ಹದಿನಾರು ಸಂಸ್ಕಾರಂಗೊ : ಸಂಸ್ಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭ

September 8, 2011 ರ 6:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 7 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಕಳುದ ವಾರ ಷೋಡಶ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಸುರುಮಾಡಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಗೊಂಡಾಯ್ದು.
ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸುರುಮಾಡ್ವೋ° ಅಲ್ಲದೋ?

ಅಂಬಗ ಇದಾ –

ಆಚಮನ :
ಸ್ನಾನದ ಮೂಲಕ ಬಾಹ್ಯ ಶರೀರ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಂಗೆ ಅಂತರ್ಶುದ್ಧಿಗೆ ಆಚಮನ.
ಆಚಮನ ಹೇಳಿರೆ ಮೂರು ಸರ್ತಿ ನೀರು ಕುಡಿವದು. ಆಚಮನ ಮೂಲಕ ಶರೀರದ ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿಗೊ ಜಾಗೃತ ಆವುತ್ತು.
ಸತ್ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂತರಿಕ  ಮನಸ್ಸು ಸಜ್ಜಾವುತ್ತು. ಆಚಮನ ಮಾಡುವ ನೀರು ಗಾಳಿಯೊಂದಿಂಗೆ ಒಳ ಹೋಗಿ ಅನ್ನನಾಳ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶಂಗೊ ಸೇರುವ ಸಂಧಿಲಿ ಸೇರಿಪ್ಪ ಕಫ ಮತ್ತು ಕಸದೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಹಿರ್ದೆಸೆಲಿ ಹೊರಬಿಡುತ್ತು. ಗಂಟಲಿಲ್ಲಿರುಪ್ಪ ಕಫವು ಶಬ್ದಂಗಳ ಸ್ವಚ್ಚವಾಗಿ ಉಚ್ಛಾರ ಮಾಡ್ಳೆ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಚವಾಗಿ ಉಚ್ಛಾರ ಮಾಡದ ಮಂತ್ರಂಗಳ ಅರ್ಥಂಗೊ ಬೇರೆಯೇ ಆವುತ್ತು. ಈ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪುಗೊ ಆಗದಿರಲಿ ಹೇಳಿ ಋಷಿ ಮುನಿಗೊ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಉಪಾಯವೇ ಈ “ಆಚಮನ” ಆವ್ತು.

ಕಿರು ಪವಿತ್ರ ನಡು ಬೆರಳ ಮೇಲ್ಮುಖ ಮಡಚಿ ಹೆಬ್ಬಟೆ ಬೆರಳ ತುದಿಯ ನಡು ಬೆರಳ ನೆಡುಕೆ ಜೋಡುಸಿ (ಗೋ ಕರ್ಣ ಆಕೃತಿ / ದನದ ಕೆಮಿ ಆಕಾರ,) ಅಂಗೈಗೆ ಸಕ್ಕಣಲ್ಲಿ ನೀರೆರದು ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆ ಮೂಲಕ ಜಲ ಪ್ರಾಶನ ಮಾಡುವುದು ಆಚಮನ.
ಗೋಕರ್ಣಾಕೃತಿ ಹಸ್ತೇನ ಮಾಶ ಮಾತ್ರ ಜಲಂ ಪಿಬೇತ್’’– ಬಲಕೈ ಅಂಗೈಯ ಗೋಕರ್ಣಾಕೃತಿಗೊಳಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು ಮುಳುಗುತ್ತಷ್ಟು ನೀರು ಎರದು ಅಂಗುಷ್ಠ ಮೂಲಂದ ನಿಶ್ಯಬ್ದರಾಗಿ ಕುಡಿವದು.
ಆಚಮನ ಮಾಡುವಾಗ ಎಡೆಲಿ ಗಾಳಿ ಹೊಕ್ಕುಸಿ ಬುರ್ರು ಶಬ್ದ ಮಾಡಿ ಕೊಂಗಿ ಮಾಡ್ಲಾಗ. ಮತ್ತೆ ತಲಗೆ ಉದ್ದಿಗೊಂಬ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಲಿಯೋ (ಬಿಸ್ಲೇರಿ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲದ್ದ ಕಾರಣವೋ?!) ಏನೋ ಅಂಗೈಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಪಚ ಪಚ ನಕ್ಕುವದು (ಅದೆಂತ ಕೊಳಕ್ಕು ನೀರೋ?!!, ಪೂಜಾ ಕ್ರಿಯಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಮಡುಗಲೇ ಇಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಜಾನ್ಸಿದ್ದವೋ?!),

ಒಂದು ಸಕ್ಕಣ ನೀರು ತೆಗದು ಮೂರು ಸರ್ತಿ ಕೈಗೆ ಹಾಕಿ ಕುಡಿವದು, ಕವುಳಿಗೆಯನ್ನೇ ಬಗ್ಗುಸಿ ನೀರು ಕೈಗೆ ಎರವದು ಇತ್ಯಾದಿ ಅತಿರೇಕ ಕೂಡ ಆಚಮನ ಕ್ರಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆ.
ಆಚಮನ ಹೇಳಿರೆ ಮೂರು ಸರ್ತಿ ಉದ್ದರಣೆ(ಸಕ್ಕಣ)ಲಿ ನೀರು ತೆಗದು ಅಂಗೈಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂಗುಷ್ಠ ಮೂಲಂದ ಕುಡಿವದೇ. ಆಚಮನ ಯಾವಾಗಲೂ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಕೂದು (ಉತ್ತರವೂ ನಿಷೇಧ ಅಲ್ಲ) ಮಾಡುವದು ಶಾಸ್ತ್ರ. ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಕೂದು ಆಚಮನ ಮಾಡುವದು ಪ್ರಶಸ್ತ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರ., ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಕ್ರಿಯಾಭಾಗಂಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರವೂ ನಿಷೇಧ.

ಪವಿತ್ರ ಧಾರಣೆ :
ಯಜಮಾನ ಚಿನ್ನದ ಪವಿತ್ರ ಉಂಗಿಲ ವಾ ದರ್ಭೆ ಯ ಪವಿತ್ರವ ಪವಿತ್ರ ಬೆರಳಿಂಗೆ ಧರಿಸಿಗೊಂಬದು.
ದರ್ಭೆಯ ಪವಿತ್ರವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ್ದು [ಪವಿತ್ರಂ ವೈ ದರ್ಭಾಃ ]. ಇದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳ  ವಾತಾವರಣಲ್ಲಿಪ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚೈತನ್ಯ ಕಣಂಗೊ ಯಜಮಾನನತ್ರಂಗೆ ಆಕರ್ಷಿತ ಆವುತ್ತು. “ಪವಿತ್ರ” ಹೇಳಿರೆ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುತ್ತಾಂಗೆ ಬಹಳ ‘ಪವಿತ್ರ’ವಾದದ್ದು. ದರ್ಭೆಗಳ ಸೇರಿಸಿ ಕಟ್ಟಿ ಉಂಗುರದಂತೆ ಮಾಡಿ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧನವೇ ಪವಿತ್ರ. ದರ್ಭೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿರೆ ಅದರ ರಚನೆ ಹಲವಾರು ಮುಳ್ಳುಗಳಿಂದ ಆಗಿದ್ದು. ಈ ಮುಳ್ಳುಗೊ ಎಷ್ಠೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಂಗಳ ತಡೆದು ತನ್ನಲ್ಲೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತು. ಈ ಪವಿತ್ರವ ಹಾಕಿಗೊಂಡು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಾತಾವರಣಲ್ಲಿಪ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಂಗೊ ನಮ್ಮ ದೇಹವ ಸೇರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಮ್ಮೆ ಆವುತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ರೋಗಾಣುಗೊ ನಮ್ಮ ದೇಹವ ಸೇರುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಪ್ಪದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತು.
ದರ್ಭೆಲಿ ರೇಡಿಯೇಶನ್ ಹೀರಿಗೊಂಬ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದು ಹೇಳಿ ಸುವರ್ಣಿನಿ ಅಕ್ಕ° ಒಂದಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿತ್ತಿದ್ದವು ಇಲ್ಲಿ ನೆಂಪು ಆತು.
ದರ್ಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನೋಡಿ – http://thatskannada.oneindia.in/column/vichitranna/2005/300805darbhe.html

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ :
ಇದರಿಂದ ಅಂಗಾಂಗ ಅನಾಯಾಸ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತು . ರಜೋಗುಣ ಕ್ಷಯಿಸಿ ಸತ್ವ ಗುಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವ್ತು.
ಓಂ ಭೂ: ಓಂ ಭುವಃ ಓಗ್೦ ಸುವಃ ಓಂ ಮಹಃ ಓಂ ಜನಃ ಓಂ ತಪಃ ಓಗ್೦ ಸತ್ಯಂ | ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಃ ತತ್ಸ ವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ | ಧಿಯೋ ಯೋನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ||

[ಓಂ – ಓಂ (ಸಮಸ್ತ ವೇದಸಾರ / ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ), ಭೂಃ – ಭೂಮಿ, ಭುವಃ – ಆಕಾಶ, ಸ್ವಃ – ಅಂತರಿಕ್ಷ, ತತ್ – ಆ, ಸವಿತುಃ – ಸವಿತೃ (ಪರಮಾತ್ಮ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥೈಸಲಾವ್ತು), ವರೇಣ್ಯಂ – ಪೂಜಿಪನಾದ, ಭರ್ಗೋ – ತೇಜೋಮಯನಾದ, ದೇವಸ್ಯ – ದೇವನ, ಧೀಮಹಿ – ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತೆಯೊ°, ಧಿಯೋ – ಬುದ್ಧಿ, ವಿವೇಕ, ಯೋ – ಅವ°, ನಃ – ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ, ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ – ಪ್ರಚೋದಿಸಲಿ

ಭೂಮಿ-ಆಕಾಶ-ಅಂತರಿಕ್ಷವ ಆವರಿಸಿಪ್ಪ ತೇಜೋಮಯನಾದ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಪೂಜಿಪನಾದ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ (ಸವಿತೃ ಅಥವ ಸೂರ್ಯರೂಪಿಯಾಗಿಪ್ಪ ಭಗವಂತ°) ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ವಿವೇಕಂಗಳ ಬೆಣಚ್ಚಿಯತ್ತೆ (ಜ್ಞಾನದ ಬೆಣಚ್ಚಿನತ್ತೆ) ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಿ]

ಸ್ವರ ಸಹಿತ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿಗೊಂಡು ಅಂಗಾಂಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯೆ (ಎರದು ಹುಬ್ಬು ಮಧ್ಯಲ್ಲಿ) ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ  ಬಲ ಹೆಬ್ಬಟೆ ಬೆರಳ ಬಲ ಮೂಗಿಂಗೆ ಒತ್ತಿ ಹಿಡುದು ಎಡದ ಮೂಗಿಲಿ ಒಂದೇ ಗತಿಲಿ ಶ್ವಾಸ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಳ ಎಳಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಶ್ವಾಸ ಹಾಂಗೇ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು, ಬಳಿಕ, ಬಲಕೈ ಕಿರು ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಬೆರಳ ಎಡ ಮೂಗು ಒತ್ತಿ,
ಓಮಾಪೋಜ್ಯೋತೀರಸೋಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮ್ ಹೇಳಿ ಬೆರಳ ಸಡಿಲ ಗೊಳುಸಿ, ಶ್ವಾಸ ಮದಲಾಣ ಅದೇ ಗತಿಲಿ, ಬಲದ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಹೆರ ಬಿಡುವದು.
ಆಚಮ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವಾಗ ಶರೀರ ನೆಟ್ಟಗೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳೆಕ್ಕು, ಬಗ್ಗಲಾಗ.
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಸುದೀರ್ಘ ಚಿಂತನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಓದಿಗೊಂಡರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಗೊಂಬಲೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸರಳವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಹೇಳ್ವದು ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳ ಜಾಗ್ರತ ಗೊಳುಸುವ ಕಿರು ವ್ಯಾಯಾಮ.

ಕುಲದೇವತಾ ಸ್ಥಾಪನೆ / ವಂದನೆ :  (ಬಿತ್ತಕ್ಕಿ ಮಡುಗುವದು)
ಮನೆದೇವರಿಂಗೆ, ಇಷ್ಟದೇವರಿಂಗೆ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಕ್ರಮುಕ ತಾಂಬೂಲ ಮಡಿಗಿ ಅವರ ಮದಾಲು ಪ್ರಸನ್ನೀಕರಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡಕ್ಕೊಂಬದು.
ಕುಲದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ |  ಇಷ್ಟ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ||

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ, ತಟ್ಟೆಲಿ ಅಕ್ಕಿ , ಮುತ್ತಿಪ್ಪ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗೆ ಮೂರು ಬರೆ ಎಳದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಡುಗಿ, ಎಲೆ ಅಡಕ್ಕೆ, ಸಿಂಗಾರ ಮಡುಗಿ ಮನೆದೇವರ ನಂಬಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುವದು ವಾಡಿಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತಕ್ಕಿ ಮಡುಗುತ್ತದು ಹೇಳ್ತವು.  ಕಾರ್ಯಂಗೊ ಎಲ್ಲಾ ಮುಗುದಮತ್ತೆ ಬಿತ್ತಕ್ಕಿ ಉದ್ವಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತಕ್ಕಿ ಸಮಾರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತದು ಕ್ರಮ.

ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತರೆ ಶುಭಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಮನೆಯಜಮಾನ ದೇವರಕೋಣೆಲಿ ಹರಿವಾಣಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಮೇಗಂದ ಸೊಲಿಯದ್ದ ಮುತ್ತಿಪ್ಪ ಕಾಯಿ ಮಡುಗಿ, ಎಲೆ ಅಡಕ್ಕೆ ಮಡುಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕುಲದೇವರ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆಮಾಡಿ ಮನೆದೇವರ / ಕುಲದೇವರ ವಂದಿಸಿ ಅವರ ಪ್ರಸನ್ನೀಕರುಸಿ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಡಿಗೊಂಬದು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಂಗಳೂ ಮುಗುದಮತ್ತೆ ಉದ್ವಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತಕ್ಕಿ ಸಮಾರಾಧನೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡುವದು ಶಾಸ್ತ್ರ. ಅಲ್ಲಿವರೇಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯಪೂಜೆ ಮಾಡೆಕು.

ಗುರು ವಂದನೆ :
ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯ ನೀಡಿ ಅಜ್ಞಾನ ಕತ್ತಲೆಯ ನೀಗಿದ ಆ ಗುರುವಿಂಗೆ ಮದಾಲು ವಂದನೆ.
ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ  ಶಲಾಕಯ |
ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ||

ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ :
ವಿಘ್ನಂಗೊ ಬಾರದ್ದಿರಲಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದ ಸುರುವಿಂಗೆ ಗಣಪತಿಯ ಆರಾಧಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಗೊಂಬದು ಅನೇಕ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ನಡಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದದು ರೂಢಿ.
ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ  ಸೂರ್ಯ ಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ |
ಅವಿಘ್ನಂ ಕುರುಮೇ ದೇವ  ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ||

ಸಂಕಲ್ಪ :
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧಿಯ ಪ್ರಾರಂಭಲ್ಲಿ ‘ಸಂಕಲ್ಪ’ ಅತೀ ಮುಖ್ಯ. ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡದ್ದೆ
(ಸಂಕಲ್ಪ : ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆರು ಎಂತಕೆ ಎಂತರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ) ಮಾಡಿದ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆವುತ್ತಿಲ್ಲೆ.
ಕೇವಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರಂದ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗ. ಕೃತಿಯಿಲ್ಲದ್ದೆ  ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಆಗ. ಅಂಬಗ ಬರೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರಂದ ಪೂರ್ಣತ್ವ ಆವ್ತಿಲ್ಲೆ ಪೂರ್ಣತ್ವ ಇಲ್ಲದ್ದೆ ಆನಂದವೂ ಇಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥೈಸೆಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ನಾವು.

ಎಡಕೈ ಅಂಗೈಲಿ ರಜಾ ಅಕ್ಷತೆ ಇರಿಸಿ ಬಲಗೈ ಅದರ ಮೇಗೆ ಮುಚ್ಚಿ ಬಲದ ತೊಡೆಮೇಲೆ ಮಡಿಕ್ಕೊಂಡು
“ಆನು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಎಂತಕೆ ಎಂತರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ” ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ  (ಮಮ  ….ಗೋತ್ರ …. ನಕ್ಷತ್ರ…. ರಾಶಿ … ಶರ್ಮಾಹಂ (ಹೆಸರು) ….ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ, ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ, …. ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯೇ) ಕೈಲಿಪ್ಪ ಅಕ್ಕಿಕ್ಕಾಳು ಒಂದು ಸಕ್ಕಣ ನೀರು ಸೇರ್ಸಿ ಕೆಳ ತಟ್ಟಗೆ ಬಿಡುವದು. ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಶಕ್ತ . ನಾವು ಆರು, ಎಂತರ, ಹೇಂಗಿಪ್ಪವ, ನವಗೆ ಎಂತ ಆಯೇಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಅವಂಗೆ ಗೊಂತಿಲ್ಯೋ?!
ಮತ್ತೆಂತಕೆ ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಚರಣೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿರೆ, ‘ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು – ಅವ° ದೇವರು’. ನವಗೆ ಲೌಕಿಕ ಬಂಧನ ಇದ್ದು, ಅವಂಗೆ ಲೌಕಿಕ ಅಂಟು ಇಲ್ಲೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ದೂರಮಾಡಿಕೊಡು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಗೊಂಬದು ಲೌಕಿಕ ಧರ್ಮ.

ನಂತರ ಪುನಃ ಒಂದು ಸಕ್ಕಣ ನೀರು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ತದಂಗ ತಯಾsದೌ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನಂ ನಾಂದಿ ಶ್ರಾದ್ಧಂ ಕುಲದೇವತಾ ಸ್ಥಾಪನಂ ಚ ಕರಿಷ್ಯೇ ಹೇಳಿ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿಗೊಂಡು ಕೆಳ ತಟ್ಟಗೆ ಬಿಡುವದು.

ಬಳಿಕ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದರಿ ನಿರ್ವಿಘ್ನತಾ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಮಹಾಗಣಪತಿಪೂಜನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ಹೇಳಿ ಸಂಕಲ್ಪ .

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧಿಗೂ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಗತ್ಯ ಹೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ.

ಹೀಂಗೆ ಮದಾಲು ಗುರುವಂದನೆ ಮಾಡಿಗೊಂಡು ಸಕಲ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣಗೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವದು.

ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ:
‘ಪುಣ್ಯ + ಅಹ + ವಾಚನ’ – ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ದಿನ ಪುಣ್ಯಕರ ಹೇಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೆಕ್ಕೊಂಬದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯವ ಪಂಚಾಂಗ ನೋಡಿ ಶುಭ ದಿನ ನೋಡಿಯೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವದು ರೂಢಿ.
ಅಂದರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ ಯಜಮಾನ ಪುಣ್ಯಾಹ ಆಶೀರ್ವಚನ ತೆಕ್ಕೊಂಡಪ್ಪಗ ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಆವುತ್ತು, ಯಜಮಾನಂಗೆ ಆತ್ಮ ಬಲ ವೃದ್ಧಿ ಆವುತ್ತು.
ಯಜಮಾನನ ಬಲದ ಹೊಡೆಲಿ ಯಜಮಾಂತಿ , ಅದರ ಬಲಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಬ ಕ್ರಮ . ಎಡ ಭಾಗ ಚಂದ್ರನಾಡಿ – ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೀಣ ವಾ ಜಾಗೃತ ಆಪ್ಪಲೆ ಕಷ್ಟ, ಬಲಭಾಗ ಸೂರ್ಯ ನಾಡಿ – ಶಕ್ತಿ, ತೇಜಸ್ಸು ವೃದ್ದಿ ಹಾಂಗೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ವಿಧಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಪ್ಪ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿ ನಾಶ ಆವ್ತು ಹೇಳಿ ನಂಬಿಕೆ.

ಪೂಜಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ – “ ‘…. ಕಾರ್ಯಾಂಗತಯಾ ವಿಹಿತಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೈಃ ಸಹ ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ||

ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಹೇಳಿರೆ ಭಟ್ರು ನಾಕು ಇತರ ಋತ್ವಿಜರ ಸೇರ್ಸಿಯೊಂಡು ಅಕ್ಕಿರಾಶಿ ಮೇಗೆ ಮಡುಗಿದ್ದ ಎರಡು ಚೆಂಬಿಗೆ ದರ್ಭೆ ಮುಟ್ಟಿಗೊಂಡು ಮಂತ್ರ ಹೇಳುದು ಕಾಣುತ್ತು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಲವು ಕಡೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕ್ರಮಪ್ರಕಾರ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆ ಮೂಲಕ ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವದು ನಡೆತ್ತು. ಇದರ ರಜಾ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವದು ಉಚಿತ ಹೇಳಿ ಕಾಣುತ್ತು.

ಭೂಮಿ ಸ್ಪರ್ಶ :
“ಮಹೀದ್ಯೌ ಪ್ರಥಿವೀ…….” ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಮದಾಲು ಬಲಗಡೆಯ (ಯಜಮಾನ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಕೂದೊಂಡಿಪ್ಪ ತನ್ನ ಎದುರು ಬಲಭಾಗಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾತ್ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲಿ , ಮತ್ತೆ ಎಡಭಾಗ (ಉತ್ತರ) ಭೂಮಿಯ ದರ್ಭೆಲಿ  ಸ್ಪರ್ಶಿಸೆಕು.
ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಶಕ್ತಿಗೋ ತೊಂದರೆ ದಾಯಕ , ಅವು ಉಪದ್ರ ಕೊಡದಿರಲಿ ಹೇಳ್ವ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಭೂಮಿ ಶ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ವಂದನೆ.
ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಶಕ್ತಿಗೋ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಂದನೆ. “ಓಂ ಓಷಧಯಃ ಸಂವದಂತೇ……” ಮಂತ್ರ ಮೂಲಕ ಎಡ ಬಲ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಬೆಂದ ಮುಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಕಿ ರಾಶಿ ಮಾಡುವದು.

ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಆಜಿಘ್ರ ಕಲಶಂ ಮಹ್ಯ…….. ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಎಡ ಬಲ ಭಾಗಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಕಿ ರಾಶಿ ಮೇಲೆ   ಚಿನ್ನ / ಬೆಳ್ಳಿ / ತಾಮ್ರ / ಮಣ್ಣಿನ ಬಿರುಕಿಲ್ಲದ ಚೆಂಬು ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಡುಗುವದು.
ಅದಕ್ಕೆ ಓಂ ತಂತುಂ ತನ್ವನ್ರಜಸೋ…. ಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ವಜ್ರಾಕಾರ (ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪ್) ಬಪ್ಪ ಹಾಂಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ನೂಲು ಸುಂದೆಕು. ಬಳಿಕ, ಚೆಂಬಿನೊಳಂಗೆ ಇಮಂಮೇ ಗಂಗೇ ಯಮುನೇ ಸರಸ್ವತಿ ಶುತುದ್ರಿಸ್ತೋಮಗುಮ್ …… ಹೇಳಿಗೊಂಡು  ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ, ಗೋದಾವರೀ, ಸರಸ್ವತೀ, ನರ್ಮದೇ, ಸಿಂಧು, ಕಾವೇರಿ ಎಂಬೀ ಸಪ್ತ ನದಿಗಳ ನೀರು ತುಂಬುಸೆಕ್ಕು. (ನಮ್ಮ ಬಾವಿ ನೀರಿಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ನದಿ ನೀರು ಇದ್ದು ಹೇಳಿ ಅಭಾವಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಿಗೊಂಡರೆ ಆತು, [ಯದ್ ಭಾವಂ ತದ್ ಭವತಿ – ಭಾವನೆ, ಭಕ್ತಿಯೇ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಏಕಾಗ್ರ ಚಿತ್ತಲ್ಲಿ ಎಂತ ಭಾವಿಸುತ್ತೋ ಅದೇ ನಡೆತ್ತು]). ಮತ್ತೆ ಅದರೊಳ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಮೃತ್ತಿಕೆ [ಸ್ಯೋನಾ ಪೃಥಿವೀ ..], ಗಂಧ [ಗಂಧದ್ವಾರಾಂ..] ಅಕ್ಷತೆ  ತುಳಸಿ ಸುಗಂಧ ಹೂಗಳು, ಗರಿಕೆ [ಕಾಂಡಾತ್ಕಾಂಡತ್ಪ್ರರೋಹಂತೀ…] ಹಾಕೆಕು.
ಪಂಚಪಲ್ಲವಂಗಳ – ಅತ್ತಿ, ಇತ್ತಿ, ಗೋಳಿ, ಅಶ್ವತ್ಥ, ಮಾವು [ಅಶ್ವತ್ಥೇವೋ ನಿಷದನಂ…], ಫಲ / ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ  [ಓಂ ಯಾ ಫಲನೀರ್ಯಾ …] ಹಾಂಗೆಯೇ ಪಂಚ ರತ್ನಂಗಳ- ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಮುತ್ತು, ಹವಳ, ವಜ್ರ [ ಓಂ ಬೃಹಸ್ಪತೇ ಜುಷಸ್ವನೋ…] ಹಿರಣ್ಯ [ ಓಂ ಅಗ್ನೇರೇತಶ್ಚಂದ್ರಗುಮ್ ಹಿರಣ್ಯಂ…]  ಅದರೊಳ ಹಾಕೆಕ್ಕು. ಅದರ ಮೆಗೆಂದ ವಸ್ತ್ರ ಇರಿಸಿ [ಓಂ ಯುವಾಸುವಾಸಾ:  ..] ಅದ್ರ ಮೇಗೆ ತಟ್ಟೆಲಿ/ಪಾತ್ರಲ್ಲಿ  ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಕೂರ್ಚೆ [ಓಂ ಪೂರ್ಣಾದರ್ವಿಪರಾಪತ..] ಮಡುಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುವದು. ಇದೀಗ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೀವನದ ಪ್ರತೀಕ. ಬಲ ಬದಿಯ ಕಲಶಕ್ಕೆ ವರುಣನ [ಓಂ ತತ್ವಾಯಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ …] ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಪಂಚೋಪಚಾರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ “ಕಲಸಸ್ಯ ಮುಖೇ ವಿಷ್ಣು: ಕಂಠೇ ರುದ್ರ ……..”  ಹೇಳಿ ಕಲಶ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.

ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ಮನಸಾ ನಮಸ್ಕಾರ – ಮಾತೃ ದೇವೋ ಭವ, ಪಿತೃ ದೇವೋ ಭವ, ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ , ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ, ಇಷ್ಟ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಕುಲದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಸರ್ವೆಭ್ಯೋ ದೇವೇಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಸರ್ವಾಭ್ಯೋ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ||
ಹೇಳಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡಕ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರ (ಎಡ) ಕಲಶ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದು ನಿಂದುಗೊಂಡು
‘ಮಹ್ಯಂ ಸಹ ಕುಟುಂಬಿನೇ ಮಹಾಜನಾನ್ನಮಸ್ಕುರ್ವಾಣಾಯ ಆಶೀರ್ವಚನಂ ಅಪೇಕ್ಷಮಾಣಾಯ ಅದ್ಯ ಕರಿಷ್ಯಮಾಣಃ …. ಕರ್ಮಣಃ ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಹಂ ಭವಂತೋ ಬ್ರುವಂತು, ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭವಂತೋ ಬ್ರುವಂತು, ಓಂ ಋದ್ಧಿಂ ಭವಂತೋ ಬ್ರುವಂತು, ಹೇಳಿ   ಪ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೂರು ಮೂರು ಸರ್ತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರತ್ರೆ ಕೇಳಿ ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಹುಂಡು ನೀರು ತಟ್ಟಗೆ ಬಿಡುವದು.
ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ವೂ ಪ್ರಪ್ರತ್ಯೇಕ ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಹಂ  ಓಂ ಆಯುಷ್ಮತೇ ಸ್ವಸ್ತಿ  ಓಂ ಋದ್ಧ್ಯತಾಂ ಹೇಳಿ ಮೂರು ಮೂರು ಸರ್ತಿ ಹಾಂಗೇ ‘ಶುಭವಾಗಲಿ’ ಹೇಳುತ್ತದು.
(ತ್ರಿವರಂ ಸತ್ಯಂ – ಮೂರು ಸರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯ ಆವುತ್ತು ಹೇಳಿ ಆಸ್ತೀಕ ನಂಬಿಕೆ). ಬಳಿಕ ಆ ಕಲಶವ ಯಥಾಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಮಡುಗಿ, ಪುರೋಹಿತರು ಎರಡು ಚೆಂಬಿನ ಜಲವ ಅತ್ತಿತ್ತೆ ಸೇರ್ಸಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿಪ್ಪ ಪಂಚ ಪಲ್ಲವ ದೂರ್ವೆ ಕೂರ್ಚೆ ದರ್ಭೆಲಿ ಆ ನೀರಿನ ತಳಿವದು.
ಬಳಿಕ ಉತ್ತರ ಪೂಜೆ (ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜೆ), ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣ  ಗೈದು, ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಮಾಡಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿಂಗೆ ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಂತೋಷಿಸಿ ಪ್ರಸಾದ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಥಳ ಉದ್ವಾಸನೆ ಮಾಡಿ ದ್ವಿರಾಚಮನ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಧಿ ಮುಗುತ್ತು.

ನಾಂದೀ ಶ್ರಾದ್ಧ :
ನಾಂದ್ಯಾಃ ವೃದ್ಧೇ ಮುಖಂ = ನಾಂದೀ ಮುಖಂ.
ಅಭ್ಯುದಯ (ವೃದ್ಧಿ) ಸಾಧನವಾದ ಮಂಗಲಕರವಾದ ಒಂದು ಶ್ರಾದ್ಧ.
ನಾಂದೀ ಶ್ರಾದ್ಧಲ್ಲಿ ಆಮ ಶ್ರಾದ್ಧ (ಭೋಜನ ದ್ರವ್ಯ ಹಿರಣ್ಯ ಸಹಿತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂಗೆ ದಾನ ಕೊಡುವದು), ಹಿರಣ್ಯ ಶ್ರಾದ್ಧ (ಎರಡು ಜೆನ ಬ್ರಾಹ್ಮರು ಊಟ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಪೈಸೆ ಕೊಟ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಪಡುಸುವದು), ಅನ್ನ ಶ್ರಾದ್ಧ (ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭೋಜನ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಸಹಿತ) ಹೇಳಿ ಮೂರು ವಿಧ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಪೂರ್ವಲ್ಲಿ, ಹಿರಣ್ಯ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡುವದು ಕ್ರಮ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣಗೆ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹಾಂಗೇ ಪಿತೃಗಳ / ಪಿತೃದೇವರುಗಳ ನಾಂದೀ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡುವದು ಕರ್ತವ್ಯ.
ನಾಂದಿ ಶ್ರಾದ್ಧ  (ವೃದ್ಧಿ ಶ್ರಾದ್ಧ) ದರ್ಭೆ ಎಳ್ಳು ಉಪಯೋಗುಸದ್ದೆ ದೂರ್ವೆ (ಗರಿಕೆ) ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳು ಉಪಯೋಗುಸುವದು ರೂಢಿ. ಯಜ್ನಾದಿ ಕರ್ಮಾಂಗ ನಾಂದಿಲಿ ಕೊಡಿ ದರ್ಭೆ ಉಪಯೋಗುಸುವ ಕ್ರಮವೂ ಇದ್ದು.
ನಾಂದಿ ಹೇಳಿರೆ ಕರ್ಮ ಸುರುಮಾಡುವದು ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ಪಿತೃಗಳ ಮದಾಲು ಸಂತೋಷಿಸಿ ಕಾರ್ಯ ಸುರುಹಚ್ಚುವದು ವಾಡಿಕೆ. ಗಂಧಾದಿ (ಗಂಧ , ಅಕ್ಷತೆ, ಹೂಗು, ಧೂಪ, ದೀಪ.) ಪಂಚೋಪಚಾರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಪಡುಸುವದೇ ನಾಂದಿ ಶ್ರಾದ್ಧ.
ನಾಂದೀ ಶ್ರಾದ್ಧಂ ಹಿರಣ್ಯೇನ ಕರಿಷ್ಯೇ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವದು. ನಾಂದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕರ್ಮ ಸುರುವಾತು ಹೇಳಿ ಲೆಕ್ಕ. ಮತ್ತೆ ಬಪ್ಪ ಸೂತಕಾದಿ ದೋಷಂಗೊ ಬಾಧಕ ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾತ್, ಒಂದು ಕರ್ಮ ಸುರುವಾದರೆ ಅದು ಮುಗಿತ್ತ ವರೇಂಗೆ ಕರ್ತೃವಿನ ಅಪ್ಪ ಅಬ್ಬೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸೂತಕ ವಿಘ್ನ ಆವ್ತಿಲ್ಲೆ.
ತಿಥಿ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಲ್ಲೂ ಅಡಿಗೆ ಸುರುಮಾಡಿರೆ ಮತ್ತೆ ಬಪ್ಪ ಸೂತಕ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೆ.
ಕರ್ಮ ಮುಗುದ ಮತ್ತೆಯೇ ಮತ್ತೆ ಏನಿದ್ದರೂ.

ನಾಂದಿಲಿ ನಾಕು ವರ್ಗ –

 1. ವಿಶ್ವೇದೇವರ ವರ್ಗ [ಸತ್ಯ-ವಸು-ಸಂಜ್ಞಕಾಃ ವಿಶ್ವೆದೇವಾಃ  (ಸತ್ಯಸಂಜ್ಞಕರು + ವಸುಸಂಜ್ಞಕರು = ವಿಶ್ವೇದೇವರು)],
 2. ಮಾತೃ ವರ್ಗ,– ಮಾತೃ ಪಿತಾಮಹೀ ಪ್ರಪಿತಾಮಹೀ – ಅಬ್ಬೆ, ಅಜ್ಜಿ, ಮುತ್ತಜ್ಜಿ.,
 3. ಪಿತೃ ವರ್ಗ –  ಪಿತೃ ಪಿತಾಮಹ: ಪ್ರಪಿತಾಮಹ:  – ಅಪ್ಪ, ಅಜ್ಜ, ಮುತ್ತಜ್ಜ.,
 4. ಮಾತಾಮಹ ವರ್ಗ – ಮಾತಾಮಹ ಮಾತು ಪಿತಾಮಹ ಮಾತು: ಪ್ರಪಿತಾಮಹ: – ಅಜ್ಜನ ಮನೆ ಅಜ್ಜನ ವರ್ಗ.

ಕರ್ತೃವಿನ ಅಪ್ಪ ಅಬ್ಬೆ ಜೀವಿತ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವಾ ಆ ವರ್ಗದವರಾರು ಒಬ್ಬ ಬದುಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ  ಜನಕಸ್ಯ ಮಾತೃ ಪಿತೃ ವರ್ಗ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವದು. ಹೇಳಿರೆ, ಅವರಲ್ಲಿಂದ ಮೂರು ತಲೆ.
ಏಕವಿಂಶತ್ಯಹವಿರ್ಯಜ್ಞೆ ವಿವಾಹೇ ದಶವಾಸರಾಃ, ತ್ರಿಷಟ್ ಚೌಲೋಪನಯನೇ ನಾಂದೀ ಶ್ರಾದ್ಧಂ ವಿಧೀಯತೆಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಯಜ್ನ ಯಾಗಂಗೊಕ್ಕೆ, ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ದಿನ ಮೊದಲು, ಚೌಲಕ್ಕೆ ಮೂರು ದಿನ  , ಉಪನಯನಕ್ಕೆ ಆರು  ದಿನ ಮೊದಲು ನಾಂದಿ ಮಾಡುತ್ತದು ಕ್ರಮ. ನಾಂದೀ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲರೂ ಬದುಕಿದ್ದವು ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪೂಜೆಯಿಂದಲೇ ಸಾಂಗಗೊಳುಸೆಕ್ಕು.
ಒಂದು ವರ್ಷಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಾಂದಿ ಮಾಡ್ಳಾಗ ಹೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಮಾಡದ್ದೆ ಬೇರೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲೇಲಿ ಆದರೆ ಆರು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಆಯೇಕ್ಕು.
ಅದು ಆಗದ್ರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕಳಿಯೇಕ್ಕು. ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕಳಿಯೇಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತ.

ಆಚಾರ್ಯವರಣ (ಋತ್ವಿಗ್ಗರಣ) :
ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ (ಸಂಸ್ಕಾರ) ಮಾಡುವಾಗ ‘ಆಚಾರ್ಯ’ (ಪುರೋಹಿತನ) ಸ್ವೀಕರುಸೆಕ್ಕು. ಕುಲ ಪುರೋಹಿತರಿದ್ದೇ ಕಾರ್ಯಂಗಳ ಅವರ ಮೂಲಕ ಮಾಡುಸುವದು ಪದ್ಧತಿ.
ಅವಕ್ಕೆ ಎಲೆ ಅಡಕ್ಕೆ ವೇಷ್ಟಿ ಉತ್ತರೀಯ ಸಹಿತ ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಿ ಅವರತ್ರೆ ‘ಇಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಂಗೊ ಇದ್ದು ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡೆಕ್ಕು’ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಸಿಗೊಂಬದೇ ಋತ್ವಿಗ್ಗರಣ.

ಅವಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ / ಜೊತಗೆ ಆರಾರಿರ್ತವೋ ಅವಕ್ಕೂ ಒಂದೆಸಳು ಹೂಗು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನೀಡಿ …. ಅಹಮಶಕ್ತಃ , ಕಿಂಚಿತ್ ಮಾತ್ರ ದಕ್ಷಿಣಮ್ ಮಹಾಮೇರುಮಿತಿ ಅಂಗೀಕೃತ್ಯ …
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಶಕ್ತನಾದ ನಾನು ನೀಡುವ ಯಥಾ ಶಕ್ತಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಎನಿಸುವ ಕಿರು ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮೇರು ಗಿರಿಗೆ ಸದೃಶ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಈ ಕರ್ಮಂಗಳ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿಕ್ಕು’ ಹೇಳಿ ಬೇಡಿಗೊಂಬ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೌಜನ್ಯ ಅಪ್ಪೋ.
ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಅವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ವಿನಯಂದ ಯಥಾ ಜ್ಞಾನೇನ ಕರಿಶ್ಯಾಮಃ – ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಕ್ರಮಲ್ಲಿ ಯಥಾ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡುಸುತ್ತೆಯೋ.
ಪರಿಕರ್ಮಿಗೂ (“ಸಹಾಯಕ ಕರ್ಮಣಿ… ..”) ಒಂದು ಮರ್ಯಾದಿ, ಅಡುಗೆ ಭಟ್ಟ ಹೇಳಿ ಹಲವರು ಸಸಾರಲ್ಲಿ ಕಾಂಬ ಆ ಪಾಕ ಶಾಸ್ತ್ರದವಂಗೂ ಹೂಗು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಲುಹಿಡಿವಲೆ ಇದ್ದು.
ನಾವು ಕೊಡೆಕ್ಕಪ್ಪ ಮರ್ಯಾದಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೆಕ್ಕಾದ ವಿಷಯ.

ಇವಿಷ್ಟು ಪೂರ್ವ ಭಾಗವ ಅರ್ಥೈಸಿಗೊಂಡು, ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ ಷೋಡಶ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಾಣ ಕಂತಿಲ್ಲಿ ಓದುವೋ° ಆಗದೋ ಏ°.

|| ಹರೇ ರಾಮ ||

(ಮುಂದುವರಿತ್ತು)

ಈ ಹಿಂದಾಣ ವಾರದ್ದು : ಭಾಗ 01: http://oppanna.com/lekhana/samskara-lekhana/hadinaru-samskara-intro

ಹದಿನಾರು ಸಂಸ್ಕಾರಂಗೊ : ಸಂಸ್ಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭ, 5.0 out of 10 based on 2 ratings
ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 7 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. Shama Prasad
  Shama Prasad

  ತುಂಬಾ ವಿಶಯ ಬರದ್ದಿ. ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಕಾಯ್ತಿರುತ್ತೆ.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°
  ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°

  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವನ ‘ಪ್ರಾರಂಭ’ ಭಾರಿ ಲಾಯಿಕಾಯಿದು. ಮುಂದಾಣ ಕಂತುಗೊ ಹೇಂಗಿಕ್ಕು ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆ ಇದಾದಿಕ್ಕು ಅಲ್ಲದೋ.
  ಸಂಸ್ಕಾರ ಕ್ರಮಂಗೊ ಹೇಂಗಿರೆಕ್ಕು ವಿವರಿಸಿಗೊಂಡು, ಹೇಂಗೆ ಮಾಡಿರೆ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತ ಮಾಹಿತಿಯೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಬರದ ವಿಷಯ ಒಳ್ಳೆದಾಯಿದು ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪ.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಮರುವಳ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ
  ಮರುವಳ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಫ್ಟ

  ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ
  ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ

  ಷೋಡಶ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತವ ಹೇಂಗೆ ಮಾಡೆಕ್ಕಾದ್ದು, ಎಂತಗೆ ಮಾಡೆಕ್ಕು, ಹೇಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಾಗದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಂಗೊ ಕೊಟ್ಟು ಲೇಖನ ಲಾಯಿಕ ಆಯಿದು. ಸಂಗ್ರಹ ಯೋಗ್ಯ.
  ಮುಂದಾಣ ಕಂತಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಲಿ ಇದ್ದೆ ಹೇಳಿ ಒಂದೊಪ್ಪ

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. Kesh

  Bhavange Namaskara,

  nimma hattaranda tumba vishaya tilkonde. hange neevu japa maduva kramada bagge tilusi kottare tumba upakara

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 6. ಒಪ್ಪಣ್ಣ

  ಚೆನ್ನೈಭಾವಾ..
  ಹಲವು “ಎಂತಕೆ”ಗಳ ಬೈಲಿಂಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕಿ, ಈಗ ಹದಿನಾರು ಸಂಸ್ಕಾರಂಗಳ ಹೇಳ್ತ ಕ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದಿ.
  ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ.

  ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕ್ಲಾಸು, ಚೆನ್ನೈಭಾವನ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕ್ಲಾಸು!!
  ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಂಗೇ ಬರಳಿ. ಬೈಲಿಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರ ಸಂಖೆ ಬೆಳೆಯಲಿ.
  ಇನ್ನಾಣ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ…
  ಹರೇರಾಮ

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಸುಭಗವೇಣಿಯಕ್ಕ°ರಾಜಣ್ಣಶಾಂತತ್ತೆಪೆರ್ಲದಣ್ಣಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣಪುತ್ತೂರುಬಾವಒಪ್ಪಕ್ಕಪುಟ್ಟಬಾವ°ಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆಅಕ್ಷರದಣ್ಣಚುಬ್ಬಣ್ಣಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆvreddhiಮಾಲಕ್ಕ°ದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿಡಾಮಹೇಶಣ್ಣನೆಗೆಗಾರ°ಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿವಿಜಯತ್ತೆಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿದೊಡ್ಡಭಾವಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್
"ಆನು ಕಂಡುಂಡ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ"

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ