ಧಾನ್ಯಕ…. ನೀನೇ ಧನ್ಯ!!!

March 14, 2011 ರ 9:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 18 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ನಮ್ಮಂದಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬಂಗೆ ಎಂತಾರು ಉಪಕಾರ ಆವುತ್ತರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆವುತ್ತು ಅಲ್ಲದಾ?ಹೀಂಗೇ ನವಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಪ್ಪದು ಧಾನ್ಯಕ.ಊಟ ಮಾಡುವಗ ಸಾರಿನ ಘಮ ಘಮ ಪರಿಮಳ,ಕೊದಿಲಿನ ರುಚಿ ಎಲ್ಲವೂ ಎರಡೆರಡು ಸರ್ತಿ ಬಳ್ಸಿಗೊಂಡು ಉಂಬ ಹೇಳಿ ಆಶೆ ಹುಟ್ಟುಸುತ್ತು..ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಅಡಿಗೆಗೆ ನವಗೆ ಅಗತ್ಯ ಬೇಕಪ್ಪ ಜನ ಈ ಧಾನ್ಯಕ.. ಆರಂಬಗ ಈ ಧಾನ್ಯಕ?ಬನ್ನಿ ನೋಡುವ…

ನಮ್ಮ ಬೈಲಿಲಿ ಒಬ್ಬಂಗೇ ಸುಮಾರು ಹೆಸರುಗೊ ಇಪ್ಪ ಹಾಂಗೇ ಧಾನ್ಯಕಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು ಹೆಸರುಗೊ ಇದ್ದು.. ಧಾನ್ಯಕ ಹೇಳ್ತದು ಇಪ್ಪ ಹೆಸರು(ಸಂಸ್ಕೃತಲ್ಲಿ),ಅದೇ ಅದರ ಒಪ್ಪ ಹೆಸರು-ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹೇಳಿ.ವಿಜ್ಞಾನಿಗೊ ಮಡುಗಿದ ಹೆಸರು-Coriandrum sativum.ಇದರ Umbelliferae ಹೇಳ್ತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜನ.ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಹೆಸರು ಮಡುಗಿದ್ದವು-ಧಾನ್ಯಾ,ಧಾನೀ,ಧಾನೇಯಕ,ಕುಸ್ತುಂಬುರು,ಅಲ್ಲಕಾ,ಛತ್ರಧಾನ್ಯ,ವಿತುನ್ನಕ,ಕುನಟೀ,ಧೇನುಕಾ,ಛತ್ರಾ.

ಕೊತ್ತಂಬರಿಯ ನೋಡದ್ದೋರು ಇಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಗ್ರೇಶುತ್ತೆ.ಇದರ ಇಡೀ ಸೆಸಿಯನ್ನೇ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತು ಹಾಂಗೇ ಬೀಜವನ್ನೂ ಕೂಡಾ..ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಲೂ ಸುಲಭಲ್ಲಿ ಬೆಳವ ಸೆಸಿ..ಹೆಚ್ಚು ಆರೈಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲೆ..

ಆಯುರ್ವೇದಲ್ಲಿ ಇದರ ಗುಣ ಕರ್ಮಂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದವು-

coriander,seeds,powder
ಧಾನ್ಯಕ,ಧಾನ್ಯಕ ಬೀಜ,ಚೂರ್ಣ

ರಸ(ರುಚಿ)-ಕಷಾಯ(ಒಗರು),ತಿಕ್ತ(ಕೈಕೆ),ಮಧುರ(ಸೀವು),ಕಟು(ಖಾರ)

ಗುಣ-ಲಘು,ಸ್ನಿಗ್ಧ

ವಿಪಾಕ(ಪಚನ ಕಾರ್ಯ ಆದ ಮತ್ತಾಣ ರಸ)-ಮಧುರ

ಧನ್ವಂತರಿ ನಿಘಂಟಿಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತವು-

ಆರ್ದ್ರಾ ಕುಸ್ತುಂಬುರುಃ ಕುರ್ಯಾತ್ ಸ್ವಾದುಸೌಗಂಧ್ಯಹೃದ್ಯತಾಮ್ |

ಸಾ ಶುಷ್ಕಾ ಮಧುರಾ ಪಾಕೇ ಸ್ನಿಗ್ಧಾ ತೃಟ್ ದಾಹನಾಶಿನೀ ||

ಧಾನ್ಯಕಂ ಕಾಸತೃಟ್ ಛರ್ದಿಜ್ವರಹೃಚ್ಚಕ್ಷುಷೋ ಹಿತಮ್ |

ಕಷಾಯತಿಕ್ತಮಧುರಂ ಹೃದ್ಯಂ ದೀಪನಪಾಚನಮ್ ||  –.ನಿ/೬೪೬೫

ಹೇಳಿದರೆ,ಹಸಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಇದ್ದುಗೊಂಡು ಪರಿಮಳವೂ ಇರ್ತು.ಇದರಂದಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಿತವಾಗಿರ್ತು.ಅದೇ ಒಣಗಿದ ಮತ್ತೆ ಕಷಾಯ,ತಿಕ್ತ ಮಧುರ ರಸ ಆಗಿ ಮಧುರ ವಿಪಾಕ ಆವುತ್ತು,ಸ್ನಿಗ್ಧ ಗುಣ ಇರ್ತು.ಇದು ಆಸರಪ್ಪದರ,ಉರಿ ಬಪ್ಪದರ,ಸೆಮ್ಮ,ವಾಂತಿಯ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತು.ಹೃದಯಕ್ಕೆ,ಕಣ್ಣಿಂಗೆ ಹಿತವಾಗಿದ್ದು ಬಾಯಿ ರುಚಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತು ಹಾಂಗೇ ಹಶು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತು..

ಭಾವಪ್ರಕಾಶ ನಿಘಂಟು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮೂತ್ರಲ(ಮೂತ್ರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು),ದೀಪನ,ಪಾಚನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು.ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಜಠರಾಗ್ನಿಯ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತು,ಬೇಧಿ ನಿಲ್ಲುಸುತ್ತು.ಮೂರೂ ದೋಷಂಗಳಂದ ಬಪ್ಪ ತೊಂದರೆಗೊಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಹಾಂಗೇ ತೃಷ್ಣಾ,ದಾಹ,ವಾಂತಿ,ಶ್ವಾಸ,ಕಾಸ,ಕ್ರಿಮಿ ರೋಗಂಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರಿ..ಹಸಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಿತ್ತ ನಾಶಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತು..

ಒಟ್ಟಿಲಿ ಹೇಳುದಾದರೆ ಧಾನ್ಯಕ ತ್ರಿದೋಷಹರ ಆಗಿ ಆಸರಪ್ಪದು,ಉರಿ,ಸೆಮ್ಮ,ವಾಂತಿ,ಜ್ವರ,ಕ್ರಿಮಿಯ ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.ಹಾಂಗೇ ಕಣ್ಣಿಂಗೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಿತಕಾರಿ..

ಧಾನ್ಯಕವ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವ ರೀತಿ–

 • ತಲೆಬೇನೆಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಕಡದು ಲೇಪ ಹಾಕೆಕ್ಕು ಅಥವಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಕಡದು ಮಾಡಿದ ಲೇಪ ಹಾಕುಲಕ್ಕು.
 • ಸರ್ಪಸುತ್ತು ಅಥವಾ ಪಿತ್ತಂದಾಗಿ ಮೈಲಿ ದಡಿಕ್ಕೆಯ ಹಾಂಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೂ ಕೂಡಾ ಈ ಲೇಪ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕು.
 • ಬಾಯಿಲಿ ಹುಣ್ಣಾಗಿದ್ದರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ರಸಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕುಳುಸೆಕ್ಕು(ಗಂಡೂಷ ಹೇಳ್ತವು).
 • ಉಷ್ಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೂಗಿಲಿ ನೆತ್ತರು ಬತ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ರಸ ಮೂಗಿಂಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆವುತ್ತು.
 • ಕೆಂಪು ಕಣ್ಣು ಇಪ್ಪಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜದ ಕಷಾಯಲ್ಲಿ ಆವಗಾವಗ ಕಣ್ಣು ತೊಳೆಯಕ್ಕು.ಕಣ್ಣಿನ ತುರಿಕೆ ಈ ತರ ತೊಂದರೆ ಇಪ್ಪೋರೂ ಇದರ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕು.
 • ಧಾನ್ಯಕದ ಶೀತ ಕಷಾಯವ ತೃಷ್ಣಾ,ಜ್ವರ,ಅರುಚಿ,ವಾಂತಿ,ಹಶು ಇಲ್ಲದ್ದೆ ಆದಿಪ್ಪಗ,ಅಜೀರ್ಣ,ಬೇಧಿ,ಹೊಟ್ಟೆಬೇನೆ,ಕ್ರಿಮಿರೋಗ,ಅಮ್ಲಪಿತ್ತ,ಅರ್ಶಸ್ ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕೊಂಬಲಕ್ಕು.
 • ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೀರಿನೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಕುಡುದರೆ ಉರಿ ಬಪ್ಪದು,ಜೋರಾಗಿ ಆಸರಪ್ಪದು ಕಮ್ಮಿ ಆವುತ್ತು.
 • ಹಳೇ ನೆಗಡಿ ಇದ್ದರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿಯ ಬೆಶಿ ನೀರಿಂಗೆ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯೆಕ್ಕು.
 • ಮಕ್ಕಳ ಶ್ವಾಸ,ಸೆಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿಯ ಲಾಯಿಕ್ಕಲಿ ಹೊಡಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಹೊಡಿ ಸೇರ್ಸಿ ನೀರಿಲಿ ಕಲಸಿ ಕೊಡೆಕ್ಕು.
 • ಮಧುಮೇಹಲ್ಲೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೀರು(ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕದ್ದೆ) ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರಿ.
 • ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡದ್ದಿಪ್ಪಗ ಅಥವಾ ಖಾರ ಉಂಡಪ್ಪಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಬಪ್ಪೋರು ದಿನಾ ಉದಿಯಪ್ಪಗ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೀರು(ಧಾನ್ಯಕ ಹಿಮ) ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆಯೊಟ್ಟಿಂಗೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡರೆ ತೊಂದರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆವುತ್ತು.

**ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಇಪ್ಪಗ ಕಾಲ್ಶಿಯಂ ಉರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತು ಹೇಳಿ ಈಗಾಣ ಕಾಲದ ಡಾಕ್ಟ್ರಕ್ಕೊ ಹೇಳ್ತವು.ಹಾಂಗಾಗಿ ಅವ್ವು ಕೊಡುವ ಕೆಲವು ಮದ್ದುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಇರ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಮೆಗ್ನೇಶಿಯಂನ ಅಂಶ ಇಪ್ಪ ಮದ್ದುಗಳನ್ನೂ ಕೊಡ್ತವು..

೧೦೦ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿಲಿ ೧೮೪ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ಸ್,ಬೀಜಲ್ಲಿ ೬೩೦ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಷ್ಟು ಕಾಲ್ಶಿಯಂ(ಸುಣ್ಣದ ಅಂಶ),೨೩೯ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮೆಗ್ನೇಶಿಯಂ,೩೨ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಇರ್ತು.ಇದರೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶವೂ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಮಾಣಲ್ಲಿ ಇದ್ದು.ಇದರ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಯಾವಗಳೋ ಕಂಡು ಹಿಡುದ ಕಾರಣ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಇಪ್ಪಗ ಧಾನ್ಯಕ ಹಿಮ ಕುಡಿರಿ ಹೇಳಿದ್ದು..ಇದು ಎಲ್ಲಾ ನಮೂನೆಯ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೇನೆ,ಉರಿಗೊಕ್ಕೆ ರಾಮಬಾಣ.. :)

ಅಂಬಗ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿ,ತಪೋಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಹೇಳಿ ಊಹೆಗೂ ಸಿಕ್ಕದ್ದದು.ಈಗಾಣೋರಿಂಗೆ ಇದರ ಕಂಡು ಹಿಡಿವಲೆ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆ ಬೇಕಾತು. ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಇಂತಿಂತಾ ಸೆಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶಂಗೊ ಇಷ್ಟಿದ್ದು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿರವು,ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯ ಯಾವ ತೊಂದರೆಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೆಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದವು.ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲೆ..

ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕೇಳಿ ಬತ್ತಾ ಇದ್ದು.ಆಯುರ್ವೇದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮದ್ದುಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಪದಾರ್ಥಂಗಳ ನಾವು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತು.ಇದರಂದ ತೊಂದರೆ ಆವುತ್ತಿತ್ತರೆ ಇಷ್ಟು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಂಗಳಂದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಈ ಪದ್ದತಿಯ ಅನುಸರ್ಸಿಗೊಂಡು ಬರ್ತಿತ್ತವಾ? ಅಂತೇ ರಾಸಾಯನಿಕವಾದ ಮದ್ದುಗಳ ತೆಕ್ಕೊಂಬ ಬದಲು ಒಂದರಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಪ್ಪ ಉಪಾಯಂಗಳ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ,ಮತ್ತೆ ನಿಂಗಳೇ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಿ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆದಪ್ಪದು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆದಿಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ.. :)

ಧಾನ್ಯಕ ಹಿಮ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೀರು) ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ —

೧ ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜವ ಲಾಯಿಕ್ಕಲಿ ಕುಟ್ಟಿ ಹೊಡಿ ಮಾಡಿಗೊಳ್ಳೆಕ್ಕು.ಇದರ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗೆ(ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರು ಪಾತ್ರೆಗೆ) ಹಾಕಿಗೊಳ್ಳೆಕ್ಕು.ಇದಕ್ಕೆ ೬ ಪಟ್ಟು ಬೆಶಿನೀರು ಹಾಕಿ ಇರುಳಿಡೀ ಮಡುಗೆಕ್ಕು.ಉದಿಯಪ್ಪಗ ನೀರಿಲಿಪ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹೊಡಿಯ ಲಾಯಿಕ್ಕಲಿ ಪರುಂಚಿ ಮತ್ತೆ ನೀರಿನ ಸೋಸೆಕ್ಕು.ಈ ಸೋಸಿದ ನೀರಿಂಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯೆಕ್ಕು.

ಧಾನ್ಯಕ ಪಾನಕ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ (ಭಾವಪ್ರಕಾಶ ನಿಘಂಟುಲಿ ಹೇಳಿದಾಂಗೆ)–

ಕೊತ್ತಂಬರಿಯ ಕುಟ್ಟಿ ಹೊಡಿ ಮಾಡೆಕ್ಕು.ಇದರ ವಸ್ತ್ರಲ್ಲಿ ಸೋಸೆಕ್ಕು.ಈ ಹೊಡಿ ತುಂಬಾ ನೊಂಪಾಗಿರೆಕ್ಕು.ಇದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ,ಪಚ್ಚೆ ಕರ್ಪೂರ ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಲಿ ಮಡುಗಿದರೆ ಆಸರಪ್ಪಗ ಕುಡಿವಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಾನಕ..

ಬೇಸಗೆ ಬತ್ತಾ ಇದ್ದು,ನಿಂಗಳೂ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.ಪೆಪ್ಸಿಯ ಕೋಲಂದ ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆದಾವುತ್ತು.. 😉 ಇದು ಕುಡಿವಲೂ ತಂಪು,ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆದು..

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಅಡಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಸುಸ್ಥಿಲಿ ಇಪ್ಪಲೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತು.ಈ ಗುಣ ಈಗಾಣ ಹೊರದೇಶಂದ ಬಂದ ಆಹಾರವಾದ ಪಿಜ್ಜಾ,ಬ್ರೆಡ್ ಇಂತಾದ್ರಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಾ?ಯಾವುದಾದರೂ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಇದ್ದಾ ನಮ್ಮ ಧಾನ್ಯಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾದ್ದು?

ನಮ್ಮ ದೇಹ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮದ ಅಡಿಗೆಗೊಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಗೊಂಡಿರ್ತು.ಅದೇ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ದವಾದ ಆಹಾರ ತೆಕ್ಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತೆ ಖಾಯಿಲೆ ಬಾರದ್ದೆ ಇಕ್ಕಾ?ಖಾಯಿಲೆ ಬಂದರೆ ಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕಂದ್ರತ್ರೆ ಹೋಗದ್ದರೆ ಅಕ್ಕಾ? 😉 ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯಲ್ಲಿ ಇರೆಕ್ಕು ಹೇಳ್ತದೇ ಎನ್ನ ಆಶಯ.. :)

————————————————————————

ಡಾ.ಸೌಮ್ಯ ಪ್ರಶಾಂತ

sowprash@gmail.com

ಧಾನ್ಯಕ.... ನೀನೇ ಧನ್ಯ!!!, 4.5 out of 10 based on 2 ratings
ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , , , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 18 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಉಂಡೆಮನೆ ಕುಮಾರ°
  ಉಂಡೆಮನೆ ಕುಮಾರ°

  ಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕಾ..
  ಕೊತ್ತ೦ಬರಿಯ ಸುಮಾರು ಔಶಧೀಯ ಉಪಯೋಗಂಗೊ ಈಗ ಗೊ೦ತಾತು.ಮಾಹಿತಿಗೊಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ.

  [Reply]

  ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°

  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ Reply:

  ಕುಮಾರಣ್ಣಾ, ಇನ್ನು ಕಾಪಿ ಚಾ ಮರದಿಕ್ಕುವದಲ್ಲದೋ ನಾವೂ.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಶ್ರೀಅಕ್ಕ°

  ಸೌಮ್ಯಾ, ಕೊತ್ತಂಬರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಲಾಯ್ಕಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
  ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಅನುಭವಂದ ಬಂದದು ನವಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಾ ಇದ್ದು. ಒಣಗಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಉಪಕಾರ ಇದ್ದು ಹೇಳ್ತದರ ಗಮನಲ್ಲಿ ಮಡಿಗಿಯೇ ಆದಿಕ್ಕು ಅಲ್ಲದಾ ಅದರ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಕೊದಿಲಿಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತ ಹಾಂಗೆ ನವಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟದು. ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲದಾ? ಅದರ ಅರ್ಥೈಸಿಗೊಂಬ ಮನಸ್ಸೂ, ವ್ಯವಧಾನವೂ ನವಗೆ ಇಲ್ಲದ್ದದು.
  ನೀನು ಬರೆತ್ತಾ ಇಪ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಶುದ್ದಿಲೂ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಂಗ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಾ ಇದ್ದು. ಹೀಂಗೇ ಬರೆತ್ತಾ ಇರು.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ananda subramanya n

  ಗೌಟ್ ಹೇಳಿರೆ ರಕ್ತಲ್ಲಿ uric ಆಸಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಬಪ್ಪ ಸಂದಿ ವಾತ. ಇದಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ ೨-೩ ಸರ್ತಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಷಾಯ ಕುಡುದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವುತ್ತ್ತು [ಕಷಾಯ ಅಲ್ಲ ಬೇನೆ :)] ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕುಡುದು uric ಆಸಿಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರೆ uric ಆಸಿಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತು .

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕಸುಭಗಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°ಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿಒಪ್ಪಕ್ಕಅಕ್ಷರ°ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°ಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆಶಾ...ರೀಶಾಂತತ್ತೆಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°vreddhiಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿಪೆರ್ಲದಣ್ಣಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರುಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°ಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ವೇಣೂರಣ್ಣಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ