ಬೈಲಿಲಿ ಬಂತು -ಸಮಸ್ಯಾ ಪೂರಣ!

July 4, 2012 ರ 11:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 6 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಸಮಸ್ಯೆಯೋ? ಅಪ್ಪು.
ಇದು ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅವಧಾನಲ್ಲಿ ಬಪ್ಪ “ಸಮಸ್ಯೆ”.
ಒಂದು ವಾಕ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು, ಆ ವಾಕ್ಯ ಕೊನೆಯ ಗೆರೆ ಆಗಿ ಬಪ್ಪ ಹಾಂಗೆ “ಪದ್ಯ ರಚನೆ”ಮಾಡ್ತ ಕಲೆಗೆ “ಸಮಸ್ಯಾ ಪೂರಣ” ಹೇಳ್ತವು.
ಅವಧಾನಕಲೆಯ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಕಲೆಯ ನಮ್ಮ ಬೈಲಿಲಿಯೂ ಆರಂಭ ಮಾಡುವನೋ?
ಹಾಂಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಂಗೆ. ಬೈಲ ನೆರೆಕರೆಯೋರು ಕೊಶೀಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೊಂಡಿದವು. ನಿಂಗಳೂ ಒಪ್ಪಿಗೊಳ್ತಿ ಅಲ್ಲದೋ?

ಹಾಂಗಾರೆ ತಡವೆಂತಕೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಸುರು ಆಗಲಿ; ಅಲ್ಲದೋ?
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಛಂದಸ್ಸಿಲಿ ಇಪ್ಪ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತು.
ನಿಂಗಳೂ ಅದರ ಪೂರಣ ತುಂಬುಸಲೆ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡಿ. ಚೆಂದದ ಪದ ಬರದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ.

ಆಗದೋ?
~
ಬೈಲಿನ ಪರವಾಗಿ

ಸಮಸ್ಯಾ ಪೂರಣ: ನಾಳೆಂದ ಸುರು.

ಪೂರ್ವ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾರೆ:
ಬೈಲಿಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದ ಸಮಸ್ಯಾಪೂರಣದ ಸನ್ನಿವೇಶ:

ಸಮಸ್ಯೆ: ಬಿದರೆ ದಾರಿಲಿ ಬೆದುರ ಹೂಗುಗೊ ಚೆದುರಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು.
(http://oppanna.com/oppa/beduru-hoogu-bamboo-flower)

ಪರಿಹಾರಂಗೊ:

ಮುಳಿಯಭಾವ:
ಕದಿರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದತ್ತರೆ
ಕುದುರೆ ಕ೦ಡತ್ತ೦ದು ಜಾಣ೦
ಗದರ ಬೆನ್ನಿಲಿ ಕೂದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಪ ಮನಸಾತು |
ಅದಿರು ವಾಹನವಿಲ್ಲೆ ದಾರಿಲಿ
ಚದುರೆಯರ ಸುಳಿವಿಲ್ಲೆ ಮೂಡದ
ಬಿದರೆ ದಾರಿಲಿ ಬೆದುರ ಹೂಗುಗೊ ಚೆದುರಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ||

ಗೋಪಾಲಣ್ಣ
ಉದಯಕಾಲಲ್ಲೆದ್ದು ನಿತ್ಯದ
ವಿಧಿಯ ತೀರಿಸಿ ಚದುರ ಜಾಣನು
ಮುದದಿ ಅಬ್ಬೆಗೆ ನಮಿಸಿ ಏರಿದ ಉದ್ದವಾಹನವ |
ಎದುರುಗಾಳಿಯು ತೊಟ್ಲು ತೂಗಲು
ನಿದಿರೆಯರೆಗಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿರೆ
ಬಿದರೆ ದಾರಿಲಿ ಬೆದುರ ಹೂಗುಗೊ ಚೆದುರಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ||

ಸುಭಗ
ಕದುರು ತುಂಬಿದ ಬೆದುರ ಪೊದರುಗೊ
ಕೆದರುಶಿಖೆಯಾಸುರರ ಹಾಂಗೆಯೆ
ಎದುರೆ ಕಾಂಬಗಳೆನ್ನ ತಲೆಯೊಳ ಚೋದ್ಯವೆದ್ದತ್ತು ।
ಸದರ ಸರಸಲಿ ಸಾಗಿ ನೋಡಿರೆ-
ಚದರವೊಂದಡಿಗೊಂದು ಮುಡಿಯೋ!
ಬಿದಿರೆ ದಾರಿಲಿ ಬೆದುರ ಹೂಗುಗೊ ಚದುರಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ||

ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ° :
ಬಿದರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆರಟ ಜಾಣಗೆ
ಉದರ ಪೂಜೆಯ ಮುಗುಶಿ ಒರಗಿರೆ
ಉದಯ ಕಾಲಕ್ಕೊಂದು ತಣ್ಣನೆ ಕನಸು ಕಂಡತ್ತು।
ಮದಿರೆ ಕುಡುದಾ ಬೆಗುಡು ಸುಂದರ
ಬೆದುರು ಪುಂಡೆಲು ಹೊಕ್ಕಿ ಕೊಣಿವಗ
ಬಿದಿರೆ ದಾರಿಲಿ ಬೆದುರ ಹೂಗುಗೊ ಚದುರಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ||

ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ:
ಮದುವೆ ದಿಬ್ಬಣ ಎದುರುಗೊಂಬಗ
ಎದುರು ನಿಂದಾ ಮನೆಯವೆಲ್ಲವು
ಹೊದಳ ಕೈಯಲಿ ಹಿಡುದು ರಭಸಕೆ ಮೇಲೆ ಹಾರುಸುಗು ।
ಮದಲೆ ಸಗಣವ ಬಳುದ ಜಾಲಿಲಿ
ಮುದುರಿ ಬಿದ್ದಾ ಹೊದಳ ಹಾ೦ಗೆಯೆ
ಬಿದಿರೆ ದಾರಿಲಿ ಬೆದುರ ಹೂಗುಗೊ ಚದುರಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ||

ನೆಗೆಗಾರ°:
ಮುದರ° ಬಂತದು ಪುಗೆರೆ ತಿಂಬಲೆ
ಪೊದರು ಗೆಡ್ಡದ ಎಡೆಲಿ ಮಾತಾ-
ಡುದರ ಕಂಡರೆ ಕುಂಞಿ ಮಾಣಿಗೊ ಹೆದರಿ ಓಡುಗೊಳ |
ಹೆದರಿಕಿಲ್ಲದೆ ಕತೆಯ ಹೇಳುಗು
ಅದರ ಹೆಂಡತಿಯಪ್ಪನಾಮನೆ
ಬಿದಿರೆ ದಾರಿಲಿ ಬೆದುರ ಹೂಗುಗೊ ಚದುರಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ||

ಅಷ್ಟಾವಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಲಿಲಿ ಬಂದ ಶುದ್ದಿ:
http://oppanna.com/oppa/ashta-avadhaana-kashta

ಷಟ್ಪದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶುದ್ದಿ:
http://oppanna.com/oppa/shara-kusuma-bhoga-bhamini-shatpadi

ಪದ್ಯಪಾನಿಗೊಕ್ಕೆ ಶತಾವಧಾನಿಗಳ “ಪಾಟ”:
(ಕೃಪೆ: padyapaana.com)
http://padyapaana.com/?page_id=643

ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 6 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಮುಳಿಯ ಭಾವ
  ರಘು ಮುಳಿಯ

  ಆಹಾ..ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಸುರಿಯಲಿ,ಪರಿಹಾರ೦ಗಳೂ ಸಿಕ್ಕಲಿ.
  ಬೈಲಿಲಿಯೂ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಶುರುವಾಗಲಿ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆ
  jayashree.neeramoole

  ತುಂಬಾ ಸವಿಯಾದ ಸುದ್ದಿ… ಆನು ಛಂದಸ್ಸು,ಪದ್ಯ ರಚನೆ,ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ವಿಷಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಕಾರಣ ಓದಿ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತೇ… ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಬಾಲಿಶವಾದ ಪ್ರಯತ್ನಂಗಳನ್ನೂ ಬರೆತ್ತೆ… ಓದಿದವು ಎನ್ನೊಳ ಇಪ್ಪ ಕವಿಯ ಬೆಳೆಶುಲೇ ಸಲಹೆ,ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಹೇಳಿ ಸಹಕರಿಸೆಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹರೇ ರಾಮ…

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°

  ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಇದು. ಬೈಲ ಬಂಧುಗೊಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಸರತ್ತು.

  ಆದರೆ ನವಗಿದು ಅರಡಿಯ., ನಮ್ಮಿಂದ ಇದು ಎಡಿಯ., ಅಂದರೂ ನಾವಿದ್ದು ಒಟ್ಟಿಂಗೇ ಕೆಕೆಪೆಕೆ ಹೇಳ್ಳೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿತ್ತು – ‘ಚೆನ್ನೈವಾಣಿ’

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿ
  ಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿ

  ಓ.. ಒಳ್ಳೆ ಶುದ್ದಿ..
  ಆಗಲಿ ಆಗಲಿ..
  ಬರವಲೆಡಿಯದ್ರೂ ಒಪ್ಪ ಕೊಡ್ತು ನಾವು :)

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°
  ಬೊಳುಂಬು ಗೋಪಾಲ

  ರೆಡೀ…… ವನ್, ಟೂ ತ್ರೀ . . . . .

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 6. ಸುಮನ ಭಟ್ ಸಂಕಹಿತ್ಲು.

  ಆನುದೆ ಓದುವೆ, ಖುಶಿ ಪಡುವೆ, ಒಪ್ಪ ಕೊಡುವೆ, ಬರವಲೆ ಎನ್ನಂದ ಎಡಿಯದಾಳಿ ಕಾಣ್ತು……

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°ಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸರಗೋಡುಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣಮಾಲಕ್ಕ°ದೀಪಿಕಾಮುಳಿಯ ಭಾವಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°ದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆದೊಡ್ಡಮಾವ°ಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿಪೆರ್ಲದಣ್ಣವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿಡಾಮಹೇಶಣ್ಣಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿನೆಗೆಗಾರ°ಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆಗೋಪಾಲಣ್ಣ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ