Category: ಸಂಸ್ಕಾರಂಗೊ

3

ಗರುಡ ಪುರಾಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 03 – ಭಾಗ 01

ಪಾಪಾತ್ಮರು ಮರಣಾನಂತರ ಮಹಾಘೋರವಾದ ಯಾತನಾಮಯ ಯಮಮಾರ್ಗಲ್ಲಿ ಹೇಂಗೆ ಹೋಗಿ ಯಮಲೋಕವ ಸೇರುತ್ತವು ಹೇಳ್ವದರ ಭಗವಂತ° ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಗರುಡಂಗೆ ವಿವರಿಸಿ, ‘ಇಪ್ಪದರ ಇಪ್ಪಾಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇನ್ನೆಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ  ತಿಳಿವಲೆ ಬಯಸುತ್ತೆ?” ಹೇದು ಭಗವಂತ° ಕೇಳಿದಲ್ಯಂಗೆ ಎರಡ್ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗುದತ್ತು ಹೇದು ಕಳುದವಾರ ಓದಿ...

2

ಗರುಡ ಪುರಾಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 02 – ಭಾಗ 02

ಮೃತ ಪಾಪಿ ಜೀವಿ ಹದಿಮೂರನೇ ದಿನ ತ್ರಾಸದಾಯಕ ಯಮಮಾರ್ಗಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ವೇದನೆಯ ತಿಂದೊಂಡು ದುಃಖಿಸಿಗೊಂಡು ಹದಿನೇಳು ದಿನದ ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ವಾಯುವೇಗಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿಗೊಂಡು ಹದಿನೆಂಟನೇ ದಿನ ಸೌಮ್ಯಪುರವ ಸೇರುತ್ತ° ಹೇಳಿ ಕಳುದವಾರ ಓದಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದದು. ಮುಂದೆ –   ಗರುಡ...

2

ಗರುಡ ಪುರಾಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 02 – ಭಾಗ 01

ಗರುಡ ಪುರಾಣಃ                                                                                    ಗರುಡ ಪುರಾಣ ದ್ವಿತೀಯೋsಧ್ಯಾಯಃ                                                                             ಅಧ್ಯಾಯ 2 (ಯಮಮಾರ್ಗನಿರೂಪಣಂ )                                                                 ಯಮಮಾರ್ಗ ನಿರೂಪಣೆ   ಗರುಡ ಉವಾಚ ಕೀದೃಶೋ ಯಮಲೋಕಸ್ಯ ಪಂಥಾ ಭವತಿ ದುಃಖದಃ । ತತ್ರ ಯಾಂತಿ ಯಥಾ ಪಾಪಸ್ತನ್ಮೇ ಕಥಯ ಕೇಶವ ॥೦೧॥ ಗರುಡ°...

7

ಗರುಡ ಪುರಾಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 01 – ಭಾಗ 03

ಸತ್ಸಂಗ ಬಯಸದ, ದೈವೀ ಸಂಪತ್ತಿಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ್ದ, ದುಷ್ಟರ ಸಹವಾಸಲ್ಲಿಪ್ಪ, ಆಶಾಮೋಹಕಾಮಭೋಗಾಸಕ್ತಿಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಶುವ ಜೀವಿ, ಪೂರ್ವಕೃತಕರ್ಮದ ಫಲವ ಅನುಭವಿಸ್ಯೊಂಡು ಇಪ್ಪ ಒಂದು ಹಂತಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಆಧಿವ್ಯಾಧಿ ರೋಗಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಹಸೆ ಹಿಡುದು, ಯಮಪಾಶ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು,  ವಿಲಪಿಸುವ ಬಂಧುಜನರ ನಡುಕೆ...

ಗರುಡ ಪುರಾಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 01 – ಭಾಗ 02 7

ಗರುಡ ಪುರಾಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 01 – ಭಾಗ 02

ಕಳುದ ವಾರದ ಭಾಗಲ್ಲಿ ಗರುಡ° ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನತ್ರೆ ಪಾಪಿಗೊ ಹೋಪ ಯಮಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರುಸೆಕು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಗೊಂಡ°. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ° ಎಂತ ಹೇಳಿದ° ನೋಡುವೋ° –    ಗರುಡ ಪುರಾಣ – ಅಧ್ಯಾಯ೦ 1 – ಭಾಗ ೦2 ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ- ವಕ್ಷ್ಯೇಹಂ...

13

ಗರುಡ ಪುರಾಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 01 – ಭಾಗ 01

ಮರಣ / ಮೃತ್ಯು ಹೇಳಿರೆ ಎಂತರ? – ಕುಳಮರ್ವ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಪ್ಪ ಮಾವ° ಬರದ ‘ಪುನರ್ಜನ್ಮ – ಮರಣೋತ್ತರ ಜೀವನ’ ಪುಸ್ತಕಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಯಕ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಶುದ್ದಿ ಬರದ್ದವು. ಕಣ್ಣುಗೊಕ್ಕೆ ಕಾಂಬ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರಂದ ಜೀವಾತ್ಮನ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆಯೇ ಮರಣ. ಮರಣಂದ...

14

ಗರುಡ ಪುರಾಣಲ್ಲಿ ಎಂತ ಹೇಳುತ್ತು ? !

ಗರುಡ ಪುರಾಣಲ್ಲಿ ಎಂತ ಹೇಳುತ್ತು ?! ಗರುಡ ಪುರಾಣಲ್ಲಿ ಎಂತ ಹೇಳುತ್ತು ಹೇಳೇಕ್ಕಾರೆ ಅದರ ಓದಿ ನೋಡಿರೆ ಅಲ್ಲದೋ ಗೊಂತಪ್ಪದು!. ಮದಲಿಂದಲೇ ಅದೊಂದು ಮಾತೋ.. ಕ್ರಮವೋ.. ಎಂತ ಮಣ್ಣೋ .. – ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಅಂತೇ ಓದ್ಲಾಗ! . ಈ ಓದ್ಲಾಗದ...

7

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ – ‘ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ’

ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ – ‘ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ’ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗ್ರಂಥ. ಭಾರತದ ದೇಶೀಯ ಗ್ರಂಥ – ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಸಕಲ ವೇದ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಾರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಲಿ ಇಪ್ಪದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ‘ಪಂಚಮವೇದ’ ಹೇಳುವ ಖ್ಯಾತಿ ಕೂಡ, ವಿಶ್ವಲ್ಲೇ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಪ್ಪದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ...

5

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ – ‘ಗೀತಾಮಾಹಾತ್ಯ್ಮಮ್’

ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳಿರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ರಣರಂಗಲ್ಲಿ ಇಬ್ರ ನಡುವೆ ಆದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಹೇಳಿ ಗ್ರೇಶುವವು ಇದ್ದವು. ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ಪು ಹೇಳಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಹೇದು ಹೇಂಗಪ್ಪಲೆಡಿಗು!. ಕೃಷ್ಣ° ಅರ್ಜುನಂಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಹೇಳಿ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ°, ಇದು ಅನೀತಿ ಹೇಳಿ...

2

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ – ಅಧ್ಯಾಯ 18 – ಶ್ಲೋಕಂಗೊ 68 – 78

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಪರಮ ರಹಸ್ಯಂಗಳ ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅರ್ಜುನಂಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ಭಗವಂತ° ಈ ವಿಚಾರಂಗಳ ಅಯೋಗ್ಯರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗ, ಅಪಾತ್ರರಿಂಗೆ ಬೋಧುಸಲಾಗ, ಕಂಡಕಂಡಲ್ಲಿ ಬಿಡುಸಿ ಮಡುಗಲಾಗ ಹೇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳುವಲ್ಲಿವರೇಂಗೆ ಕಳುದವಾರದ ಭಾಗಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದದು. ಆರಿಂಗೆ ಆಸಕ್ತಿ, ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಯೋ ಅವಕ್ಕೆ ಇದು...

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ – ಅಧ್ಯಾಯ 18 – ಶ್ಲೋಕಂಗೊ 61 – 67 0

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ – ಅಧ್ಯಾಯ 18 – ಶ್ಲೋಕಂಗೊ 61 – 67

ಸ್ವಭಾವಗುಣಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಂಗಳ ಭಗವದರ್ಪಣಾದೃಷ್ಟಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಗೊಂಡು ಹೋಯೇಕು, ಒಂದುವೇಳೆ ಅಜ್ಞಾನಂದ, ಅಹಂಕಾರಂದ ಆನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಕರೇಂಗೆ ನಿಂದರೂ ಜೀವಮೂಲಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಭಾವ ಅವನಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯವ ಮಾಡಿಸಿಯೇ ಮಾಡುಸುತ್ತು ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ° ಹೇಳಿದಲ್ಯಂಗೆ ಕಳುದವಾರದ ಶುದ್ದಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ದದು. ಮುಂದೆ-...

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ – ಅಧ್ಯಾಯ 18 – ಶ್ಲೋಕಂಗೊ 51 – 60 1

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ – ಅಧ್ಯಾಯ 18 – ಶ್ಲೋಕಂಗೊ 51 – 60

ಸ್ವಭಾವ ಸಹಜವಾದ ಕರ್ಮವ ನಿಷ್ಕಾಮಯುಕ್ತನಾಗಿ ಆಚರುಸುವುದು ಮೋಕ್ಷಸಾಧನೆಯ ದಾರಿ, ಅದರ ತಿಳಿವದೇ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ, ಅದುವೇ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ° ಕಳುದವಾರದ ಭಾಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ°. ಜ್ಞಾನದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಹೇಳಿರೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಪಡವದು. ಅದು ಪಡೆಯೇಕ್ಕಾರೆ ನಿತ್ಯ ಅನುಷ್ಠಾನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸದಾ...

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ – ಅಧ್ಯಾಯ 18 – ಶ್ಲೋಕಂಗೊ 41 – 50 1

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ – ಅಧ್ಯಾಯ 18 – ಶ್ಲೋಕಂಗೊ 41 – 50

ಸಮಸ್ತ ಜೀವಜಾತಂಗೊ ತ್ರಿಗುಣಂಗಳ ಅಧೀನ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವವೂ / ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಈ ತ್ರಿಗುಣಂಗಳ ಮಿಶ್ರಣ.  ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸಾತ್ವಿಕ / ರಾಜಸ/ ತಾಮಸ ಹೇಳಿ ಏವುದೂ ಇಲ್ಲೆ. ಜೀವ ಸ್ವಭಾವವ ನೇರವಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕ / ರಾಜಸ/ ತಾಮಸ ಹೇಳಿ ವಿಭಾಗ...

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ – ಅಧ್ಯಾಯ 18 – ಶ್ಲೋಕಂಗೊ 26 – 40 0

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ – ಅಧ್ಯಾಯ 18 – ಶ್ಲೋಕಂಗೊ 26 – 40

ಕಳುದವಾರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮಲ್ಲಿ ಸತ್ವ-ರಜ-ತಮ ಹೇಳಿ ಮೂರು ವಿಧ ಇದ್ದು ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ° ವಿವರಿಸಿದ್ದರ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು.  ‘ಕರ್ತಾ’ನಲ್ಲಿಯೂ ಮೂರು ವಿಧ ಹೇಂಗೆ ಹೇಳ್ವದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ – ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ – ಅಷ್ಟಾದಶೋsಧ್ಯಾಯಃ – ಮೋಕ್ಷಸಂನ್ಯಾಸಯೋಗಃ – ಶ್ಲೋಕಾಃ –...

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ – ಅಧ್ಯಾಯ 18 – ಶ್ಲೋಕಂಗೊ – 11 – 25 1

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ – ಅಧ್ಯಾಯ 18 – ಶ್ಲೋಕಂಗೊ – 11 – 25

ಕಳುದವಾರದ ಭಾಗಲ್ಲಿ ಸಂನ್ಯಾಸ ಮತ್ತೆ ತ್ಯಾಗದ ವೆತ್ಯಾಸ ಎಂಸರ ಹೇದು ಅರ್ಜುನ° ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ, ತಾಮಸ ಹೇದು ಮೂರು ಬಗೆಯಾಗಿಯೂ, ಕರ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಮೋಹ ಮತ್ತೆ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯ ತ್ಯಜಿಸಿ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ನಿರತನಪ್ಪದು ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗ ಹೇದೂ ಭಗವಂತ° ವಿವರಿಸಿದ್ದ....