ಸುಭಾಷಿತ 1- ಅನಂತಶಾಸ್ತ್ರಮ್ …

ಅನಂತಶಾಸ್ತ್ರಂ ಬಹುಲಾಶ್ಚ ವಿದ್ಯಾ
ಹ್ಯಲ್ಪಶ್ಚ ಕಾಲೋ ಬಹುವಿಘ್ನತಾ ಚ।
ಯತ್ಸಾರಭೂತಂ ತದುಪಾಸನೀಯಂ
ಹಂಸೈರ್ಯಥಾ ಕ್ಷೀರಮಿವಾಂಬುಮಧ್ಯಾತ್।।

ಅನ್ವಯ:
ಅನಂತಶಾಸ್ತ್ರಮ್ (ಅಸ್ತಿ) ವಿದ್ಯಾಃ ಬಹುಲಾಃ (ಸಂತಿ)
ಕಾಲಃ ಹಿ ಅಲ್ಪಃ (ಅಸ್ತಿ) ಬಹುವಿಘ್ನತಾ ಚ (ಅಸ್ತಿ)।

(ತಸ್ಮಾತ್) ಅಂಬುಮಧ್ಯಾತ್ ಹಂಸೈಃ ಯಥಾ ಕ್ಷೀರಂ (ಉಪಾಸ್ಯತೇ ತಥಾ)
ಸಾರಭೂತಂ ಯತ್ (ಅಸ್ತಿ ತತ್) ಉಪಾಸನೀಯಮ್।

ಅರ್ಥ:
ಶಾಸ್ತ್ರಂಗೊಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲೆ, ವಿದ್ಯೆಗೊಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲೆ.
ಆದರೆ ಕಲಿವಲೆ ಇಪ್ಪ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಲ್ಟ. ಜತೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಎಷ್ಟೋ ವಿಘ್ನಂಗಳುದೇ!!
ಹಾಂಗಾಗಿ ಹಂಸಂಗೊ ಹಾಲುನೀರಿಂದ ಹಾಲಿನ ಮಾತ್ರ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಕುಡಿವ ಹಾಂಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಂಗಳಂದ ವಿದ್ಯೆಗಳಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾರ ಮಾತ್ರ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೆಕ್ಕು .

 

ಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರು

   

You may also like...

3 Responses

  1. S.K.Gopalakrishna Bhat says:

    ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಭಾಷಿತ

  2. ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ says:

    ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೋಪಾಲಣ್ಣ

  3. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕಾಲವೇ ಅತ್ಯಲ್ಪ! ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವನಪಾಠದ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಕಲಿವಲೆ ಹಲವು ಅವಕಾಶಂಗೊ ಇದ್ದು. ನವಗೆ ಬೇಕಾದ್ದದರ ಹಂಸದ ಹಾಂಗೆ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೆಕ್ಕು ಹೇಳ್ತ ವಿಚಾರ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ!!

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *