ಗರುಡ ಪುರಾಣ

ಗರುಡಪುರಾಣಶ್ರವಣಫಲಮ್
ಗರುಡಪುರಾಣಶ್ರವಣಫಲಮ್

  ಅಥ ಗರುಡಪುರಾಣಶ್ರವಣಫಲಮ್   ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ಇತ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ ಮಯಾ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯ ಸರ್ವಮೇವೌರ್ಧ್ವದೇಹಿಕಮ್ । ದಶಾಹಾಭ್ಯಂತರೇ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ॥೦೧॥...

ಗರುಡಪುರಾಣ - ಅಧ್ಯಾಯ 16 - ಭಾಗ 04
ಗರುಡಪುರಾಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 16 – ಭಾಗ 04

ಮನುಷ್ಯ° ತಾಪತ್ರಯಂಗಳಿಂದ ಸಾಂತ್ವನ ಪಡವಲೆ ಮೋಕ್ಷವೃಕ್ಷದ ತಣಿಲಿನ ಆಶ್ರಯಿಸೆಕು. ಶ್ರೀಗುರುಮುಖಂದ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ತತ್ತ್ವಜ್ಞನಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ವಾಣಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸೆಕು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದಲ್ಯಂಗೆ...

ಗರುಡಪುರಾಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 16 – ಭಾಗ 03
ಗರುಡಪುರಾಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 16 – ಭಾಗ 03

ವರ್ಣಾಶ್ರಮಧರ್ಮಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಧರ್ಮವ ಅರ್ತುಗೊಂಬಲೆ ಎಡಿಗಾಗದ್ದವು ನಿಜವಾಗಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋವ್ತವು ಹೇಳಿದಲ್ಯಂಗೆ ಕಳುದ ವಾರದ ಭಾಗ. ಮುಂದೆ – ಗರುಡಪುರಾಣ –...

ಗರುಡಪುರಾಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 16 – ಭಾಗ 01
ಗರುಡಪುರಾಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 16 – ಭಾಗ 01

ಶರೀರದ ಅಭಿಮಾನವನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲಿ ಮಡಿಕ್ಕೊಂಡಿಪ್ಪವರಿಂದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆ ಸಫಲತೆಯ ಕಾಂಬಲೆ ಎಡಿಯ. ಪಂಚಭೌತಿಕ ಶರೀರವೇ ತಾನು ಹೇದು ಗ್ರೇಶುತ್ತೋರಿಂಗೆ ಎಂದಿಂಗೂ...

ಗರುಡಪುರಾಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 15 – ಭಾಗ 03
ಗರುಡಪುರಾಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 15 – ಭಾಗ 03

ಕಳುದವಾರ ಭಗವಂತ° ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ದೇಹಲಕ್ಷಣಂಗಳ ಹೇಳಿಕ್ಕಿ, ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಶರೀರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಂಗಳೂ, ಪರ್ವತ, ದ್ವೀಪ, ಸಾಗರಂಗೊ ಅಲ್ಲದ್ದೆ ಸೂರ್ಯಾದಿ ಗ್ರಹಂಗಳೂ...

ಗರುಡಪುರಾಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 15 – ಭಾಗ 01
ಗರುಡಪುರಾಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 15 – ಭಾಗ 01

ಯಮಧರ್ಮರಾಜನ ಸಭಾ ನಿರೂಪಣೆ ಕಳುದವಾರದ ಭಾಗಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದದು. ಮುಂದೆ –   ಗರುಡಪುರಾಣಮ್                                         ಗರುಡಪುರಾಣ ಅಥ ಪಂಚದಶೋsಧ್ಯಾಯಃ                              ಅಧ್ಯಾಯ 15...

ಗರುಡಪುರಾಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 14 – ಭಾಗ 01
ಗರುಡಪುರಾಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 14 – ಭಾಗ 01

ಸಂಪಿಡೀಕರಣಾದಿ ಕರ್ಮಂಗಳ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತಾಗಿ ಭಗವಂತ° ಗರುಡಂಗೆ ಹೇದ್ದರ ಕಳುದ ಭಾಗಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದದು ನಾವು. ಮುಂದೆ   ಗರುಡಪುರಾಣಮ್                                             ಗರುಡಪುರಾಣ...

ಗರುಡ ಪುರಾಣ - ಅಧ್ಯಾಯ 13 - ಭಾಗ 02
ಗರುಡ ಪುರಾಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 13 – ಭಾಗ 02

ಕಳುದವಾರ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗಲ್ಲಿ ಸಪಿಂಡೀಕರಣವ ಮಾಡಿಕ್ಕಿ ದೇಹಶುದ್ಧಿಯಾಗ್ಯೊಂಡು ಶಯ್ಯಾದಾನವ ಮಾಡೆಕು ಹೇಳಿ ಓದಿದಲ್ಯಂಗೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ದದು. ಮುಂದೆ-  ...

ಗರುಡ ಪುರಾಣ - ಅಧ್ಯಾಯ 12
ಗರುಡ ಪುರಾಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 12

ಕಳುದವಾರದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯಲ್ಲಿ ದಶಗಾತ್ರವಿಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ° ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ°. ಮುಂದೆ – ಗರುಡ ಪುರಾಣಮ್                                              ...

ಗರುಡ ಪುರಾಣ - ಅಧ್ಯಾಯ 11
ಗರುಡ ಪುರಾಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 11

ಅಸ್ಥಿ ಸಂಚಯನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಕಳುದವಾರದ ಭಾಗಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದದು. ಮುಂದೆ –   ಗರುಡ ಪುರಾಣಮ್                                                           ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಅಥ...


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
“ನಮ್ಮ ಗೋತ್ರ-ಸೂತ್ರ ಗೊಂತಿರೆಕು”- ಮುಜುಂಗಾವಿನ ,ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಸಮಾವೇಶಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಮೂಲೆ ಸಂದೇಶ
“ಇಂದ್ರಾಣ ಮಕ್ಕೊ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ. ಅವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗೋತ್ರ-ಸೂತ್ರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ,ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ, , ಒಳ್ಳೆದು,... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರುಪೆರ್ಲದಣ್ಣಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವಡೈಮಂಡು ಭಾವಶ್ರೀಅಕ್ಕ°ಪೆಂಗಣ್ಣ°ಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°ಸುಭಗಕಜೆವಸಂತ°ಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°ದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°ದೊಡ್ಡಭಾವವೇಣಿಯಕ್ಕ°ವಿದ್ವಾನಣ್ಣಚೆನ್ನೈ ಭಾವ°ಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸರಗೋಡುಒಪ್ಪಕ್ಕ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ