ಸುಭಾಷಿತ – ೪:”ಅನಾಹೂತಃ ಪ್ರವಿಶತ್ಯಪೃಷ್ಟೋ…”

ಅನಾಹೂತಃ ಪ್ರವಿಶತ್ಯಪೃಷ್ಟೋ ಬಹುಭಾಷತೇ।
ಅವಿಶ್ವಸ್ತೇ ವಿಶ್ವಸಿತಿ ಮೂಢಚೇತೋ ನರಾಧಮಃ।।

ಅನ್ವಯ:
ಮೂಢಚೇತಃ ನರಾಧಮಃ ಅನಾಹೂತಃ ಪ್ರವಿಶತಿ, ಅಪೃಷ್ಟಃ ಬಹು ಭಾಷತೇ ಅವಿಶ್ವಸ್ತೇ ವಿಶ್ವಸಿತಿ.

ಭಾವಾರ್ಥ:
ಹೇಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಪದು, ಕೇಳುವೋರಿಲ್ಲದ್ದರೂ ಲೆಕ್ಕಂದೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡುದು, ನಂಬುಲಾಗದ್ದೋರ ನಂಬುದು(ಕುರಿ ನಂಬುದೇ ಕಟುಕನ) ಇವು ಬೆಗುಡು ಜನಂಗಳ ಲಕ್ಷಣ!

ಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರು

   

You may also like...

1 Response

  1. ನಂಬುಲೆ ಆಗದ್ದೋರ ನಂಬಿದ್ದು ಹೇಳಿ ನವಗೆ ಗೊಂತಪ್ಪಗ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಕಳುದಿರ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅದುವೇ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ನಿತ್ಯ ಅಪ್ಪದು.
    ಒಳ್ಳೆ ಸುಭಾಷಿತ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ!

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *