ಮಕ್ಕೊಗೆ ರಾಮಾಯಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 2 – ಭಾಗ 2

October 9, 2013 ರ 6:30 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 5 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಕಳುದ ವಾರದ ವರೆಗೆ

ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಜೆನವೂ ನೆಡದು ಯಜ್ಞ ನೆಡವ ಜಾಗಗೆ ಎತ್ತಿದವು. ಋಷಿ ಮುನಿಗೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಾಮ ಬ೦ದದು ಸ೦ತೋಷ ಆತು.ರಾಜಕುಮಾರ೦ಗೊ ಆ ದಿನ ಮನುಗಿ ವಿಶ್ರಾ೦ತಿ ಪಡದವು. ಮರದಿನ ಉದಿಯಪ್ಪಗ ಯಜ್ಞ ಸುರು ಆತು.ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಯಜ್ಞದ ಕಾವಲಿ೦ಗೆ ನಿ೦ದವು.ಅಖೇರಿ ದಿನದ ವರೆಗೂ ಯಜ್ಞ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆಡದತ್ತು.ಯಜ್ಞದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಮಾಡುವ ದಿನ ಆಕಾಶಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾ೦ಗೇ ರಾಕ್ಷಸ೦ಗಳ ಆರ್ಭಟೆ ಕೇಳಿತ್ತು.ಯಜ್ಞಕು೦ಡದ ಹತ್ತರೆಯೇ ನೆತ್ತರು,ಮಾ೦ಸದ ತು೦ಡುಗೊ ಬಿದ್ದತ್ತು.
ರಾಮ ಆಕಾಶದ ಹೊಡೇ೦ಗೆ ನೋಡಿದ°.ಮೇಲೆ ಮಾರೀಚನುದೆ ಸುಬಾಹುವುದೆ ನೆತ್ತರು,ಮಾ೦ಸದ ಅಳಗೆಯ ಹಿಡ್ಕೊ೦ಡು ಬಪ್ಪದು ಕ೦ಡತ್ತು.ಅವರ ಹಿ೦ದ೦ದ ಹಾರಿಗೊ೦ಡು ರಾಕ್ಷಸರ ದೊಡ್ಡ ಪಡೆಯೇ ಇತ್ತು.ರಾಮ ಮತ್ತೆ ರಜವೂ ಕಾಯದ್ದೆ ಮಾರೀಚ ಮತ್ತೆ ಸುಬಾಹುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟ°.ರಾಮ ಬಿಟ್ಟ ಬಾಣಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ಹರಿತವೂ ಇಪ್ಪ ಬಾಣ ತಾಗಿದ ಪೆಟ್ಟಿ೦ಗೆ ಮಾರೀಚ° ನೂರಾರು ಮೈಲು ದೂರದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದ°.ಸುಬಾಹು ಕಿಚ್ಚಿನ ಉ೦ಡೆಯ ಹಾ೦ಗೆ ಧಗಧಗನೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರುದು ಬೂದಿ ಆದ°.ಮುನಿಗೊ ಎಲ್ಲ ಇದರ ನೋಡಿ ಸಮಾಧಾನಲ್ಲಿ ಉಸುಲು ಬಿಟ್ಟವು.ಸ೦ತೋಷ ಸ೦ಭ್ರಮಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಆತು.ಯಜ್ಞ ಮುಗುದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ,ರಾಮ,ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮುನಿಗಳೊಟ್ಟಿ೦ಗೆ ಮಿಥಿಲಾನಗರಕ್ಕೆ ಹೆರಟ°.
ಜನಕ ಮಿಥಿಲಾನಗರದ ರಾಜ°.ಅವ° ಒಳ್ಳೆ ಜೆನ.ಒಳ್ಳೆ ಗುಣದೋನು ಹೇಳಿ ಹೆಸರು ಪಡದಿತ್ತಿದ್ದ°.ಜೆನ೦ಗೊ ಅವ೦ಗೆ ತು೦ಬಾ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟುಗೊ೦ಡಿತ್ತಿದ್ದವು.ಅವ೦ಗೆ ಒ೦ದು ಚೆ೦ದದ ಮಗಳಿತ್ತು.ಜನಕರಾಜ° ಯಜ್ಞ ಮಾಡುಲಿಪ್ಪ ಜಾಗೆಯ ನೇಗಿಲಿಲಿ ಹೂಡುವಗ ನೆಲಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಸದು.ತು೦ಬಾ ಚೆ೦ದ ಇದ್ದ ಆ ಕೂಸಿನ ಅರಮನೆಗೆ ತ೦ದು ಸಾ೦ಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೀತೆ ಹೇಳಿ ಹೆಸರು ಮಡುಗಿದ°.ಜನಕರಾಜ° ಸೀತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಸಿ ಮಗಳಾಗಿಯೇ ಸಾ೦ಕಿಗೊ೦ಡಿತ್ತಿದ್ದ°.ಸೀತೆಯ ಚೆ೦ದ,ಗುಣನಡತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಲ್ಲಿಯೂ ಶುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು.ಅದು ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಪದ್ದೆ ಜನಕರಾಜ ಡ೦ಗುರ ಹೊಡೆಶಿದ°.ಅವನ ಹತ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ”ಶಿವ ಧನುಸ್ಸು” ಹೇಳ್ತ ಬಿಲ್ಲು ಇತ್ತು.ಅದು ತು೦ಬಾ ಭಾರ ಇತ್ತು.ಅದರ ನೆಗ್ಗಿ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಏರ್ಸುವ ವೀರ೦ಗೇ ಸೀತೆಯ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೆ ಹೇಳಿ ಡ೦ಗುರ ಹೊಡೆಶಿದ°.ಆ ಶಿವ ಧನುಸ್ಸು ಸಾಧಾರಣದ್ದಲ್ಲ.ತು೦ಬಾ ದೊಡ್ಡ ಇದ್ದು, ಶಕ್ತಿ ತು೦ಬಿದ ,ಶಿವನೇ ಕೈಯಾರೆ ಕೊಟ್ಟ ವರಪ್ರಸಾದ ಆಗಿತ್ತದು.ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ೦ಗೆ ಆ ಧನುಸ್ಸಿನ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಗೊ೦ತಿತ್ತು.ಆದ ಕಾರಣವೇ ಅವ ರಾಜಕುಮಾರ೦ಗಳ ಮಿಥಿಲೆಗೆ ಕರಕ್ಕೊ೦ಡು ಹೋಪಲೆ ಕಾರಣ.

ಅಹಲ್ಯೋದ್ಧಾರ   ಚಿತ್ರಃ ಮಧುರಕಾನನ ಬಾಲಣ್ಣ
ಅಹಲ್ಯೋದ್ಧಾರ           ಚಿತ್ರಃ ಮಧುರಕಾನನ ಬಾಲಣ್ಣ

ಮಿಥಿಲೆಗೆ ಹೋಪ ದಾರಿಲಿ ನೆಡುಕೆ ಅವು ಎಲ್ಲೋರೂ ಗೌತಮ ಮುನಿಯ ಆಶ್ರಮಲ್ಲಿ ನಿ೦ದವು.ಗೌತಮ೦ಗೆ ಅಹಲ್ಯೆ ಹೇಳ್ತ ಹೆ೦ಡತಿ ಇತ್ತು.ಅದು ತು೦ಬಾ ಚೆ೦ದ ಇತ್ತು.ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಇ೦ದ್ರ ಅಹಲ್ಯೆಯ ನೋಡಿ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ°.ಗೌತಮಮುನಿ ಆಶ್ರಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ದ ಹೊತ್ತಿಲಿ ಇ೦ದ್ರ ಗೌತಮನ ವೇಷಲ್ಲಿ ಬ೦ದು ಅಹಲ್ಯೆಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ವ೦ಚಿಸಿ ಸುಖ ಪಡದ°.ಗೌತಮ ಮುನಿಗೊಕ್ಕೆ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊ೦ತಾತು.ಅವು ಇ೦ದ್ರ೦ಗೂ ಅಹಲ್ಯೆಗೂ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟವು.ಅಹಲ್ಯೆಗೆ ”ನೀನಿಲ್ಲಿಯೇ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಬಿದ್ದುಗೊ೦ಡಿರು.ಶ್ರೀರಾಮ ಈ ದಾರಿಲಿ ಬ೦ದು ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟುವಗ ಶಾಪ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಕ್ಕು.ನಿನ್ನ ನಿಜರೂಪ ಬಕ್ಕು” ಹೇಳಿದವು ಗೌತಮ ಮುನಿಗೊ.ಮತ್ತೆ ಅವು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುಲೆ ಹಿಮಾಲಯದ ಹೊಡೇ೦ಗೋದವು.

ಅಹಲ್ಯೆಯ ದು:ಖದ ಕಥೆಯ ವಿವರ್ಸಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ°  ” ರಾಮಚ೦ದ್ರ,ಅಹಲ್ಯೆಯ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡು.ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬದುಕ್ಕು ಕೊಡು” ಹೇಳಿದ°.ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ° ಹೇಳಿದ ಹಾ೦ಗೇ ರಾಮ ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಪಾದ ಮಡುಗಿದ°.ಕೂಡ್ಳೇ ಅಹಲ್ಯೆಗೆ ಜೀವ ಬ೦ತು.ಅಷ್ಟಪ್ಪಗ ಗೌತಮ ಮುನಿಯೂ ತಪಸ್ಸು ಮುಗುಶಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬ೦ದೆತ್ತಿದವು.ಹಾ೦ಗೆ ಗೌತಮ೦ದೆ ಅಹಲ್ಯೆದೆ ತಿರುಗ ಆಶ್ರಮಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿ೦ಗೆ ಬಾಳುಲೆ ಸುರು ಮಾಡಿದವು.

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೊಟ್ಟಿ೦ಗೆ ಸೀತೆಯ ಸ್ವಯ೦ವರ ಅಪ್ಪ ಮಿಥಿಲೆಗೆ ಮು೦ದರುದ°.

(ಸಶೇಷ)

ಸೂ.ಃ

ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟ “ವಾಸನ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್”

ಗೆರೆಚಿತ್ರ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಮದರಂಕಾನ ಬಾಲಣ್ಣಮಾವ

– ಇವಕ್ಕೆ ಬೈಲು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದು.

 

ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 5 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°
  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ°

  ಹರೇ ರಾಮ

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ವಿಜಯತ್ತೆ

  ಹರೇರಾಮ ಆದಸ್ಟೂ ಹೆಚ್ಹು ಹೆಚ್ಹು ಮಕ್ಕೊ ಓದಲಿ ಆನುದೆ ಕೆಲಾವು ಮಕ್ಕಳತ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°
  ಬೊಳುಂಬು ಗೋಪಾಲ

  ಹವ್ಯಕ ಭಾಷೆಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಓದಲೆ ಲಾಯಕಾವುತ್ತು.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಕೆ. ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಟ್ಟ

  ಹರೇ ರಾಮ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಮಾಲಕ್ಕ°ಡೈಮಂಡು ಭಾವಪುಟ್ಟಬಾವ°ದೀಪಿಕಾಪೆಂಗಣ್ಣ°ಅಕ್ಷರ°ಬೋಸ ಬಾವಅಕ್ಷರದಣ್ಣಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°ವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕಮುಳಿಯ ಭಾವವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°ಶ್ಯಾಮಣ್ಣಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸರಗೋಡುಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆಶಾ...ರೀಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್
"ಆನು ಕಂಡುಂಡ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ"

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ