದ್ವಲ್ಲಿದ್ದವು. ಅವಕ್ಕೆ ಭ್ರಮೆ ನಿರಸನವೂ ಆಯಿದು. ಅಡಕ್ಕತ್ತರಿಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸ್ಥಿತಿ ಅವರದ್ದು. ನೆಗೆ ಮಾಡೆಕ್ಕೊ, ಕೂಗೆಕ್ಕೊ- ಹೇಳಿ ಅವಕ್ಕೆ ಅರಡಿತ್ತಿಲ್ಲೆ. ಜೆನರ ಪೈಸೆ ನುಂಗಿದ ಭ್ರಷ್ಟ ಕಳ್ಳಂಗೊ ಜೈಲಿಂಗೆ ಹೋದ್ದಕ್ಕೆ ನೆಗೆ ಮಾಡೆಕ್ಕೊ ಅಥವಾ ಅಂತ ಜೆನಂಗಳ...

ಜೇನು..ಜೇನು..ಜೇನು.. 22

ಜೇನು..ಜೇನು..ಜೇನು..

ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜೇನು ಕೃಷಿ ಮಾಡುದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ.
ಮನೆಯ ಜೇನುಕೃಷಿಯ ಕೆಲಸ ಸಮಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಟಂಗಳ ತೆಗದ್ದೆ.

ಭಾಗ 12 :  ವಿವಾಹ : ಹದಿನಾರು ಸಂಸ್ಕಾರಂಗೊ 17

ಭಾಗ 12 : ವಿವಾಹ : ಹದಿನಾರು ಸಂಸ್ಕಾರಂಗೊ

ಸಮಾವರ್ತನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಡದು ಸ್ನಾತಕನಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಧನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಂದ ಕಾಶೀಯಾತ್ರಗೆ ಹೆರಡುತ್ತ° ಮಾಣಿ. ಮದಲೆಲ್ಲ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಹಾನ್ ಪಂಡಿತಂಗೋ ಇತ್ತಿದ್ದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕಾಶೀ ಪಟ್ಟಣಲ್ಲಿ. ದೇಶದ ನಾನಾ ಮೂಲೆಂದ...

ನೃತ್ಯಪ್ರಿಯ ನಟರಾಜ : ಮೂರ್ತಿ ವರ್ಣನೆ 31

ನೃತ್ಯಪ್ರಿಯ ನಟರಾಜ : ಮೂರ್ತಿ ವರ್ಣನೆ

ನಟರಾಜನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊ೦ದು ಭಾಗಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ, ವಿವರಣೆಗ ಇದ್ದು:

ಈ ವಿಗ್ರಹಲ್ಲಿ ಕಾ೦ಬ ಶಿವನ ಭ೦ಗಿಯ “ನಾದಾ೦ತ ನೃತ್ಯ” ಅಥವಾ “ಆನ೦ದ ತಾ೦ಡವ” ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತವು.

ಸಂಸ್ಕೃತ-ರಸ-ಧಾರಾವಾಹಿನೀ – १४ (ಜೋ ಜೋ ಪದ್ಯ; ಪೂರ್ವಪಾಠಸ್ಯ  ಸ್ಮರಣಮ್) 23

ಸಂಸ್ಕೃತ-ರಸ-ಧಾರಾವಾಹಿನೀ – १४ (ಜೋ ಜೋ ಪದ್ಯ; ಪೂರ್ವಪಾಠಸ್ಯ ಸ್ಮರಣಮ್)

“ संस्कृतरसधारावाहिनी ” ~ चतुर्दशधारा ~ ಆರಂಭೇ ಸಂಸ್ಕೃತಗೀತಸ್ಯ ಶ್ರವಣಂ ಭವತು- ಏತದ್  ಏಕಮ್ ಆಲೋಲಿಕಾಗಾನಮ್! ಆಮ್! ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷಾಯಾಮ್ ಏವ ಅಸ್ತಿ!  ಶೃಣ್ವಂತು — [audio:http://oppanna.com/wp-content/uploads/2011/11/putrImama.mp3|titles=putrImama] ಆಲೋಲಿಕಾಗಾನಂ (ಲಾಲಿಹಾಡು) ಮಧುರಂ  ಅಸ್ತಿ ಕಿಲ? ನಿದ್ರಾ ಆಗತಾ ವಾ?  🙂 ಗೀತಸ್ಯ  ಅರ್ಥಃ...

ಭಾಗ 11: ಸಮಾವರ್ತನ : ಹದಿನಾರು ಸಂಸ್ಕಾರಂಗೊ 10

ಭಾಗ 11: ಸಮಾವರ್ತನ : ಹದಿನಾರು ಸಂಸ್ಕಾರಂಗೊ

ಸಮಾವರ್ತನ : ಗುರುಕುಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪಾಲಿಸಿಗೊಂಡು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಗೊಂದಿದ್ದವ° ಮುಂದೆ ಕೇಶಾಂತ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗಿ ಸ್ನಾತಕ ನಾಗಿ ಮುಂದೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ ದಾರಿ ಹುಡುಕಲೆ ಗುರುವಿನ ಅಪ್ಪಣೆ, ಆಶೀರ್ವಾದವ ಮೊದಲು ಪಡಕ್ಕೊಳ್ಳೆಕ್ಕು. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವ್ರತವ ತೆಕ್ಕೊಂಡ ಮಾಣಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿ...

ಸಂಸ್ಕೃತ-ರಸ-ಧಾರಾವಾಹಿನೀ – १३ (ದಾರಿ ಹೇಳುವದು) 32

ಸಂಸ್ಕೃತ-ರಸ-ಧಾರಾವಾಹಿನೀ – १३ (ದಾರಿ ಹೇಳುವದು)

“ संस्कृतरसधारावाहिनी ” ~ त्रयोदशधारा ~ ಗಚ್ಛತಿ – ಗಚ್ಛಂತಿ / ಆಗಚ್ಛತಿ – ಆಗಚ್ಛಂತಿ ಗಚ್ಛಾಮಿ – ಗಚ್ಛಾಮಃ / ಆಗಚ್ಛಾಮಿ – ಆಗಚ್ಛಾಮಃ ವಿದ್ಯಾಲಯಃ — ಛಾತ್ರಃ  ವಿದ್ಯಾಲಯಂ ಗಚ್ಛತಿ । ಶಾಕಾಪಣಃ — ಮಹಿಲಾ ಶಾಕಾಪಣಂ...

ಇದು ‘ತಂಬುಳಿ’. ಹೊಸತ್ತೇನೂ ಅಲ್ಲ! 33

ಇದು ‘ತಂಬುಳಿ’. ಹೊಸತ್ತೇನೂ ಅಲ್ಲ!

ಶುಂಠಿ ತಂಬುಳಿ, ನೆಲ್ಲಿಂಡಿ/ನೆಲ್ಲಿಕ್ಕಾಯಿ ತಂಬುಳಿ, ಉರಗೆ ತಂಬುಳಿ, ಬಾಳೆದಂಡು ತಂಬುಳಿ ಇದೆಲ್ಲಾ ನಾವು ಧಾರಾಳ ಕಡದು ಉಂಡಿದಪ್ಪೋ. ಹಾಂಗೇ, ಅಕ್ಕಂದ್ರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ತಂಬುಳಿಗೊ ಕೂಡ ಇಕ್ಕು. ನಿತ್ಯ ಸಾರು, ಕೊದಿಲು, ಮೇಲಾರ, ಅವಿಲು ಹೇಳಿ ಉಂಡು ಉಂಡು ಉದಾಸನ...

ಭಾಗ 10  :  ವೇದಾಧ್ಯಯನ, ಮಹಾನಾಮ್ನೀ ವ್ರತ, ಕೇಶಾಂತ : ಹದಿನಾರು ಸಂಸ್ಕಾರಂಗೊ 6

ಭಾಗ 10 : ವೇದಾಧ್ಯಯನ, ಮಹಾನಾಮ್ನೀ ವ್ರತ, ಕೇಶಾಂತ : ಹದಿನಾರು ಸಂಸ್ಕಾರಂಗೊ

ವೇದಾಧ್ಯಯನ – ಮಹಾನಾಮ್ನೀ ವ್ರತ : ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಡದನಂತರ ವಟುವು ‘ದ್ವಿಜ°‘ ಎಂದೆಣಿಸಿಗೊಳ್ಳುತ್ತ°.  ದ್ವಿಜ° ಹೇಳಿರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇ (ಎರಡನೇ ಜನ್ಮವ ಪಡದವ°). ಬ್ರಾಹ್ಮಣ° ಎಂಬುದು ಇಂದ್ರಾಣ ದಿನಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾತಿ ವಾಚಕ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಬಳಕೆ. ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕಲ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನವ...

ಸಂಸ್ಕೃತ-ರಸ-ಧಾರಾವಾಹಿನೀ – १२ (ಅತಿಥಿ-ಗೃಹಸ್ಥ-ಸಂಭಾಷಣಮ್) 35

ಸಂಸ್ಕೃತ-ರಸ-ಧಾರಾವಾಹಿನೀ – १२ (ಅತಿಥಿ-ಗೃಹಸ್ಥ-ಸಂಭಾಷಣಮ್)

“ संस्कृतरसधारावाहिनी ” ~ द्वादशधारा ~ ದ್ವಿತೀಯಾ ವಿಭಕ್ತಿಃ ಅಹಂ ದೇವಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಿ । ದೇವಂ ಕಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಿ? ಹೇ ದೇವ!  ಜ್ಞಾನಂ ದದಾತು । ಭಗವನ್ ! ಸಂಪತ್ತಿಂ ದದಾತು । ಮಾಂ ಧನಿಕಂ ಕರೋತು ।  (ಮಾಂ=ಎನ್ನ)...

ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಮಾಡಿದ ದಿಡೀರ್ ಉಂಡೆ 6

ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಮಾಡಿದ ದಿಡೀರ್ ಉಂಡೆ

ಓಯ್ ಈ ಜೆನ ಇಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ಲೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ ಕೆಪ್ಪಣ್ಣ, ನಾವಿದ್ದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರವಲೆ ಆತಿಲ್ಲೆ ಬಾವ ಹೇಳಿರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲೆನ್ನೆ. ಇರಳಿ, ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಾಣ ವಸತಿ ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕನಲ್ಲಿ. ಹೇಳಿದಾಂಗೆ ಶುದ್ದಿ ಹೇಳದ್ದೇ ಬೋಚ ಬಾವನೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಆಲ್ಲಿಗೆ...

ಭಾಗ 09 : ಉಪನಯನ : ಹದಿನಾರು ಸಂಸ್ಕಾರಂಗೊ 24

ಭಾಗ 09 : ಉಪನಯನ : ಹದಿನಾರು ಸಂಸ್ಕಾರಂಗೊ

ಇದುವರೆಗೆ ಷೋಡಶ ಸಂಸ್ಕಾರಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ದು ಮಗುವಿನ ಭ್ರೂಣ ಅವಸ್ಥೆಂದ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಜನಿಸಿ, ಬಳಿಕ ದೇಹೆಂದ್ರಿಯಂಗಳ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ / ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂಸ್ಕಾರಂಗಳ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಾಣ 5 ಸಂಸ್ಕಾರಂಗೊ ಮಗುವಿನ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ದಾಂಟಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಅಪ್ಪನ್ನಾರ ಇಪ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ವಿಕಸನ...

ಸಂಸ್ಕೃತ-ರಸ-ಧಾರಾವಾಹಿನೀ – ११ (ದೀಪಾವಲೀ-ವಿಶೇಷಾಂಕಃ) 11

ಸಂಸ್ಕೃತ-ರಸ-ಧಾರಾವಾಹಿನೀ – ११ (ದೀಪಾವಲೀ-ವಿಶೇಷಾಂಕಃ)

“ संस्कृतरसधारावाहिनी ” ~ एकादशधारा ~ अत्र एकं संस्कृतगीतम् अस्ति।  तत् गीतं शृण्वन्तु । [audio:http://oppanna.com/wp-content/uploads/2011/10/paThata-samskritam.mp3|titles=पठत संस्कृतम्; वदत संस्कृतम्] तस्य गीतस्य अक्षररूपं अपि अत्र अस्ति — ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷಾಶಿಕ್ಷಣಮ್  — ೬_೨ ಏತಾನಿ ಕ್ರಿಯಾಪದಾನಿ...