ಚಮಕ ಪ್ರಶ್ನ: (ಅನುವಾಕ-೧೦)

ಆತ್ಮೀಯ ಬೈಲಿಂಗೆ, ಡಾ| ಶಾಮ ಭಟ್ಟ, ಮಡ್ವ ಇವು ಬರದ “ವೇದ ಮಂತ್ರ ಗೀತಾಂಜಲಿ” ಪುಸ್ತಕಂದ “ಚಮಕ” ಹೇಳುವ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ.

ಡಾ| ಮಡ್ವ ಶಾಮ ಭಟ್ಟ

ಒಂದು ಅನುವಾಕ ಸಂಸ್ಕೃತಲ್ಲಿ ಆದ ನಂತ್ರ ಅದರ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆ ಬತ್ತ ಹಾಂಗೆ ಬರದ್ದೆ.
ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ

 

~~~

 

ಚಮಕ ಪ್ರಶ್ನ:

ಅನುವಾಕ ೧೦

ಗರ್ಭಾಶ್ಚ ಮೇ ವಥ್ಸಾಶ್ಚ ಮೇ ತ್ರ್ಯವಿಶ್ಚ ಮೇ ತ್ರ್ಯವೀ ಚ ಮೇ ದಿತ್ಯವಾಟ್ಚ ಮೇ ದಿತ್ಯೌಹೀ ಚ ಮೇ
ಪಂಚಾವಿಶ್ಚ ಮೇ ಪಂಚಾವೀ ಚ ಮೇ ತ್ರಿವಥ್ಸಶ್ಚ ಮೇ ತ್ರಿವಥ್ಸಾ ಚ ಮೇ ತುರ್ಯವಾಟ್ಚ ಮೇ
ತುರ್ಯೌಹೀ ಚ ಮೇ ಪಷ್ಠವಾಚ್ಚ ಮೇ ಪಷ್ಟೌಹೀ ಚ ಮ ಉಕ್ಷಾ ಚ ಮೇ ವಶಾ ಚ ಮ ಋಷಭಶ್ಚ ಮೇ
ವೇಹಚ್ಚ ಮೇsನಡ್ವಾಂ ಚ ಮೇ ಧೇನುಶ್ಚ ಮ ಆಯುರ್ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪತಾಂ
ಪ್ರಾಣೋ  ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪತಾಮಪಾನೋ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪತಾಂ ವ್ಯಾನೋ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪತಾಂ
ಚಕ್ಷುರ್ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪತಾಗ್ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪತಾಂ ಮನೋ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪತಾಂ
ವಾಗ್ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪತಾಮಾತ್ಮಾ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪತಾಂ ಯಜ್ಞೋ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪತಾಮ್||೧೦||

ಚಮಕ (ಕನ್ನಡ ಗೀತೆ)

ಅನುವಾಕ ೧೦

ಗರ್ಭದಲ್ಲಿಹ ಕರುವ ನೀಡಲಿ ಇಂದು ಜನಿಸಿದ ಕರುವ ಕೊಡಲಿ|
ಒಂದು ವರುಷವು ಆರು ತಿಂಗಳ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಕರುವ ಕೊಡಲಿ||೧||

ಎರಡು ವರುಷದ ಹೆಣ್ಣು ಕರುವನು ಗಂಡು ಕರುವನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಿ|
ಎರಡು ವರುಷವು ಆರು ತಿಂಗಳ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಕರುವ ಕೊಡಲಿ||೨||

ಮೂರು ವರುಷದ ಗಂಡು ಕರುವನು ಹೆಣ್ಣು ಕರುವನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಿ|
ನಾಲ್ಕು ವರುಷದ ಗಂಡು ಕರುವನು ಹೆಣ್ಣು ಕರುವನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಿ||೩||

ಐದು ವರುಷದ ಗಂಡು ಕರುವನು ಹೆಣ್ಣು ಕರುವನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಿ|
ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವ ಹೋರಿ ನೀಡಲಿ ಕರುವ ಹಾಕದ ದನವ ಕೊಡಲಿ||೪||

ವೃಷಭ ನೀಡಲಿ ಗರ್ಭ ಜಾರಿದ ದನವ; ಗಾಡಿಯ ಎತ್ತು ಕೊಡಲಿ|
ಹೆರಿಗೆಯಾಗಿಹ ದನವ ನೀಡಲಿ ಆಯುವರ್ಧಕವೆಲ್ಲ ಕೊಡಲಿ||೫||

ಯಜ್ಞದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ನೀಡಲಿ ಯಜ್ಞದೊಂದಿಗೆ ಪಾನ ಕೊಡಲಿ|
ಯಜ್ಞದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾನ ನೀಡಲಿ ಯಜ್ಞದೊಂದಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊಡಲಿ||೬||

ಯಜ್ಞದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರಾವ್ಯ ನೀಡಲಿ ಯಜ್ಞದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ತ ಕೊಡಲಿ|
ಯಜ್ಞದೊಂದಿಗೆ ಮಾತು ನೀಡಲಿ ಯಜ್ಞದೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮ ಕೊಡಲಿ|
ಯಜ್ಞದೊಂದಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಪುರುಷನು ಕಾಮ್ಯವೆಲ್ಲವ ನೀಡುತಿರಲಿ||೭||

~~~

ಸಂಗ್ರಹ:

 

 • ವೇದ ಮಂತ್ರ ಗೀತಾಂಜಲಿಡಾ| ಮಡ್ವ ಶಾಮ ಭಟ್ಟ.
 • ಅನುವಾಕ – 11, ಬಪ್ಪ ಸೋಮವಾರ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ  
 • ಒಂಭತ್ತನೇ ಅನುವಾಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ


ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ

   

You may also like...

4 Responses

 1. Gopalakrishna BHAT S.K. says:

  ದನಂಗಳ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ,ಎಲ್ಲಾ ನಿತ್ಯಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ-ಹೇಳುವ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದು.

 2. ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ says:

  ಲಾಯಕ್ಕ ಆಯ್ದು.

 3. ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ says:

  ಸರಳ ಅರ್ಥವ ನೋಡಿ ಕೊಶಿ ಆತು. ಧನ್ಯವಾದ.

 4. ಸರಳಾರ್ಥ …ಸರಳವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದು

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *